Zápis z 6. schůze rady města konané dne 10.1.2011

zveřejněno: 10. 1. 2011

ZÁPIS

z 6. schůze rady města konané
dne 10.1.2011

Počet přítomných členů: 8

 

Omluven:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 6. schůze rady města:

  1. Využití budovy bývalé 1. ZŠ
  2. Majetkoprávní úkony
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Smlouva s TJ Žďár a TJ Sokol
  5. Petice za solonizační jednotku a rekonstrukci krytého bazénu
  6. Žádost obce Polnička
  7. Různé

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 75/2011/OP

Využití budovy bývalé 1. ZŠ

Rada města po projednání ruší záměr č. Z-273/2010-OP bez vyhodnocení a ukládá úřadu zpracovat materiál týkající se využití budovy č.p. 72, č.or. 4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

2. Usn. 76/2011/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2036 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle nově předloženého GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově vzniklá p. č. 2036/7 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ – na základě mapového podkladu - za účelem ucelení a sjednocení vlastnictví sousedních nemovitostí v okolí RD čp. 2302/6 na p.č. 2028/2, p.č. 2028/1 – orná půda a p.č. 2039/2 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – části p. č. 5611 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 360 m2, příp. cca 420 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem využití jako zahrádky u byt. domu čp. 1187/2 na p. č. 5558 a 5559 v lokalitě sídliště „Lučiny“, ZR 1 a to z důvodu zajištění přístupu k sousedním objektům a pozemkům.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to:

- p. č. 774/1 – orná půda ve výměře 12 928 m2

- p. č. 774/31 – orná půda ve výměře 9 756 m2

- p. č. 774/32 – orná půda ve výměře 11 364 m2

- p. č. 774/38 – orná půda ve výměře 1 803 m2

- vše v k. ú. Zámek Žďár v celkové výměře 35 851 m2

- p. č. 8024 - orná půda ve výměře 4 199 m2

- p. č. 8026 - orná půda ve výměře 3 349 m2

- p. č. 8027 - orná půda ve výměře 3 223 m2

- p. č. 8029/1 – orná půda ve výměře 641 m2

- p. č. 8029/2 – orná půda ve výměře 640 m2

- p. č. 8032 - orná půda ve výměře 7 901 m2

- p. č. 8033 - orná půda ve výměře 3 223 m2

- p. č. 8034 - orná půda ve výměře 3 121 m2

- p. č. 8037/2 – orná půda ve výměře 19 710 m2

- p. č. 8038 - orná půda ve výměře 4 578 m2

- p. č. 8059 - orná půda ve výměře 4 266 m2

- p. č. 8060 - orná půda ve výměře 526 m2

- p. č. 8061 - orná půda ve výměře 3 476 m2

- p. č. 8070 - orná půda ve výměře 2 441 m2

- p. č. 8071 - orná půda ve výměře 923 m2

- vše v k. ú. Město Žďár v celkové výměře 69 635 m2

celkem obě katastrální území 105 486 m2

- užívání pozemků za účelem provozování zemědělské výroby – pozemky vykoupené v r. 2008, 2009 a 2010 pro výstavbu v lokalitě Klafar ve Žďáře nad Sázavou (ukončení platnosti původních nájemních smluv předchozího nájemce z důvodu neprodloužení platnosti nájemních smluv původních vlastníků se spol.  Agro – Měřín a. s. a následný prodej pozemků městu)

