Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 23. 6. 2022
konaného dne 16. 6. 2022

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

22

 

Omluveni:

Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Klement, Mgr. Lubomír Straka

 

Schválený program 28. zasedání zastupitelstva města:

 1. Rozpočtové opatření č. 10/2022
 2. Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021
 3. Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2021
 4. Majetkoprávní jednání
 5. Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022“
 6. Aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování
 7. Výbory ZM, komise RM – odměňování
 8. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích
 9. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky
 10. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích
 11. Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
 12. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou
 13. Nabytí nemovitostí výstavbou a schválení smlouvy o dílo s dodavatelem – novostavba budovy zázemí hasičského hřiště a výměna oplocení
 14. Nabytí nemovitosti Centrum sociálních služeb
 15. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru ze dne 31.05.2022

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Nepřítomen
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 28/2022/OF/7

Rozpočtové opatření č. 10/2022

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Nepřítomen
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven 

 

2. Usn. 28/2022/OF/8

Návrh závěrečného účtu hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje závěrečný účet hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města bez výhrad.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Nepřítomen
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

3. Usn. 28/2022/OF/9

Účetní závěrka města Žďár nad Sázavou za rok 2021

Zastupitelstvo města schvaluje:

  • účetní závěrku města Žďár nad Sázavou za rok 2021
  • převod hospodářského výsledku za rok 2021 na účet 432 - výsledek hospodaření minulých období.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Nepřítomen
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Nepřítomen
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Nehlasoval
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

4. Usn. 28/2022/OP/10

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí – objektů občanské vybavenosti společnosti SATT a.s Žďár nad Sázavou s č.p. 2128 (LV 4479) na pozemku p. č. 6183 (LV 1) a s č.p. 2129 (LV 4479) na pozemku p. č.6182 (LV 1) v k.ú. Město Žďár, tj. staveb v lokalitě ul. Nádražní, ZR 6 v celkové hodnotě 8.438.288,55 Kč ve vlastnictví společnosti SATT a.s., Okružní 1889/11, ZR, IČO 60749105, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4479, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár – za pozemky p.č. 3277 – zast. plocha ve výměře 2047 m2 (na pozemku stojí objekt obč. vybavenosti s č.p. 1720 „kotelna Libušín“ ve vlastnictví SATT a.s. ZR), p. č. 3281 – ost. pl., manipulační plocha ve výměře 1846 m2 a dále dle GP č. 4834-20/2022 ze dne 13.5.2022 pro rozdělení pozemků – z části pův. p.č. 3278 odděleného dílu nově označ. jako p.č. 3278/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 361 m2, z části pův. p.č. 3279 odděleného dílu nově označ. jako p.č. 3279/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 184 m2, z části pův. p.č. 3280 odděleného dílu nově označ. jako p.č. 3280/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 261 m2 a z části pův. p.č. 3286 odděleného dílu nově označ. jako p.č. 3286/1 – ost. komunikace ve výměře 221 m2 v celkové hodnotě 4.920.000 Kč – vše v k.ú. Město Žďár v lokalitě ul. Studentská, ZR 4 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání.
Rozdíl v hodnotě směňovaných pozemků ve výši 3.518.288,55 Kč bude městem doplacen.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

b) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. J. Č. Veselíčko, 591 01 ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 1582/6 - zahrada ve výměře 38 m2 v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou - majetkoprávní vypořádání po přestavbě RD  Veselíčko (vydlážděná plocha pro vstup do RD a příjezd do garáže, opěrná zídka) a po obnově operátu v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou – za dohodnutou kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 28.500 Kč.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

c) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní I. B.  ZR , zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 539 – zahrada ve výměře 11 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. U Pily - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaného pozemku uvnitř soukromých pozemků bez přístupu k nemovitosti u RD ZR ve vlastnictví žadatele – za kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

d) Zastupitelstvo města schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví paní D. Č. ZR, a to dle návrhu GP č. 1088-27/2022 pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 570/13 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 25 393 m2 v k. ú. Zámek Žďár nově odděleného dílu ve výměře 67 m2, nově označeného jako p. č. 570/469 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 67 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem opravy vjezdu k RD a zarovnání pozemku před RD se sousedními vlastníky v lokalitě ul. Polní, ZR 2 – za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2 - za kupní cenu ve výši 1.100 Kč/m2, tj. celkem ve výši 73.700 Kč. 

