Jednací řád zastupitelstva města

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) na tomto svém jednacím řádu.

 

 

 

Úvodní ustanovení

Článek 1

 

1. Jednací řád zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou (dále jen „zastupitelstvo") stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva, zejména upravuje přípravu, svolání, průběh, způsob usnášení a kontrolu plnění usnesení zastupitelstva.

 

2. V rámci tohoto jednacího řádu může zastupitelstvo upravit usnesením podrobnější pravidla jeho jednání.

 

 

Příprava jednání zastupitelstva

 Článek 2

 

1. Přípravu jednání zastupitelstva organizuje starosta v součinnosti s radou města Žďáru nad Sázavou (dále jen „rada") zpravidla prostřednictvím Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou (dále jen „městský úřad"). Přitom stanoví zejména:

a) dobu a místo jednání

b) odpovědnost za zpracování a předložení podkladových materiálů pro jednání zastupitelstva

c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření

 

2. Návrhy rady, výborů nebo členů zastupitelstva určené k projednání na zasedání zastupitelstva jsou předkládány zpravidla v předstihu písemně v jednom vyhotovení. Členové zastupitelstva nebo předsedové výborů doručí své návrhy starostovi nebo místostarostovi. Návrh bude zařazen k projednání na program nejbližšího zasedání zastupitelstva při dodržení lhůty stanovené v článku 4 odstavce 2 jednacího řádu.

 

3. V odůvodněných případech předkládají členové zastupitelstva, rada nebo výbory návrhy na projednání přímo na zasedání zastupitelstva. Návrhy jsou v tomto případě podle jejich obsahu předkládány zpravidla písemně s kopiemi znění návrhu pro každého zastupitele, ve výjimečných případech ústně. O zařazení takto předkládaného návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

 

 

Článek 3

 

1. Písemná pozvánka na jednání zastupitelstva obsahuje informaci o době a místě konání jednání zasedání zastupitelstva a navrženém programu jednání. Pozvánka je zveřejňována ve lhůtě minimálně sedm dní přede dnem konání zastupitelstva na úřední desce městského úřadu a na webových stránkách města.

 

2. Veškeré podkladové materiály pro jednání zastupitelstva podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu ZM jsou zveřejňovány ve lhůtě minimálně sedm dní přede dnem konání zastupitelstva na webových stránkách města, a zpravidla obsahují:

- název materiálu,

- označení zpracovatele a předkladatele,

- důvodovou zprávu k předloženému návrhu,

- návrh věcného řešení a případných opatření,

- návrh usnesení.

 

3. Písemné podkladové materiály určené pro zasedání zastupitelstva jsou prostřednictvím městského úřadu rozesílány tak, aby mohly být doručeny všem členům zastupitelstva 7 dní předem, z rozhodnutí starosty v odůvodněných případech lze tuto lhůtu zkrátit na nejméně 3 dny předem, ve výjimečných případech (např. dřívější nedostupnost nebo neexistence materiálů) lze písemné podkladové materiály předkládat i přímo na jednání zastupitelstva.

 

4. Na základě žádosti člena zastupitelstva mu lze podkladové materiály zasílat elektronickou poštou. Pouze v případě, že člen zastupitelstva k tomu dá písemný souhlas, lze považovat zaslání podkladových materiálů elektronickou poštou za plnohodnotné zaslání písemných podkladových materiálů.

 

 

Svolání zasedání zastupitelstva

Článek 4

 

1. Zastupitelstvo se schází podle potřeby nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva písemně svolává a zpravidla řídí starosta. 

 

2. Zasedání zastupitelstva je veřejné. Městský úřad zveřejní informaci o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva vždy nejméně 7 dní předem na úřední desce městského úřadu. 

 

3. O době a místě konání a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje starosta prostřednictvím městského úřadu písemnou pozvánkou všechny členy zastupitelstva vždy nejméně 7 dní předem.

 

4. Na základě žádosti člena zastupitelstva mu lze pozvánku zasílat elektronickou poštou. Pouze v případě, že člen zastupitelstva k tomu dá písemný souhlas, lze považovat zaslání pozvánky elektronickou poštou za plnohodnotné zaslání písemné pozvánky.

