Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 12. 9. 2019
konaného dne 5. 9. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová   

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený program 7. zasedání zastupitelstva města:

 1. Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání                           
 2. Žádosti o změnu ÚP města                                       
 3. Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení                       
 4. Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova arch. cenných staveb
 5. Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2019               
 6. Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA        
 7. Majetkoprávní jednání                                                
 8. Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II
 9. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 10. Různé
  PRO INFORMACI:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru 12.06.2019
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:947-Hlasováno 5.9.2019 16:08:18
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (6):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 7/2019/ORUP/1

Změna č. 1 ÚP města – návrh na vydání

Zastupitelstvo města po projednání:
I. Ověřilo před vydáním Změny č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou jeho soulad s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace č. 1, se Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3, 5 a 6, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje Vysočina dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů;

II. Rozhodlo o námitce v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů tak, jak je uvedeno v textové části návrhu Změny č. 1 ÚP, v kapitole B16;

III. Vydává formou opatření obecné povahy Změnu č. 1 územního plánu Žďár nad Sázavou, jako příslušný orgán, ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 4 a § 55 odst. 3 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:948-Hlasováno 5.9.2019 16:15:03
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Bohumil Trávník

 

2. Usn. 7/2019/ORUP/2

Žádosti o změnu ÚP města

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 1 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 15, proti 3, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:949-Hlasováno 5.9.2019 16:28:53
Pro (15):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (3):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 2 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:950-Hlasováno 5.9.2019 16:31:08
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
MUDr. Radek Černý
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 3 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:951-Hlasováno 5.9.2019 16:32:55
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města odkládá projednání bodu 2. 4a, 2. 4b jednací číslo 7/2019/ORÚP/2 a žádá o představení studie připraveného objektu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:952-Hlasováno 5.9.2019 17:03:13
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 5 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:953-Hlasováno 5.9.2019 17:12:12
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 6 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:954-Hlasováno 5.9.2019 17:13:31
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 7 na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:955-Hlasováno 5.9.2019 17:14:59
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 8a na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:956-Hlasováno 5.9.2019 17:21:26
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 8b na pořízení změny územního plánu Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:957-Hlasováno 5.9.2019 17:21:52
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Rostislav Dvořák
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

3. Usn. 7/2019/ORUP/9

Změna ÚP č. 3 – schválení pořízení

Zastupitelstvo města po projednání:

I. Schvaluje:
a)    pořízení změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou,
b)    obsah změny č. 3 Územního plánu Žďár nad Sázavou, uvedený v příloze č. 1 tohoto usnesení;

II. Stanoví, že změna č. 3 bude pořízena zkráceným postupem podle § 55a a násl. stavebního zákona.

Hlasování: Pro 18, proti 4, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:958-Hlasováno 5.9.2019 17:29:25
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (4):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (1):
Mgr. Karel Herold
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

4. Usn. 7/2019/ORUP/3

Vyhlášení programu Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje vyhlášení programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“ v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:959-Hlasováno 5.9.2019 17:32:08
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

5. Usn. 7/2019/OŠKS/4

Finanční dary Kraje Vysočina na r. 2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí finančního daru Kraje Vysočina městu Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2019 ve výši 728 257,- Kč dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje znění Darovací smlouvy mezi Krajem Vysočina a městem Žďár nad Sázavou na podporu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a na podporu zájmových a sportovních aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích na rok 2019 ve výši 728 257,- Kč v předloženém znění.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:960-Hlasováno 5.9.2019 17:39:54
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (1):
Mgr. Luboš Straka
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, Ing. Jan Havlík, MPA
Nehlasoval(1):
Bohumil Trávník
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

6. Usn. 7/2019/OŠKS/5

Veřejnoprávní smlouva se spolkem SE.S.TA

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a spolkem SE.S.TA se sídlem Pod Kaštany 246/8, Praha 6 – Dejvice, v upraveném znění. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:961-Hlasováno 5.9.2019 17:43:02
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Mgr. Zdeněk Navrátil