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

e) Zastupitelstvo města schvaluje upřesnění výměry ve věci schváleného odprodeje pozemků v ZM dne 5.9.2019 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VAMAFIL spol. s r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4489-88/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 1 247 m2, nově označeného jako p. č. 9513/20 – orná půda ve výměře 1 247 m2, dále z části pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 3 814 m2 odděleného dílu ve výměře 2 596 m2, zůstává jako p. č. 9518/5 – orná půda nově ve výměře 2 596 m2 a z části pův. p.č. 9512/11 – orná půda ve výměře 82 m2 odděleného dílu ve výměře 7 m2, nově označeného jako p. č. 9512/29 – orná půda ve výměře 7 m2  - vše v k.ú. Město Žďár a dále pozemku p. č. 9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 v k. ú. Město Žďár, v celkové výměře 3 968 m2 – za účelem vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.
Upřesnění se nově schvaluje dle návrhu GP č. 4846-25/2022 pro rozdělení pozemku tak, že u p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 2 596 m2 se nově snižuje výměra prodávaného pozemku o 60 m2 na výměru 2 536 m2 v k. ú. Město Žďár a celková výměra všech prodávaných pozemků činí 3 908 m2.
Pozemky se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemky se nachází inženýrské sítě.
- za kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč + platná sazba DPH

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Ing. Mrkos, ACCA ohlásil střet zájmů k bodu f)

f) Zastupitelstvo města rozhodlo následovně: 

  1. Termín pro dokončení výstavby řadových rodinných domů v lokalitě Klafar, ulice Barvířská, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 8, se prodlužuje do 31.12.2022.
  2. Termín pro dokončení výstavby bytových domů na  pozemku p.č. 8037/66 a na pozemku p.č. 8037/67, vše v k.ú. Město Žďár, v lokalitě Klafar, ulice Hrnčířská, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 8, se prodlužuje do 31.10.2022.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Zdržel se
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

g) Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dodatku č. 7 v předloženém znění ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení předkupního práva ze dne 23. 3. 2011 ve znění pozdějších dodatků mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Byty Žďár nad Sázavou s.r.o. se sídlem Neumannova 1101/17, ZR 4, IČO 09706828, ve věci prodeje pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – za účelem vybudování bytového domu, týkající se změny prodloužení termínu dokončení stavby, nyní stanoveného nejpozději do 31.12.2022 – nově nejpozději do 30.6.2024.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Nepřítomen
MUDr. Romana Bělohlávková - Nepřítomen
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

h) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2, který bude uzavřen mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Sallerova výstavba – Invest I, k.s., IČO 25444867 se sídlem Obchodní zóna 266, 431 11 Otvice a společností NewCo Immo CZ GmbH, id. č. HRB 510168 se sídlem In der Buttergrube 9, Legefeld, 99428 Weimar, Spolková republika Německo, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 2

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Zdržel se
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Zdržel se
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

i) Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schvaluje provedení dalšího členského vkladu peněžitého v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, 582 22 Přibyslav, IČO 64259773, ve výši 56 tisíc Kč, na každý jeden tisíc Kč, ze součtu svého základního členského vkladu a dalšího členského vkladu peněžitého. Při konkrétní hodnotě zmíněného součtu je to celkem 336.000 Kč.

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou schvaluje pro realizaci výše uvedeného závazku uzavření smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi, o dalším členském vkladu a zmocňuje místostarostku města k jejímu podpisu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Zdržel se
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

j) Protinávrh p. starosty města:

Zastupitelstvo města:

  1. Schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00 Brno, Organizační jednotkou Oblastní charita Žďár nad Sázavou, se sídlem Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 44990260, v předloženém znění.
  2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2022 dle přílohy ZM_RO_11_2022

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Zdržel se
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

k) Zastupitelstvo města:

  1.  Schvaluje odpis - vyřazení nedobytných pohledávek z účetní evidence ve výši 228.000 Kč, dle předloženého návrhu.
  2.  Bere na vědomí seznam pohledávek dlužníků vedených na majetkoprávním odboru, kterým v rámci akce „milostivé léto“, byla odpuštěna úhrada příslušenství pohledávky v celkové výši 2.946.633,64 Kč (splněna podmínka – úhrada jistiny).

