Zápis ze 78. schůze rady města konané dne 25.11.2013

zveřejněno: 25. 11. 2013

ZÁPIS

ze 78. schůze rady města konané
dne 25.11.2013

 

Počet přítomných členů: 6

 

Omluveni:

Ing. Vladimír Novotný, PaedDr. Jaroslav Ptáček, Ing. Karel Straka

 

Ověřovatel zápisu:

Mgr. Karel Herold

 

Schválený pořad 78. schůze rady města:

 1. Výsledky hospodaření – informace, změna ukazatelů rozpočtu
 2. Návrh na rozpočtová opatření
 3. Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 přesunem mezi položkami
 4. Žádost o souhlas s vyřazením majetku
 5. Prodej dřeva
 6. Majetkoprávní úkony RM
 7. Majetkoprávní úkony ZM
 8. Byty a nebytové prostory
 9. Žádost a.s. ZDAR
 10. Rozpočtové opatření ORUP
 11. Změna územního plánu č. 4
 12. Odpis pohledávek
 13. Tréninkové bydlení – prodloužení nájemní smlouvy
 14. Rozpočet města 2014 vč. výhledu
 15. Návrh grantového programu pro rok 2014
 16. Dohoda o central. zadávání
 17. Různé

 

PŘEHLED USNESENÍ

<![if !supportLists]>

1. Usn. 1098/2013/p.o.SSm

Změna ukazatelů rozpočtu p.o.SSm na rok 2013 a výsledky hospodaření – informace

Rada města po projednání:

· Bere na vědomí výsledky hospodaření p.o. Sociální služby města Žďár nad Sázavou za 2. čtvrtletí 2013

· Schvaluje změnu ukazatelů rozpočtu a rozpočtová opatření na rok 2013 pro p.o. Sociální služby města Źďár nad Sázavou

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

2. Usn. 1090/2013/SPORTIS

Návrh na rozpočtová opatření

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

3. Usn. 1094/2013/ZŠ Pal.

Žádost o úpravu schváleného rozpočtu na rok 2013 přesunem mezi položkami

Rada města po projednání schvaluje přesun prostředků schváleného rozpočtu na rok 2013 dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

4. Usn. 1095/2013/ZŠ Pal.

Žádost o souhlas s vyřazením majetku

Rada města po projednání schvaluje návrh na vyřazení a následnou likvidaci nefunkčního majetku dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

5. Usn. 1087/2013/TSBM

Prodej dřeva

Rada města po projednání schvaluje navržené ceny dřeva a smlouvu se společností Stora Enso Wood Products Žďírec s.r.o.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

6. Usn. 1091/2013/OP

Majetkoprávní úkony RM

a) 1. Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1263/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 1 000 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem údržby pozemku pod hrází rybníka a jeho využití k chovu drobného domácího zvířectva (kozy, ovce) v k. ú. Veselíčko u ZR s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

2. Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 1581/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace ve výměře cca 250 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem získání vlastnictví hráze sousedního rybníka, zbudovaného na p. č. 1261/2 (ve vlastnictví p. Michala) – v k. ú. Veselíčko u ZR.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 725/1 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha ve výměře 2 652 m2 v k. ú. Zámek Žďár – hřiště v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem změny územního plánu

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření nové Smlouvy o zemědělském paktu v souvislosti se změnou občanského zákoníku na základě z. č. 89/2012 Sb. mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako propachtovatelem (původně pronajímatelem) a ZP Ostrov, a. s. se sídlem v Ostrově nad Oslavou č. 36, PSČ 594 45 – jako pachtýřem (původně nájemcem), týkající se pachtu (nájmu) pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v k. ú. Město Žďár v lokalitě „Vetla“, užívaných budoucím pachtýřem (nájemcem) k zemědělskému obhospodařování a zvýšení pachtovného (nájemného) na částku 1.500,-- Kč za jeden hektar propachtované půdy a jeden rok pachtu (nájmu) a zároveň zůstává zachována stávající výpovědní doba smlouvy uzavřené na dobu neurčitou, která činí 5 let a počíná plynout 1. 10. příslušného kalendářního roku – dle předloženého návrhu s tím, že nová smlouva nabývá platnosti dne 1. 1. 2014.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou mezi paní Radkou Peřinovou, ZR 1 – jako oprávněným a Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným – a to na části p. č. 261 v k. ú. Město Žďár – za účelem přesahu střechy do vzdálenosti max. 0,8 m, arkýře do vzdálenosti max. 0,6 m a římsy v rámci výstavby „Polyfunkční dům“ v proluce získané demolicí původního objektu čp. 571 na p. č. 260, 262 a 228, ul. Nádražní ve Žďáře n. Sáz. 1 a zřízení práva přístupu a příjezdu k uvedenému VB ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10.000,-- Kč + platná sazba DPH.