 

7. Usn. 7/2019/OP/8

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností KOVO Koukola Invest, s.r.o.,  se sídlemMezírka 775/1, Veveří, 602 00 Brno, IČO 29286107, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:962-Hlasováno 5.9.2019 17:44:51
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

b)
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k.ú. Město Žďár, a to dle návrhu GP č. 4488-87/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 3 093 m2, nově označeného jako p. č. 9513/19 – orná půda ve výměře 3 093 m2 - vše v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření pozemku ve vlastnictví společnosti APING a.s. se sídlem U Golfu 565, Praha 15 – Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 - z důvodu zajištění provozu objektu na p. č. 9513/10 v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1.
Pozemek se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemkem se nachází inženýrské sítě.
za kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč, tj. 808,27 Kč/m2 včetně DPH

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:963-Hlasováno 5.9.2019 17:47:12
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti VAMAFIL spol. s r.o. se sídlem Jamská 2360/49, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle návrhu GP č. 4489-88/2019 pro rozdělení pozemku: z části pův. pozemku p. č. 9513/1 – orná půda ve výměře 13 982 m2 odděleného dílu ve výměře 1 247 m2, nově označeného jako p. č. 9513/20 – orná půda ve výměře 1 247 m2, dále z části pův. p. č. 9518/5 – orná půda ve výměře 3 814 m2 odděleného dílu ve výměře 2 596 m2, zůstává jako p. č. 9518/5 – orná půda nově ve výměře 2 596 m2a z části pův. p. č. 9512/11 – orná půda ve výměře 82 m2 odděleného dílu ve výměře 7 m2, nově označeného jako p. č. 9512/29 – orná půda ve výměře 7 m2  - vše v k. ú. Město Žďár a dále pozemku p. č. 9517/9 – trvalý travní porost ve výměře 118 m2 v k. ú. Město Žďár, v celkové výměře 3 968 m2 – za účelem vybudování příjezdové komunikace pro HZS v rámci výstavby výrobní haly v lokalitě PZ Jamská, ZR 1.
Pozemky se nachází v ochranném pásmu inženýrských sítí (elektrické vedení VVN) a rovněž pod pozemky se nachází inženýrské sítě.
- za kupní cenu ve výši 2.500.000 Kč + platná sazba DPH, tj. 630,04 Kč/m2 + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:964-Hlasováno 5.9.2019 17:48:00
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to dle GP č. 877-55/2019 ze dne 28. 6. 2019 pro rozdělení pozemku a průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků z pův. pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 36 m2, nově označeného jako p.č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 36 m2 v k. ú. Zámek Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví manželů MVDr. I. a D. H.  ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu na zahradu a ke schodišťové plošině pro zdravotně indisponovaného občana (špatná pohyblivost) u ŘRD  na p. č. 570/286 v k. ú. Zámek Žďár, ZR 2
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 27.000 Kč

a dále odprodej navazující části z pův. pozemku p. č. 570/433 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu ve výměře 35 m2, nově označeného jako p. č. 570/468 – ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 35 m2 v k. ú. Zámek Žďár u sousední nemovitosti ŘRD  na p. č. 570/287 v k. ú. Zámek Žďár ZR 2, do vlastnictví pí L. A., ZR 2 – za účelem umožnění bezbariérového přístupu pro zdravotně indisponovaného občana na zahradu u okrajového ŘRD
- za kupní cenu ve výši 750 Kč/m2, tj. celkem 26.250 Kč

Pozemky jsou prodávány s podmínkou, že bude respektováno umístění rozvaděče NN na pozemku, který nelze přemístit a ochranná pásma řadu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:965-Hlasováno 5.9.2019 17:49:15
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej pozemku p. č. 8066/9 - orná půda ve výměře 38 m2 a prodej pozemku p. č. 8065/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 17 m2 vše v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou v lokalitě ul. Barvířská, Klafar III, ZR 8 do vlastnictví p. M. P. Žďár nad Sázavou – za účelem zarovnání hranic pozemků mezi zahradami.
- za kupní cenu ve výši 2.000 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem ve výši 110.000 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:966-Hlasováno 5.9.2019 17:50:00
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Luboš Straka, Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Zdeněk Navrátil

 

f)
1. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o budoucí smlouvě ze dne 29. 4. 2019, uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a p. L. Ř. Bohdalec, týkající se převodu vlastnictví pozemků v k. ú. Město Žďár, v předloženém znění.

