Zápis ze 7. schůze rady města konané dne 28. 1. 2019

zveřejněno: 1. 2. 2019
konané dne 28. 1. 2019

Počet přítomných členů:

8

 

Omluven:

Ing. Martin Mrkos, ACCA

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Jan Mokříš

 

Schválený pořad 7. schůze rady města: 

 1. Ceník služeb PO SPORTIS na Relaxační centrum a sportoviště
 2. Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města Žďár nad Sázavou
 3. Návrh ročního taktického plánu PO SPORTIS na r. 2019 dle Pravidel
 4. Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za r. 2018
 5. Taktický plán činnosti PO Kultura na rok 2019
 6. Taktický plán činnosti PO KMJS pro rok 2019
 7. Rozpočtové opatření PO KMJS
 8. Taktický plán činnosti PO Poliklinika na rok 2019
 9. Rozpočtové opatření PO SSm č.2/2018
 10. Taktický plán činnosti PO SSm pro rok 2019
 11. Souhlas s přijetím darů
 12. Přijetí darů
 13. Ředitelské volno
 14. Vyřazení majetku
 15. Zastupování města v LDO Přibyslav
 16. Byty a prostory sloužící podnikání
 17. Majetkoprávní jednání ZM
 18. Majetkoprávní jednání RM
 19. Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2
 20. Revokace usnesení č.1/2018/ORUP/4
 21. Výběrová řízení za rok 2018
 22. Program „Obnova kulturních památek a architektonicky cenných staveb“ –  vyhodnocení
 23. Převod akcií SATT a.s.
 24. Veřejnoprávní smlouva - evidence obyvatel
 25. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 84/2019/SPORTIS

Ceník služeb PO SPORTIS pro Relaxační centrum a sportoviště

Rada města po projednání schvaluje  ceník služeb sportovišť (příloha č. 3) platný od 1.4.2019 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 83/2019/SPORTIS

Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města Žďáru nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje „Podmínky užívání sportovišť pro příspěvkové organizace města Žďáru nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 82/2019/SPORTIS

Návrh ročního taktického plánu PO SPORTIS na rok 2019 dle pravidel

Rada města po projednání schvaluje roční taktický plán PO SPORTIS a stanovené cíle na rok 2019 dle přílohy.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 81/2019/SPORTIS

Plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2018

Rada města po projednání bere na vědomí plnění ročního taktického plánu PO SPORTIS za rok 2018.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 90/2019/Kultura

Taktický plán činnosti PO Kultura na rok 2019

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy č. 1.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 92/2019/KMJS

Taktický plán činnosti PO KMJS Žďár nad Sázavou pro rok 2019

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle PO KMJS dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 91/2019/KMJS

Rozpočtové opatření PO Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

  • Použití rezervního fondu ve výši 250 tis. Kč do rozpočtu organizace na realizaci architektonické soutěže
  • Použití investičního fondu ve výši 100 tis. Kč do rozpočtu organizace na nutné opravy
  • Rozpočtové opatření PO KMJS dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 93/2019/Pol.

Taktický plán činnosti PO Poliklinika 2019

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 103/2019/POSSm

Rozpočtové opatření PO SSm č. 2/2018

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření PO SSm č. 2/2018 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 102/2019/POSSm

Taktický plán činnosti PO SSm pro rok 2019

Rada města po projednání schvaluje stanovené cíle dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 101/2019/POSSm

Souhlas s přijetím darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů dle příloh.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 96/2019/4.ZŠ

Přijetí darů

Rada města po projednání schvaluje přijetí darů Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Švermova 4,  z. s. a České spořitelny, a. s.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 95/2019/4.ZŠ

Ředitelské volno

Rada města po projednání bere na vědomí vyhlášené volno pro žáky Základní školy Žďár nad Sázavou, Švermova 4 na čtvrtek 9.5.2019 a pátek  10.5.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 94/2019/4.ZŠ

Vyřazení majetku

Rada města po projednání schvaluje vyřazení a následnou likvidaci DHM Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 dle přílohy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0 

 

