Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 3. 5. 2019
konaného dne 25. 4. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj

 

Schválený program 5. zasedání zastupitelstva města:

 1. Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019
 2. Udělení ocenění města Žďár n. S.               
 3. Dar Martině Sáblíkové                                    
 4. Vyhodnocení dotačního programu Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019
 5. Veřejnoprávní smlouvy – Charita, Senioři ČR
 6. Majetkoprávní jednání                        
 7. Rozpočtové opatření č. 3                               
 8. Smlouva o úplatném převodu akcií   společnosti Satt a.s.
 9. Různé
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:905-Hlasováno 25.4.2019 16:05:56
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (5):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka, Ing. Dagmar Zvěřinová

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 5/2019/ŠKS/1

Vyhodnocení dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu Organizovaný sport dospělých 2019 subjektům ve výši dle Přílohy č. 1 - vyhodnocení žádostí v dotačním programu Organizovaný sport dospělých 2019 předkládaného materiálu a schvaluje znění veřejnoprávních smluv, které budou s vybranými subjekty uzavřeny v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:906-Hlasováno 25.4.2019 16:20:27
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

2. Usn. 5/2019/ŠKS/2

Udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje udělení ocenění města Žďáru nad Sázavou za rok 2018 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:907-Hlasováno 25.4.2019 16:24:04
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

3. Usn. 5/2019/ŠKS/8

Návrh na uzavření darovací smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou Sáblíkovou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru Martině Sáblíkové ve výši 50 000 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Martinou Sáblíkovou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:908-Hlasováno 25.4.2019 16:25:43
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

4. Usn. 5/2019/OS/5

Vyhodnocení dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019“

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí dotace z dotačního programu „Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019“ osobám a ve výši dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem a subjekty dle Přílohy č. 2 předloženého materiálu, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:909-Hlasováno 25.4.2019 16:40:34
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 5/2019/OS/6

Veřejnoprávní smlouvy – charita a Senioři ČR

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města, které budou uzavřeny mezi městem a Diecézní charitou Brno a mezi městem a Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 1, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:910-Hlasováno 25.4.2019 16:43:52
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 5/2019/OP/7

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje v souladu se Smlouvou o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 19. 9. 2008, která byla uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou, jako prodávajícím a bytovým družstvem Kovářova, jako kupujícím, prodej nemovitostí, a to pozemku parc. č. 2119 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 342 m2), jehož součástí je stavba č.p. 2240 (bytový dům), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, na ulici Kovářova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 tak, jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 1 vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví bytového družstva Bytové družstvo Kovářova se sídlem Kovářova 2240/2 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, PSČ 591 01, IČO 28294505, za kupní cenu v celkové výši 25.967.127 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:911-Hlasováno 25.4.2019 16:45:12
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Jan Mokříš
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP č. 4435-5/2019 ze dne 13. 3. 2019 pro vyznačení obvodu budovy a rozdělení pozemku z části pův. p. č. 4669/81 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve výměře 15 m2, nově označeného jako p. č. 4669/92 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2 v k. ú. Město Žďár, do vlastnictví p. V. Ch. ZR  - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaného pozemku za zahradou p. č. 4955 u RD  ZR  – za předpokladu splnění stanovených podmínek:

- převzetí VB na uložené sítě
- vysázená zeleň nesmí omezovat průchodnost, resp. průjezdnost a poškozovat nový chodník
- za kupní cenu obvyklou dle ZP celkem ve výši 12.900 Kč, tj. 860 Kč/m2

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:912-Hlasováno 25.4.2019 16:46:19
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 2264/4 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 4 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku navazujícího na p. č. 2266 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a s tímto pozemkem tvořící funkční celek, nacházející se v zaplocené části obytného domu č.p. 1468 na pozemku p. č. 2265 v k. ú. Město Žďár.
- za kupní cenu ve výši 3.000 Kč

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu o převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/137/2019 – BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:913-Hlasováno 25.4.2019 16:47:51
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod – dar pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, a to dle GP části oddělené z pův. p. č. 5541 nově p. č. 5541/5 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 36 m2 v k. ú. Město Žďár, na níž se nachází těleso místní komunikace IV. třídy – chodník v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání.
Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 1.008 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. ÚZSVM/BZR/186/2019 – BZRM včetně ověřovací Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:914-Hlasováno 25.4.2019 16:48:42
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitosti – bezúplatné nabytí pozemku se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to dle GP č. 4384-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019, a to p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice v nynější výměře 10 717 m2, když uvedeným GP z pův. p. č. 8602/14 – ostatní plocha, silnice ve výměře 11 471 m2 byla oddělena část nově vzniklého pozemku p. č. 8602/18 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 754 m2, která není předmětem převodu - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 7863, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku, který není zastavěn silnicí I. třídy a je po dokončení stavby I/19 Žďár – Mělkovice pro státní příspěvkovou organizací ŘSD ČR majetkem nepotřebným. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí celkem 1.128.949 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002922 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:915-Hlasováno 25.4.2019 16:50:08
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní RNDr. M. F. Brno, a to p. č. 9024 – orná půda ve výměře 2 211 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3337, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 1.547.700 Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:916-Hlasováno 25.4.2019 16:50:59
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku p. č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2, v k. ú. Město Žďár, a obci Žďár nad Sázavou, za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2  včetně DPH z budoucího vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplatný převod částí pozemků, které budou odděleny z p. č. 8037/2 - orná půda, p. č. 8053/3 - orná půda a p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace, v předpokládané výměře 1 841 m2 za dohodnutou kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř., Bohdalec.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:917-Hlasováno 25.4.2019 16:51:29
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vzdání se předkupního práva města Žďáru nad Sázavou k pozemku p. č. 7973/6 – orná půda ve výměře 1 040 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. R. T., Praha, zapsanému v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 11673, obec Žďár nad Sázavou, na základě uzavřené Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 za účelem výstavby RD v lokalitě Klafar, ZR 3, v souvislosti s převodem tohoto pozemku, na kterém se nachází rozestavěná stavba RD, realizovaná v souladu s povolením stavby vydaným Městským úřadem ve Žďáru nad Sázavou, stavebním odborem, jinému vlastníku s tím, že nový vlastník přejímá veškeré povinnosti z Kupní smlouvy ze dne 1. 3. 2016 včetně sankčních ujednání, v případě uskutečněného převodu nemovitostí na p. P. K. ZR.