Hlasování: Pro 5, proti 0, zdrž. 0

 

7. Usn. 1092/2013/OP

Majetkoprávní úkony ZM

a) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 774/11 – orná půda ve výměře 8 886 m2 v k. ú. Zámek Žďár z vlastnictví pí Věry Řetické, ZR 2 – za účelem budoucího rozvoje lokality Klafar ve Žďáře nad Sázavou

- za kupní cenu ve výši 262,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Polabská stavební CZ, s. r. o. se sídlem 289 41 Oseče 87 a to části pův. p. č. 9513/1 – orná půda - dle GP č. 3542-38/2013 nově p.č. 9513/10 – orná půda ve výměře 6 240 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1 – dokončení rozestavěné stavby na pozemku – za účelem realizace podnikatelského záměru za podmínek shodných s podmínkami prodeje pozemků v PZ Jamská

- za kupní cenu ve výši 552,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

1. Prodej pozemků v lokalitě Klafar II v souladu s Pravidly postupu při prodeji pozemků v lokalitě Klafar II a Regulativů rodinných domků, schválených ZM dne 12. 9. 2013 a to:

- pozemku p. č. 7999/4 - orná půda ve výměře 1 129 m v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavoudo vlastnictví úspěšného vydražitele s nejvyšší nabídkou kupní ceny a to za kupní cenu stanovenou v elektronické dražbě.

2. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení předkupního práva, která bude uzavřena se shora uvedenými nabyvateli  pozemku v lokalitě Klafar II. v předloženém znění

Hlasování: Pro  6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení RM ze dne 23. 4. 2012 a 19. 8. 2013 ve věci níže uvedeného převodu majetku a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku p.č. 7999  v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“ dle uzavřené smlouvy č. 1212000361/151390 Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím - za kupní cenu v celkové hodnotě 23.000,-- Kč bez DPH, která bude snížena o výši úhrad za zřízení věcného břemene (viz. článek IV. bod 5, 6) shora uvedené smlouvy, do majetku společnosti JMP Net, s. r. o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno.

Částečná revokace se schvaluje tak, že se nově schvaluje převod majetku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou v rámci realizace a napojení plynárenského zařízení pro novostavby RD na pozemku p. č. 7999  v k. ú. Město Žďár - stavba „Klafar II B – inženýrské sítě pro 3 RD, Žďár nad Sázavou – domovní přípojky STL“  v délce 24,3 m, ul. Sázavská, ZR 3 dle Kupní smlouvy č. 1212000361/151390 na základě uzavřené Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí kupní ze dne 4. 5. 2013 (mezi investorem stavby Městem Žďár nad Sázavou a společností JMP Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, budoucím kupujícím) mezi Městem Žďár nad Sázavou - prodávajícím a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem - kupujícím - za kupní cenu v hodnotě 40.000,-- Kč (bez DPH) včetně DPH (21%) 8.400,-- Kč, tedy v celkové hodnotě 48.400,-- Kč, do majetku společnosti RWE GasNet, s. r. o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

8. Usn. 1093/2013/OP

Byty a nebytové prostory

a) Rada města po projednání schvaluje prodloužení vyhlášeného záměru na pronájem části nebytového prostoru v objektu na nám. Republiky 61 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 o celkové výměře 229 m2. Nebytový prostor je vhodný k provozování dílna, popřípadě jiné činnosti. Nájemné je stanoveno v minimální  výši 654 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v budově DM Centra, č.p. 1785 na nám. Republiky č. or. 49, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, o výměře 63,97 m2. Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Bc. Gabrielou Šemrincovou, Žďár nad Sázavou. Nájemné je stanoveno ve výši 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0 

 

c) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově č. 165/1 na ulici Dolní ve Žďáře nad Sázavou na kancelář č. 506 o celkové výměře 13,81 m2 v 5. NP. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  p. Ivanou Wiesner Polanskou,  Žďár nad Sázavou. Výše nájemného 1.000 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

d) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu na Nádražní ulici 1141/44 ve Žďáře nad Sázavou, na dobu neurčitou o celkové výměře 85,82 m2. Výše nájemného je 770 Kč/m2/rok.

