Zápis z 98. schůze rady města konané dne 13.10.2014

zveřejněno: 13. 10. 2014

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 98. schůze rady města:

  1. Rekonstrukce chodníku ul. Bezručova – změnový list
  2. Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár n.S.
  3. Majetkoprávní úkony
  4. Byty a prostory sloužící k podnikání
  5. Projekt prorodinné politiky
  6. Přijetí daru
  7. Rozpočtové opatření č. 8/2014
  8. Odměny ředitelů PO a org. složky
  9. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 1440/2014/ORUP

Rekonstrukce chodníku ulice Bezručova, Žďár nad Sázavou – změnový list č. 1

Rada města po projednání schvaluje změnový list č. 1 stavby „Rekonstrukce chodníku ulice Bezručova, Žďár nad Sázavou“ a schvaluje navýšení stavby o 126 331,-Kč bez DPH to je 152 861,-Kč včetně DPH z položky rozpočtu 22.15 Lávka podél barokního mostu, Bezručova.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

2. Usn. 1441/2014/ORÚP

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňová opatření pro město a ORP Źďár nad Sázavou“

Rada města po projednání schvaluje vyhlášení výběrového řízení na dodavatele akce „Protipovodňová opatření pro město a ORP Žďár nad Sázavou, včetně členů a náhradníků komise pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1442/2014/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Jiřího Vašátka, CSc.,  Brno – Komín (podíl 1/3), Doc. RNDr. Jaroslava Vašátka, CSc., Brno-sever – Lesná (podíl 1/3) a pí Heleny Koláčné, 621 00 Brno (podíl 1/3) a to lesních pozemků včetně lesních porostů spolu s přístupovou cestou a to p. č. 8491 – lesní pozemek ve výměře 12 188 m2, p. č. 8492 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 666 m2 a p. č. 8493 – lesní pozemek ve výměře 3 631 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za sídlištěm Vodojem, ZR 7 – za kupní cenu ve výši 400.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 9018 – orná půda ve výměře 1 951 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Jamská, ZR 1 z vlastnictví pí Aleny Vrtílkové, Vyškov – za účelem přípravy nové výrobní zóny a pro výstavbu místní propojovací komunikace mezi ul. Jamská – Novoměstská, ZR 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 3/64 k pozemkům p. č. 623/5 – trvalý travní porost ve výměře 867 m2, p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Oldřicha Straky,  Soběslav do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 1/16 k pozemkům p. č. 630/1 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 996 m2 a p. č. 632/7 – orná půda ve výměře 412 m2 - vše v k. ú. Zámek Žďár ve vlastnictví p. Josefa Vykoukala,  ZR 5 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nabídka zbývajících pozemků bývalých polních cest po prodeji sousedních pozemků v lokalitě „Na hranicích“ naproti čerpací stanici PH, ZR 2.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 326 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 8 m2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě Doležalova náměstí, ZR 1 – za účelem vybudování kioskové trafostanice (o rozměrech 3,2 m x 1,3 m x 2,0 m) pro odběr elektřiny v objektu bývalé 1. ZŠ v sazbě „B“.

Hlasování: Pro 6, proti 1, zdrž. 1

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3069 a 8191 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Vysoké – rekonstrukce přívodního řadu k čerpací stanici Vysoké“, spočívající ze stavby SO 01 – rekonstrukce vodovodu v celkové délce 310,9 m dle zpracované projektové dokumentace – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy mezi vlastníkem nemovitostí p. č. 3069 a 8191 v k. ú. Město Žďár - Městem Žďár nad Sázavou a investorem stavby Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko se sídlem Vodárenská 2, ZR 4 - stavba „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“ – za účelem přenechání nemovitostí - pozemků vlastníka investorovi do užívání pro účely předmětné stavby - souhlas s provedením stavby a se zahájením správních řízení „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“ a souhlas se zásahem do pozemků vlastníka v souvislosti s realizací stavby „Vysoké – rekonstrukce výtlačného řadu z čerpací stanice Vysoké do VDJ Vysoké“, spočívající ze stavby SO 01 – rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 176,8 m dle zpracované projektové dokumentace – v předloženém znění.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1443/2014/OP

Byty a prostory sloužící podnikání

a) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1932 na ulici Brodská č.or. 43, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 8, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě o  nájmu bytu č. 12, umístěného v bytovém domě č.p. 1871 na ulici Revoluční č.or. 30, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, předmětem kterého bude změna doby určité na dobu neurčitou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěného v bytovém domě č.p. 1904 na ulici Revoluční č.or. 38, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Pavlem Matuškou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu bytu č. 16, umístěného v bytovém domě č.p. 1899 na ulici Revoluční č.or. 58, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s panem Davidem Šobejem dle předloženého návrhu a za podmínky uzavření Dohody o ukončení nájmu bytu s paní Jindrou Šobejovou.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města souhlasí s umístěním sídla firmy p. Petra Šimánka, obor oprava silničních vozidel, IČ 70401772 v bytovém domě na adrese Kovářova 2240/2, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, dle návrhu předloženého Bytovým družstvem Kovářova.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města uděluje souhlas společnosti Siemens VAI Metals Technologies, s.r.o.,se sídlem28. října 2663/150, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ032 90 841 k umístění provozovny pro jí provozované živnosti v budově č.p. 75 na  náměstí Republiky č. or. 2, ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1445/2014/OS

Projekt Prorodinná politika ZR

Rada města schvaluje podání žádosti o finanční podporu v rámci programu „Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2014“.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1444/2014/4.ZŠ

Přijetí daru

Rada města po projednání schvaluje přijetí daru Základní školou Žďár nad Sázavou, Švermova 4 od Rady sdružení rodičů ve výši 130 tis. Kč.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1446/2014/OF

Rozpočtové opatření č. 8/2014

Rada města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2014.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

8. Ústní zpráva/RM

Odměny ředitelů PO a org. Složky

Rada města schvaluje mimořádné odměny ředitelům příspěvkových organizací a organizační složky na základě provedeného vyhodnocení.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!