Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 7. 5. 2020
konaného dne 30. 4. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Beáta Bílková, Ing. Rudolf Voráček

 

Schválený program 11. zasedání zastupitelstva města:

 1. Informace o pracovněprávním sporu vedeným se ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4
 2. Návratná finanční výpomoc pro ZŠ Žďár n. S. Švermova 4
 3. Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou
 4. Vyhodnocení dotačního programu Kultura 2020
 5. Vyhodnocení dotačního programu Sport 2020
 6. Vyhodnocení dotačního programu Sportoviště 2020
 7. MAS Havlíčkův kraj - dotační období 2021 - 2027
 8. Revokace usnesení č. 22/2017/RUP/7
 9. Dotace pro podporu stomatologických služeb
 10. Rozpočtové opatření č. 2/2020
 11. Změna stanov společnosti SATT a.s.
 12. Zpráva o činnosti MP a Policie ČR za rok 2019
 13. Statut Sociálního fondu
 14. Zpráva o činnosti MěÚ za období od 1.3.2019 - 1.3.2020
 15. Majetkoprávní jednání
 16. Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně  Jamská II
 17. Inventarizace 2019 – vyřazení nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných pohledávek
 18. Koncepce Smart City
 19. Různé
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1050-Hlasováno 30.4.2020 16:13:28
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Ústní zpráva

Informace o pracovněprávním sporu vedeného se ZŠ Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Bez přijatého usnesení.

 

2. Usn. 11/2020/4.ZŠ/13

Návratná finanční výpomoc Základní škole Žďáře nad Sázavou, Švermova 4

Zastupitelstvo města vědomo si svojí povinnosti dle § 38 zákona obcích - chránit majetek a včas uplatňovat právo na náhradu škody ukládá radě města, aby prověřila, zda v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů vyplývajících z rozsudku pracovněprávního sporu p. H. H. proti PO ZŠ Švermova 4 nevznikla škoda, popř. komu a v jaké výši.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 15 - Neschváleno detail hlasování skrýt
ID:1051-Hlasováno 30.4.2020 18:22:58
Pro (6):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Vlastimil Forst
Zdržel se (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (2):
Mgr. Tomáš Augustýn, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkové organizaci Základní škole Žďár nad Sázavou, Švermova 4 do výše 2,35 mil. Kč na pokrytí výdajů vyplývajících z pracovněprávního sporu dle přiloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1052-Hlasováno 30.4.2020 18:23:36
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

3. Usn. 11/2020/ŠKSM/4

Udělení ocenění města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2019 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1053-Hlasováno 30.4.2020 18:26:55
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

4. Usn. 11/2020/ŠKSM/1

Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrhy veřejnoprávních smluv, které budou uzavřeny mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020“ v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu KULTURA 2020 subjektu PRO RAINBOW office s. r. o. Praha dle „Přílohy č. 1 – vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2020“ dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1054-Hlasováno 30.4.2020 18:34:39
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

5. Usn.11/2020/ŠKSM/2

Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2020

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP SPORT 2020 činnost sportovních oddílů mládeže a subjekty dle Přílohy č. 2 – DP SPORT 2020 – sportovní akce ve Žďáře nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1055-Hlasováno 30.4.2020 18:36:33
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

6. Usn. 11/2020/ŠKSMS/3

Vyhodnocení dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z dotačního programu SPORTOVIŠTĚ 2020 mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty ve výši dle „Přílohy č. 1 – hodnocení žádostí v dotačním programu SPORTOVIŠTĚ 2020 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1056-Hlasováno 30.4.2020 18:40:25
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

7. Usn. 11/2020/oPR/5

MAS Havlíčkův kraj – dotační období 2021 – 2027

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje územní souhlas SCLLD a přehled záměrů dle předloženého znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1057-Hlasováno 30.4.2020 18:43:45
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

8. Usn. 11/2020/RUP/6

Revokace usnesení č. 22/2017/RÚP/7

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.06.2017, č. j. 22/2017/RÚP/7 a to v části „K Milířům“ na nové znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje názvy nových ulic v obytném souboru Klafar III, C2, Drátenická a Barvířská.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1058-Hlasováno 30.4.2020 18:45:42
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Vladimír Novotný
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

9. Usn. 11/2020/OS/7

Dotace na podporu stomatologických služeb

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ ve výši 300 000 Kč panu MDDr. R. M.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ ve výši 300 000 Kč panu MDDr. P. N.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a MDDr. R. M.,  v předloženém znění.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřené mezi městem a MDDr. P. N.,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1059-Hlasováno 30.4.2020 18:50:23
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

10. Usn. 12/2020/OF/8

Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1060-Hlasováno 30.4.2020 18:58:20
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

11. Usn. 10/2020/STA/10

Změna stanov společnosti SATT a.s.

