Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 19. 6. 2019
konaného dne 13. 6. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

 

Omluven:

Ing. Petr Stoček

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Karel Herold

 

Schválený program 6. zasedání zastupitelstva města:

 1. Ručení za úvěr PO Kultura Žďár
 2. DP – Podpora stomatologických služeb
 3. Koncepce bydlení
 4. Účetní závěrka města za rok 2018
 5. Závěrečný účet města za rok 2018
 6. Rozpočtové opatření č. 4
 7. Úvěr ve výši 57 mil. Kč
 8. Majetkoprávní jednání
 9. Pakt starostů a primátorů
 10. Různé
  Pro informaci:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 23.04.2019
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 28.05.2019
Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:923-Hlasováno 13.6.2019 16:06:56
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (1):
Mgr. Jaromír Brychta

 

PŘEHLED USNESENÍ 

1. Usn. 6/2019/Kultura PO/6

Ručení za úvěr PO Kultura Žďár

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje ručení za úvěr pro příspěvkovou organizaci Kultura Žďár, jehož vyhlášení bylo schváleno radou města č. 16 ze dne 3. 6. 2019, usn. č. j. 238/2019/Kultura na pořízení nového zvukového systému a promítacího plátna do Kina Vysočina ve výši 2.300 tis. Kč s předpokladem čerpání od 7/2019 do 12/2019.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 6 detail hlasování skrýt
ID:924-Hlasováno 13.6.2019 16:31:22
Pro (19):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (6):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

2. Usn. 6/2019/STA/8

Vyhlášení dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou v upraveném znění – bez omezení věku žadatele.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje možnost podpory stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou formou bezúročné zápůjčky dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 8, proti 8, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:925-Hlasováno 13.6.2019 17:12:30
Pro (8):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (8):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Karolína Klusáčková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Miroslav Šuhaj
Zdržel se (9):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení dotačního programu Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje možnost podpory stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou formou bezúročné zápůjčky dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:926-Hlasováno 13.6.2019 17:13:04
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

3. Usn. 6/2019/OS/7

Koncepce bydlení města Žďáru nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Koncepci bydlení města Žďáru nad Sázavou pro období 2019-2023.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:927-Hlasováno 13.6.2019 17:48:04
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Luboš Straka
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

4. Usn. 6/2019/OF/1

Účetní závěrka města Žďáru nad Sázavou za rok 2018

Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo počtem hlasů 23, že schvaluje účetní závěrku města Žďáru nad Sázavou v rozsahu předložených podkladů:

 1. Zpráva o ověření řádné účetní závěrky k 31.12.2018 včetně účetních výkazů sestavených k 31.12.2018 – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu.
 2. Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
 3. Zpráva o zjištěních z provedených auditů za rok 2018
 4. Roční zpráva interního auditu za rok 2018
 5. Inventarizační zpráva dle vyhlášky 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku za rok 2018.

Zastupitelstvo města současně rozhodlo o převodu hospodářského výsledku za rok 2018 na účet 432 – výsledek hospodaření minulých období v souladu s čl. 5 bodem 7) Směrnice zastupitelstva č. 2/2017 k zabezpečení požadavků na schvalování účetní závěrky města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:928-Hlasováno 13.6.2019 17:51:10
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

5. Usn. 6/2019/OF/2

Závěrečný účet města Žďáru nad Sázavou za rok 2018
Přezkoumání hospodaření města za rok 2018

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje hospodaření města za rok 2018 - Závěrečný účet města bez výhrad
  • Schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 bez výhrad
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:929-Hlasováno 13.6.2019 17:52:51
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zbyněk Vintr
Omluven (2):
Ing. Vladimír Novotný, Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

6. Usn. 6/2019/OF/3

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 včetně dodatku vyjma zvýšení položky 3412 – Revitalizace sportovní zóny ve výši 4 000 tis. Kč a ukládá radě města jednat s dodavatelem stavby PROFISTAV Litomyšl o slevě z ceny díla nebo daru ve prospěch města.