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků: a to nabytí pozemku p.č. 9017/1 - orná půda ve výměře 3 253 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou z vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec,  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 668.283 Kč – za účelem přípravy nové PZ a pro zajištění výstavby budoucí komunikace v PZ Jamská II, ZR 1, výměnou za nabytí pozemků v lokalitě Klafar III, ZR 8 - p. č. 8037/41 – orná půda ve výměře 618 m2, p. č. 8037/42 – orná půda ve výměře 601 m2, p. č. 8037/43 – orná půda ve výměře 365 m2, p. č. 8053/3 – orná půda ve výměře 129 m2, p. č. 8065/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 8 m2a p. č. 8065/17 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře 104 m2, v celkové výměře 1 825 m2 ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. L. Ř. Bohdalec, v celkové hodnotě 1.063.283 Kč včetně DPH.

Rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 395.000 Kč včetně DPH bude ze strany p. Ř. městu doplacen.                                                                                       

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:967-Hlasováno 5.9.2019 17:52:19
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
                               

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků - nabytí pozemku p. č. 9046 - orná půda ve výměře 1 979 m2 v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě PZ Jamská II, ZR 1, v hodnotě 389.862 Kč včetně DPH z vlastnictví p. J. P. Žďár nad Sázavou, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, potřebného pro budování průmyslové zóny Jamská II, ZR 1 a dále úplatný převod pozemku p. č. 8066/1 – orná půda ve výměře 1 074 m2 v k. ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ul. Barvířská, ZR 8, v hodnotě 558.862 Kč včetně DPH z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví p. J. P. Žďár nad Sázavou s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 169.000 Kč včetně DPH bude ze strany p. P. doplacen.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:968-Hlasováno 5.9.2019 17:52:54
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(3):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přípravu směny pozemků p. č. 4992 - orná půda ve výměře 947 m2 v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou, vlastníkem kterého je ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad za pozemek p. č. 290/19 - orná půda ve výměře 2 142 m2 v k. ú. Stržanov a obci Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou s tím, že směna pozemků bude probíhat dle Postupu směny nemovitostí včetně stanovených podmínek zveřejněných na webu  v odkazu SPU – ŽÁDOST O REALIZACI SMĚNY NEMOVITOSTÍ podle ust. § 17 odst. 3 písm. d) zákona č. 229/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:969-Hlasováno 5.9.2019 17:53:26
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to: nabytí spoluvlastnického podílu k pozemkům p. č. 6855 - orná půda ve výměře 1 737 m2 a  p. č. 6856 – trvalý travní porost ve výměře 3 215 m2 (v celkové výměře 4 952 m2) v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí na LV č. 1938 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1, z podílového vlastnictví p. D. H. a pí. B. H.  Hodonín – oba podíl id. 1/4 a pí B. J. ZR 7 – podíl id. 1/2 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, pozemky potřebné pro budoucí výstavbu komunikace v lokalitě ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1 v celkové hodnotě 1.005.974 Kč, výměnou za pozemky p. č. 8037/46 – orná půda ve výměře 70 m2, p. č. 8065/14 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 99 m2 a p. č. 8066/8 – orná půda ve výměře 729 m2(v celkové výměře 898 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou, obec Žďár nad Sázavou v lokalitě Klafar III, ZR 8, z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, do vlastnictví shora uvedených spoluvlastníků za účelem výstavby RD v celkové hodnotě 325.974 Kč včetně DPH s tím, že rozdíl v hodnotách pozemků ve výši 680.000 Kč bude ze strany města doplacen.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:970-Hlasováno 5.9.2019 17:55:26
