Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 25. 6. 2020
konaného dne 18. 6. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Jan Mokříš, Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Radek Zlesák

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Luboš Straka, Ing. Vlastimil Forst

 

Schválený program 12. zasedání zastupitelstva města

 1. Vyhodnocení dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďár nad Sázavou 2020
 2. Veřejnoprávní smlouva – Charita a Senioři ČR
 3. Návrh prominutí pohledávky
 4. Změna č. 4 územního plánu Žďár nad Sázavou
 5. Majetkoprávní jednání
 6. Vyhodnocení dotačního programu  Organizovaný sport dospělých 2020
 7. Závěrečná zpráva České dědictví UNESCO
 8. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA
 9. Řešení situace SKLH                 
 10. Závěrečný účet města za rok 2019
 11. Účetní závěrka města za rok 2019        
 12. Rozpočtové opatření č. 3/2020  
 13. Statut Fondu průmyslové zóny
 14. Různé
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1074-Hlasováno 18.6.2020 16:06:03
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 12/2020/OS/1

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2020“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 3 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1075-Hlasováno 18.6.2020 16:23:46
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 12/2020/OS/6

Veřejnoprávní smlouva – charita a Senioři ČR

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno, organizační jednotka Oblastní charita Žďár nad Sázavou a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1076-Hlasováno 18.6.2020 16:26:50
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 12/2020/taj./8

Návrh prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prominutí pohledávky p. Ing. I. Š. a p .P. F. v celkové výši 383.117,48 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1077-Hlasováno 18.6.2020 16:57:57
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 12/2020/RUP/9

Změna č. 4 ÚP města

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou a obsah změny č. 4 územního plánu, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení.
Zároveň stanoví, že změna č. 4 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1078-Hlasováno 18.6.2020 17:17:40
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 12/2020/OP/10