 

5. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, je starosta povinen svolat zasedání zastupitelstva tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů ode dne doručení žádosti městskému úřadu. 

 

6. Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva podle předchozích odstavců tohoto článku, učiní tak místostarosta nebo jiný člen zastupitelstva. 

 

7. Neúčast na zasedání jednání zasedání omlouvají členové zastupitelstva předem písemně, telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty v sekretariátu starosty městského úřadu. Pozdní příchod nebo předčasný odchod ze zasedání zastupitelstva omlouvají zastupitelé předsedajícímu. 

 

8. V případě výjimečné nebo krizové situace může starosta svolat zasedání zastupitelstva v mimořádném termínu s omezeným splněním odstavců (2) a (3) tohoto článku (přiměřené zkrácení lhůt). 

 

 

Průběh zasedání

Článek 5

 

1. Zasedání řídí zpravidla starosta nebo jím pověřený člen zastupitelstva, s výjimkou Ustavujícího zasedání, které se řídí § 91 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

 

2. Jestliže není při zahájení zasedání zastupitelstva města přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města, ukončí do 20 minut předsedající zasedání zastupitelstva města. Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva města též v případě, že v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

 

3. Členové zastupitelstva, tajemník, vedoucí odborů nebo jejich zástupci, zapisovatel a případně i skrutátoři jsou povinni před zahájením a v průběhu zasedání zaujmout vyhrazená místa.  

 

4. Zápis z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva předložen k nahlédnutí. Pokud proti němu nebyly podány námitky, považuje se za schválený. Pokud byly námitky uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo po vyjádření ověřovatelů zápisu.  

 

5. Po zahájení zasedání oznámí předsedající počet přítomných členů zastupitelstva a konstatuje, zda je zastupitelstvo usnášeníschopné. Oznámí jména omluvených případně neomluvených zastupitelů. Obsluha hlasovacího zařízení zaznamená jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva města do hlasovacího systému. Předsedající dále sdělí jména zapisovatelů a v případě, že byli jmenováni, i skrutátorů. Nechá schválit program zasedání a dá zvolit dva ověřovatele zápisu z řad členů zastupitelstva a návrhovou komisi, složenou z řad členů zastupitelstva. Sdělí, zda byl ověřen zápis z předcházejícího zasedání, a jaké námitky byly členy zastupitelstva proti němu podány. 

 

6. Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením zasedání zastupitelstva. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje zastupitelstvo hlasováním, před projednáváním bodu jednání, kterého se střet zájmů týká. 

Člen zastupitelstva je povinen při jednání zastupitelstva města oznámit svůj poměr k projednávané věci, jestliže se zřetelem k výsledku projednání věci by mu mohla vzniknout osobní výhoda nebo újma anebo má-li na věci jiný osobní zájem, to neplatí, jde-li jinak o prospěch nebo zájem obecně zřejmý. Toto oznámení podává člen zastupitelstva písemně před zahájením jednání zastupitelstva města nebo ústně v průběhu jednání, nejpozději však před tím, než bude přistoupeno k hlasování. Oznámení je vždy součástí zápisu z jednání.

 

7. Jednání o věci zařazené do programu uvede předkladatel. Jsou-li k projednávané věci samostatná stanoviska, např. rady nebo výborů, jsou přednesena ihned po předkladateli, poté je zahájena rozprava.

 

8. Pokud o to požádají, musí předsedající udělit v rozpravě slovo následujícím oprávněným osobám:

a) členovi zastupitelstva,

b) členovi vlády nebo jím pověřenému zástupci,

c) poslanci,

d) senátorovi,

e) zástupce orgánů kraje

f) občanovi města, který dosáhl věku 18 let,

g) fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území města nemovitost,

h) fyzické osobě, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je ve městě přihlášena k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena.


Oprávněné osoby uvedené pod písmeny f) – h) mají právo vyjadřovat svá stanoviska pouze k projednávaným otázkám. 

