Průmyslová zóna a výrobní lokality ve městě Žďár nad Sázavou

Podle územního plánu města Žďáru nad Sázavou jsou v současné době známy čtyři lokality určené pro výrobní aktivity. Následující informace o těchto lokalitách jsou pouze orientační, bližší informace Vám v případě Vašeho zájmu sdělí:

 • JUDr. Stanislava Prokopová, vedoucí majetkoprávního odboru, e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz, telefon: 566 688 170, 736 510 464
 • Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP, e-mail: irena.skodova@zdarns.cz, telefon: 566 688 190, 736 510 472
 • případně pracovnice majetkoprávního odboru Městského úřadu ve Žďáře n.S.

 

Mapa průmyslových lokalit

 

a) Průmyslová zóna ul. Jamská

Výstavbou technické infrastruktury v průmyslové zóně na ulici Jamské, kterou vybudovalo město Žďár nad Sázavou ve dvou etapách, bylo připraveno území o rozloze cca 20 ha. 1. etapu dokončilo město v roce 2003. Náklady 1. etapy činily 53,4 mil. Kč a město na ni získalo prostřednictvím CzechInvestu dotaci ve výši 20 mil. Kč. V roce 2007 pak byla dokončena 2. etapa stavby o nákladech 24,3 mil. Kč a s dotací 10,8 mil. Kč.

V současné době jsou v průmyslové zóně tyto nově vybudované firmy:

 • ARROW International ČR a.s., Pražská 209, Hradec Králové (Teleflex) – provozovna Jamská 2359/47
 • Vamafil spol. s r.o., Velká Losenice 3 – provozovna Jamská 2360/49
 • MTeZ spol. s r.o., Jamská 2358/45, Žďár n.S.
 • Vodaservis spol. s r.o., Jamská 2362/53, Žďár n.S.
 • KOVO – Koukola, spol. s r.o., Sklené n.Osl. 88 – provozovna Jamská 2361/51
 • Ing. J. Zídek – Unipress, Polnička 264 – provozovna Jamská 2364/57
 • PKS MONT a.s., Brněnská 126/38, Žďár n. S.
 • DALIX spol. s r.o., Jamská 2439/59, Žďár n.S.
 • Manž. Mácovi, Čenkov (Třešť) – provozovna Jamská 2363/55
 • AQUASYS spol. s r.o., Strojírenská 1208/12, Žďár n.S.
 • VHS Bohemia a.s., Brno-Lesná (provozovna Revoluční 1880/44, Žďár n.S.)
 • Power Plastics spol. s r.o., Brněnská 30, Žďár n.S
 • OBALY Vysočina, Žďár n.S.

V orgánech města jsou schváleny záměry firem:

 • Libor Svoboda - kuchyně SPEKTRUM, Žďár n.S. (v termín do 31.05.2012 má být předloženo pravomocné stavební povolení, jinak vyhlášený záměr pozbývá platnosti)

b) Lokalita mezi ul. Jamskou x Novoměstskou

území je určeno k umísťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských a ostatních služeb včetně administrativy provozoven a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

Umístění
- lokalita se nachází v jihovýchodní části města, mezi ulicí Novoměstskou a ulicí Jamskou;

Možnosti využití pozemků podle územního plánu:

Plochy pro stavby a zařízení výrobních služeb a řemesel;

- Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech;

- Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny;

- Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně souvisejícím;

- Koeficient zastavění: 0,5 (zpevněné plochy 30%, zeleň 20%);

- Výška objektů: 2 nadzemní podlaží, výška římsy max. 10 m;

 

Plocha
- Celková plocha pozemků je cca 114.400 m2;

 

Majetkoprávní vztahy
- Město Žďár nad Sázavou vlastní cca 33.000m2;

- O odkupech ostatních pozemků je nutné jednat se vlastníky;

- V současné době je v této lokalitě nový objekt firmy Střechokomplex spol. s r.o., objekt p. Fr. Lavického, Radostín n.Osl.;

 

Infrastruktura
- Podél ulice Jamské se lze připojit na stávající infrastrukturu (vodovod, kanalizace, vedení el. energie, plynovod), území musí být nově zainvestováno. Odvod dešťové vody je nutno řešit přes zdržovací nádrže;

 

Dopravní obslužnost
- Obsluha území probíhá po stávající komunikaci III/354 21 Jámy a I/19 Nové Město. Propojovací komunikace mezi ulicí Novoměstskou a Jamkou je nutno vybudovat, případně zachovat její koridor;

