Zápis z 5. schůze rady města konané dne 29.12.2010

zveřejněno: 29. 12. 2010

ZÁPIS

z 5. schůze rady města konané
dne 29.12.2010

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing.  Karel Straka

 

Schválený pořad 5. schůze rady města:

  1. Rozpočtová opatření
  2. Změna rozpočtu – úprava výše příspěvku na provoz 2010
  3. Rozpočtová opatření č. 8/2010/RM
  4. Smlouvy – údržba lyžařských tratí
  5. Smlouva – sportoviště
  6. Žádost o finanční příspěvek
  7. Žádost o užití znaku města
  8. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 68/2010/Kultura

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje úpravu rozpočtu PO Kultura na rok 2010 dle předloženého materiálu.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 69/2010/Ssm

Změna rozpočtu – výše příspěvku na provoz 2010

Rada města po projednání schvaluje snížení příspěvku na provoz PO SSM ve výši Kč 1.100 tis. v roce 2010 a změnu ukazatelů rozpočtu 2010 a doporučuje ZM uvolnit v rámci finančního vypořádání roku 2010 částku Kč 1.100 tis. jako příspěvek do investičního fondu p. o. Sociální služby města Žďár n. S.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 70/2010/OF

Rozpočtová opatření č. 8/2010/RM

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2010/RM.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 71/2010/OŠKS

Smlouvy – údržba lyžařských tratí

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí provozní dotace, mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10 dne 01.02.2010, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění lyžařských tratí, mezi městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a panem Jiřím  Bradáčem, Studentská 1710/16, Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 72/2010/OŠKS

Smlouva – sportoviště

Rada města po projednání schvaluje uzavření „Smlouvy o poskytování provozní dotace na dokrytí roční ztráty“ mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmannova 1496/10, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 73/2010/OŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města schváleného rozpočtu r. 2011 ve výši 10.000,- Kč Tělocvičné  jednotě Sokol Nové Veselí na zajištění kvalifikačního turnaje o postup na MS juniorů, které se koná ve dnech 7. – 9.1.2011 dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdržel se 0

 

7. Usn. 74/2010/OŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání bere na vědomí užití loga města Žďáru nad Sázavou společnosti D.I.S., spol. s r. o., Brno – Královo Pole, Křižíkova 2960/72 na informační tabuli akce: „Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice Žďár nad Sázavou“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

8. Různé

Schválení odměny

Rada města schvaluje odměnu ředitelům PO města a vedoucímu organizační složky Regionálního muzea ve výši dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 3

 

Schválení prodloužení realizace akce

Rada města schvaluje prodloužení realizace akce dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku ze dne 16.2.2010 o. s. Modré dny Nové Město na Moravě do 28.2.2011.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdržel se 1

 

 

Ověřovatel:

Ing. Karel Straka v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!