Zastupitelka města Ing. Dagmar Zvěřinová oznámila před zahájením hlasování k bodu č. 11 střet zájmů a uvedla, že z tohoto důvodu nebude hlasovat o předloženém návrhu usnesení.

Zastupitelstvo města po projednání:

1. Schvaluje dle ust. § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích v platném znění změnu stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, a to  v následujícím znění:

a)  článek 7 odst. 1 stanov nově zní:
„Základní kapitál společnosti uvedený v článku 6 odst. 1 jerozdělenna tyto kmenové akcie:

- 8 (slovy: osm) kusů akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých)
- 3 (slovy: tři) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě =500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých)
- 2 (slovy: dva) kusy akcií znějících na jméno, každá z nich o jmenovité hodnotě = 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých)
- 1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých)
- 1 (slovy: jeden) kus akcie znějící na jméno, o jmenovité hodnotě akcie = 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)

Jedná se o akcie, které mají podobu listinného cenného papíru. Akcie společnosti  nejsou registrované.“ 

b) článek 8 odst. 2 stanov nově zní:

„Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií, přičemž každých 1.000,- Kč jmenovité hodnoty akcií představuje jeden hlas. Akcii se jmenovitou hodnotou 20.000.000,- Kč tedy náleží 20.000 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 500.000,- Kč náleží 500 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 200.000,- Kč náleží 200 hlasů, akcii se jmenovitou hodnotou 50.000,- Kč náleží 50 hlasů a akcii se jmenovitou hodnotou 1.000,- Kč náleží 1 hlas. Celkem je se všemi akciemi spojeno 161 951 hlasů.“

2. Schvaluje dle ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění, změnu stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, v upraveném znění.

3. Ukládá předložit toto usnesení o přijetí změn stanov společnosti SATT a.s., se sídlem Okružní 1889/11, Žďár nad Sázavou 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 607 49 105, radě města jakožto orgánu města vykonávajícímu pravomoc rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti dle ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, v platném znění.

Hlasování: Pro 20, proti 3, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1061-Hlasováno 30.4.2020 19:25:45
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

12. Usn. 11/2020/MP/9

Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2019.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1062-Hlasováno 30.4.2020 19:37:04
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

13. Usn. 11/2020/TAJ/11

Směrnice č. 3/2020 – Statut sociálního fondu

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směrnici č. 3/2020 – Statut sociálního fondu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1063-Hlasováno 30.4.2020 19:40:27
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Petr Stoček
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

14. Usn. 11/2020/TAJ/12

Zpráva o činnosti Městského úřadu za období 01.03.2019 – 01.03.2020

Zastupitelstvo města po projednání bere na vědomí zprávu o činnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období 01.03.2019 – 01.03.2020.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1064-Hlasováno 30.4.2020 19:59:41
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

