Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 10. 9. 2020
konaného dne 3. 9. 2020

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Mgr. Zbyněk Vintr

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Miroslav Šuhaj

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města:

 1. Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. HH s PO ZŠ Žďár n. S., Švermova 4
 2. Majetkoprávní jednání     
 3. Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáře nad Sázavou
 4. Soudní spor se společností itelligence a.s.       
 5. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2020
 6. Rozpočtové opatření č. 4/2020  
 7. Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a.s.
 8. Změna člena kontrolního výboru ZM                             
 9. Návrh zadání změny č. 2 územního plánu města         
 10. Program „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ - Vyhlášení
 11. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání Kontrolního výboru dne 16.06.2020

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1096-Hlasováno 3.9.2020 16:08:41
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 13/2020/STA/1

Pověření Kontrolního výboru zastupitelstva města řešením případné vzniklé škody z pracovněprávního sporu p. H.H s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje kontrolní výbor, jako svůj iniciativní a kontrolní orgán, prověřením zda jsou naplněny všechny předpoklady vzniku škody v souvislosti s rozhodnutím soudu a úhradou výdajů z pracovněprávního sporu p. H.H. s PO Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4, zejména:

  • Zda došlo k porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi;
  • V jaké výši vznikla škoda;
  • Zda je příčinná souvislost mezi vznikem škody a porušením pracovních povinností;
  • Zda došlo k zavinění zaměstnance.

Hlasování: Pro 16, proti 7, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1097-Hlasováno 3.9.2020 16:45:28
Pro (16):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Proti (7):
Mgr. Tomáš Augustýn, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček
Zdržel se (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 13/2020/OP/2

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů V. a M. N. (SJM), Hamry nad Sázavou  a to p. č. 195/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku (zbytková část bývalé cesty) - rozšíření sousedních pozemků
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 26.250 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1098-Hlasováno 3.9.2020 16:47:25
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Radek Zlesák
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

b)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti AUTO… s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, IČO 63470187, DIČ CZ63470187, a to p.č. 6207 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 669 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem realizace podnikatelského záměru - dokončení areálu prodeje a servisu vozidel v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6
- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 1.003.500 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 1.214.235 Kč včetně DPH

2. Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností AUTO… s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár nad Sázavou, IČO 63470187, DIČ CZ63470187, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1099-Hlasováno 3.9.2020 16:50:43
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, a to dle GP č. 4616-61/2020 ze dne 30. 7. 2020 z části pův. p. č. 3739 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu nově označeného jako p. č. 3739/2 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 21 m2v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod stavbou z důvodu přeložky TS Neumannova ve Žďáře nad Sázavou 4 v souvislosti s výstavbou bytového domu v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4
- za kupní cenu ve výši 1.500 Kč/m2, tj. celkem 31.500 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 38.115 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1100-Hlasováno 3.9.2020 16:51:48
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

d)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti R-PASS s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 05251150, DIČ CZ05251150, a to dle návrhu oddělovacího GP č. 4573-21/2020 pro rozdělení pozemku, m.j. z pův. p.č. 5385/1 – trvalý travní porost ve výměře 2 878 m2 v k.ú. Město Žďár odděleného dílu „j“ ve výměře 903 m2 a dále dílu „k“ ve výměře 68 m2 - oba sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 5385/3 – trvalý travní porost ve výměře 971 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1 – za účelem výstavby firemního skladu a zázemí firmy – za předpokladu dodržení stanovených podmínek pro realizaci podnikatelského záměru včetně PODMÍNEK PRO ROZVOJ A UDRŽITELNOST ÚZEMÍ, schválených ZM dne 30.4.2020.
- za kupní cenu nabídnutou v e-aukci ve výši 1.220 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 1.184.620 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 1.433.390 Kč včetně DPH.

2. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností R-PASS s.r.o. se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČO 05251150, DIČ CZ05251150, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1101-Hlasováno 3.9.2020 16:53:28
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 2457, ZR 1, IČO 25326392, a to nově dle návrhu GP č. 4624-58/2020 - z pův. p. č. 9017/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve výměře 1 221 m2, z pův. p. č. 9016 – orná půda odděleného dílu „b“ ve výměře 720 m2, z pův. p. č. 9018 – orná půda odděleného dílu „c“ ve výměře 560 m2, z pův. p. č. 9019/1 – orná půda odděleného dílu „d“ ve výměře 519 m2a z pův. p. č. 9020 – orná půda odděleného dílu „e“ ve výměře 33 m2 a všechny tyto díly byly nově sloučeny do p. č. 9017/3 – orná půda ve výměře 3 053 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření areálu stávající společnosti Střechokomplex, s.r.o. se sídlem Jamská 2457, ZR 1
- za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem 3.053.000 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 3.694.130 Kč včetně DPH

