Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 13. 5. 2022
konaného dne 5. 5. 2022

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

 

Omluven:

Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš

 

Ověřovatelé zápisu:

Bohumil Trávník, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

PROGRAM:

 1. Darovací smlouva  SE.S.TA
 2. Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV
 3. Majetkoprávní jednání
 4. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytování sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022.
 5. Taxík Maxík – Senior a handicap taxi
 6. Rozpočtové opatření č. 6/2022
 7. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 29.3.2022
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 20.4.2022

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 27/2022/ŠKSM

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Žďár nad Sázavu a spolkem SE.S.TA, se sídlem Menclova 2479/10, Praha 8 – Libeň, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nehlasoval
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Nepřítomen
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Nepřítomen

 

2. Usn. 27/2022/SRI

Smlouva o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje schválení smlouvy o provozování společného infrastrukturního majetku – ČOV.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nehlasoval
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Nepřítomen
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Nepřítomen
 

3. Usn. 27/2022/OP/

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 v předloženém znění ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 15. 3. 2021 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15.11.2021 mezi městem Žďár nad Sázavou - jako prodávajícím a společností HENNLICH s.r.o., IČO 14869446, DIČ CZ14869446 se sídlem Českolipská 1996/9, Předměstí, 412 01 Litoměřice - jako kupujícím, týkající se prodloužení termínu pro vydání pravomocného stavebního povolení na novostavbu areálu společnosti na pozemku dle zpracovaného náčrtu GP - p. č. 9008/2 ve výměře 7 374 m2 (odděleného z části p.č. 9007, /9007/1/, orná půda, části p.č. 9008, /9008/2, 9008/6/, orná půda a p.č. 5010/8, orná půda) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská, ZR 1, stanoveného dle uvedené smlouvy ve znění pozdějšího dodatku nejpozději nově do 31.12.2022 (původně do 30.6.2022).

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nehlasoval
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Nepřítomen
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Nepřítomen
 

b) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti ARDK-CZ, s.r.o. se sídlem Sokolovská 325/140, Karlín, 18600 Praha, IČO 25517601, a to:

- pozemku p.č. 79 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 263 m2 – součástí pozemku je stavba, jiná stavba s č.p. 337
- pozemku p.č. 82/2 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 248 m2, součástí je budova bez čísla popisného nebo evidenčního, stavba pro výrobu a skladování stojící na pozemku p.č. 82/2
- p.č. 74/3 – zahrada ve výměře 7 m2
- pozemku p.č. 77/2 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 37 m2
- pozemku p.č. 80/1 – zahrada ve výměře 69 m2
- pozemku p.č. 81 – zahrada ve výměře 92 m2
- pozemku p.č. 82/1 – trvalý travní porost ve výměře 60 m2
- pozemku p.č. 137/8 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 151 m2

vše v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě – KP Žďár nad Sázavou na LV č. 96  za účelem připravovaného rozšíření propojovací komunikace v lokalitě ul. Nábřežní a Farských humen, ZR 1 a dále využití nemovitostí pro potřeby města
- za kupní cenu ve výši 6.500.000 Kč.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města schválením kupní smlouvy ve věci převodu shora uvedených nemovitostí.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Zdržel se
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Zdržel se
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní M. D., a to pozemku p.č. 6244 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 278 m2, součástí kterého je stavba RD s č.p. 451 Smíchov 8, ZR 1, pozemku p.č. 6245 – zahrada ve výměře 60 m2 a pozemku p.č. 6246 – zahrada ve výměře 213 m2 v k.ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě – KP Žďár nad Sázavou na LV č. 640 pro obec Žďár nad Sázavou – v souvislosti s budoucí výstavbou silnice I. třídy (část obchvatu) – za dohodnutou kupní cenu ve výši 3.100.000 Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro
 

d) Zastupitelstvo města neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 8306 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 123 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě „Plíčky“ – za účelem vyřešení dlouhodobé situace s užíváním příjezdové komunikace k nemovitosti ve vlastnictví žadatele č.p. 363 (bydlení) Mělkovice, součást p.č. 8321 – zastavěná plocha ve výměře 611 m2 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro
 

e) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p.č. 8037/52 - orná půda ve výměře cca 140 m2 v k. ú. Město Žďár - nově dle GP p.č. 8037/56 - ostatní plocha, zeleň ve výměře 140 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem užívání a údržby pozemku - zahrádka (keře a květiny) u BD č.p. 2549 ul. Hrnčířská 1, ZR 8.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

Mgr. Tomáš Augustýn - Zdržel se
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro

 

4. Usn. 27/2022/OS/1

Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022

Zastupitelstvo města:

Bere na vědomí

  1. návrh Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní na poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022“, uvedený v Příloze č. 1 předloženého materiálu.

Schvaluje:

  1. poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.
  2. veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Neschvaluje

  1. poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních služeb na území města Žďáru nad Sázavou 2022“ Diecézní charitě Brno, Organizační jednotka Oblastní charita Třebíč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro

 

5. Usn. 27/2022/OS/2

Taxík Maxík – Senior a handicap taxi

Zastupitelstvo města schvaluje:

  1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu „Taxík Maxík“ uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Nadací Charty 77, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro
 

6. Usn. 27/2022/OF

Rozpočtové opatření č. 6/2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2022.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Pro
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Pro
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Omluven
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Pro
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Pro
 

 

Ověřovatelé zápisu:

Bohumil Trávník v.r.

PhDr. Zdeněk Kulhánek v.r.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Rostislav Dvořák v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města

 

 

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.