 

9. S výjimkou členů zastupitelstva ostatní oprávněné osoby prokazují svůj nárok na vyjádření se k projednávaným otázkám platným dokladem, přičemž oprávnění vlastníka nemovitosti se navíc prokazuje výpisem z katastru nemovitostí ne starším jednoho měsíce.

Jsou-li skutečnosti opravňující k nároku na vystoupení v rozpravě předsedajícímu známy, nepožaduje se jejich doložení.

 

10. Do rozpravy se v jejím průběhu přihlašují oprávněné osoby uvedené v článku 5 odstavci 8 jednacího řádu zvednutím ruky nebo prostřednictvím hlasovacího zařízení v jejím průběhu. Bez ohledu na pořadí přihlášek do rozpravy musí být uděleno slovo tomu, kdo namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů (technická poznámka). Pokud se nejedná o technickou poznámku, odejme předsedající namítajícímu slovo.

 

11. V rozpravě uděluje předsedající slovo diskutujícím v pořadí, ve kterém se do rozpravy přihlásili. Předsedající může udělit slovo i účastníkovi zasedání, který není oprávněnou osobou podle článku 5 odstavce 8 jednacího řádu. Toto může navrhnout i člen zastupitelstva. O jeho návrhu se rozhoduje hlasováním bez rozpravy.

 

12. Po skončení rozpravy udělí předsedající slovo předkladateli původního návrhu. Předkladatel se může závěrečného slova vzdát.

 

13. Pro jednání zastupitelstva platí následující omezující opatření:

a) nikdo nemůže mluvit v téže věci více než třikrát s výjimkou předkladatele projednávané věci,

b) maximální doba vystoupení se stanovuje takto:

- předkladatel projednávané věci v úvodním slově max. 5 minut

- předkladatel projednávané věci v diskusi max. 5 minut

- člen zastupitelstva max. 5 minut

- ostatní oprávněné osoby max. 3 minuty,

c) v průběhu rozpravy může kterýkoliv člen zastupitelstva podat návrh na ukončení rozpravy k danému bodu programu. Pokud se tak stane, hlasuje se o jeho návrhu jako o posledním z dosud přihlášených. O návrhu se hlasuje bez rozpravy.

Zastupitelstvo se může kdykoli usnést na dalších omezujících opatřeních nebo jejich zrušení podle průběhu jednání.

 

14. Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, se ho nemůže ujmout.

 

15. Nikdo nesmí rušit průběh zasedání. V případě nevhodného chování vykáže předsedající rušitele ze zasedací místnosti.

 

16. Nemluví-li řečník k věci, nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo. 

 

17. Předsedající může kdykoliv v průběhu jednání zastupitelstva vyhlásit přestávku. Návrh na vyhlášení přestávky může podat i člen zastupitelstva. O jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

 

Příprava usnesení

Článek 6

 

1. Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu ke schválení vychází zpravidla z důvodové zprávy, případně dalších podkladových materiálů a připomínek, které vyplynuly z rozpravy.

 

2. Návrhy na usnesení předkládají předkladatel a členové zastupitelstva.

 

3. Členové zastupitelstva mohou předkládat návrhové komisi své návrhy na usnesení k danému bodu programu během rozpravy. Návrhová komise vede evidenci pořadí podaných návrhů. 

 

4. Pokud k projednávanému bodu nebyl určen předkladatel, předkládají členové zastupitelstva během rozpravy své návrhy na usnesení návrhové komisi, která zároveň vede evidenci pořadí podaných návrhů.

 

 

Hlasování, přijetí a kontrola usnesení

Článek 7

 

1. O navrženém usnesení formulovaném ke konkrétnímu bodu programu se rozhoduje hlasováním. Hlasování se provádí veřejně, o personálních otázkách se hlasuje tajně, pokud se zastupitelstvo neusnese jinak. V případě veřejného hlasování řídí hlasování předsedající.

 

2. Veřejné hlasování zastupitelstva může probíhat jedním ze dvou způsobů:

- hlasování pomocí hlasovacího zařízení

- hlasování zvednutím ruky.