Prodej pozemku se uskuteční za podmínek dodržení podmínek dotace, poskytnuté městu pro vybudování Průmyslové zóny Jamská II. V případě, že ze strany CZECHINVESTU nebude dán k prodeji pozemku a uzavření kupní smlouvy souhlas, pozbývá toto usnesení platnosti.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1102-Hlasováno 3.9.2020 16:56:28
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

f)

1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 22. 3. 2018 s tím, že se ruší usnesení ve znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. S.  Ostrov nad Oslavou (podíl id. ½) a p. F. L. Radostín nad Oslavou  (podíl id. ½), a to části p. č. 9035 – orná půda ve výměře cca 454 m2(dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem rozšíření podnikatelských aktivit stávající firmy – za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 600 Kč/m2 + platná sazba DPH včetně úhrady souvisejících nákladů

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. F. L.   Radostín nad Oslavou  a p. L. S.  Ostrov nad Oslavou  - na základě Smlouvy o budoucí kupní smlouvě, uzavřené dne 28. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F. S. Radostín nad Oslavou  a p. L. S. Ostrov nad Oslavou  a to nově dle zpracovaného GP č. 4434-54/2019 ze dne 8. 3. 2019 pro rozdělení pozemku takto:

prodej pozemků p. č. 9012/2 – orná půda ve výměře 1 018 m2, p. č. 9014/2 – orná půda ve výměře 2059 m2 a p. č. 9034/1 – orná půda ve výměře 425 m2 (v celkové výměře 3 502 m2) - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou  na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - za účelem rozšíření areálu stávající společnosti LS Mont, s.r.o. se sídlem Jamská 2486/8, ZR 1 - za kupní cenu stanovenou takto:

- část pozemku p. č. 9012/2 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 454 m2 za dohodnutou částku ve výši 600 Kč/m2 (bez DPH) a část p. č. 9012/2 ve výměře 564 m2, přesahující výměru stanovenou smlouvou o budoucí kupní smlouvě, která bude dotčena výstavbou výrobní haly, za dohodnutou cenu ve výši 1.000 Kč/m2 (bez DPH)
- pozemky p č. 9014/2 – orná půda ve výměře 2 059 m2 a p. č. 9034/1 – orná půda ve výměře 425 m2 v k. ú. Město Žďár za dohodnutou částku ve výši 1.000 Kč/m2 (bez DPH)
celková výše kupní ceny pozemků činí částku 3.320.400 Kč + platná sazba DPH, tj. celkem včetně DPH ve výši 4.017.684 Kč.