Smlouva bude uzavřena mezi Městem Žďár nad Sázavou a panem Ing. Zdeňkem  Bervidem,  Žďár nad Sázavou 6.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

e) Rada města  po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce obrazu „Vysočina“  autor Alois Lukášek. Smlouva bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a  firmou Pavel Černým – počítačové služby, nám. Republiky 75/2, 591 01 Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

f) Rada města po projednání schvaluje výpověď  nájmu nebytového prostoru, který užívá p. Josefu Szabo  v objektu č.p. 237 Žižkova ulice č.or. 9 (původně stodola) ve  Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 z důvodu dlouhodobého neplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy o nájmu nebytového prostoru  uzavřené 06.05.1991.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

g) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části nebytového prostoru v objektu smuteční obřadní síně Zelená hora– pohřební služba,  č.p. 491, č.or. 18 ve  Žďáru nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2 o výměře 229,78 m2. Smlouva bude uzavřena s účinností od 1.12.2013 mezi Městem Žďár nad Sázavou a p. Radimem Němcem,  Žďár nad Sázavou, s výší nájemného ve výši 864 Kč/m2/rok.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

h) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Mateřskou školou Žďár nad Sázavou, p.o., v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

i) Rada města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu mezi Městem Žďár nad Sázavou a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou se sídlem Doležalovo nám. 528/3, Žďár nad Sázavou, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

j) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 15, umístěném v obytném domě č.p. 1936, na Brodské ulici č.or. 35 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Renatou Galbovou dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

k) Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 28, umístěném v obytném domě č.p. 1825, na Brodské ulici č.or. 11 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 3. Smlouva o nájmu bytu bude uzavřena s paní Monikou Sekerkovou dle návrhu předloženého bytovou komisí.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

9. Usn. 1088/2013/KS

Žádost Zdar a.s.

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení navýšení částky na pokrytí ztráty z provozu MHD pro rok 2013 o 300 tis.Kč z rezervy rozpočtu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

10. Usn. 1099/2013/ORÚP

Rozpočtová opatření – odbor rozvoje a ÚP

Rada města schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

11. Usn. 1100/2013/ORÚP

Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města:

a) Schválit návrh č. 1 – Osadního výboru Veselíčko a Ivany Kutilové, Ladislava Šímy, Jaroslava Poukara, Miroslava Hromádky na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

b) Neschválit návrh č. 2 – Tomáše Novotného a Jaroslava Novotného na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

c) Neschválit návrh č. 3 – AQUASYS spol. s r.o. na pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďáru n.S. v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

12. Usn. 1096/2013/OS

Odpis pohledávky

Rada města po projednání schvaluje odpis pohledávky ve výši 5.500 Kč vůči povinné Monice Hladíkové.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

13. Usn. 1097/2013/OS

Tréninkové bydlení – prodloužení nájemní smlouvy

Rada města po projednání schvaluje prodloužení nájemní smlouvy s Oblastní charitou Žďár nad Sázavou k bytu Haškova 8/19, Žďár nad Sázavou 6 o další dva roky, tj. do 31.12.2015.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

14. Usn. 1101/2013/OF

Návrh rozpočtu na rok 2014 a rozpočtový výhled

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:

· Přijetí KTK úvěru ve výši 50 mil.Kč, napojeného na běžný účet města Žďár nad Sázavou č. 1473416/0300 vedeného u ČSOB, a.s. včetně jeho zajištění a pověření starostky podpisem smluv

· Návrh rozpočtového výhledu na roky 2014-2018

· Návrh investičního výhledu na roky 2014 – 2016

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

15. Usn. 1102/2013/ŠKS

Návrh grantových programů pro rok 2014

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit názvy grantových programů a vyčlenění celkového objemu finančních prostředků pro jednotlivé grantové programy na rok 2014 podle platného statutu Fondu města Žďár nad Sázavou a Zásad pro poskytování podpory z Fondu města Ž´dár nad Sázavou ve výši:

1. VOLNÝ ČAS 2014 - 400 tis.Kč

2. KULTURA 2014 - 500 tis.Kč

3. SPORT 2014 - 3 500 tis.Kč

Rada města byla seznámena se zápisem z Komise pro sport a volný čas konané dne 13.11.2013.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

16. Usn. 1084/2013/oI

Dohoda o centralizovaném zadávání

Rada města po projednání schvaluje uzavření Dohody o centralizovaném zadávání mezi Českou republikou – Ministerstvem vnitra a městem Žďár nad Sázavou v předloženém znění.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatel:

Mgr. Karel Herold, v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.
starostka města
 
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta, v.r.
1. místostarosta města 2. místostarosta města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!