15. Usn. 89/2019/OP

Zastupování města v LDO Přibyslav

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

  1. Zastupitelstvo města ruší panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi pověření ze dne 18.12.2014 k zastupování města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, IČO 64259773, a to ke dni 10.2.2019.
   Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi za práci vykonanou pro města Žďár nad Sázavou v Lesním družstvu obcí Přibyslav.
  2. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku města paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou zastupováním města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, IČO 64259773, a to s účinností od 11.2.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 87/2019/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje změnu nájmu bytu č. 6, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční, č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1256 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města rozhodla neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 23 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z důvodu porušování povinností z nájmu bytu vyplývajících.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města rozhodla neprodloužit smlouvu o nájmu bytu č. 24 umístěného v bytovém domě č.p. 1936 na ulici Brodská, č.or. 35, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, který je součástí pozemku p.č. 1276 v k.ú. Město Žďár nad Sázavou, z důvodu porušování povinností z nájmu bytu vyplývajících.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání rozhodla nezvyšovat v období od 1.7.2019 do 30.6.2020 nájemné za užívání prostor sloužících podnikání ve vlastnictví města Žďár nad Sázavou formou uplatnění koeficientu růstu nájemného o inflaci stanovenou ČSÚ ve výši 2,1%.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

e) Rada města po projednání schvaluje žádost p. R. W. u prostoru sloužícího podnikání v celkové výměře 109,8 m2, umístěného v objektu č.p. 1141, na ulici Nádražní č.or. 44, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č. 1, pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, a který užívá p. W. v souladu se Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 25.2.2018, souhlasí:

- s rozšířením předmětu nájmu provozovny, a to o meditační a relaxační centrum, které bude spočívat v poskytování služeb souvisejících s masážemi, meditacemi a infrasaunou
- s provedením stavebních úprav, spočívajících v úpravách vnitřní dispozice prostoru dle předloženého návrhu
- s realizací změny užívání a stavebních úprav na náklady nájemce s tím, že městem nebudou nahrazovány
- s nezvyšováním nájmu v souvislosti s nájemcem provedeným technickým zhodnocením prostoru
- s tím, že město nebude shora uvedené technické zhodnocení odepisovat ani jiným způsobem uplatňovat ve svých nákladech nebo výdajích
- s tím, že shora uvedené technické zhodnocení bude odepisovat nájemce

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části prostor sloužících podnikání, které se nachází v objektu č.p.165, který je součástí pozemku parc.č. 3348, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Dolní č.or.1 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, dle seznamu volných prostor. Minimální výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení nájmu  prostor, umístěných v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše  katastrální území Město Žďár, které v souladu se smlouvou o nájmu prostor sloužících podnikání ze dne 24.1.2014 užívá p. Ing. J. L. a p. A. L., s místem podnikání nám. Republiky 1785/49, 591 01 Žďár nad Sázavou ve znění dodatků č. 1,2 a to ke dni 31.1.2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy  o nájmu nebytového prostoru, který se nachází v objektu č.p. 1785, který je součástí pozemku parc.č. 3756, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám. Republiky č.or. 49 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, na listu vlastnictví č.1 pro obec Žďár nad Sázavou a katastrální území Město Žďár, v celkové výměře 182,92 m2, pro provozování hostinské činnosti v nezměněné formě od současného stavu, kdy stávající nájemce p. L. zde provozuje bar Dobré časy. Smlouva bude uzavřena s p. J. V., Žďár nad Sázavou a bude uzavřena ke dni 1.2.2019 na dobu neurčitou, s výši nájemného 1 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

17. Usn. 86/2019/OP

Majetkoprávní jednání ZM

a) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. M. a I. P. (SJM), ZR 3, a to p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu řadového rodinného domu v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 8 - v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III a Závaznými regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.299.300 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0                                                                      

 

b) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit  směnu pozemků v souvislosti s přípravou budoucí bytové výstavby v rozvojovém území lokality Klafar, ZR 3, a to p. č. 7968 – orná půda ve výměře 11 774 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3206, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. K. P., ZR 7 za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle zhotoveného GP č. 872-139/2018 ze dne 4.1.2019 pro rozdělení pozemku z púv. pozemku p. č. 774/44 - orná půda odděleného dílu ve výměře 2 927 m2, nově označeného jako p. č. 774/98 – orná půda ve výměře 2 927 m2 v k. ú. Zámek Žďár s tím, že rozdíl 8 847 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen
- doplatek za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 4.423.500 Kč

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d)

1. Rada města po projednání ruší usnesení RM ze dne 29. 1. 2018 v níže uvedeném znění:

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K. Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení uzavření směnné smlouvy v předloženém znění.

RM dále doporučuje zastupitelstvu města zrušit usnesení ZM ze dne 8. 2. 2018 v této věci.

2. Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků – dle návrhu GP č. 4404-98/2018 pro rozdělení pozemku ve vlastnictví Ing. L. K. Račín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to z části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu „e“ ve výměře 3 m2 a z části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace  odděleného dílu „d“ ve výměře 11 m2 – oba nově sloučeny do p. č. 147/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře 15 m2 v k.ú. Město Žďár (přičemž rozdíl 1 m2 vznikl zaokrouhlením nových výměr dle bodu 14.7b přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.) za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - dle návrhu GP č. 4404-98/2018 pro rozdělení pozemku z části p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „g“ ve výměře 14 m2 a z části p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 9 m2 - oba tyto díly sloučeny nově do p. č. 147/6 – jiná plocha v celkové výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s realizovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Rozdíl výměry 8 m2 směňovaných pozemků bude p. K. městu doplacen ve výši 900 Kč/m2 (bez DPH – osvobozené plnění), tj. celkem 7.200 Kč (bez DPH – osvobozené plnění).

