Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 19. 12. 2018
konaného dne 13. 12. 2018

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluven:

Ing. Jan Havlík, MPA

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Karolína Klusáčková, Michal Hubert Zrůst, MSc. MBA

 

PROGRAM:

 1. Osadní výbory v místních částech města
 2. Majetkoprávní jednání
 3. Volba přísedících Okresního soudu ZR na volební období 2018 - 2022
 4. Odměny neuvolněných členů ZM
 5. Pověření rady města schvalováním rozpočtových opatření
 6. Rozpočtové opatření č. 7/2018
 7. Návrh rozpočtu města na rok 2019
 8. Různé
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:848-Hlasováno 13.12.2018 16:10:26
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

  

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 2/2018/MSTK/1

Osadní výbory v místních částech města

Zastupitelstvo města:

  1. vyslovuje poděkování za práci členům osadních výborů.
  2. rozhoduje, že volba předsedů osadních výborů se uskuteční veřejným hlasováním.
  3. zřizuje osadní výbory v místních částech města Mělkovice, Veselíčko, Stržanov, Radonín.
  4. určuje, že osadní výbor v místní části Veselíčko bude mít 4 členy.
  5. určuje členy osadního výboru v místní části Veselíčko paní V. K., pana M. B., pana J. B. a paní J. B.
  6. volí předsedkyni osadního výboru v místní části Veselíčko paní J. B.
  7. určuje, že osadní výbor v místní části Mělkovice bude mít 4 členy
  8. určuje členy osadního výboru v místní části Mělkovice pana J. P., pana P. B., pana T. Ch. a pana J. Z.
  9. volí předsedu osadního výboru v místní části Mělkovice pana J. Z.
  10. určuje, že osadní výbor v místní části Stržanov bude mít 3 členy
  11. určuje členy osadního výboru v místní části Stržanov paní P. M., pana A. J. a paní O. S.
  12. volí předsedkyni osadního výboru v místní části Stržanov paní O. S.
  13. určuje, že osadní výbor v místní části Radonín bude mít 3 členy
  14. určuje členy osadního výboru v místní části Radonín paní V. H., pana Z. Z. a pana L. M.
  15. volí předsedu osadního výboru v místní části Radonín pana L. M.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:849-Hlasováno 13.12.2018 16:16:54
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

2. Usn. 2/2018/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to p. č. 7969 – orná půda ve výměře 2 474 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3344, obec Žďár nad Sázavou a dále p. č. 773/4 – trvalý travní porost ve výměře 285 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 323, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. Z. Š., bytem Palachova , ZR 6 – za účelem plánovaného vybudování inženýrských sítí pro připravovanou další bytovou zónu v sídlišti Klafar ve Žďáře nad Sázavou
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 1.379.500 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:850-Hlasováno 13.12.2018 16:18:07
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. R. Š., trvale bytem Valtická, Židenice, 628 00 Brno, a to p. č. 5337 – trvalý travní porost ve výměře 5 781 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 584, obec Žďár nad Sázavou, nacházející se v zahrádkářské kolonii „Jamská“, ZR 1 - za účelem přípravy budoucí výstavby – bydlení v bytových domech – ul. Jamská ve Žďáře nad Sázavou 1
- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 3.700.000 Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:851-Hlasováno 13.12.2018 16:18:38
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 12. 2. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. K. V., bytemČapkova, 592 31 Nové Město na Moravě, IČO 70406359, DIČ CZ7210134778, jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:852-Hlasováno 13.12.2018 16:20:05
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

d) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 4669/1 – ostatní plocha, jiná pl. – dle zpracovaného návrhu GP č. 43782-72/2018 pro rozdělení pozemku nově p. č. 4669/87 – ostatní plocha, ost. komunikace, a to části ve výměře cca 25 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) u RD č.p. 1338 na p. č. 4897 a přilehlé zahrady p. č. 4898 a 4669/45 v k. ú. Město Žďár v ul. Mánesova 24, ZR 7.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:853-Hlasováno 13.12.2018 16:22:46
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 19. 12. 2016, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Ing. L. S., bytem Mánesova, ZR 7, v předloženém znění.  

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:854-Hlasováno 13.12.2018 16:24:12
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

f) 1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ze dne 22. 11. 2018 ve věci rozhodnutí neuplatnit předkupní právo města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626, při převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového spoluvlastnictví pana R. V., bytem Polnička, 591 02 Žďár nad Sázavou a pana D. S., bytem Počítky, 59101 Žďár nad Sázavou.

2. Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo neuplatnit předkupní právo města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 3326, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 302 m2,  zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10910, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár ve vlastnictví společnosti VERTIK, s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Studentská 1700, PSČ 591 01, IČO 63469626,  při převodu vlastnického práva k tomuto pozemku do podílového spoluvlastnictví p. D. S., bytem Počítky, 59101 Žďár nad Sázavou a p. Bc. M. S., bytem Vysoké, 59101 Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:855-Hlasováno 13.12.2018 16:25:48
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

3. Usn. 2/2018/OP/6

Volba přísedících na volební období 2018 – 2022 pro Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou

 1. Zastupitelstvo města rozhodlo, že volba přísedících Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou se uskuteční veřejným hlasováním.
 2. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 – 2022 přísedící Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou paní I. B., Žďár nad Sázavou.
 3. Zastupitelstvo města volí pro období 2018 – 2022 přísedícím Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou  pana Mgr. R. P., Žďár nad Sázavou.
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:856-Hlasováno 13.12.2018 16:27:37
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

4. Usn. 2/2018/OF/3

Odměny neuvolněným členům zastupitelstva od 1.1.2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměny neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb. od 1.1.2019.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:857-Hlasováno 13.12.2018 16:29:30
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

5. Usn. 2/2018/OF/4

Pověření RM schvalováním RO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje pověření rady města ke schvalování rozpočtových opatření v rozsahu přijatých dotací.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:858-Hlasováno 13.12.2018 16:31:47
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

6. Usn. 2/2018/OF/7

Rozpočtové opatření č. 7/2018

Zastupitelstvo města vyjímá položku č. 6x.01 UZ – osobní výdaje – zvýšení o 170 tis. Kč k samostatnému hlasování.

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:859-Hlasováno 13.12.2018 16:42:44
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
MUDr. Jan Mokříš
Zdržel se (2):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení položky č. 6x.01 UZ osobní výdaje – o 170 tis. Kč.

Hlasování: Pro 19, proti 5, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:860-Hlasováno 13.12.2018 16:43:39
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný, Bohumil Trávník, Ing. Dagmar Zvěřinová
Zdržel se (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

                                                          

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 vč. dodatku vyjma již schválené položky č. 6x.01 UZ – osobní výdaje.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:861-Hlasováno 13.12.2018 16:45:38
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (1):
Mgr. Luboš Straka

 

7. Usn. 2/2018/OF/2

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Návrh rozpočtu města na rok 2019
  • Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2020 - 2024
Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:862-Hlasováno 13.12.2018 17:44:07
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (0):

 

8. Různé

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města zpracovat věcnou analýzu činnosti koordinátorů do 30.6.2019.

Hlasování: Pro 15, proti 2, zdrž. 9 detail hlasování skrýt
ID:863-Hlasováno 13.12.2018 17:49:27
Pro (15):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková
Zdržel se (9):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:     

Ing. Karolína Klusáčková v. r.

Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA  v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města