Hlasování: Pro 2, proti 14, zdrž. 9 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:930-Hlasováno 13.6.2019 18:49:17
Pro (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Proti (14):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Zdržel se (9):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:931-Hlasováno 13.6.2019 18:49:55
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

7. Usn. 6/2019/OF/4

Úvěr 2019

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje přijetí investičního úvěru ve výši 57 mil. Kč od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 58 Praha 5, IČO: 00001350, s pohyblivou úrokovou sazbou 1 M Pribor + marže 0,02 % p. a.
  • Pověřuje starostu města podpisem smlouvy o úvěru.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:932-Hlasováno 13.6.2019 18:52:09
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Martin Mrkos, ACCA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

8. Usn. 6/2019/OP/5

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to dle GP č. 4439-17/2019 ze dne 22. 3. 2019 pro rozdělení pozemku z části pův. p. č. 5043 – ostatní plocha, ost. komunikace odděleného dílu ve výměře 26 m2 nově označeného jako p. č. 5043/2 -  ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 26 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové kioskové trafostanice „TS94  Hasiči“ (navýšení stávajícího odběrného místa - přepojení stávajících kabelů do nového pilíře směr COOP a odpojení kabelů v T47 Zelenina) v lokalitě ul. Jamská, ZR 1, za předpokladu dodržení podmínky: nutno koordinovat se stavbou „Průmyslová zóna Jamská II“ a „MK propojení ul. Brněnská x Jamská“

- za dohodnutou kupní cenu, a to cenu obvyklou dle ZP, stanovenou porovnávací metodou ve výši 2.500 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 65.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:933-Hlasováno 13.6.2019 18:53:24
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření kupní smlouvy v předloženém znění, a to mezi městem Žďár nad Sázavou jako prodávajícím a p. P. J. Strážek - jako kupujícím na odprodej pozemku, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 7311/4 - trvalý travní porost ve výměře 951 m2v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“, ZR 1, do vlastnictví p. P. J.  Strážek – za účelem realizace podnikatelského záměru – stavba: „Novostavba zámečnické dílny Žďár nad Sázavou, U Malého lesa na pozemku p. č. 7311/4 v k. ú. Město Žďár“, za předpokladu splnění obvyklých podmínek stanovených pro realizaci podnikatelského záměru - za kupní cenu ve výši 900 Kč/m2 + platná sazba DPH, tj. celkem ve výši 855.900 Kč + platná sazba DPH.     

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:934-Hlasováno 13.6.2019 18:54:39
Pro (23):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

c) Zastupitelstvo města schvaluje nabytí vlastnického práva k předmětným pozemkům z vlastnictví společnosti Portico Investments Czech s.r.o. se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 02817667, a to dle GP č. 4294-138/2018 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků od pův. pozemku p. č. 3380 - ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 10 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/2 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 10 m2, odděleného dílu ve výměře 138 m2nově označeného jako pozemek p. č. 3380/3 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 138 m2, odděleného dílu ve výměře 29 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/4 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 29 m2 a dále odděleného dílu ve výměře 15 m2 nově označeného jako pozemek p. č. 3380/5 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 15 m2- vše obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, na LV č. 11572 - do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s připravovaným přesunem zastávky na ulici Studentská, ZR 4
- za dohodnutou kupní cenu v celkové výši 27.159 Kč

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní smlouvu, uzavřenou mezi společností Portico Investments Czech s.r.o. se sídlem Kateřinská 466/40, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO 02817667 – jako prodávajícím a městem Žďár nad Sázavou – jako kupujícím, předmětem které je nabytí vlastnického práva pro město Žďár nad Sázavou k předmětným pozemkům v souvislosti s připravovaným přesunem zastávky na ulici Studentská, ZR 4,v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:935-Hlasováno 13.6.2019 18:55:51
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

d) Zastupitelstvo města schvaluje směnu - vzájemný prodej pozemků, a to:

