Organizační schéma, odbory úřadu

Tajemník:
pracoviště:
telefon:
e-mail:
Ing. Jan Havlík, MPA
Žižkova 1
566 688 102, 603 258 482
tajemnik@zdarns.cz
 

Úsek tajemníka a správy MěÚ

tajemník: Ing. Jan Havlík, MPA
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 120, 736 510 476
e-mail: jan.havlik@zdarns.cz
rozsah činnosti: podatelna, spisovna, sekretariát starosty a místostarosty, sekretariát tajemníka, organizační činnosti, volby, personální agenda, správa budovy MěÚ
 

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Jaroslav Miklík
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 300, 736 510 455
e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz
rozsah činnosti: registr motorových vozidel, registr řidičů, dopravně-správní činnosti
 

Odbor finanční

vedoucí: Bc. Jitka Vácová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 140, 736 510 457
e-mail: jitka.vacova@zdarns.cz
rozsah činnosti: rozpočet, účetnictví, mzdy, místní poplatky, pojištění majetku, pokladna
 

Odbor komunálních služeb

vedoucí: Ing. Dana Wurzelová 
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 180
e-mail: dana.wurzelova@zdarns.cz
rozsah činnosti: odpadové hospodářství, místní poplatek za komunální odpad, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, pohřebnictví, MHD, správa a údržba místních komunikací, tržnice, parkoviště, veřejná WC, trhy, pouti, zábor veřejného prostranství
 

Odbor majetkoprávní

vedoucí: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph. D.
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 170, 736 510 464
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz
rozsah činnosti: majetkoprávní záležitosti, inventarizace majetku města
 

Odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad

vedoucí: Ing. Bc. Roman Krčil
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 360, 736 510 471
e-mail: roman.krcil@zdarns.cz
www: http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-obecni-zivnostensky-urad/obecni-zivnostensky-urad
rozsah činnosti: živnostenská oprávnění (vydávání výpisů, udělování koncesí, jejich změny, přerušení a zrušení), vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a ochrana spotřebitele, činnost Centrálního registračního místa, evidence zemědělského podnikatele, matrika, ověřovací kancelář, ohlašovna, evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady - pasy, správní činnosti, Czech POINT
 

Odbor rozvoje a územního plánování

vedoucí: Ing. Irena Škodová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 190, 736 510 472
e-mail: irena.skodova@zdarns.cz
rozsah činnosti: územní plánování, regionální rozvoj, investice, ochrana památek
 

Odbor sociální

vedoucí: Ing. Petr Krábek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 320, 736 510 465
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz
rozsah činnosti: sociálně-právní ochrana dětí, péče o nepřizpůsobivé občany, sociální práce a poradenství, výkon veřejného opatrovnictví, byty s pečovatelskou službou, výdej Parkovacích průkazů, komunitní plánování sociálních služeb
 

Odbor stavební

vedoucí: Ing. Libuše Pitková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 160, 736 510 467
e-mail: libuse.pitkova@zdarns.cz
rozsah činnosti: obecný stavební úřad, speciální stavební úřad ve věci dopravních komunikací, vyvlastňovací úřad, editor registru územní identifikace, číslování budov
 

Odbor školství, kultury a sportu

vedoucí: Mgr. Blanka Lučková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 130, 736 510 468
e-mail: blanka.luckova@zdarns.cz
rozsah činnosti: školství, kultura, sport, cestovní ruch, mezinárodní vztahy
 

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Jaroslav Doubek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 340, 736 510 479
e-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz
rozsah činnosti: ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, státní správa lesů, ochrana ovzduší, rybářské a lovecké lístky, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, odnětí ze ZPF
 

Oddělení finanční kontroly a interního auditu

vedoucí: Ing. Michaela Bořilová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 105, 736 510 463
e-mail: michaela.borilova@zdarns.cz
rozsah činnosti: finanční kontrola, interní audit (dle zákona č. 320/2001 Sb.)
následná veřejnosprávní kontrola (hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, využívání dotací poskytnutých městem jiným subjektům), interní audit (kontrola hospodaření jednotlivých odborů s hmotnými prostředky města), vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému
 

Oddělení informatiky

vedoucí: Ing. Libor Vostrejš
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 195, 736 510 452
e-mail: libor.vostrejs@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa počítačové sítě MěÚ, GIS, intranet, internet, obslužné činnosti
 

Krizové řízení

vedoucí: Josef Šulc
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 159, 604 753 293
e-mail: josef.sulc@zdarns.cz
rozsah činnosti: krizové řízení
 

Oddělení projektů a marketingu

vedoucí: Ing. Jan Prokop
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 380, 773 794 139
e-mail: jan.prokop@zdarns.cz
rozsah činnosti: projektový a dotační management, tiskové oddělení, Žďárský zpravodaj, Aktivně pro Žďár, Lepší místo, MA21, marketing a propagace města
 

Organizační složka Technická správa budov

vedoucí: Ing. Jaroslav Kadlec
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 150, 736 510 450
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa a údržba bytového fondu, správa majetku města, energetika, stavební skupina
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!