Zápis ze 43. schůze rady města konané dne 2.7.2012

zveřejněno: 2. 7. 2012

ZÁPIS

ze 43. schůze rady města konané
dne 2.7.2012

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Ing. Karel Straka, JUDr. Miloš Jirman

 

Ověřovatel zápisu:

Ing. Vladimír Novotný

 

Schválený pořad 43. schůze rady města:

  1. Majetkoprávní úkony
  2. Prodej budovy bývalé 1.ZŠ
  3. Byty a nebytové prostory
  4. Smlouva o úvěru s ČS a.s.
  5. Žádost o příspěvek
  6. Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu PO SSm
  7. Terénní sociální služba
  8. Žádost o užití znaku města
  9. Různé

 

PRO INFORMACI:

Zápis z kulturní komise

Zápis z komise pro sport a volný čas

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 600/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem, popř. výpůjčku pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 7312 – trv. trav. porost ve výměře cca 970 m2, části p. č. 7313 – trv. trav. porost ve výměře cca 1 171 m2 a p. č. 7314 ve výměře 763 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U Malého lesa“ ZR 1 – za účelem výcviku psů.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p.č. 6032 – zastav. plocha ve výměře 282 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Palachova, ZR 6 (pod býv. kotelnou SATT a.s.) – za účelem majetkoprávního vypořádání zastavěného pozemku (budova ve vlastnictví žadatelů).

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 178/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře cca 28 m2 a části p. č. 27 – zahrada ve výměře cca 50 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Stržanov – za účelem zajištění vstupu a vjezdu z místní komunikace na pozemek zahrady p. č. 22 u RD Stržanov čp. 8 (v současné době je možný pouze úzký průchod pro pěší) s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 254/16 – orná půda ve výměře cca 60 m2 (6 m x 10 m) – dle mapového podkladu v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ – za účelem zřízení hospodářského přístupu na pozemek p. č. 254/66 přes p. č. 254/73 (oba ve vlastnictví žadatele) s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 256/3 – orná půda ve výměře cca 800 m2 – dle mapového podkladu v k. ú. Stržanov v lokalitě „Markův kopec“ – za účelem zahrádkářské činnosti.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na doplnění původně vyhlášeného záměru č. Z-178/2012-OP ve věci nabytí pozemků schváleného v RM dne 4. 6 .2012 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví Ing. Otokara Plačka, Praha 5 – Smíchov (podíl ½) a Ing. arch. Evy Letovské, Praha 4 – Nusle (podíl ½) a to p. č. 4159/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 764 m2, p. č. 4160/1 – trv. trav. porost ve výměře 198 m2, p. č. 4160/2 – trv. trav. porost ve výměře 81 m2, p. č. 4669/3 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 37 m2 a p. č. 4669/4 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 1 816 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě za řadovými garážemi ul. Neumannova, ZR 4 směrem k sídlišti Vodojem, ZR 7.

Doplnění vyhlášeného záměru se schvaluje na nabytí pozemku a to p. č. 4669/6 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 659 m2 v k. ú. Město Žďár (chodník a břeh za zahradami u RD v ul. Blažíčkova, ZR 7) z vlastnictví jmenovaných do vlastnictví města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Ing. Miloslavovi a Bc. Silvii Slámovým,  ZR 3, a to části p. č. 1015 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 40 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu Okružní 792/71, ZR 3 s tím, že další část ve výměře 32 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou manželům Stanislavovi a Renatě Raclavských,  ZR 1, a to části p. č. 696 a p.č. 697 – vše ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 10 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem využití na zahrádku u byt. domu J. z Poděbrad 702/4, ZR 1 s tím, že další část ve výměře 70 m2 bude zatravněna a udržována na vlastní náklady nájemce.

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy č. JMP/Žďár n. S./12 o zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno – jako oprávněným – za účelem vybudování a provozování stavby plynárenského zařízení „Obytný soubor Klafar II – B, Žďár nad Sázavou - přípojky STL“, včetně jeho součástí, příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů, dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě č. 1212000361/151390, na částech pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 8002/1 a 9527 v k. ú. Město Žďár v lokalitě Klafar II-B, ZR 3 – přípojky pro 3 RD včetně přístupu a příjezdu k plynárenskému zařízení za účelem provozu, údržby, oprav a rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání neschvaluje návrh společnosti PLF dům s.r.o. se sídlem Jamská 1670/30, Žďár nad Sázavou, IČ 28293096 na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 15.6.2009 ve znění dodatku č. 1 a 2 a pověřuje starostku města k jednání o ukončení projektu výstavby polyfunkčního objektu Zelený park.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 599/2012/OP