- nabytí pozemků ve vlastnictví AGRO - Měřín a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4723, obec Žďár nad Sázavou - p. č. 4989 – orná půda ve výměře 2 173 m2  p. č. 4990 – orná půda ve výměře 796 m2 a p. č. 4991 – orná půda ve výměře 104 m2 (v celkové výměře 3 073 m2) v k. ú. Město Žďár v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby komunikace v PZ Jamská II, ZR 1 (propojení komunikace Jamská - Novoměstská), v hodnotě pozemků 500 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.536.500 Kč včetně DPH (z toho DPH 322.665 Kč)

- prodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - dle návrhu oddělovacího GP č. 348-32/2019 pro rozdělení pozemku, a to p. č. 324/1 – orná půda nově ve výměře 122 920 m2 v k. ú. Stržanov (odděleného z pův. p. č. 324/1 v pův. výměře 143 011 m2, přičemž oddělený díl ve výměře 20 091 m2 zůstává vlastnictvím města – nově označen jako p. č. 324/21 – orná půda vše v k. ú. Stržanov) do vlastnictví společnosti AGRO - Měřín a.s se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín - za účelem zemědělského obhospodařování, v hodnotě pozemků 12,50 Kč/m2, tj. celkem 1.536.500 Kč                                  

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:936-Hlasováno 13.6.2019 18:57:32
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, PaedDr. Jaroslav Ptáček
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu - vzájemný prodej  pozemků: nabytí pozemku p. č. 9013/1 - orná půda ve výměře 3 987 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR, v celkové hodnotě 722.822 Kč včetně DPH z vlastnictví p. P. Č. ZR, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a dále úplatný převod pozemku p. č. 8061/4 – orná půda ve výměře 721 m2 a dále dle návrhu GP č. 4454-60/2019 pro rozdělení pozemků: z pův. pozemku p. č. 8037/2 – orná půda odděleného dílu ve výměře 31 m2 nově označeného jako p. č. 8037/44 – orná půda ve výměře 31 m2, z pův. pozemku p. č. 8058 – orná půda odděleného dílu ve výměře 917 m2 nově označeného jako p. č. 8058/2 – orná půda ve výměře 917 m2,, z pův. pozemku p. č. 8061/1 a 8058 – orná půda oddělených dílů „c + d“ ve výměře 573 m2 nově označených jako p. č. 8061/1 – orná půda ve výměře 573 m2a z pův. p. č. 8065/12 - ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu ve výměře 67 m2 nově označeného jako p. č. 8065/19 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 67 m2, tzn. nově vzniklých pozemků v celkové výměře 2309 m2v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, v celkové hodnotě 1.353.822 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. P. Č. s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 631.000 Kč bude ze strany p. Č. doplacen.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:937-Hlasováno 13.6.2019 18:58:05
Pro (25):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pana Ing. F. Š. ZR, a to p. č. 9052 – orná půda ve výměře 7 392 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4086, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 700 Kč/m2, tj. celkem 5.174.400 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:938-Hlasováno 13.6.2019 18:58:34
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Ing. F. a  M. L. ZR, (každý podíl id. ½), a to p. č. 9016 – orná půda ve výměře 2 680 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3963, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. celkem 2.680.000 Kč

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:939-Hlasováno 13.6.2019 18:59:04
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí vlastnického práva k pozemku p. č. 9007 – orná půda ve výměře 3 731 m2a dále dle GP pro rozdělení pozemku č. 4418-61/2019 od části pův. pozemku p. č. 9004/1 – orná půda odděleného dílu ve výměře 1 275 m2, nově označeného jako pozemek p. č. 9004/13 - orná půda ve výměře 1 275 m2, z podílového spoluvlastnictví p. Mgr. I. Š. (podíl 1/3),  Žďár nad Sázavou, p. MUDr. J. Š. (podíl 1/3) Žďár nad Sázavou a p. Ing. V. Š.   (podíl 1/3), Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za dohodnutou kupní cenu ve výši 4.164.500 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a p. Mgr. I. Š. Žďár nad Sázavou, p. MUDr. J. Š.  Žďár nad Sázavou  a p. Ing. V. Š.  Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:940-Hlasováno 13.6.2019 18:59:36
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

i) 