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. Ing. J. D.  Zlín, p. č. 5349/2 - trvalý travní porost ve výměře 330 m2, p. č. 5373 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 724 m2, p. č. 5375 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 798 m2, p. č. 5378 - orná půda ve výměře 7 645 m2, p. č. 5379 - orná půda ve výměře 419 m2, p. č. 5381 - trvalý travní porost ve výměře 129 m2, p. č. 5382 - ostatní plocha, jiná plocha ve výměře 393 m2 a p.č. 5383/1 - trvalý travní porost ve výměře 886 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4046, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, tj. pozemků nacházejících se v lokalitě průmyslové zóny Jamská I, mezi ul. Brněnská a ul. Jamská, ZR 1, potřebných pro další rozvoj podnikání a částečně pro propojovací komunikaci.
- za dohodnutou kupní cenu ve výši 10.277.000 Kč.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:971-Hlasováno 5.9.2019 17:56:40
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků, a to:
části p. č. 3701/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 35 m2, části p. č. 4258 – trvalý travní porost ve výměře cca 25 m2 a části p. č. 4235/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 55 m2 (celkem cca 115 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 – za účelem realizace akce SVK „Stavební úpravy areálu SVK Žďársko – Vodárenská 2“
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 + platná sazba DPH
části p. č. 3256/1 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 80 m2, části p. č. 3256/2 – ostatní plocha, manipulační plocha ve výměře cca 120 m2, části p. č. 4235/2 - trvalý travní porost ve výměře cca 85 m2, části p. č. 4236 – orná půda ve výměře cca 430 m2 a p. č. 4237 – orná půda ve výměře 58 m2 (celkem cca 773 m2) - vše v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4099, obec Žďár nad Sázavou ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 244/2, ZR 4 do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou – za účelem realizace akce města „Technická infrastruktura ul. Vodárenská“, ZR 4
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 + platná sazba DPH
Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po dokončení staveb dle zaměření oddělovacím GP.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí směnné smlouvy, týkající se shora uvedeného převodu pozemků, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:972-Hlasováno 5.9.2019 17:59:53
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemkůdle zhotoveného návrhu GP č. 4462-67/2019 pro rozdělení pozemku takto:
- z části pův. p. č. 7733 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 248 m2 nově označeného jako p. č. 7733/2 – trvalý travní porost ve výměře 248 m2 a z části pův. p. č. 7734 – trvalý travní porost odděleného dílu ve výměře 278 m2 nově označeného jako p.č. 7734/1 – trvalý travní porost ve výměře 278 m2 – oba pozemky v celkové výměře 526 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Z. K., ZR, v celkové hodnotě 3.345 Kč
– z části pův. p. č. 7732/1 - trvalý travní porost odděleného dílu „a“ ve výměře 149 m2 a z pův. p. č. 7732/2 – trvalý travní porost odděleného dílu „b“ ve výměře 305 m2 oba sloučené do nově označené parcely p. č. 7732/3 v celkové výměře 454 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 4108, obec Žďár nad Sázavou - převod z vlastnictví p. Z. K. ZR  do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 2.887 Kč

– za účelem majetkoprávního vypořádání účelové komunikace k lesním pozemkům v lokalitě za areálem společnosti Žďas a.s. pro stavební úpravy této cesty na pozemku p.č. 7723/1 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:973-Hlasováno 5.9.2019 18:01:18
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(4):
Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, MUDr. Jan Mokříš, Mgr. Luboš Straka
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

