Zápis ze 46. schůze rady města konané dne 10.9.2012

zveřejněno: 10. 9. 2012

ZÁPIS

ze 46. schůze rady města konané
dne 10.9.2012

 

Počet přítomných členů: 8

 

Omluveni:

Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Jana Svobodová

 

Schválený pořad 46. schůze rady města:

 1. Prodej piva Santiniho hvězda
 2. Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul.Dolní, Žďár nad Sázavou – Zadávací dokumentace stavby
 3. Schválení kupní smlouvy
 4. Zvýšení úhrady ve školní družině – PO ZŠ
 5. Žádost o finanční příspěvek
 6. Majetkoprávní úkony
 7. Byty a nebytové prostory
 8. Žádost paní Havránkové
 9. Změna rozpočtu
 10. Terénní práce ve ZR 3
 11. Organizační změna>
 12. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

1. Usn. 648/2012/1.MST

Prodej piva Santiniho hvězda

Rada města bere na vědomí navržené kroky ve věci propagace města prostřednictvím piva Santiniho hvězda a ukládá 1. místostarostovi předložit vyhodnocení dosavadního prodeje piva a rozpracování navržených změn.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 2

 

2. Usn. 653/2012/ORUP

Veřejná zakázka „Místní komunikace Klafar ul.Dolní, Žďár nad Sázavou – Zadávací dokumentace stavby

Rada města po projednání schvaluje Zadávací dokumentaci stavby a návrh Smlouvy o dílo tak, jak je vypracovala Stavební poradna s.r.o., společnost pověřena výkonem zadavatelských činností podle mandátní smlouvy ze dne 6.5.2011.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

3. Usn. 642/2012/MP

Schválení kupní smlouvy

Rada města schvaluje kupní smlouvu, která bude uzavřena mezi p.Boženou Malimánkovou jako prodávající a městem Žďár nad Sázavou jako kupující, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 644/2012/ŠKS

Zvýšení úhrady ve školní družině – PO ZŠ

Rada města po projednání schvaluje zvýšení úhrady za poskytování služeb zájmového vzdělávání ve školní družině z částky 70,-Kč na 90,-Kč měsíčně na 1. žáka s účinností od 1.9.2012 v těchto příspěvkových organizacích:

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Švermova 4

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 2

- Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 645/2012/ŠKS

Žádost o finanční příspěvek

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města Modelovému království Žďár, o.s., Žďár nad Sázavou, Dolní 183/30 ve výši 10.000,-Kč na provoz a dostavbu kolejiště dle přiložené Smlouvy o poskytnutí příspěvku.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 647/2012/OP

Majetkoprávní úkony

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na dar pozemku ve vlastnictví Střední školy gastronomické A.Kolpinga a to části p. č. 2043/7 - dle GP č.  3449-52/2012 ze dne 23.8.2012 – nově p.č. 2043/8 – ost.pl., jiná pl.ve výměře 442 m2, k.ú. Město Žďár – za účelem výstavby školní kuchyně.

Záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dní.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 1220/6 – zast. plocha ve výměře 18 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U SOU“ ul. Komenského, ZR 3 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6363 – zast. plocha ve výměře 20 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Druhák“ ul. Strojírenská, ZR 1 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1113/1 – zast. plocha ve výměře cca 20 m2 v k. ú. Zámek Žďár na ul. Krátká, u BD Nová č.p. 224/3, ZR 2 – pod řadovou PREFA garáží – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka předmětné garáže.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 570/13 – ost. plocha, jiná pl. a část p.č. 1147/1 celkem ve výměře cca  14 m2 – za účelem využití na zahrádku s tím, že další část uvedených pozemků ve výměře cca 49  m2 v k. ú. Zámek Žďár u byt. domu Lesní čp. 245/28 na p. č. 568/11, ZR 2, je zatravněna a udržována na vlastní náklady žadatele (dle mapového podkladu).

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Společenstvím pro dům Brodská 19, 21, 25, se sídlem Brodská 1872/19, Žďár nad Sázavou 3 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 1262 a 1263 v k. ú. Město Žďár v šíři cca 2 m kolem uvedeného byt. domu – za účelem výměny stávajících balkonů za nové lodžie, u vybraných bytů přístavba nových lodžií na přední straně domu v rámci stav. úprav BD čp. 1872, 1873 a 1875, ZR 3 v ul. Brodská 19, 21, 25 včetně přístupu a příjezdu k uvedenému byt. domu na p. č. 1257, 1258 a 1260  v k. ú. Město Žďár a příp. dalších oprav, údržby, rekonstrukce a modernizace byt. domu ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030010078/001 na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na část části p. č. 2035/3 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n/S, Vápenická, přípojka NN, Roušar“, spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN,  v lokalitě sídliště Klafar, ul. Vápenická, ZR - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene č. 1030010174/001 na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupená na základě plné moci spol. E.ON ČR, s. r. o. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice – jako oprávněným – na části p. č. 963/1 v k. ú. Město Žďár - za účelem vybudování a provozování stavby „Žďár n. S., Brodská, přípojka NN, Město“, spočívající v uložení nového zemního kabelového vedení NN, v sídlišti Stalingrad, ul. Brodská, ZR 3 - včetně přístupu a příjezdu k energetickému zařízení distribuční soustavy za účelem provozu, údržby, oprav a příp. rekonstrukce uvedené stavby ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 647/2012/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 23, umístěném v obytném domě č.p. 1905 na Brodské ulici č.or. 33, ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a Barborou Šmahelovou,  dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu na Havlíčkově nám č.p. 253, č. or. 5 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1. Smlouva o nájmu nebytového prostoru bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a nájemcem v následujícím pořadí uchazečů:

1. Mgr. Idou Krškovou, Žďár nad Sázavou, s výší nájemného 1.500 Kč./m2/rok

2. Jaroslavou Nunvářovou, Bystřice nad Pernštejnem, s výší nájemného 1.400 Kč/m2/rok.

3. Kateřinou Papáčkovou, Ostrov nad Oslavou, s výší výše nájemného 1.100 Kč/m2/rok

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 649/2012/OS

Žádost paní Havránkové

Rada města po projednání zamítá žádost paní Havránkové.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 650/2012/p.o.SSm

Změna rozpočtu

Rada města po projednání schvaluje navýšení provozní dotace p.o. z rozpočtu města Žďár nad Sázavu na rok 2012 formou rozpočtových opatření, a to o část vráceného uspořeného příspěvku na provoz v závěru roku 2011, tj. o Kč 350 tis. s tím, že pokud bude dosaženo vyšších vlastních příjmů organizace, bude poměrná část příspěvku na provoz do rozpočtu města v závěru roku 2012 vrácena.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 651/2012/p.o.SSm

Terénní práce ve ZR 3

Rada města po projednání schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci v rámci programu Podpora terénní práce na projekt s názvem: „Terénní práce v lokalitě Žďár 3“ na rok 2013 z Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny a doporučuje zastupitelstvu města schválit projekt včetně financování spoluúčasti města.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 652/2012/p.o.SSm

Organizační změna

Rada města po projednání schvaluje organizační změnu na pečovatelské službě a denním stacionáři pro mentálně postižené osoby s účinností ode dne 1.1.2013.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

PRO INFORMACI:

Usn. 643/2012/ŠKS

Zápis z komise pro regionální a mezinárodní spolupráci

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro regionální a mezinárodní spolupráci konané dne 6.8.2012.

 

 

Ověřovatel:

Jana Svobodová v.r.

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!