Prodej pozemků se uskuteční za podmínek dodržení podmínek dotace, poskytnuté městu pro vybudování Průmyslové zóny Jamská II. V případě, že ze strany CZECHINVESTU nebude dán k prodeji pozemku a uzavření kupní smlouvy souhlas, pozbývá toto usnesení platnosti.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1103-Hlasováno 3.9.2020 16:57:44
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, a to dle GP č. 3405-45/2012 ze dne 14. 5. 2012 z části pův. pozemku p. č. 9511 – orná půda odděleného dílu ve výměře 23 m2, nově označeného jako p. č. 9511/2 – orná půda ve výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě nechráněného železničního přejezdu ČD (na trati ČD Žďár n. Sáz. – Nové Město na Moravě) u vjezdu do chatové oblasti „Krejdy“ a u silnice Žďár n. Sáz. – Jámy – za účelem majetkoprávního vypořádání v rámci stavby „Rekonstrukce přejezdů v km 35,775 a 36,647 trati Tišnov – Žďár nad Sázavou“
- za kupní cenu stanovenou dle znaleckého posudku jako cenu obvyklou ve výši 928,65 Kč/m2, tj. celkem ve výši 21.360 Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 25.846 Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Kupní smlouvu č. S-2523/2020/Tom, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou – jako prodávajícím a Správou železnic, státní organizací se sídlem 110 00 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7 – jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1104-Hlasováno 3.9.2020 16:59:33
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, a to p. č. 6861 - trvalý travní porost ve výměře 5 630 m2, p. č. 6862 - orná půda ve výměře 762 m2a p. č. 6863 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 1 016 m2(v celkové výměře 7 408 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12007, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH  – za účelem zajištění výstavby komunikačního propojení Brněnská – Jihlavská, ZR 1 a dále pro plánovanou přípravu nové průmyslové zóny, výstavbu místní komunikace a cyklistické stezky výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to nově dle GP č. 4573-21/2020 ze dne 1. 6. 2020 pro rozdělení pozemku - z pův. pozemku p. č. 5378/1 – orná půda odděleného dílu „a“ ve výměře 3 831 m2 a současně z pův. p. č. 5379 odděleného dílu „b“ ve výměře 83 m2 - oba díly nově označeny jako pozemek p. č. 5378/1 – orná půda ve výměře 3 914 m2 a dále z pův. p. č. 5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 265 m2 odděleného dílu „f“ ve výměře 170 m2 a z pův. p. č. 5385/1 – trvalý travní porost odděleného dílu „g“ ve výměře 926 m2 - oba nově sloučeny do pozemku označeného jako p. č.  5384/1 – trvalý travní porost ve výměře 1 096 m2– vše v k. ú. Město Žďár (v celkové výměře 5 010 m2), zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH – za účelem realizace podnikatelského záměru - v lokalitě PZ Jamská I, ZR 1.
Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků 2 398 m2 bude městem p. Ř. doplacen za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 1.199.000 Kč bez DPH. Zastupitelstvo města schvaluje směnnou smlouvu, která bude uzavřena mezi panem L. Ř. Bohdalec a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1105-Hlasováno 3.9.2020 17:01:15
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví p. M. B. Moravské Křižánky a to nově dle návrhu GP č. 4612-49/2020 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 9063/3 – orná půda v k.ú. Město Žďár, odděleného dílu nově označeného jako p. č. 9063/11 – orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Město Žďár (část pozemku přilehlého k p. č. 8998/3 ve vlastnictví fyz. osoby) – za účelem rozšíření parkoviště u „Autobazaru Vysočina“ ve Žďáře nad Sázavou – Mělkovicích v návaznosti na již zrealizovanou výstavbu části silničního obchvatu Žďár nad Sázavou (část vedoucí z průmyslové oblasti Jamská na silnici Novoměstskou včetně napojení a křižovatky na silnici I/19 směr Nové Město na Moravě – v blízkosti odbočky komunikace na Mělkovice)
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 150,-- Kč/m2 bez DPH, tj. celkem 321.300,-- Kč + platná sazba DPH, tj. v celkové výši 388.773,-- Kč včetně DPH.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1106-Hlasováno 3.9.2020 17:04:55
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví p. O. C. Polnička, podnikající fyzické osoby, a to dle návrhu GP č. 907-48/2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 259/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 431 m2 odděleného dílu nově označeného jako p. č. 259/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 63 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 826, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se u objektu občerstvení č.p. 19/3 na p. č. 248 v k. ú. Zámek Žďár v ul. Tálský mlýn, ZR 2 (býv. občerstvení OÁZA pod hrází Pilské nádrže) za pozemek ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – nově z části pův. p. č. 250 – orná půda ve výměře 922 m2 odděleného dílu nově označeného jako p. č. 250/2 – orná půda ve výměře 63 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se u rekreační chaty pod hrází u Pilské nádrže, ZR 2 (objekt chaty č.ev. 14, ZR 2 na p. č. 249 v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou) – za účelem vzájemného majetkoprávního vypořádání pozemku zahrady u rekreační chaty ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou výměnou za pozemek u objektu občerstvení v rámci „Stavebních úprav v objektu č.p. 19 ve Žďáře nad Sázavou“ a v souvislosti s přípravou na nové zahájení provozu občerstvení.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1107-Hlasováno 3.9.2020 17:07:45
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4620-206/2020 ze dne 14. 8. 2020 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 137/1 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 18 167 m2 odděleného dílu nově označeného jako p. č. 137/9 – zahrada ve výměře 5 m2 (u cesty) za pozemek zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3203, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP z části pův. p. č. 75 - zahrada ve výměře 568 m2 odděleného dílu nově označeného jako p. č. 75/5 – zahrada ve výměře 5 m2 (u řeky) ve vlastnictví manželů F. a L. P.(SJM),  ZR 1 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě Farská humna, ZR 1 - za účelem narovnání severního okraje parku na „Farských humnech“ v místě, kde park sousedí s pozemkem – dle GP nově p. č. 75/4 – zahrada.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1108-Hlasováno 3.9.2020 17:11:14
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města rozhodlo neodstoupit od Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva ze dne 6. 11. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. P. N.  ZR 2, v případě, že p. N. doloží městu povolení umístění a provedení stavby (popřípadě jiné povolení stavby), vydané stavebním odborem MěÚ Žďár nad Sázavou nejpozději do 31.3.2021.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1109-Hlasováno 3.9.2020 17:13:59
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Tomáš Augustýn
Nehlasoval(2):
PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Rudolf Voráček
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

m) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4947, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví manželů P. a J. V.(SJM), oba ZR 3, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6380 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 150.000 Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1110-Hlasováno 3.9.2020 17:14:58
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

n) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 12389, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví manželů J. a M. CH. (SJM), oba ZR 4, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6316 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 230.000 Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1111-Hlasováno 3.9.2020 17:15:25
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

o) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1035, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví J. S.  ZR 1, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6628 – zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 180.000 Kč.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1112-Hlasováno 3.9.2020 17:15:51
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

p) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 5293/1 – ostatní plocha, zeleň ve výměře 862 m2,p. č. 5294 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 100 m2, p. č. 5296 – ostatní  plocha, ost. komunikace ve výměře 35 m2 a p.č. 5293/3 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2 - vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jamská, ZR 1 – na základě podané žádosti za účelem výstavby.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1113-Hlasováno 3.9.2020 17:17:48
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

q) Zastupitelstvo města hlasovalo o navrženém protinávrhu:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 37 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem realizace záměru - vybudování dobíjecí stanice pro osobní elektromobily v lokalitě řadových garáží U Malého lesa, ZR 1.

Hlasování: Pro 4, proti 8, zdrž. 12 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:1114-Hlasováno 3.9.2020 17:33:25
Pro (4):
Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Proti (8):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník
Zdržel se (12):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 7618 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 37 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem realizace záměru - vybudování dobíjecí stanice pro osobní elektromobily v lokalitě řadových garáží U Malého lesa, ZR 1.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:1115-Hlasováno 3.9.2020 17:34:28
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (6):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 13/2020/OP/3

Koncese na zajištění firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města:

  1. Rozhodlo realizovat výstavbu firemního bydlení ve Žďáru nad Sázavou formou koncese dle předloženého návrhu 
  2. Schvaluje Zadávací dokumentaci a Kvalifikační dokumentaci v předloženém znění.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:1116-Hlasováno 3.9.2020 18:52:33
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 13/2020/OP/4

Informace o sporu se společností itelligence, a. s.

Zastupitelstvo města se seznámilo s průběhem soudního řízení, které je vedené u Městského soudu v Brně, č.j. 252 C 3/2020, vedeném se společností itelligence, a.s.,  jako nástupnické organizace společnosti Pontech s.r.o.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1117-Hlasováno 3.9.2020 19:46:14
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 13/2020/ŠKSM/10

Finanční dary Kraje Vysočina na rok 2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2020 ve výši 691.729 Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2020 ve výši 691.729 Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1118-Hlasováno 3.9.2020 19:50:03
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 13/2020/OF/5

Rozpočtové opatření č. 4/2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 vč. dodatku.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1119-Hlasováno 3.9.2020 19:53:00
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Karolína Kostečková
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 13/2020/Pol./6

Poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí záruky ke smlouvě o úvěru mezi Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350 a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1120-Hlasováno 3.9.2020 20:11:50
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 13/2020/MSK/7

Změna člena kontrolního výboru

 1. Zastupitelstvo města po projednání odvolává člena kontrolního výboru pana Michala Huberta Zrůsta, MSc., MBA
 2. Zastupitelstvo města rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru se uskuteční veřejným hlasováním.
 3. Zastupitelstvo města volí za člena kontrolního výboru pana Ing. Rudolfa Voráčka.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1121-Hlasováno 3.9.2020 20:13:00
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Rudolf Voráček
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 13/2020/SÚP/8

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města příslušné podle § 6 odst. 5 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, po projednání schvaluje návrh zadání změny č. 2 územního plánu Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 18, proti 1, zdrž. 5 detail hlasování skrýt
ID:1122-Hlasováno 3.9.2020 20:51:34
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Mgr. Karel Herold
Zdržel se (5):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

  

10. Usn. 13/2020/SÚP/9

Vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1123-Hlasováno 3.9.2020 20:56:11
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Rudolf Voráček, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Mgr. Zbyněk Vintr
Nepřítomen (0):

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Tomáš Augustýn v. r.
Ing. Miroslav Šuhaj v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města