 

3. Při použití hlasování pomocí hlasovacího zařízení se hlasy sčítají elektronicky. Součástí zápisu se potom stává „Záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva města“.

 

4. Hlasování zvednutím ruky se používá zejména v případě poruchy hlasovacího zařízení. Při použití tohoto způsobu hlasování sčítají hlasy skrutátoři. 

 

5. Hlasování probíhá veřejně, pokud zastupitelstvo neschválí návrh na tajné hlasování. Hlasování může probíhat i jmenovitě, pokud se tak zastupitelstvo usnese. Veřejně hlasovat lze pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet.  

 

6. Obsahuje-li návrh usnesení k projednávanému bodu programu více samostatně hlasovatelných návrhů usnesení, hlasuje se o každém z nich odděleně. Jejich pořadí pro hlasování stanoví návrhová komise. 

 

7. Schválí-li zastupitelstvo návrh na tajné hlasování, zvolí volební komisi, ve které budou zastupitelé ze všech volebních stran zastoupených v zastupitelstvu. Volební komise po schválení volebního řádu pro tajné hlasování zvolí ze svého středu předsedu, který řídí tajné hlasování. Volební komise po skončení hlasování provede vyhodnocení počtu hlasů.

 

8. Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, je nepřijatý. Zastupitelstvo města se v tomto případě na návrh předsedajícího může usnést na dohadovacím řízení. Předsedající vyzve skupiny členů zastupitelstva města zvolených na kandidátních listinách jednotlivých politických stran a sdružení nezávislých kandidátů, aby jmenovaly po jednom zástupci pro dohadovací řízení a zasedání zastupitelstva města přeruší. Dohadovací řízení řídí předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, předsedající obnoví přerušené zasedání zastupitelstva města, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou většinu, prohlásí předsedající návrh za odmítnutý.

 

 

Přijetí a kontrola usnesení

Článek 8

 

1. Návrhová komise nebo určená osoba nebo předsedající přečte před hlasováním znění usnesení tak, aby výklad nepřipouštěl pochybnosti. 

 

2. K platnému usnesení zastupitelstva, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. 

 

3. Pokud byly k některému bodu podány kromě původního návrhu na usnesení i protinávrhy, hlasuje se nejprve o podaných protinávrzích, a to v pořadí, v jakém byly podány. Předložení protinávrhů zastupitelstvu k hlasování ve správném pořadí provádí návrhová komise, která vede evidenci pořadí podaných návrhů k danému bodu. Pokud není žádný z protinávrhů přijat, hlasuje se o původním návrhu.

 

4. Z každého zasedání zastupitelstva se nejpozději do 7 dnů vyhotovuje zápis, který podepisuje starosta, místostarosta a ověřovatelé zápisu.

 

5. Souhrnnou kontrolu plnění usnesení přijatých zastupitelstvem provádí rada a kontrolní výbor.

 

 

Závěrečná rozprava, ukončení jednání zastupitelstva

Článek 9

 

1. Členové zastupitelstva mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu a její jednotlivé členy, na předsedy výborů a statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je město.

 

2. Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný zpravidla bezodkladně. Na připomínky a dotazy, jejichž obsah vyžaduje provedení hlubšího a obsáhlejšího rozboru nebo prošetření a ověření údajů se odpovídá písemnou informací nejdéle do 30 dnů

 

3. Předsedající prohlásí jednání za ukončené, pokud byl program jednání vyčerpán nebo pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo pokud nastanou skutečnosti znemožňující nerušené jednání.

 

 

Organizačně technické záležitosti jednání

Článek 10

 

1. Sekretariát tajemníka odpovídá za zajištění a kontrolu technických předpokladů jednání zastupitelstva. Před zahájením zasedání se provádí zkouška funkčnosti elektronického hlasovacího zařízení.

 

2. K zajištění řádného průběhu zasedání zastupitelstva stanoví tajemník úřadu službu u prezence. Služba u prezence zajišťuje řádné vyplnění prezenční listiny.