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 6150 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště ve výměře 252 m2, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3973, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár u objektu provozoven č.p. 2186 v lokalitě ul. Nádražní 52, ZR 6 ze spoluvlastnictví p. Ing. O. B. Blatiny (podíl 5/100), p. J. B.  ZR  (podíl 8/100), p. J. K.,  ZR  (podíl 12/100), společnosti Marco, spol. s r.o., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 38/100), p. Ing. M. P., ZR  (podíl 4/100), společnosti SLaFO, v.o.s., Nádražní 2186/52, ZR 6 (podíl 14/100), p. M. S., ZR  (podíl 14/100) a p. D. Š. Makotřasy (podíl 5/100) – za účelem využití nyní nevyužívaného pozemku pro potřeby města (dle územního plánu pozemek částečně zařazen pro výstavbu pro dopravní stavby – parkoviště, částečně pro veřejnou zeleň)
- za dohodnutou kupní cenu za nabytí části pozemku p. č. 6150 v k. ú. Město Žďár ve výši 850 Kč/m2 u části pozemku zpevněné plochy ve výměře 122 m2, tj. 103.700 Kč a ve výši 350 Kč/m2 u zatravněné části ve výměře 130 m2, tj. 45.500 Kč, celkem tedy 149.200 Kč.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1079-Hlasováno 18.6.2020 17:21:26
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár ve Žďáře nad Sázavou 2 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí výši 56.501 Kč u p. č. 75/33, výši 14.122 Kč u p. č. 75/37, výši 3.508 Kč u p. č. 75/53 a výši 1.699 Kč u p. č. 75/55 - vše v k. ú. Zámek Žďár.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/5790/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/33 – ostatní plocha, jiná plocha (chodník a zeleň) ve výměře 532 m2, p. č. 75/37 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň a sjezd) ve výměře 132 m2, p. č. 75/53 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 33 m2 a p. č. 75/55 – ostatní plocha, jiná plocha (zeleň) ve výměře 16 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v k. ú. Zámek Žďár a obci Žďár nad Sázavou včetně Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1080-Hlasováno 18.6.2020 17:22:24
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví společností CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8017, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku: z části pův. p. č. 2052 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2052/12 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 473 m2, dále p. č. 2052/14 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 45 m2 a p. č. 2052/15 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 39 m2a z části pův. p. č.  2055/11 – ostatní plocha, ost. komunikace oddělených dílů nově označených jako p. č. 2055/44 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 15 m2, dále p. č. 2055/46 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 68 m2 a p. č. 2055/47 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 3 m2 (v celkové výměře 643 m2) vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání chodníku, komunikace a ploch parkoviště pro město do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to p. č. 2048/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 35 m2, p. č. 2056 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 76 m2 a dále dle návrhu GP č. 4586-31/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p.č. 2061 - ostatní plocha, zeleň odděleného dílu nově označeného jako 2061/2 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 38 m2a z části pův. p. č. 2066 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 2066/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 50 m2 (v celkové výměře 199 m2) – vše v k. ú. Město Žďár do vlastnictví společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 - za účelem majetkoprávního vypořádání pro parkovací místa pro objekt č.p. 214 a č.p. 2323 v ul. Kovářova, ZR 1 – ubytovací zařízení (býv. Hotel Jehla) společnosti CONGRESSUS-HOTEL s.r.o. Rakovecká 1335/13, Bystrc, 635 00 Brno 35 v rámci „revitalizace Hotelu JEHLA na bytový komplex“.
Účetní hodnota převáděných pozemků města je ve výši 204,94 Kč/m2 u pozemku p.č. 2048/1, ve výši  204,95 Kč/m2 u p.č. 2066/2 a ve výši 80,84 Kč/m2 u pozemku p.č. 2056 a p.č. 2061/2.
Účetní hodnota převáděných pozemků společnosti CONGRESSUS-HOTEL je 205 Kč/m2.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Směnné smlouvy a smlouvy o zřízení práva věcného břemene, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1081-Hlasováno 18.6.2020 17:24:27
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města schvaluje Směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. K. V., Bukovice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1082-Hlasováno 18.6.2020 17:25:13
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby (kromě povolení zkušebního provozu nebo předčasného užívání stavby) – původně stanoveného do 10. 6. 2020 - dle čl. VI. Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 7. 10. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o. se sídlemMezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, a to nově nejpozději do 31. 5. 2021 a zároveň schvaluje posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 31. 5. 2021 (původní termín do 10. 6. 2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1083-Hlasováno 18.6.2020 17:27:25
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 12. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 2018, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V., Nové Město na Moravě,  jako kupujícím, ve věci prodloužení termínu dokončení výstavby předmětné stavby a doložení vydání Kolaudačního souhlasu, popř. jiného povolení užívání stavby dle čl. VI. – nyní stanoveného do 30.6.2020, a to nově nejpozději do 30. 11. 2020 a zároveň posunutí termínu účinnosti sjednané smluvní pokuty za nesplnění termínu výstavby stavby, a to nově do 30.11.2020 (původní termín do 30.6.2020) – dle čl. V. uvedené smlouvy a schvaluje Dodatek č. 2. v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1084-Hlasováno 18.6.2020 17:27:52
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje změny podmínek záměru č. Z-231/2018-OP a Z-59/2019-OP, a to v části b) „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.8.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2022“. Tato podmínka bude nově upravena na:  „povolení umístění a provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31.12.2020 a termín vydání dokladu o užívání stavby (tj. protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky nebo kolaudační souhlas) bude vydán nejpozději do 31.12.2023“.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10. 9. 2018 včetně Dodatku č. 1 ze dne 16. 12. 2019, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1085-Hlasováno 18.6.2020 17:28:19
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár do vlastnictví p. O. P., Řečice, a to dle GP č. 4494-154/2019 ze dne 25. 11. 2019 pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku - z pův. p.č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 70 m2, nově označeného jako p. č. 4669/99 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 70 m2 (součástí RD), dále dílu ve výměře 12 m2, nově označeného jako p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD) a dílu ve výměře 66 m2, nově označeného jako p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 – vše v k. ú. Město Žďár - za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům po vybudování přístavby RD  na p. č. 4577 ve  ZR 7 (přestavba bývalé výměníkové stanice na byt. jednotku).
- kupní cena za pozemek p. č. 4669/99 ve výměře 70 m2 ve výši 1.100 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů, dle uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 26. 3. 2018, t.j. ve výši 77.000 Kč + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů (vyhotovení znaleckého posudku)
- kupní cena pozemků p. č. 4669/100 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 12 m2 (součástí RD č.p. 1660) a p. č. 4669/101 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 66 m2 v k. ú. Město Žďár činí výši 2.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. ve výši 156.000 Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 15, proti 1, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:1086-Hlasováno 18.6.2020 17:31:28
Pro (15):
MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (6):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