 

Finanční podmínky
- Prodej pozemků v majetku města se uskuteční na základě vyhlášeného záměru a dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě;

 

Umístění pozemku - po kliknutí přejít na detail
Lokalita b) – zákres do KM

* pozemky města vyznačeny barevně

 

c) lokalita ul. Jihlavská (za Hettichem)

území je určeno k umísťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských a ostatních služeb včetně administrativy provozoven a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

 

Umístění

- lokalita se nachází v jihozápadní části města;

 

Možnosti využití pozemků podle územního plánu města:

Plochy pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady, které nejsou přípustné v jiných stavebních územích;

- Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech;

- Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny;

- Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně souvisejícím;

- Koeficient zastavění: 0,5 (zpevněné plochy 30%, zeleň 20%);

- Výška objektů: 2 nadzemní podlaží, výška římsy max. 10 m;

 

Plocha

- Celková plocha pozemků je cca 21.157 m2;

 

Majetkoprávní vztahy

- Město Žďár nad Sázavou vlastní cca 12.500 m2;

- Na pozemky v majetku města jsou v termínu do 31.03.2014 uzavřeny smlouvy s firmami Hettich ČR, k.s. Žďár n.S., a Technoservice – techn.a komerč.služby, s.r.o. Praha, provozovna Žďár n.S. o předkupním právu;

 

Infrastruktura

- Podél ulice Jihlavské se lze připojit na stávající infrastrukturu (vodovod, kanalizace, vedení el. energie, plynovod), území je nutné nově zainventovat;  

 

Dopravní obslužnost

- Obsluha území probíhá ze stávajícího sjezdu z komunikaci II/353 Velký Beranov (Jihlava) s nutností vybudovat prodloužení sjezdu;

 

Finanční podmínky

- Prodej pozemků v majetku města se uskuteční na základě vyhlášeného záměru a dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě;

 

Umístění pozemku - po kliknutí přejít na detail
Lokalita c) – zákres do KM

* pozemky města vyznačeny barevně

 

d) lokalita ul. Jihlavská (vedle trasy obchvatu)

území je určeno k umísťování a uskutečňování výrobních činností průmyslových, zemědělských a ostatních služeb včetně administrativy provozoven a to převážně v uzavřených areálech s malou frekvencí styku s veřejností.

 

Umístění

- lokalita se nachází v jižní části města;

 

Možnosti využití pozemků podle územního plánu města:

Plochy pro průmyslové provozovny a kapacitní sklady, které nejsou přípustné v jiných stavebních územích, centrální středisko pro třídění a recyklaci stavebních materiálů, pro stavby a zařízení zahradnictví;

- Obvyklé a přípustné využití území zahrnuje zařízení výroby a výrobních služeb průmyslových, popřípadě zemědělských, sklady a zařízení velkoobchodu, obvykle v uzavřených areálech;

- Podmínečně přípustné využití území zahrnuje komerční aktivity, výzkumné ústavy, zábavní a veletržní zařízení, výjimečně jsou přípustné byty pro osoby zajišťující dohled nebo majitele provozovny;

- Nepřípustné využití území zahrnuje bydlení a obslužné činnosti, děje a zařízení s bydlením bezprostředně souvisejícím;

- Koeficient zastavění: 0,5 (zpevněné plochy 30%, zeleň 20%);

- Výška objektů: 2 nadzemní podlaží, výška římsy max. 10 m;

 

Plocha

- Celková plocha pozemků je cca 41.697 m2;

 

Majetkoprávní vztahy

- Město Žďár nad Sázavou vlastní cca 27.802 m2;

 

Infrastruktura

- Území je nutné nově zainventovat a dopravně napojit na stávající sjezd z Jihlavské ulice. Zároveň je část lokality rezervována pro přesun řadových garáží v případě výstavby komunikace v trase obchvatu spojující ul. Jihlavskou a Brněnskou;

 

Dopravní obslužnost

- Obsluha probíhá ze stávajícího sjezdu z komunikaci II/353 Velký Beranov (Jihlava) s nutností vybudovat prodloužení sjezdu;

 

Finanční podmínky

- Prodej pozemků v majetku města se uskuteční na základě vyhlášeného záměru a dohody při poskytnutých zárukách o výstavbě;

 

Umístění pozemku - po kliknutí přejít na detail
Lokalita d) - zákres do KM

* pozemky města vyznačeny barevně

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!