Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou

zveřejněno: 11. 2. 2019
konaného dne 7. 2. 2019

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

21

 

Omluveni:

MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Ing. Petr Stoček, Bohumil Trávník , Michal Hubert Zrůst, MSC, MBA

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Zbyněk Vintr

 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města:

 1. Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů
 2. Majetkoprávní jednání                                                
 3. Zastupování města v LDO Přibyslav                       
 4. Dotační program „Obnova kulturních památek a arch. cenných staveb“ - vyhodnocení
 5. Revokace usnesení č. j. 1/2018/ORÚP/4                
 6. Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2   
 7. Oprava místní komunikace ul. Strojírenská - dotace                    
 8. Různé
Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:864-Hlasováno 7.2.2019 16:10:35
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (5):
MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 3/2019/ŠKS/1

Zřízení výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou a jmenování jeho členů

Zastupitelstvo města Žďáru nad Sázavou zřizuje Výbor pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou v počtu devíti členů.

Zastupitelstvo města rozhoduje, že předseda a členové Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou budou voleni veřejným hlasováním.

Zastupitelstvo města volí do funkce předsedy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou pana PhDr. Zdeňka Kulhánka.

Zastupitelstvo města volí tyto členy Výboru pro udělování ocenění města Žďáru nad Sázavou:

Paní Ing. Dagmar Zvěřinovou, pana Ing. Petra Stočka, pana Mgr. Jaromíra Brychtu, paní MUDr. Marii Košťálovou, paní Ing. Karolínu Klusáčkovou, pana Rostislava Dvořáka, pana Jiřího Beránka a pana Ing. Miloslava Slámu.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:866-Hlasováno 7.2.2019 16:16:11
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (4):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

2. Usn. 3/2019/OP/2

Majetkoprávní jednání

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Mgr. M. a I. P. (SJM), ZR 3, a to p. č. 8037/30 – orná půda ve výměře 426 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, určeného pro výstavbu řadového rodinného domu v lokalitě Klafar III – C2, ul. Barvířská, ZR 8 - v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků pro řadové rodinné domy v lokalitě Klafar III a Závaznými regulativy pro výstavbu řadových rodinných domů Klafar III.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH, tj. celkem 1.299.300 Kč včetně DPH.

Hlasování: Pro 18, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:867-Hlasováno 7.2.2019 16:17:48
Pro (18):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (4):
PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti E.ON Česká republika, a.s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, IČO 28085400, DIČ CZ28085400, a to části p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře cca 26 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem vybudování nové trafostanice, která bude novou stavební lokalitu rodinných domů Klafar III ve Žďáře nad Sázavou zásobovat elektrickou energií s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.
- za kupní cenu ve výši 3.050 Kč/m2 včetně DPH

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:868-Hlasováno 7.2.2019 16:19:07
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků v souvislosti s přípravou budoucí bytové výstavby v rozvojovém území lokality Klafar, ZR 3, a to p. č. 7968 – orná půda ve výměře 11 774 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3206, obec Žďár nad Sázavou, ve vlastnictví p. K. P. ZR  za část pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to dle zhotoveného GP č. 872-139/2018 ze dne 4.1.2019 pro rozdělení pozemku z púv. pozemku p. č. 774/44 - orná půda odděleného dílu ve výměře 2 927 m2, nově označeného jako p. č. 774/98 – orná půda ve výměře 2 927 m2 v k. ú. Zámek Žďár s tím, že rozdíl 8 847 m2 ve výměře směňovaných pozemků bude městem doplacen
- doplatek za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 500 Kč/m2, tj. celkem 4.423.500 Kč.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:869-Hlasováno 7.2.2019 16:20:19
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

d)

1. Zastupitelstvo města po projednání ruší usnesení ZM ze dne 8. 2. 2018 v níže uvedeném znění:

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků ve vlastnictví Ing. L. K.  Račín, a to části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha a části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár za části pozemků ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou p.č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře cca 22 m2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v souvislosti s připravovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.
Přesná výměra směňovaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření směnné smlouvy v předloženém znění.                    

2. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje směnu pozemků – dle GP č. 4404-98/2018 ze dne 24. 1. 2019 pro rozdělení pozemku ve vlastnictví Ing. L. K.  Račín, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 8197, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár, a to z části p. č. 147/4 – ostatní plocha, jiná plocha odděleného dílu „e“ ve výměře 3 m2 a z části p. č. 147/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace  odděleného dílu „d“ ve výměře 11 m2 – oba nově sloučeny do p. č. 147/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace v celkové výměře 15 m2 v k.ú. Město Žďár (přičemž rozdíl 1 m2 vznikl zaokrouhlením nových výměr dle bodu 14.7b přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb.) za pozemky ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou v k. ú. Město Žďár - dle GP č. 4404-98/2018 pro rozdělení pozemku z části p. č. 119/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „g“ ve výměře 14 m2 a z části p. č. 147/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace odděleného dílu „f“ ve výměře 9 m2 - oba tyto díly sloučeny nově do p. č. 147/6 – ostatní plocha, jiná plocha v celkové výměře 23 m2 v k. ú. Město Žďár v souvislosti s realizovanou stavbou investora města Žďáru nad Sázavou „Přechod pro chodce, chodník, veřejné osvětlení ul. 1. máje, Žďár nad Sázavou 3“.

Rozdíl výměry 8 m2 směňovaných pozemků bude p. K. městu doplacen ve výši 900 Kč/m2 (bez DPH – osvobozené plnění), tj. celkem 7.200 Kč (bez DPH – osvobozené plnění).

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:870-Hlasováno 7.2.2019 16:23:12
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje dar – bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR – příslušnost hospodařit Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 7729/2 - ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 197 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 10002, obec Žďár nad Sázavou – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku účelové komunikace k lesním pozemkům ve vlastnictví města v lokalitě „za Žďasem“ pro stavební úpravy cesty k Radonínu.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:871-Hlasováno 7.2.2019 16:24:33
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví paní MUDr. S. U. Příbram a to p. č. 9054 – orná půda ve výměře 3 453 m2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3394, obec Žďár nad Sázavou, pozemku nacházejícího se v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 a potřebného pro výstavbu průmyslové zóny
- za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2, tj. celkem 1.208.550 Kč

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:872-Hlasováno 7.2.2019 16:25:23
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Ing. Karolína Klusáčková
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti KARPATIAN STAV PRAG s.r.o. se sídlem Tachovské náměstí 90/2, 130 00 Praha 3 – Žižkov, a to p. č. 84 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře 250 m2 v k. ú. Stržanov, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou – za účelem získání pozemku – zahrady okolo domu v souvislosti se zamýšlenou likvidací stávajícího objektu RD č.p. 33 na p. č. 82 v k. ú. Stržanov a výstavbou nového objektu k bydlení na sousedních pozemcích ve vlastnictví žadatele (dále jen stavba)
- za kupní cenu obvyklou dle ZP ve výši 700 Kč/m2, tj.celkem 175.000 Kč + platná sazba DPH.

Toto usnesení pozbývá platnosti v případě, že pravomocné povolení stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 6. 2019.                

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:873-Hlasováno 7.2.2019 16:27:28
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(1):
Mgr. Karel Herold
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

h) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje do doby dořešení žádosti o rozšíření sídliště ZR 7 vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to částí p. č. 4669/1 – ostatní pl., jiná plocha ve výměře cca 600 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem výstavby RD.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:874-Hlasováno 7.2.2019 16:29:11
Pro (17):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Vladimír Novotný
Nehlasoval(2):
Mgr. Karel Herold, Ing. Dagmar Zvěřinová
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

i) Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, a to části p. č. 50 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k.ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) – za účelem vjezdu na pozemek p. č. 41 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Nábřežní, ZR 1, v souvislosti s přípravou novostavby RD na pozemcích ve vlastnictví fyzické osoby.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:875-Hlasováno 7.2.2019 16:30:41
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

3. Usn. 3/2019/OP/3

Zastupování města v LDO Přibyslav

1. Zastupitelstvo města ruší panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi pověření ze dne 18.12.2014 k zastupování města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, IČO 64259773, a to ke dni 10.2.2019.
Zastupitelstvo města vyslovuje poděkování panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi za práci vykonanou pro město Žďár nad Sázavou v Lesním družstvu obcí Přibyslav.