 1. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018 a k Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Jihlava, Palackého 5001/1, PSČ 586 01, IČO 06331033, v předloženém znění.
 2. Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018 a k Dodatku č. 1 k uvedené smlouvě, který bude uzavřený mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Prima bydlení s.r.o., se sídlem Jihlava, Palackého 5001/1, PSČ 586 01, IČO 06331033, v předloženém znění.
Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:941-Hlasováno 13.6.2019 19:01:28
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Miroslav Šuhaj
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar nemovitostí – bezúplatný převod pozemku z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Praha 4, Na Pankráci 56, PSČ 145 05, IČO 65993390, zastoupená ŘSD ČR, Správa Jihlava se sídlem Jihlava, Kosovská 10a, a to části p. č. 9520/3 - ostatní plocha, ost. komunikace – dle GP č. 4421-1255/2018 ze dne 6. 2. 2019 nově odděleného pozemku p.č. 9520/6 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 2 613 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19 Žďár – Mělkovice, po dokončení stavby. Účetní hodnota pozemku dle účetní evidence dárce činí 535.534 Kč.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Darovací smlouvu č. 12MP-002923 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:942-Hlasováno 13.6.2019 19:02:25
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Souhlasného prohlášení č. 12 MP-002886, předmětem kterého je uznání vlastnického práva – převod nemovitostí, zapsaných v KN na LV č. 1 – město Žďár nad Sázavou na LV č. 7863 – ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 – na základě rozhodnutí ministra dopravy a spojů č.j. 2752/01-KM ze dne 28.6.2001 přechod příslušnosti hospodaření ke stavbám silnic I. třídy se součástmi, příslušenstvím a souvisejícími pozemky ke dni 1. 7. 2001 ze Správ a údržeb silnic na Ředitelství silnic a dálnic ČR (původní zápis v pozemkové knize – Veřejný statek, seznam II a historický majetek zapsán v PK na knih. vložce 105) shora uvedených pozemků v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou a obci Žďár nad Sázavou na LV č. 1, a to pozemků p. č. 1580/16 – ostatní plocha, silnice ve výměře 32 m2, p. č. 1580/29 – ostatní plocha, silnice ve výměře 12 m2, p. č. 1580/38 – ostatní plocha, silnice ve výměře 52 m2a p. č. 1580/40 – ostatní plocha, silnice ve výměře 67 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou v celkové účetní hodnotě 10.541 Kč – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků zastavěných silnicí I/19, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:943-Hlasováno 13.6.2019 19:03:21
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

l) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4813, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví pí A. K. ZR 1, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6538 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 130.000 Kč.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:944-Hlasováno 13.6.2019 19:08:53
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Klusáčková
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

9. Usn. 6/2019/STA/9

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přistoupení k Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky a pověřuje starostu města pana Ing. Martina Mrkose, ACCA podpisem přístupového dokumentu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:945-Hlasováno 13.6.2019 19:15:46
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Klusáčková, Mgr. Luboš Straka
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

10. Různé

Zastupitelstvo města doporučuje radě města zřídit komisi cestovního ruchu.

Hlasování: Pro 13, proti 0, zdrž. 10 - NESCHVÁLENO detail hlasování skrýt
ID:946-Hlasováno 13.6.2019 19:25:32
Pro (13):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (10):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Vlastimil Forst, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nehlasoval(3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Karolína Klusáčková, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (1):
Ing. Petr Stoček
Nepřítomen (0):

 

 

Ověřovatelé zápisu:

MUDr. Romana Bělohlávková v. r.

Mgr. Karel Herold v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města