Zápis ze 45. schůze rady města konané dne 14.7.2008

zveřejněno: 14. 7. 2008

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Mgr. Luboš Straka
 

 

Ověřovatel zápisu:

MUDr. Marie Košťálová
 

Schválený pořad 45. schůze rady města:

 

 1. Žádost o souhlas s vyřazením majetku
 2. Vyhodnocení terénního pracovníka azylové ubytovny
 3. Návrh odpovědi na dopis RM
 4. Seniorpenzion – průběžná informace
 5. Mimořádné zařazení, doplnění pořadníku DPS
 6. Souhlas s umístěním místa podnikání v sídle MěÚ
 7. Stanovení ceny propagač.materiálu
 8. Smlouvy s TJ ŽĎAS, TJ SOKOL, SKLH
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Byty a nebytové prostory
 11. Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova
 12. Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy
 13. Výběrové řízení na inženýrskou činnost „SŠG“
 14. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn.608/08/ZŠ Pal.

Žádost o souhlas s vyřazením majetku

Rada města souhlasí s návrhem na vyřazení majetku.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Usn.611/08/POSSm

Zhodnocení práce terénního pracovníka na azylové ubytovně

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o práci terénního pracovníka a schvaluje rozšíření služeb na azylové ubytovně touto formou i v dalších obdobích..

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž.0

 

 

3. Usn.612/08/POSSm

Návrh odpovědi na dopis adresovaný Radě města Žďár nad Sázavou

Rada města Žďár nad Sázavou bere na vědomí anonymní dopis a způsob řešení ve věci ukončení pracovního poměru pracovníka PO Sociální služby města v roce 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

4. Usn.610/08/POSSm/OS

Seniorpenzion

Rada města po projednání bere na vědomí průběžnou informaci o přípravě Domova se zvláštním režimem.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 609/07/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0,zdrž. 0

 

 

6. Usn.601/08/OŽ

Souhlas s umístěním místa podnikání v sídle městského úřadu

Rada města po projednání neschvaluje, aby na adrese sídla městského úřadu Žďár nad Sázavou, tj. na adrese Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou bylo na základě žádostí umístěno místo podnikání podnikajících fyzických osob.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Usn.602/08/ŠKS

Stanovení ceny propagačního materiálu

Rada města po projednání schvaluje cenu propagačního materiálu dle varianty A předložené uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn.603/08/ŠKS

Smlouvy TJ Žďár nad Sázavou, TJ Sokol, SKLH Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání schvaluje:

- Smlouvu o poskytnutí příspěvku Sportovnímu klubu ledního hokeje Žďár nad Sázavou o.s.

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 17. 1. 2008 Tělocvičné jednotě Sokol Žďár nad Sázavou

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace uzavřené dne 17. 1. 2008 TJ Žďár nad Sázavou

 

v předloženém znění uvnitř materiálu.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

9. Usn.604/08/OP

Majetkoprávní úkony

 

a) Rada města ukládá MěÚ zadat uveřejnění inzerátu dle varianty č. 2 v celkové ceně do 100.000,-Kč.

 

b) Rada městapo projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to částí p. č. 9537 – orná, p. č. 9538 – orná, p.č. 9541/1 – orná, p. č. 9541/2 – orná v celkové výměře cca 9 000 m2 a p. č. 5530 – ost. plocha, silnice ve výměře 59 m2 celkem tedy cca 9 100 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 za areálem společnosti E.ON Distribuce a. s. – za účelem výstavby podnikatelského objektu v souladu s územním plánem města a za předpokladu dodržení obvyklých podmínek stanovených při prodeji pozemků pro výstavbu podnikatelských aktivit a pro výstavbu v průmyslové zóně s tím, že je nutné řešit záměr napojit se na technickou infrastrukturu ul. Brněnské a zároveň vyřešit sjezd/příjezd z ul. Brněnské nebo přes pozemky v majetku E.ON.

 

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6341 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 - pod řadovou PREFA garáží za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Povodí Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov, mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným a Povodím Vltavy, s. p., Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov - jako povinným - na části p. č. 2134/1 – rybník, potok v k. ú. Město Žďár - za účelem odvedení dešťových vod přes již vybudovanou retenční nádrž a umělý vodní tok do řeky Sázavy v souvislosti s připravovanou stavbou „OBYTNÝ SOUBOR KLAFAR II – část B1 – technická infrastruktura, Žďár n. S. 3“ (komunikace, inž. sítě, stav. objekty SO 1 – SO 15) pro 13 novostaveb RD – investor Město Žďár nad Sázavou včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

e) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností Telefónica O2 Czech Republic, a. s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle – jako oprávněným – a to na částech p. č. 8003 a 8007/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace stavby veřejné komunikační sítě pod označením „M-083-2-1472 Žďár n. Sáz., 2x vila dům, 30 b. j., KR“ v lokalitě budovaného sídliště Klafar, ZR 3 včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč.