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemků a po dokončení stavby, následném zaměření a vydání kolaudačního souhlasu výpůjčku pozemků ve vlastnictví ČR ve správě Povodí Vltavy, s. p. se sídlem Holečkova 106/8, Praha 5 – Smíchov a to částí p. č. 745/1 v k. ú. Zámek Žďár a dále částí p. č. 2131, 2132/1, 2134/1, 2135, 2145, 2169, 2173 a 2174 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování naučné stezky v rámci stavby „Naučná stezka „Klafar“ ve Žďáře nad Sázavou, část B“.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6506 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pí Markétě Truhlářové, bytem, ZR 6 a to p. č. 6706 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou JUDr. Zdeňku Šustrovi, Poděšín, 592 12 Nížkov a to p. č. 6327 – zast. plocha ve výměře 19 m2 v k.ú. Město Žďár v lokalitě „DRUHÁK“ ul. Smíchov, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/ročně.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi společností KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 – jako povinným a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemcích ve vlastnictví KINSKÝ Žďár, a. s. se sídlem Zámek 1/1, ZR 2 a to na částech p. č. 852, 80/10, 774/19, 765, 764, 763/1, 762, 758, 757/2 a 848 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem realizace akce „Naučná stezka „Klafar“ - část B“ ve Žďáře nad Sázavou, v k. ú. Město Žďár a Zámek Žďár včetně zřízení práva chůze a jízdy včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Toto právo VB se zřizuje za jednorázovou úplatu 10 000 Kč a DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení bezplatného věcného břemene mezi manžely Pavlem a Martou Košťálovými, bytem ZR 7 – jako povinnými a Městem Žďár nad Sázavou – jako oprávněným – na pozemku ve vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových a to na části pův. p. č. 4669/1, která byla nově zaměřena a označena jako p. č. 4746/3 v k. ú. Město Žďár – za účelem vedení veřejného osvětlení v pozemku u RD čp. 1392 na p. č. 4728/1 a zahrady p. č. 4728/2 v ul. Slavíčkova, ZR 7 – včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené přípojky veřejného osvětlení ve prospěch oprávněného.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje doplnění dotčených pozemků ve věci uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene (schváleno v RM dne 24. 8. 2009 a 7. 9. 2009 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a První telefonní společností s r. o. se sídlem U Studně 291/7, 586 05 Jihlava – jako oprávněným – za účelem umístění optických sítí – stavba „Servisní síť – Žďár I.“- a to na částech p. č. 1220/1, 1223, 1221, 1227, 1231, 1232, 1233, 1228, 1210, 1132, 1137/2, 1103, 1100/1, 1099, 50, 48, 3778, 3376, 3349, 3352, 3350, 3351, 3369, 3368, 3362, 3366, 3371, 3372, 3381, 3382/1 a 3384 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ve Žďáře n. Sáz. 3 od Praktické školy, přes 3. ZŠ a 2. ZŠ Žďár n. Sáz. ul. Komenského, dále okolo Úřadu práce a MěÚ, přes Žďár n. Sáz. 1 - Žižkovu ul. k lávce pro pěší přes řeku Sázavu, dále podél Nábřežní ul. okolo Knihovny Matěje Josefa Sychry, přes ul. Horní a dále přes Žďár n. Sáz. 4 ul. Neumannovu směrem k Poliklinice a VOŠ a SPŠ v ul. Studentská a ke Gymnáziu s odbočkou k DDM v ul. Dolní ZR 1 - včetně přístupu a příjezdu za účelem provozu, údržby, oprav a případné další rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10 000,-- Kč + platná sazba DPH.

Doplnění předmětné smlouvy na zřízení věcného břemene dle GP pro vyměření rozsahu VB č. 3038-43/2010 ze dne 24. 2. 2010 se schvaluje tak, že shora uvedené věcné břemeno se rozšiřuje o části pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - p. č. 3364 a 3365 v k. ú. Město Žďár.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 2410030/1 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na částech p. č. 3788 a 3842/1 v k. ú. Město Žďár, v lokalitě nám. Republiky, ZR 1 - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár, TS09 Merkur, úprava DS“ spočívající v  umístění nového zemního kabelového vedení NN, zemního kabelového vedení VN, přípojkové skříně a příjezdu k TS včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

l) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zastoupenou na základě plné moci společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným ve věci vybudování stavby „Přeložka STL plynovodu jako SO 501 v rámci akce „Místní komunikace – sídliště Klafar na  ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 2153/1, 2149/2, 2149/1, 2149/3 a 2153/2 – vše v k. ú. Město Žďár“ a zároveň se uděluje oprávněnému právo provést stavbu předmětné přeložky plynovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 11.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

m) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno zastoupenou na základě plné moci společností Jihomoravskou plynárenskou, a. s. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako vlastníkem plynárenského zařízení (PZ) a Městem Žďár   nad Sázavou – jako osobou vyvolávající přeložku PZ (stavebník) ve věci potřeby přeložky PZ - STL ocelového plynovodu DN200 na ul. Dolní a Jungmannova, ZR 1 v předpokládaném termínu 05/2011 až 12/2012 v rámci realizace stavby „Místní komunikace – sídliště Klafar na ul. Dolní Žďár nad Sázavou“ v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. a zároveň se uděluje stavebníkovi právo provést stavbu předmětné přeložky plynovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 12.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

n) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy mezi Svazem vodovodu a kanalizací Žďársko – SVK Žďársko a Městem Žďár nad Sázavou – jako stavebníkem ve věci vybudování stavby „Přeložky vodovodu v k. ú. Město Žďár obci Žďár n. Sáz. na p. č. 2149/1, 2149/2, 2149/3, 2153/1, 2201/1, 2201/2, 2201/16, 2201/17, 2201/18, 2201/20 a 2316/1 – vše v k. ú. Město Žďár“ – součást akce „Místní komunikace Klafar – ul. Dolní ve Žďáře nad Sázavou“, kde SVK Žďársko vyslovuje souhlas se stavbou předmětné přeložky vodovodu za splnění uvedených podmínek – viz předložená smlouva – příloha č. 13.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

3. Usn. 77/2011/OP

Byty a nebytové prostory

Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 11 o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 a uzavření smlouvy o nájmu bytu  č. 21  o velikosti 1+1, umístěném v obytném domě č.p. 1876, na Brodské ulici č.or. 27, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle  návrhu předloženého bytovou komisí.

Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové dotace, která bude uzavřena mezi Státním fondem České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie a městem Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu v I. NP na Nádražní ulici č. 4 ve Žďáře nad Sázavou, vhodný k provozování obchodní činnosti, kanceláří. Minimální výše nájemného pro tento objekt obvyklá je nejméně 800 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou (býv. Česká pojišťovna), dle předloženého návrhu. Výše nájemného pro tento objekt obvyklá je 1.000 Kč/m2/rok.

Rada města po projednání schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ movitého majetku, který je vybavením informačního a turistického centra  umístěném  v objektu č.p. 294 – Stará radnice ve Žďáře nad Sázavou v předloženém znění. Smlouva o výpůjčce bude  uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Bohuslavem Nahodilem.

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č.or. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou (AZ Centrum) vhodný k provozování obchodní činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 892 Kč/m2/rok (sklad a výloha o výměře 12,50 m2 ).

Rada města po projednání schvaluje výpověď nájmu nebytového prostoru, umístěném v DM centru „asia bistro“, nám. Republiky 49, Žďár nad Sázavou, z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy o nájmu nebytového prostoru, uzavřené dne 1.2.2010 mezi Městem Žďár nad Sázavou p. Thong Nguyem Minhem.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

4. Usn. 80/2011/OŠKS

Smlouva s TJ Žďár a TJ Sokol

Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní

dotace pro rok 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělovýchovnou jednotou Žďár nad Sázavou, Jungmanova 1496/10, v předloženém znění.

Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí provozní dotace pro rok 2011 mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou  jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdržel se 0

 

5. Usn. 79/2011/ORÚP

Petice za solonizační jednotku a rekonstrukci krytého bazénu

Rada města se na svém jednání seznámila s peticí za solonizační jednotku pro úpravu vody ve žďárském bazénu a za jeho rekonstrukci – JSME PRO SLANOU VODU V BAZÉNU A JEHO REKONSTRUKCI a schvaluje návrh písemné odpovědi.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdržel se 0

 

6. Usn. 81/2011/OF

Žádost obce Polnička

Rada města po projednání schvaluje variantu řešení č. 3.

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v. r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!