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit dar – bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 7729/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku účelové komunikace k lesním pozemkům ve vlastnictví města v lokalitě „za Žďasem“ pro stavební úpravy cesty k Radonínu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní MUDr. S. U. Příbram, a to p. č. 9054 – orná půda ve výměře 3 453 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3394, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 1.208.550 Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba)
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH

Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že pravomocné povolení stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2019.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 85/2019/OP

Majetkoprávní jednání – RM

a) Rada města po projednání schvaluje neuplatnění ujednání o výši úhrady nájemného na r. 2019 zvýšeného o míru inflace za předchozí kalendářní rok 2018 u uzavřených nájemních smluv mezi městem Žďár nad Sázavou a jednotlivými nájemci na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, příp. pozemků města pod objekty nemovitostí ve vlastnictví jiných vlastníků (stavba na cizím pozemku), určených pro podnikatelské využití jednotlivých fyzických a právnických osob.

Hlasování: Pro 0, proti 8, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 696 – ostatní plocha, zeleň a části p. č. 697 – ostatní plocha, zeleň v celkové výměře cca 60 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem užívání zahrádky u bytového domu 622/6 a 702//4 na p. č. 695 v k. ú. Město Žďár v ul. Jiřího z Poděbrad, ZR 1, z důvodu změny užívání bytu v uvedeném byt. domě.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6694 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6585 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6314 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí .J. R., ZR 4, a to p. č. 6673 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou pí Bc. M. N. ZR 1, a to p. č. 6362 – zastavěná plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, nájemné ve výši 33,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavřeníSmlouvyzakládající právo provést stavbu mezi městem Žďár nad Sázavou a Žijeme Žďárem, z.s. se sídlem Brodská 1874/23, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 02492369, v souvislosti s podaným projektem pro grantovou výzvu NADACE PROMĚNY 2018 s názvem „ŽIVÁ FARČATA“ - MOLO A PÍSKOVÁ PLÁŽ, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

19. Usn. 100/2019/ORÚP

Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu:

  • schválit návrh č. 1 na pořízení změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 2

 

  • Schválit návrh č. 2 na pořízení změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
  • Schválit návrh č. 3 na pořízení změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
  • Schválit návrh č. 4 na pořízení změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění
  • Neschválit návrh č. 5 na pořízení změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

20. Usn. 99/2019/ORÚP

Revokace usnesení č .j. 1/2018/ORÚP/4

Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.11.2018, č. j. 1/2018/ORÚP/4 a to v části „sídliště“ a „Žďár n. S“, na nové znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název nové části obce Žďár nad Sázavou 8.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

21. Usn. 98/2019/ORÚP

Výběrová řízení za rok 2018

V souladu se Směrnicí o zadávání veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků města Žďáru nad Sázavou byla rada města seznámena s přehledem zakázek provedených v roce 2018.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

22. Usn. 97/2019/ORÚP

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení

Rada města po projednání schvaluje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města ke schválení vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ podle varianty  č. 2.

Rada města po projednání schvaluje a zároveň doporučuje zastupitelstvu města ke schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

23. Usn. 88/2019/MST

Převod akcií SATT a.s.

Rada města po projednání ukládá starostovi města zaslat zástupci Nového Města na Moravě  návrh ceny za odkup akcií společnosti SATT a.s. sesídlem Okružní  1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105 ve variantě 2.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

24. Usn. 80/2019/OSŽÚ

Veřejnoprávní smlouva – evidence obyvatel

Rada města po projednání schvaluje:

  1. Vzor smlouvy, uzavírané mezi městem Žďár nad Sázavou a jmenovanými obcemi, v souladu se kterou bude město Žďár nad Sázavou vykonávat namísto obce v jejím správním obvodu v celém rozsahu přenesenou působnost podle ustanovení § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 3 odst. 3 písm. g) a h) a § 10b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění s tím, že odměna za výkon předmětu smlouvy se stanovuje ve výši 110 Kč.
  2. Rada města pověřuje starostu města uzavíráním shora uvedených smluv.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

25. Různé

Rada města ukládá představitelům města řešit nekompetentní jednání tajemníka MěÚ Ing. Jana Havlíka, MPA  s cílem zamezení vzniku škod.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

MUDr. Jan Mokříš v. r.

 

 

 
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města