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:918-Hlasováno 25.4.2019 16:52:53
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

i) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení nedobytných pohledávek z podrozvahové evidence v celkové částce 1.802.474,50 Kč, dle předloženého návrhu (příloha č. 5c Inventarizačního zápisu).

Hlasování: Pro 26, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:919-Hlasováno 25.4.2019 16:56:01
Pro (26):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 5/2019/OF/4

Rozpočtové opatření

Zastupitelstvo města schvaluje:

  • Pokrytí výdajů rozpočtu přijetím úvěru ve výši 57.000 tis. Kč a vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele úvěru
  • Zrušení Fondu města Žďáru nad Sázavou a Zásady pro poskytování podpory z Fondu města Žďáru nad Sázavou (grantového fondu zřízeného usn. ZM dne 18.12.2003) a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města.
  • Zrušení Fondu rozvoje bydlení a Statutu fondu pro poskytování půjček na opravu bytového fondu města a zásady hospodaření s fondem zřízeným usn. ZM dne 24.06.2010 a převod zůstatku finančních prostředků do rozpočtu města.
  • Rozpočtové opatření č. 3/2019 včetně dodatku.
Hlasování: Pro 23, proti 2, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:920-Hlasováno 25.4.2019 17:24:55
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 5/2019/MST/9

Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti SATT a. s.

Zastupitelstvo města ukončuje diskusi k bodu č. 8 5.zasedání ZM – Smlouva o úplatném převodu akcií společnosti Satt a.s.

Hlasování: Pro 15, proti 4, zdrž. 7 detail hlasování skrýt
ID:921-Hlasováno 25.4.2019 18:51:54
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (7):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

1) Zastupitelstvo města rozhodlo nabýt do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou akcie společnosti SATT a.s., sesídlemOkružní 1889/11, PSČ 591 01, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3,  IČO  607 49 105, které představují celkem podíl 62101/161951 na Základním kapitálu společnosti SATT a.s., a to:  

a) 21 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000001, 000002, 000003, 000004, 000005, 000006, 000007, 000008, 000009, 000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018, 000019, 000020, 000021;

b) 6 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum emise: 10. 7. 2002, číselné označení, 000026, 000027, 000028, 000029, 000030, 000031;

c) 4 kusu Akcie Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000,- Kč, datum emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000038, 000039, 000040, 000041;

d) 12 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000006, 000007, 000008, 000009, 000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017;

e) 25 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum emise: 10. 7. 2002, číselné označení 000028, 000029, 000030, 000031, 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000039; 000040, 000041, 000042, 000043, 000044, 000045, 000046, 000047, 000048, 000049, 000050, 000051, 000052;

f) 20 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 10.000,- Kč, datum emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000062, 000063, 000064, 000065, 000066, 000067, 000068, 000069, 000070, 000071, 000072, 000073, 000074, 000075, 000076, 000077, 000078, 000079, 000080, 000081;

g) 19 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000009, 000010, 000011, 000012, 000013, 000014, 000015, 000016, 000017, 000018, 000019, 000020, 000021, 000022, 000023, 000024, 000025, 000026, 000027;

h) 13 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum emise: 10.07.2002, číselné označení 000032, 000033, 000034, 000035, 000036, 000037, 000038, 000039, 000040, 000041, 000042, 000043, 000044;

i) 13 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč, datum emise: 22.10.2010, číselné označení 000049, 000050,000051, 000052, 000053, 000054, 000055, 000056, 000057, 000058, 000059, 000060, 000061;

j) 47 kusů Akcií Společnosti ve jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, datum emise: 1. 4. 2001, číselné označení 000064, 000065, 000066, 000067, 000076, 000080, 000081, 000087, 000088, 000089, 000090, 000091, 000092, 000093, 000094, 000095, 000096, 000097, 000098, 000099, 000100, 000101, 000102, 000103, 000104, 000105, 000106, 000107, 000108, 000109, 000110, 000111, 000112, 000113, 000114, 000115, 000116, 000117, 000118, 000119, 000120, 000121, 000122, 000123, 000124, 000125, 000126;

k) 10 kusů Akcií Společnosti, ve jmenovité hodnotě akcie 1.000.000,- Kč, datum emise: 22. 10. 2010, číselné označení 000146, 000147, 000148, 000149, 000150, 000151, 000152, 000153, 000154, 000155.

2) Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o úplatném převodu akcií, která bude uzavřena mezi městem Nové Město na Moravě, jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou, jako kupujícím, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 4, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:922-Hlasováno 25.4.2019 18:53:22
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Petr Stoček v. r.

Ing. Miroslav Šuhaj v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města