   

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to p. č. 4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou v hodnotě 675.200 Kč za pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 v k.ú. Stržanov ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v hodnotě 28.490 Kč s tím, že rozdíl v hodnotě pozemků ve výši 646.710 Kč bude SPÚ městem Žďár nad Sázavou doplacen.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Směnnou smlouvu č. 2002S20/51, týkající se směny předmětných pozemků, uzavřenou mezi ČR - Státním pozemkovým úřadem se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO 01312774, DIČ CZ01312774, Krajským pozemkovým úřadem pro Kraj Vysočina, Fritzova 4, 586 01 Jihlava a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1087-Hlasováno 18.6.2020 17:32:54
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 12/2020/ŠKSM/7

Vyhodnocení dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020

Zastupitelstvo města schvaluje neposkytnutí dotace z dotačního programu ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020 SKLH s. r. o., oddílu volejbalu TJ Žďár nad Sázavou z. s. a oddílu jachtingu TJ Žďár nad Sázavou z. s. dle Přílohy č. 1 – DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020.

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Žďár nad Sázavou a subjekty dle Přílohy č. 1 – DP ORGANIZOVANÝ SPORT DOSPĚLÝCH 2020.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1088-Hlasováno 18.6.2020 17:38:50
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(3):
Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 12/2020/ŠKSM/11

Závěrečná zpráva Českého dědictví UNESCO

Zastupitelstvo města bere na vědomí závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku České dědictví UNESCO za rok 2019.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1089-Hlasováno 18.6.2020 17:40:13
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 12/2020/ŠKSM/12

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 256/8, Praha 6 – Dejvice, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1090-Hlasováno 18.6.2020 17:41:52
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (1):
MUDr. Romana Bělohlávková
Nehlasoval(3):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 12/2020/ŠKSM/13

Řešení situace SKLH

 1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zápůjčku, kterou město Žďár nad Sázavou poskytne Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s. r. o. ve výši dle přílohy č. 1
 2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zápůjčce, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou, s. r. o. v předloženém znění.
 3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru pro Sportovní klub ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. ve výši dle přílohy č. 3.
 4. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou z. s. v předloženém znění.
 5. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí individuální dotace Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou s. r. o. ve výši dle přílohy č. 5.
 6. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Sportovním klubem ledního hokeje Žďár nad Sázavou s. r. o.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1091-Hlasováno 18.6.2020 17:51:35
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (2):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vlastimil Forst
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

10. Usn. 12/2020/OF/2

Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2019

Přezkoumání hospodaření města za rok 2019

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje Závěrečný účet města za rok 2019 bez výhrad
  • Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 bez výhrad
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1092-Hlasováno 18.6.2020 17:57:50
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

11. Usn. 12/2020/OF/3

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2019

Zastupitelstvo města rozhodlo počtem 22 hlasů, že schvaluje účetní závěrku města Žďár nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

  1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2019 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2019 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
  2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2019.
  3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů 2019
  4. Roční zpráva interního auditu za rok 2019
  5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2019.

 

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2019 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s č. 5 bodem 7 Směrnice zastupitelstva č. 2/2014 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1093-Hlasováno 18.6.2020 18:00:40
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

                   

12. Usn. 12/2020/OF/4

Rozpočtové opatření č. 3/2020

Zastupitelstvo města  po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1094-Hlasováno 18.6.2020 18:24:08
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

13. Usn. 12/2020/OF/5

Statut Fondu průmyslové zóny

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Zřízení účelového fondu – Fondu průmyslové zóny
  • Statut Fondu průmyslové zóny
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1095-Hlasováno 18.6.2020 18:26:09
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Rudolf Voráček
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Miroslav Šuhaj
Omluven (3):
MUDr. Jan Mokříš, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Vlastimil Forst v. r.
Mgr. Luboš Straka v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města