Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 19. 12. 2019
konaného dne 12. 12. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

24

 

Omluveni:

MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc.,MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaromír Brychta, PhDr. Zdeněk Kulhánek

 

Schválený program 9. zasedání zastupitelstva města:

 1. Finanční dar pro město Chust
 2. OZV č. 1/2019 – místní poplatky ze psů
 3. OZV č. 2/2019 – místní poplatky z pobytu
 4. OZV č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad
 5. Majetkoprávní jednání
 6. OZV č. 4/2019 – školské obvody ZŠ
 7. Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21
 8. Vyhlášení DP Podpora stomatologických služeb ve městě
 9. Rozpočtové opatření č. 7/2019
 10. Dodatek ke smlouvě o úvěru
 11. Návrh rozpočtu 2020
 12. FSFP
 13. Různé
  Pro informaci:
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 22. 10. 2019
  Zápis ze zasedání kontrolního výboru dne 26. 11. 2019
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1003-Hlasováno 12.12.2019 16:10:58
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
PaedDr. Miloslava Brychtová
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 9/2019/ŠKSM/1

Finanční dar pro město Chust

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 3 800 € pro partnerské město Chust v Zakarpatské oblasti Ukrajiny v předloženém znění darovací smlouvy.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1004-Hlasováno 12.12.2019 16:15:31
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

2. Usn. 9/2019/OF/2

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 1/2019, o místním poplatku ze psů s účinností od 01.01.2020.

Hlasování: Pro 16, proti 5, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1005-Hlasováno 12.12.2019 16:50:48
Pro (16):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (5):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Vladimír Novotný
Zdržel se (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(1):
Mgr. Luboš Straka
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

3. Usn. 9/2019/OF/3

Obecně závazná vyhláška města Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města Žďár nad Sázavou č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu.

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:1006-Hlasováno 12.12.2019 16:58:50
Pro (19):
MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (1):
Ing. Jan Havlík, MPA
Zdržel se (3):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

4. Usn. 9/2019/KS/7

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – poplatky za komunální odpad

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle přílohy.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1007-Hlasováno 12.12.2019 17:16:12
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

5. Usn. 9/2019/OP/12

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí části pozemku p.č. 5050 - orná půda v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, z vlastnictví pana B. S., bytem Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, v předpokládané výměře 1 200 m2(tj. výměra části pozemku dotčeného výstavbou kruhové křižovatky na ulici Jamská) za kupní cenu ve výši 500 Kč/m2 a dále zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě, která bude uzavřena mezi panem B. S. a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1008-Hlasováno 12.12.2019 17:18:08
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to k pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace pův. p.č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha – Nové Město, zastoupený Územní pracoviště Brno, Odbor Odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou se sídlem Dr. Drože 1686/26, ZR 1, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 60000, obec Žďár nad Sázavou, – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků po dokončení akce města „Zvýšení bezpečnosti dopravy – ul. Santiniho, Žďár nad Sázavou 2“, na kterou byly poskytnuty dotace z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Účetní hodnota pozemků dle účetní evidence převodce činí výši 32.285 Kč u p. č. 75/35, výši 16.437 Kč u p. č. 75/36 a výši 956 Kč u p. č. 75/54 - vše v k. ú. Zámek Žďár obec Žďár nad Sázavou.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č.j. ÚZSVM/BZR/4712/2019–BZRM, a to k pozemkům p. č. 75/35 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 304 m2, p. č. 75/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace (chodník) ve výměře 88 m2 a p. č. 75/54 – ostatní plocha, ostatní komunikace (komunikace pův. p. č. 75/1 – silnice I. tř.) ve výměře 9 m2v ul. Santiniho ve Žďáře nad Sázavou 2, chráněná krajinná oblast II. – IV. zóna v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Zámek Žďár včetně Doložky, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1009-Hlasováno 12.12.2019 17:19:01
Pro (24):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  1. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00162/2018 ze dne 23. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor B2 bude změněn na termín 31.12.2020, v předloženém znění
  2. Uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a smlouvy o zřízení předkupního práva č. OP/BKS/00161/2018 ze dne 23. 2. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 11. 2018 a Dodatku č. 2 ze dne 14. 6. 2019 s tím, že povolení stavby pro dva bytové domy – soubor A2 bude změněn na termín 31.8.2021, v předloženém znění
  3. Změnu Regulativů pro výstavbu bytových domů v ulici Hrnčířská, kterou se mění regulativy v části „Půdorysné rozměry domů budou přibližně čtvercové o hraně maximálně 20m“ na znění „Půdorysné rozměry domů budou o velikosti maximálně 400 m2“.
Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1010-Hlasováno 12.12.2019 17:20:48
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 10.9.2018, v předloženém znění. 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1011-Hlasováno 12.12.2019 17:23:20
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, PhDr. Zdeněk Kulhánek
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě ze dne 28.3.2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 4. 4. 2019, mezi městem Žďár nad Sázavou a p. F.L.,bytem 594 44  Radostín nad Oslavou a p. L. S., bytem 594 45 Ostrov nad Oslavou  s tím, že schvaluje prodloužení termínu pro vydání pravomocného povolení stavby nejpozději do 31. 12. 2020, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1012-Hlasováno 12.12.2019 17:25:15
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Darovací smlouvě, uzavřené dne 27. 1. 2014 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2018 mezi městem Žďár nad Sázavou a M. S., bytem Počítky, 591 01 Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:1013-Hlasováno 12.12.2019 17:25:58
Pro (22):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Luboš Straka
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