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření předložených Dohod o přechodu práv a závazků v souvislosti se vznikem nové společnosti a to:

 

1. ze Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 22. 2. 2007 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a společností TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, 674 47 Třebíč – Jejkov – jako oprávněným, týkající se zřízení staveb inž. sítí (vodovod, plyn. přípojka VN) včetně vstupu a vjezdu za účelem údržby a oprav na pozemku p. č. 5384 v k. ú. Město Žďár (vlastník pozemku Město Žďár n. S.) v souvislosti s realizací stavby „Provozovny na výrobu transportbetonu, Žďár n. Sáz., ul. Jamská“ - přechod z dosavadního budoucího oprávněného na nového budoucího oprávněného, kterým se stává TBG PKS, a. s. se sídlem Žďár n. Sáz. 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 39.

 

2. ze Smlouvy o výpůjčce ze dne 26. 3. 2007 uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako půjčitelem a společností TBG VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Kožichovice, Žďárského 200, 674 47 Třebíč – Jejkov – jako vypůjčitelem, týkající se výpůjčky pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5384 ve výměře cca 60 m2 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování příjezdové komunikace k připravované výstavbě provozovny na výrobu transportbetonu na p. č. 5383/2 a 5486 - přechod z dosavadního vypůjčitele na nového vypůjčitele, kterým se stává TBG PKS, a. s. se sídlem Žďár n. Sáz. 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 39.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž.0

 

 

10. Usn. 605/08/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu o velikosti 1+1, č. 5, umístěném v obytném domě na ulici Revoluční č.p. 1829, č.or. 27 ve Žďáře nad Sázavou 3, s Výchovným ústavem, střední školou a školní jídelnou Velké Meziříčí, odloučené pracoviště Žďár nad Sázavou.

 

Rada města po projednání schvaluje zvýšení nájmu za užívání bytů ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou od 1.1.2009 v souladu se sdělením Ministerstva pro místní rozvoj č. 214/2008 Sb. tak, jak je uvedeno v doplněném návrhu (v DPS o 30%).

 

Rada města po projednání schvaluje žádost p. Markéty Filipové o uzavření dodatku ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, předmětem které je pronájem nebytových prostor umístěných v AZ Centrum – kadeřnictví, na ulici Nádražní 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého návrhu.

 

Rada města po projednání vyřazuje paní Hanu Števkovou z probíhajícího převodu bytového domu č.p. 1826, č.p. 1827 a č.p. 1828, č.or. 13,15,17, nacházejícího se na ulici Brodská ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad sázavou 3 z důvodu nesplnění podmínek „Zásad IV. vlny převodu bytových domů“.

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor umístěných na ulici Dolní 165/1, Žďár nad Sázavou mezi městem Žďár nad Sázavou a JUDr. Dagmar Čížkovou, kancelář č. 510 pro potřeby Občanské poradny ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou a ing. Hanou Chalupovou, kancelář č. 720 pro potřeby provozu kanceláře KLH trading spol.s r.o., na dobu určitou do 31.12.2008. Smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně výše nájemného za užívání nebytových prostor budou uzavřeny v souladu s podmínkami vyhlášeného záměru.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 1

 

 

11. Usn.606/08/ORÚP

Výsledky výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce ZŠ Švermova

Rada města pro projednání schvaluje zrušení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce ZŠ Švermova“, Žďár n.S., a zároveň schvaluje vyhlášení nové výzvy na veřejnou zakázku výše uvedené stavby, vč. členů a náhradníků hodnotící komise a vyzvaných zájemců.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

12. Usn.607/08/ORÚP

Letní koupaliště u Pilské nádrže – postup přípravy

Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o postupu přípravy stavby a ukládá odboru rozvoje a ÚP pokračovat v přípravě stavby vč. žádostí o dotaci do další výzvy ROP.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

13. Usn.613/08/ORÚP

Výběrové řízení na inženýrskou činnost – SŠ gastronomická A.Kolpinga, Žďár n.S.

Rada města bere na vědomí zprávu o možnosti získání dotace a návrh dalšího postupu a ukládá Městskému úřadu připravit příslušné majetkoprávní smlouvy k projednání v radě a zastupitelstvu města.

 

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na zajištění inženýrské činnosti pro stavbu „Školní jídelna – SŠ gastronomická A. Kolpinga“ ve Žďáře n.S., vč.členů komise pro otevírání a posouzení nabídek a oslovených uchazečů.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Různé

Rada města pověřuje zástupce města projednáním v orgánech SATT a.s. návrhů komise rozvoje z 2. 7. 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž.0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

MUDr. Marie Košťálová v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!