2. Zastupitelstvo města pověřuje místostarostku města paní Mgr. Ludmilu Řezníčkovou zastupováním města Žďáru nad Sázavou v Lesním družstvu obcí, Ronovská 338, Přibyslav, IČO 64259773, a to s účinností od 11.2.2019.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:876-Hlasováno 7.2.2019 16:32:44
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

4. Usn. 3/2019/ORÚP/4

Program Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb – vyhodnocení

Zastupitelstvo města schvaluje vyhodnocení žádostí podaných v rámci dotačního programu „Obnova kulturních památek a obnova architektonicky cenných staveb“, dle předloženého materiálu, včetně subjektů a výše dotace a schvaluje veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:877-Hlasováno 7.2.2019 16:35:33
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

5. Usn. 3/2019/ORÚP/5

Revokace usnesení č. j. 1/2018/ORÚP/4

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 22.11.2018, č. j. 1/2018/ORÚP/4 a to v části „sídliště“ a „Žďár n. S.“, na nové znění: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje název nové části obce Žďár nad Sázavou 8.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:878-Hlasováno 7.2.2019 16:36:34
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

6. Usn. 3/2019/ORÚP/6

Návrhy na pořízení změny ÚP č. 2

Zastupitelstvo města bude hlasovat o jednotlivých bodech návrhu na pořízení změny ÚP č. 2 samostatně.

Hlasování: Pro 17, proti 0, zdrž. 3 detail hlasování skrýt
ID:879-Hlasováno 7.2.2019 16:46:10
Pro (17):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (3):
Mgr. Jaromír Brychta, Mgr. Karel Herold, Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje návrh č. 1 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 15, proti 0, zdrž. 4 detail hlasování skrýt
ID:880-Hlasováno 7.2.2019 16:47:11
Pro (15):
MUDr. Romana Bělohlávková, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (4):
Mgr. Tomáš Augustýn, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, Mgr. Zbyněk Vintr
Nehlasoval(1):
Mgr. Jaromír Brychta
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje návrh č. 2 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:881-Hlasováno 7.2.2019 16:47:55
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje  návrh č. 3 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:882-Hlasováno 7.2.2019 16:48:43
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (1):
Mgr. Ludmila Řezníčková
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Schvaluje návrh č. 4 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:883-Hlasováno 7.2.2019 16:49:34
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

Zastupitelstvo města po projednání:

  • Neschvaluje návrh č. 5 na pořízení změny č. 2 územního plánu  Žďáru n. S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.
Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 1 detail hlasování skrýt
ID:884-Hlasováno 7.2.2019 16:50:19
Pro (19):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák
Proti (0):
Zdržel se (1):
Ing. Dagmar Zvěřinová
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

7. Usn. 3/2019/STAR/7

Oprava místní komunikace, ul. Strojírenská – dotace

Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o dotaci na Opravu místní komunikace, ul. Strojírenská, do programu MMR Podpora obcí s více než 10 000 obyvateli, podprogram DT 117D8230A – Podpora obnovy místních komunikací.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 0 detail hlasování skrýt
ID:885-Hlasováno 7.2.2019 16:53:11
Pro (20):
Mgr. Tomáš Augustýn, MUDr. Romana Bělohlávková, Mgr. Jaromír Brychta, PaedDr. Miloslava Brychtová, MUDr. Radek Černý, Rostislav Dvořák, Ing. Vlastimil Forst, Mgr. Karel Herold, Ing. Josef Klement, Ing. Karolína Klusáčková, PhDr. Zdeněk Kulhánek, Ing. Martin Mrkos, ACCA, Mgr. Zdeněk Navrátil, Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Mgr. Ludmila Řezníčková, Ing. Miroslav Šuhaj, Mgr. Zbyněk Vintr, Ing. Radek Zlesák, Ing. Dagmar Zvěřinová
Proti (0):
Zdržel se (0):
Nehlasoval(0):
Omluven (4):
MUDr. Beáta Bílková, Ing. Jan Havlík, MPA, MUDr. Jan Mokříš, Michal Hubert Zrůst, MSc., MBA
Nepřítomen (3):
Ing. Petr Stoček, Mgr. Luboš Straka, Bohumil Trávník

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Jaromír Brychta v. r.

Mgr. Zbyněk Vintr v. r.

 

 

Ing. Martin Mrkos, ACCA v. r.
starosta města
   
Ing. Josef Klement, v. r. Mgr. Ludmila Řezníčková v. r.

místostarosta města

místostarostka města