g) Zastupitelstvo města po projednání rozhodlo nevyužít předkupní právo k nabytí garáže zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 5128, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, ve vlastnictví A. Š., trvale bytem Neumannova, ZR 4, postavené na pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p. č. 6383 - zastavěná plocha ve výměře 19 m2, zapsaném v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, za kupní cenu ve výši 215.000 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1014-Hlasováno 12.12.2019 17:26:44
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

6. Usn. 9/2019/ŠKSM/13

Obecně závazná vyhláška města o stanovení školských obvodů základních škol

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku města č. 4/2019 o stanovení školských obvodů základních škol zřizovaných městem Žďár nad Sázavou a části školských obvodů základních škol zřízených městem Žďár nad Sázavou, v upraveném znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1015-Hlasováno 12.12.2019 17:29:28
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Jan Havlík, MPA, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (1):
Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

7. Usn. 9/2019/oP/11

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje přijetí deklarace k podpoře udržitelného rozvoje a přistoupení k iniciativě OSN „místní Agenda 21“, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1016-Hlasováno 12.12.2019 17:31:30
Pro (23):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

8. Usn. 9/2019/OS/9

Vyhlášení dotačního programu „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“

Zastupitelstvo města po projednání vyhlašuje dotační program „Podpora stomatologických služeb ve městě Žďár nad Sázavou 2020“ dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 2 detail hlasování skrýt
ID:1017-Hlasováno 12.12.2019 17:41:29
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (2):
Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová
Nehlasoval(0):
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

9. Usn. 9/2019/OF/4

Rozpočtové opatření č. 7/2019

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019  včetně dodatku.

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1018-Hlasováno 12.12.2019 17:46:03
Pro (22):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Tomáš Augustýn
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

10. Usn. 9/2019/OF/10

Dodatek ke smlouvě o úvěru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dodatek ke smlouvě o úvěru č. 2019006683 uzavřené dne 14.06.2019 s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 133/150, PSČ 150 57 Praha 5.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1019-Hlasováno 12.12.2019 17:47:55
Pro (21):
MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Tomáš Augustýn, Ing. Radek Zlesák
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

11. Usn. 9/2019/OF/5

Návrh rozpočtu města na rok 2020

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

  • Rozpočet města na rok 2020
  • Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 2026
Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1020-Hlasováno 12.12.2019 18:07:15
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Kostečková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Bohumil Trávník, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zdeněk Navrátil
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

12. Usn. 9/2019/OF/6

Fond správy finančních prostředků

Zastupitelstvo města po projednání pověřuje radu města uzavřením případného dodatku ke smlouvě uzavřené s Conseq Investment Management, a.s., Rybná 682/1, Praha 1, IČ: 26642671 (dále jen „Smlouva“), popřípadě k rozhodnutí  o vypořádání Smlouvy za účelem uvolnění finančních prostředků na pokrytí položek schválených v rozpočtu města.

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:1021-Hlasováno 12.12.2019 18:12:58
Pro (21):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(2):
Ing. Karolína Kostečková, Bohumil Trávník
Omluven (2):
MUDr. Beáta Bílková, MUDr. Jan Mokříš
Nepřítomen (2):
Ing. Jan Havlík, MPA, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaromír Brychta v. r.

PhDr. Zdeněk Kulhánek v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města