m)  Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků:
- nabytí pozemků: p. č. 830/5 – trvalý travní porost ve výměře 5 m2, p. č. 830/6 – trvalý travní porost ve výměře 226 m2, p. č. 876 - ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 877/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 510 m2, p. č. 1286 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 312 m2, p. č. 1354/1 – trvalý travní porost ve výměře 554 m2, p. č. 1354/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 2 833 m2, p. č. 1355/18 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 103 m2, dle návrhu GP č. 253-80/2019 z části pův. pozemku p. č. 1364/5 – ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „a“ ve výměře 1 531 m2 a z části pův. p. č. 1364/13 - ostatní pl., manipulační plocha odděleného dílu „b“ ve výměře 410 m2 - oba díly tvoří nově p. č. 1364/5 - ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 941 m2, dále p. č. 1364/6 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 102 m2, p. č. 1364/12 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 261 m2, p. č. 1366/2 – ostatní pl., manipulační ploch ve výměře 362 m2, p. č. 1573/2 – ostatní pl., ost. komunikace ve výměře 211 m2, p. č. 1674/9 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 732 m2, p. č. 1674/16 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 488 m2 a p. č. 1674/20 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 222 m2 (v celkové výměře 8 964 m2) – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou z vlastnictví společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v celkové hodnotě 1.734.837 Kč

- výměnou za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to: st. p. č. 152/1 -  zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 2 104 m2, st. p. č. 167 - zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 254 m2, p. č. 1355/2 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 5486 m2, p. č. 1355/24 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 47 m2, p. č. 1668/1 – ostatní pl., manipulační plocha ve výměře 1 724 m2 – vše v k. ú. Veselíčko u Žďáru nad Sázavou (v celkové výměře 9 615 m2) v celkové hodnotě 1.865.790 Kč – převod do vlastnictví společnosti Agroslužby Žďár nad Sázavou a.s. se sídlem Veselíčko 70, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46993665 s tím, že rozdíl ceny ve vzájemných hodnotách pozemků ve výši 130.953 Kč bude společností Agroslužby Žďár nad Sázavou a.s. městu doplacen.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:974-Hlasováno 5.9.2019 18:03:16
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Luboš Straka, Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

n) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 1192 – ostatní plocha, zeleň ve výměře cca 170 m2v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) - za účelem rozšíření zahrady p. č. 1182 v k. ú. Město Žďár v budoucím vlastnictví žadatelů (na základě uskutečněného převodu mezi fyzickými osobami) v lokalitě mezi ul. Komenského, ZR 3 a ul. Drože, ZR 1. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:975-Hlasováno 5.9.2019 18:04:05
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

o)
1. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6952 – ostatní pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 720 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě u plynové regulační stanice ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.

2.Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to p. č. 6923/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře 3 649 m2 v lokalitě u Kamenného rybníka v ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.

3. Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 6851/1 – orná půda v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 1 500 m2 (dle mapového podkladu) v lokalitě mezi areály společností ZDAR a.s. a společnosti KOVO-ŠROT s.r.o., přilehlé k plánovanému obchvatu z ul. Brněnská na ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem realizace podnikatelského záměru - vybudování a provozování stanice technické kontroly pro vozidla do 3,5 t včetně měření emisí.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:976-Hlasováno 5.9.2019 18:06:06
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

                                                    

p) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 9138 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 120 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem rekreace a postavení malé chaty bez pevných základů v lokalitě chatové oblasti „Krejdy“. 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:977-Hlasováno 5.9.2019 18:07:01
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

q) Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy, uzavřené dne 8. 9. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 9. 2018, který bude uzavřen mezi paní A. S. Žďár nad Sázavou  a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:978-Hlasováno 5.9.2019 18:09:04
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(1):
Ing. Josef Klement
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

8. Usn. 7/2019/OF/7

Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu Jamská II

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přistoupení k závazku, který vyplyne z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Technická infrastruktura pro průmyslovou zónu II“.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:979-Hlasováno 5.9.2019 18:16:44
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

9. Usn. 7/2019/OF/3

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:980-Hlasováno 5.9.2019 18:19:21
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Beáta Bílková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Radek Zlesák
Omluven (3):
PaedDr. Miloslava Brychtová, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA, Ing. Dagmar Zvěřinová
Nepřítomen (1):
Ing. Jan Havlík, MPA

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Karel Herold v. r.

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města