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

5. Usn. 28/2022/O/S/11

Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022“

Protinávrh Ing. Jana Havlíka, MPA:
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022 s tím, že předpokládaný celkový objem finančních prostředků se zvyšuje na 1.200.000 Kč.
Maximální výše dotace se zvyšuje na 600.000 Kč. Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Hlasování: Pro 6, proti 4,  zdrž. 11 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Zdržel se
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Proti
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Proti
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Zdržel se
Ing. Karolína Kostečková - Zdržel se
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Zdržel se
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Zdržel se
Mgr. Zdeněk Navrátil - Nehlasoval
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Zdržel se
Mgr. Ludmila Řezníčková - Zdržel se
Ing. Petr Stoček - Proti
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Zdržel se
Bohumil Trávník - Proti
Mgr. Zbyněk Vintr - Zdržel se
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Zdržel se
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Protinávrh Ing. Josefa Klementa:
Zastupitelstvo města schvaluje vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2022“ s tím, že předpokládaný celkový objem finančních prostředků se zvyšuje na 800.000 Kč.
Maximální výše dotace se zvyšuje na 400.000 Kč.
U žádostí, které nesplňují všechny formální náležitosti, bude žadatel vyzván k nápravě. Lhůta k odevzdání opravené žádosti bude 3 pracovní dny od doručení vyzvání.
Ostatní podmínky zůstávají beze změn.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 3

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Zdržel se
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Zdržel se
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Nehlasoval
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Zdržel se
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

6. Usn. 28/2022/OS/12

Aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování

Zastupitelstvo města schvaluje:

  1. Aktualizovaný Strategický plán sociálního začleňování II města Žďáru nad Sázavou pro období 2022 – 2025, v předloženém znění.
  2.  Memorandum o spolupráci uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a Odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj.
  3. Popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a Odborem pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

7. Usn. 28/2022/TAJ/1

Výbory ZM, komise RM – odměňování

Protinávrh Ing. Jana Havlíka, MPA:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměny členů výborů zastupitelstva města a členů komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města, takto:

  • Člen výboru/komise za účast na zasedání výboru/komise ve výši 250 Kč.
  • Předseda komise za účast na zasedání ve výši 500 Kč.

Zastupitelstvo města ukládá radě města projednat toto porušení zákona o obcích a připravit formu řešení zpětné nápravy neoprávněně vyplacených prostředků města za období od 26.11.2018 do 16.06.2022.

Hlasování: Pro 10, proti 0, zdrž. 12 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Zdržel se
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Zdržel se
Ing. Karolína Kostečková - Zdržel se
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Zdržel se
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Zdržel se
Mgr. Zdeněk Navrátil - Zdržel se
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Zdržel se
Mgr. Ludmila Řezníčková - Zdržel se
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Zdržel se
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Zdržel se
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Zdržel se
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Protinávrh Mgr. Ludmily Řezníčkové:
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odměnu členu výboru zastupitelstva města a členu komise rady města mimo členů zastupitelstva města takto:

  • Člen výboru/komise za účast na zasedání výboru/komise ve výši 250 Kč
  • Předseda  komise za účast na zasedání ve výši 500 Kč

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2

Mgr. Tomáš Augustýn - Zdržel se
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Zdržel se
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Proti
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

8. Usn. 28/2022/TAJ/2

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích

Protinávrh Ing. Vlastimila Forsta:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ve znění dle přílohy, které se rozšiřují o park Farská humna.

Hlasování: Pro 6, proti 4, zdrž. 11 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Proti
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Zdržel se
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Proti
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Zdržel se
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Proti
Mgr. Karel Herold - Nehlasoval
Ing. Josef Klement - Zdržel se
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Zdržel se
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Zdržel se
Mgr. Zdeněk Navrátil - Zdržel se
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Zdržel se
Mgr. Ludmila Řezníčková - Zdržel se
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Proti
Ing. Miroslav Šuhaj - Zdržel se
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Zdržel se
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Protinávrh Ing. Jana Havlíka, MPA:
Zastupitelstvo města neschvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ve znění dle přílohy. Zároveň se ruší Obecně závazná vyhláška č. 3/2016.

