Zápis z 23. schůze rady města konané dne 19.9.2011

zveřejněno: 19. 9. 2011

ZÁPIS

z 23. schůze rady města konané
dne 19.9.2011

 

Počet přítomných členů: 7

Omluveni:

Mgr. Karel Herold, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 23. schůze rady města:

 1. Kontrolní den bazén – bez přijatého usnesení
 2. Rybník Návesník Vetla
 3. Souhlas s přijetím daru PO SSm
 4. Úprava rozpočtu na rok 2011 a změna investic
 5. Změna úhrad na azylové ubytovně
 6. Rozšíření Regionálního muzea – Smlouva o poskytnutí dotace
 7. Nebytové prostory
 8. Majetkoprávní úkony
 9. Úprava Jednacího řádu RM
 10. Změna podmínek provozu sportovišť
 11. Různé:

Pro informaci:

- Zápis z komise rozvoje města a životního prostředí – bez přijatého usnesení

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn.303/2011/ORUP, ing. Leština

Rybník Návesník Vetla

Rada města po projednání schvaluje postup ve věci pronájmu rybníka Návesník Vetla, přípravu akce zpevnění cesty k rybníku a zařazení akce Zpevnění cesty k rybníku Návesník do návrhu rozpočtu města pro rok 2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn.304/2011/SSm

Souhlas s přijetím daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města

Rada města po projednání schvaluje přijetí věcného daru pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn.305/2011/SSm

Úprava rozpočtu na rok 2011 a změna investic

Rada města po projednání:

- schvaluje změnu rozpočtu a změnu ukazatelů rozpočtu na rok 2011 pro příspěvkovou organizaci Sociální služby města Žďár nad Sázavou

- schvaluje změnu plánu investiční činnosti na rok 2011

- bere na vědomí výrok auditora k čerpání neinvestiční dotace MPSV za rok 2010

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn.306/2011/SSm

Změna úhrad na azylové ubytovně

Rada města po projednání schvaluje změnu úhrad na azylové ubytovně pro muže od 1.10.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn.307/2011/PK

Rozšíření Regionálního muzea – Smlouva o poskytnutí dotace

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z ROP NUTS 2 JV pro projekt Rozšíření Regionálního muzea města Žďáru nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn.308/2011/OP

Nebytové prostory

a. Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti. Výše nájemného je stanovena v minimální výši 770 Kč/m2/rok (pracovní místnost, kancelář a soc. zařízení o výměře 87,56 m2 ).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn.309/!2011/OP

Majetkoprávní úkony

a. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem rybníka Návesník ve vlastnictví 44 obcí (zast. LDO Přibyslav) Městu Žďár nad Sázavou a to pozemku p. č. 9750 – rybník, potok ve výměře 64 600 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Vetla - za účelem sjednocení celého území a jeho využití pro rekreaci. Záměr bude zveřejněn po dobu 15 dnů.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na výpůjčku pozemků ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná pl. ve výměře cca 50 m2, p.č. 4976/2 - ost.pl., silnice ve výměře 94 m2 a části p. č. 8500/2 – ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 650 m2 v k. ú. Město Žďár v ul. Novoměstská, ZR 1 – za účelem vybudování chodníku a úpravy komunikace v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ a to na dobu určitou po dobu výstavby

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a REALSANT s.r.o. se sídlem Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na části p. č. 5038, p.č. 5055/1, p.č. 5043, p.č. 5042, p.č. 5051, p.č. 5041/3, p.č. 5039, p.č. 5040, p.č. 5266/1 a p.č. 5010/8 v k. ú. Město Žďár za účelem vybudování a provozování inženýrských sítí – dešťové, splaškové kanalizace, plynovodní přípojky, přeložka a úprava vedení el. energie VN v rámci stavby: „Obchodní centrum Novoměstská Žďár nad Sázavou, úprava silnice I/19“ včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedených přípojek ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d. Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a Ing. Tomášem Havlíkem, ZR 5 – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 154 a 186/1 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Veselská, ZR 1 - za účelem vybudování vodovodní přípojky k objektu „Penzionu s vinotékou“ na p. č. 183 v k. ú. Město Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky ve prospěch oprávněného, tj. vlastníka nemovitosti na p. č. 183 v k. ú. Město Žďár v ul. Veselská čp. 55/12, ZR 1.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 300/2011/taj.

Úprava Jednacího řádu Rady města Žďár nad Sázavou

Rada města schvaluje Jednací řád rady města dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn.299/2011/OŠKS

Změna podmínek provozu sportovišť

Rada města byla seznámena se zápisem Komise pro sport a volný čas ze dne 13.9.2011.

Rada města po projednání schvaluje Podmínky provozu sportovišť ve městě mimo školských zařízení a mimo volnočasových aktivit příspěvkových organizací s účinností od 1.1.2012 v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!