15. Usn. 11/2020/OP/14

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a p. J. V. Vojnův Městec  - jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1065-Hlasováno 30.4.2020 20:01:28
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku p. č. 6468 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 1 260 m2, jehož součástí je stavba č.p. 128 na ulici Jihlavská ve Žďáře nad Sázavou a dále pozemku p. č. 6469/1 - ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře 3 211 m2 (v celkové výměře 4 471 m2), vše k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví pana K. V. Bukovice  za části původních pozemků p. č. 6984/3 - ostatní plocha, jiná plocha a p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace - dle návrhu oddělovacího GP č. 4572-20/2020 pro rozdělení pozemku, a to z pův. p. č. 6984/3 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 5 556 m2 a z pův. p. č. 6985/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „b“ ve výměře 1 101 m2 - oba díly nově sloučeny do p. č. 6984/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 6 657 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že rozdíl v hodnotě nemovitostí ve výši 3.265.000 Kč včetně DPH bude p. V. městem Žďár nad Sázavou doplacen.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1066-Hlasováno 30.4.2020 20:03:03
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4544-6/2020 ze dne 27. 1. 2020 pro rozdělení pozemku - z části pův. p. č. 9019 – orná půda odděleného dílu ve výměře 25 m2 nově označeného jako p. č. 9019/2 – orná půda v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice v rámci přípravy území pro průmyslovou zónu Jamská II ve Žďáře nad Sázavou – stavba „Žďár n. Sáz., Jamská: přeložka VN, TS a NN“ v lokalitě ul. Jamská, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 2.500 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 62.500 Kč + platná sazba DPH. 

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1067-Hlasováno 30.4.2020 20:04:01
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

d) Tento bod byl stažen z projednávání.

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to:

- části p. č. 6844/1 – orná půda ve výměře cca 126 m2
- části p. č. 6844/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 51 m2
- části p. č. 6844/3 – orná půda ve výměře cca 147 m2
-  p. č. 6844/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2
-  p. č. 6844/12 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 31 m2
celkem ve výměře cca 390 m2 - vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7742, obec Žďár nad Sázavou

- ve vlastnictví Ing. J.U.  Radostín nad Oslavou  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem zajištění výstavby propojovací komunikace Jihlavská-Brněnská, ZR 1

za pozemky:                  

- část p. č. 6846/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca 787 m2
- část p. č. 6847 – trvalý travní porost ve výměře cca 90 m2
- část p. č. 6851/1 – orná půda ve výměře cca 2 960 m2
celkem ve výměře cca 3 837 m2- vše v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou

- ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Ing. J.U.  Radostín nad Oslavou  - za účelem rozšíření navazujícího areálu stávající firmy

Přesná výměra částí směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude městu doplacen za cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1068-Hlasováno 30.4.2020 20:06:14
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

f)

 1. Zastupitelstvo města ruší usnesení ZM ze dne 5. 9. 2019 č.j. 7/2019/OP/8 bod b) ve věci schválení prodeje pozemku včetně zřízení předkupního práva města společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111.
 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle návrhu GP č. 4574-22/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 1 677 m2, nově označeného jako p. č. 9513/21 – orná půda ve výměře 1 677 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.

Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.
- za kupní cenu ve výši 668 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem za kupní cenu ve výši 1.355.469 Kč včetně DPH (tzn. ve výši 808,27 Kč/m2 včetně DPH)

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1069-Hlasováno 30.4.2020 20:12:26
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

g) Tento bod byl vyřazen z projednávání.

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2016 a k Dodatku č. 1 ze dne 19. 12. 2018 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. L. S. ZR 7, kterým dojde k prodloužení termínu do 31. 12. 2022, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1070-Hlasováno 30.4.2020 20:13:55
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

16. Usn. 11/2020/OP/15

Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně Jamská II

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky prodeje pozemků v Průmyslové zóně Jamská II dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1071-Hlasováno 30.4.2020 20:23:50
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

17. Usn. 11/2020/OP/16

Inventarizace 2019 – vyřazení nedokončeného hmotného majetku a odpis nedobytných pohledávek

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  1. Vyřazení nedokončeného hmotného majetku, který je evidován na účtu 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek v celkové částce 2.474.832,02 Kč  dle předloženého návrhu (příloha č. 4c IZ)
  2. Odpis (trvalé vyřazení) nedobytných pohledávek z účetní evidence v celkové částce 113.392 Kč dle předloženého návrhu (příloha č. 5c IZ)
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1072-Hlasováno 30.4.2020 20:27:53
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Radek Černý, Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

18. Usn. 11/2020/oPr/17

Koncepce Smart City

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Koncepci Smart City jako jeden z výstupu projektu „využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007367.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1073-Hlasováno 30.4.2020 20:39:01
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Petr Stoček
Omluven (2):
Mgr. Luboš Straka, Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Bohumil Trávník

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Beáta Bílková v. r.

Ing. Rudolf Voráček v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města