Hlasování: Pro 11, proti 4, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Proti
Ing. Vlastimil Forst - Zdržel se
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Zdržel se
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Zdržel se
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Zdržel se
Mgr. Ludmila Řezníčková - Proti
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Pro
Ing. Miroslav Šuhaj - Zdržel se
Bohumil Trávník - Zdržel se
Mgr. Zbyněk Vintr - Proti
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Proti
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Hlasování o návrhu usnesení dle předloženého materiálu:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 10, proti 5, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Proti
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Zdržel se
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Proti
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Proti
Ing. Jan Havlík, MPA - Proti
Mgr. Karel Herold - Zdržel se
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Zdržel se
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Zdržel se
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Zdržel se
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Proti
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Zdržel se
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

9. Usn. 28/2022/TAJ/3

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky

Protinávrh Mgr. Tomáše Augustýna, Ph.D.:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavu o regulaci hlučné zábavní pyrotechniky v upraveném znění:

Článek 3a zní od 13:00 do 24:00 hodin
Článek 3b zní od 00:00 do 04:00 hodin.

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Zdržel se
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Zdržel se
Mgr. Karel Herold - Zdržel se
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Zdržel se
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Nehlasoval
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Zdržel se
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Zdržel se
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

Hlasování o návrhu usnesení dle předloženého materiálu:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o regulaci hlučné zábavní pyrotechnicky ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 15, proti 1, zdrž. 4

Mgr. Tomáš Augustýn - Zdržel se
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Zdržel se
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Zdržel se
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Zdržel se
Ing. Jan Havlík, MPA - Proti
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Nehlasoval
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

10. Usn. 28/2022/TAJ/4

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích

Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

11. Usn. 28/2022/TAJ/5

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

Hlasování o protinávrhu Ing. Rudolfa Voráčka:
Zastupitelstvo města schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích v upraveném znění a to článek 5 bod 1. odst. f) nahrazuje znění: Trvalé umisťování předmětů sloužících k odpočinku, rekreaci a stravování (lavice, lavičky, křesla, sedací soupravy, stoly a podobný nábytek) a k přípravě pokrmů (grily, udírny, vařiče a podobná zařízení), jakož i bezprostředně navazující používání těchto předmětů.

Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 5

Mgr. Tomáš Augustýn - Zdržel se
MUDr. Romana Bělohlávková - Zdržel se
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Zdržel se
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Zdržel se
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Nehlasoval
Mgr. Zbyněk Vintr - Zdržel se
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven
 

12. Usn. 28/2022/STAR/6

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání stanoví pro volební období 2022 – 2026 počet členů Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou na 27.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 1

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Zdržel se
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

13. Usn. 28/2022/STAR/13

Nabytí nemovitosti výstavbou a schválení smlouvy o dílo s dodavatelem – Novostavba budovy zázemí hasičského hřiště a výměna oplocení

Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitosti výstavbou, a to objektu novostavby objektu Novostavby budovy zázemí hasičského hřiště a oplocení, umístěné na pozemku p. č. 725/1, k. ú. Zámek Žďár a schvaluje smlouvu o dílo v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Pro
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

14. Usn. 28/2022/STA/14

Nabytí nemovitosti Centrum sociálních služeb

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí nemovitosti výstavbou, a to novostavby objektu Centra sociálních služeb, ul. Dvořákova, Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0

Mgr. Tomáš Augustýn - Pro
MUDr. Romana Bělohlávková - Pro
MUDr. Beáta Bílková - Pro
Mgr. Jaromír Brychta - Nepřítomen
PaedDr. Miloslava Brychtová - Pro
MUDr. Radek Černý - Omluven
Rostislav Dvořák - Pro
Ing. Vlastimil Forst - Pro
Ing. Jan Havlík, MPA - Pro
Mgr. Karel Herold - Pro
Ing. Josef Klement - Pro
Ing. Karolína Kostečková - Pro
PhDr. Zdeněk Kulhánek - Pro
MUDr. Jan Mokříš - Omluven
Ing. Martin Mrkos, ACCA - Pro
Mgr. Zdeněk Navrátil - Pro
Ing. Vladimír Novotný- Omluven
PaedDr. Jaroslav Ptáček - Nehlasoval
Mgr. Ludmila Řezníčková - Pro
Ing. Petr Stoček - Pro
Mgr. Luboš Straka - Nehlasoval
Ing. Miroslav Šuhaj - Pro
Bohumil Trávník - Pro
Mgr. Zbyněk Vintr - Pro
Ing. Rudolf Voráček - Pro
Ing. Radek Zlesák - Pro
Ing. Dagmar Zvěřinová - Omluven

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Josef Klement v. r.
Mgr. Luboš Straka v. r. 

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Rostislav Dvořák v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města

Tento web využívá cookies. Některé z nich mohou sloužit pro analytické účely.