Prodej budovy bývalé 1.ZŠ

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. Prodej budovy č.p.72, č.or.4, na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, postavené na pozemku p.č.316 a p.č.317 a prodej pozemku p.č.316, zastavěná plocha ve výměře 914 m2 a pozemku p.č.317, zastavěná plocha ve výměře 1612 m2, vše v k.ú. Město Žďár společnosti EUROWIS s.r.o. se sídlem Náklo 181, IČ 25549031  za kupní cenu ve výši 5.000.000 Kč za účelem provedení rekonstrukce objektu na bytový dům s malometrážními byty a nebytovými prostory za následujících podmínek:

a) kupní smlouva, smlouva o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene bude uzavřena po povolení rekonstrukce budovy

b) rekonstrukce budovy (povolení užívání) bude provedena nejpozději do 24 měsíců ode dne povolení rekonstrukce

c) v případě, že povolení rekonstrukce nebude vydáno nejpozději do 30.9.2013 pozbývá toto usnesení platnosti

2. Ukládá majetkoprávnímu odboru MěÚ vyjednat a předložit do příští rady města konečný text návrhu Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene jako podklad pro uzavření oficiální smlouvy kupní, o zřízení práva předkupního a práva věcného břemene v předloženém znění včetně ručení fyzických osob za závazky vyplývající ze smlouvy.

Hlasování: Pro 5, proti 1, zdrž. 0

 

3. Usn. 601/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem bytu č. 16, umístěném v obytném domě č.p. 1825 na Brodské ulici č.or. 11, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 dle předloženého záměru.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o provedení stavebních úprav, která bude uzavřená mezi městem Žďár nad Sázavou a Občanským sdružením Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou,  v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání neschvaluje žádost Občanského sdružení Ječmínek, se sídlem Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou o nehrazení nájemného za užívání dvou místností v bytovém domě na ulici Brněnská č.p. 2228, č.or. 10, ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou:

1. kancelář č. 617 o celkové výměře 15,48 m2 ve  6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  firmou LDF Financ s.r.o.  591 01 Žďár nad Sázavou,  výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

2. kancelář č. 618 o výměře 28,20 m2 ve 6. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou PRESSINGMECHANIC, s.r.o., Dolní 1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytových prostor v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, (býv. Česká pojišťovna), dle uvedeného seznamu volných nebytových prostor. Minimální  výše nájemného je 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 o výměře 12,50 m2. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a paní Kamilou Bártovou,  Žďár nad Sázavou 6.  Nájemné je stanoveno ve výši 300 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 1141, č. or. 44 ulice Nádražní ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6 (AZ Centrum), vhodného k provozování kadeřnických služeb – obchodní činnosti o výměře 87,56 m2. Minimální  výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu č.p. 925, č. or. 1 na Okružní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3, v celkové výměře 455,80 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování obchodní činnosti. Minimální  výše nájemného  400 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu základní školy – sklep na ulici Santiniho č.p. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2. Minimální  výše nájemného je 800 Kč/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru umístěném v objektu č.p. 1141, č.p. 44 na Nádražní ulici ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, o výměře 80,06 m2. Smlouva bude uzavřenamezi městem Žďár nad Sázavou a p. Taťjanou Novotnou, Křoví  PSČ 594 54.  Nájemné je stanoveno ve výši 860 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města po projednání schvaluje uzavření Dodatku č. 5, k nájemní smlouvě uzavřené dne 18.02.2003 mezi městem Žďár nad Sázavou a Poliklinikou Žďár nad Sázavou, příspěvkovou organizací se sídlem Studentská 4, Žďár nad Sázavou, dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

l) Rada města po projednání  hlasovala o schválení  žádosti paní Jolany Dvořáčkové o uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 14, umístěném v obytném domě č.p. 1936 na Brodské ulici č.or. 35, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3 s trváním do konce měsíce září 2012.

Hlasování: Pro 3, proti 1, zdrž. 2 - NESCHVÁLENO

 

4. Usn. 598/2012/Pol.

Schválení smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou a.s.

Rada města schvaluje smlouvu o úvěru č. 0337575459 mezi Českou spořitelnou, a.s. IČ: 45244782 a příspěvkovou organizací Poliklinika Žďár nad Sázavou, která tvoří přílohu tohoto usnesení.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 602/2012/OS

Žádost o příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek pro ÚPS pro TPM Kociánka Brno ve výši 2. 000 Kč z položky Sponzoring RM.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 603/2012/POSSm

Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu PO SSm

Rada města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou platný od 1.7.2012.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 604/2012/POSSm

Terénní sociální služba

Rada města po projednání bere na vědomí průběžnou zprávu o činnosti Denního centra, p.o. Sociální služby města Žďár n.S. v oblasti terénní sociální služby.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 606/2012/ŠKS

Žádost o užití znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města společnosti PAROLA, spol. s r.o., Jihlava, Fritzova 1552/34 se spojením „Noviny žďárské radnice“ a to na dokumenty v listinné či elektronické podobě, v ochranné známce a na propagačních materiálech vztahujících se k Novinám žďárské radnice na kalendářní rok 2012.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 607/2012/ŠKS

Rekonstrukce sportovní haly ZŠ Komenského 2

Rada města po projednání schvaluje navržené řešení a způsob financování inovace basketbalových košů ve Sportovní hale ZŠ Komenského 2 ve Žďáře nad Sázavou.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 22.5.2012 a se zápisem z Kulturní komise konané dne 28.5.2012.

 

 

Ověřovatel:

Ing. Vladimír Novotný v.r.

 

Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!