Organizační schéma, odbory úřadu

Tajemník:
pracoviště:
telefon:
e-mail:
Ing. Jan Havlík, MPA
Žižkova 1
566 688 102
tajemnik@zdarns.cz
 

Odbor dopravy

vedoucí: Ing. Jaroslav Miklík
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 300
e-mail: jaroslav.miklik@zdarns.cz
rozsah činnosti: registr motorových vozidel, registr řidičů, dopravně-správní činnosti
 

Odbor finanční

vedoucí: Jitka Vácová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 140
e-mail: jitka.vacova@zdarns.cz
rozsah činnosti: rozpočet, účetnictví, mzdy, místní poplatky, pojištění majetku, pokladna
 

Odbor komunálních služeb

vedoucí: Ing. Jaroslav Kadlec
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 180
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz
rozsah činnosti: odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, veřejná zeleň, pohřebnictví, MHD, správa a údržba místních komunikací, tržnice, parkoviště, veřejná WC, trhy, pouti
 

Odbor majetkoprávní

vedoucí: JUDr. Stanislava Prokopová, Ph. D.
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 170
e-mail: stanislava.prokopova@zdarns.cz
rozsah činnosti: majetkoprávní záležitosti, inventarizace majetku města
 

Odbor obecní živnostenský úřad

vedoucí: Ing. Bc. Roman Krčil
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 360
e-mail: roman.krcil@zdarns.cz
www: http://www.zdarns.cz/OZU
rozsah činnosti: živnostenská oprávnění (vydávání výpisů, udělování koncesí, jejich změny, přerušení a zrušení), vedení živnostenského rejstříku, živnostenská kontrola a ochrana spotřebitele, činnost Centrálního registračního místa, evidence zemědělského podnikatele
 

Odbor rozvoje a územního plánování

vedoucí: Ing. Irena Škodová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 190
e-mail: irena.skodova@zdarns.cz
rozsah činnosti: územní plánování, regionální rozvoj, investice, ochrana památek
 

Odbor sekretariát tajemníka a vnitřních věcí

vedoucí: Ing. Soňa Halámková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 120
e-mail: sona.halamkova@zdarns.cz
rozsah činnosti: podatelna, spisovna, matrika, ověřovací kancelář, ohlašovna evidence obyvatel, sekretariát starosty, místostarostky, sekretariát tajemníka, organizační činnost, personální agenda, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, správní činnosti, CzechPOINT
 

Odbor sociální

vedoucí: Ing. Petr Krábek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 320
e-mail: petr.krabek@zdarns.cz
rozsah činnosti: sociálně-právní ochrana dětí, péče o nepřizpůsobivé občany
 

Odbor stavební

vedoucí: Ing. Libuše Pitková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 160
e-mail: libuse.pitkova@zdarns.cz
rozsah činnosti: výkon státní správy na úseku územního rozhodování a stavebního řádu, vyvlastňovací řízení
 

Odbor školství, kultury a sportu

vedoucí: Mgr. Blanka Lučková
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 130
e-mail: blanka.luckova@zdarns.cz
rozsah činnosti: školství, kultura, sport, cestovní ruch, mezinárodní vztahy
 

Odbor životního prostředí

vedoucí: Ing. Jaroslav Doubek
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 340
e-mail: jaroslav.doubek@zdarns.cz
rozsah činnosti: ochrana přírody a krajiny, vodní hospodářství, myslivost, státní správa lesů, ochrana ovzduší, rybářské a lovecké lístky, odpady, ochrana zemědělského půdního fondu, odnětí ze ZPF
 

Oddělení finanční kontroly a interního auditu

vedoucí: Ing. Vlasta Polová
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 105
e-mail: vlasta.polova@zdarns.cz
rozsah činnosti: finanční kontrola, interní audit (dle zákona č. 320/2001 Sb.)
následná veřejnosprávní kontrola (hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem, využívání dotací poskytnutých městem jiným subjektům), interní audit (kontrola hospodaření jednotlivých odborů s hmotnými prostředky města), vyhodnocování účinnosti vnitřního kontrolního systému
 

Oddělení informatiky

vedoucí: Ing. Libor Vostrejš
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 195
e-mail: libor.vostrejs@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa počítačové sítě MěÚ, GIS, intranet, internet, obslužné činnosti, správa budovy MěÚ
 

Krizové řízení

vedoucí: Josef Šulc
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 159
e-mail: josef.sulc@zdarns.cz
rozsah činnosti: krizové řízení
 

Oddělení projektů a komunikace

pracoviště: Žižkova 1
rozsah činnosti:  projektový koordinátor, mediální koordinátor
 

Organizační složka Technická správa budov

vedoucí: Ing. Jaroslav Kadlec
pracoviště: Žižkova 1
telefon: 566 688 180
e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz
rozsah činnosti: správa a údržba bytového fondu, správa majetku města, energetika, stavební skupina
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!