 

3. O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, za jehož řádné vyhotovení zodpovídá sekretariát starosty městského úřadu. Nedílnou součástí zápisu je prezenční listina a návrhy a dotazy podané při zasedání jednání zasedání písemně.

 

4. Zápis o zasedání zastupitelstva musí obsahovat zejména

- den a místo zasedání

- hodinu zahájení a ukončení, dobu přerušení zasedání

- počet přítomných členů zastupitelstva

- jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

- schválený program jednání

- průběh a výsledek každého hlasování (případně „Záznam o hlasování ze zasedání zastupitelstva města“)

- přijatá znění usnesení 

- na internetových stránkách města bude zveřejněn detailní přehled o hlasování jednotlivých členů zastupitelstva a audiozáznam ze zasedání

 

5. Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po ukončení jednání zasedání a podepisuje ho starosta, místostarosta a zvolení ověřovatelé. 

 

6. Zápis je uložen k nahlédnutí v sekretariátu starosty a městském úřadě. Dále se pořizuje písemný záznam, který podrobně zaznamenává průběh zastupitelstva a který podepisuje starosta a audiozáznam ze zasedání, zveřejněný na internetových stránkách města.

 

7. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhoduje nejbližší zasedání zastupitelstva.

 

8. Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá rada města jednání zastupitelstva města na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomuto konečné stanovisko zastupitelstvo města. 

 

9. Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva města se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u městského úřadu, pokud jsou mu postoupeny k vyřízení. 

 

10. Ve stejném termínu jako zápis z jednání zastupitelstva se vyhotovuje záznam z jednání zastupitelstva, za jehož řádné vyhotovení zodpovídá sekretariát starosty. Záznam obsahuje zaznamenání jednání zastupitelstva včetně diskuse, přičemž se nejedná o doslovný přepis jednání zastupitelstva.

 

 

Výbory

Článek 11

 

1.  Zastupitelstvo města může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu města. Výbory vypracují a předloží zastupitelstvu města ke schválení Jednací řád výboru, který upraví přípravu a průběh zasedání výboru a pravidla jeho jednání.

 

2. Jednání výboru se mohou zúčastnit členové zastupitelstva města, kteří nejsou členy výboru. Tito členové zastupitelstva mají při jednání  hlas poradní, musí jim však být uděleno slovo, pokud o to požádají. Z jednání výborů jsou pořizovány zápisy, které jsou ve lhůtě 5 dní ode dne konání příslušného jednání výboru zveřejňovány na webových stránkách města.

 

3. Zastupitelstvo města zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor. 

 

4. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva.

 

5. Předsedu volí zastupitelstvo města na návrh člena zastupitelstva města.

 

6. Členy výboru volí zastupitelstvo města na návrh předsedy výboru nebo jiného člena zastupitelstva města.

 

 

Osadní výbory

 

1. V částech města si zastupitelstvo města zřizuje osadní výbory. Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí zastupitelstvo města.

 

2. Členy osadního výboru jsou občané města, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části města, pro kterou je osadní výbor zřízen a jsou určeni zastupitelstvem města na návrh rady města. 

 

3. Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo města z řad členů osadního výboru na návrh rady města.

 

 

Závěrečná ustanovení

Článek 12

 

1. Tento Jednací řád zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou byl schválen usnesením zastupitelstva města dne 18.12.2008 s tím, že nabývá účinnosti dnem 1.1.2009, doplnění jednacího řádu, které  bylo schválené usnesením zastupitelstva města  dne 12.12.2013  nabývá účinnosti dnem 1.1.2014, doplnění jednacího řádu, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 5.6.2014 nabývá účinnosti dnem 1.7.2014 a doplnění jednacího řádu, které bylo schváleno usnesením zastupitelstva města dne 3.9.2015 nabývá účinnosti dnem 1.10.2015.

 

2. Ke dni 1.1.2009 se ruší Jednací řád zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou schválený dne 12.12.2002 a 14.12.2006.

 

 

Mgr. Zdeněk Navrátil, v. r. Ing. Josef Klement, v. r.
starosta města místostarosta města