Zápis z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 12. 3. 2009
konaného dne 12. března 2009 v 16.30 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

z 13. řádného zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 12. března 2009 v 16.30 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

 

Petr Chlubna
Radek Chlubna
 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Ing. Martin Bořil
Miloslav Odvárka

 

 

 

Schválený program 13. zasedání zastupitelstva města:

 1. Majetkoprávní úkony
 2. Odpis majetku
 3. Účast města v programu Prevence kriminality
 4. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2008
 5. Smlouva o poskytování služeb eGON centra pro obce správního obvodu
 6. Aktivní vícegenerační park Farská humna
 7. Rozpočtová opatření č. 1
 8. Rozpočtová opatření č. 2
 9. Memorandum-Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze
 10. Hydrocolonterapie budově PO Poliklinika Žďár nad Sázavou
 11. Problematika zájmového sdružení Dům kultury
 12. Různé

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

PŘEHLED USNESENÍ


 

 

1. Majetkoprávní úkony:

 

a) Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemků p.č. 6167/2, ostatní plocha, jiná plocha, p.č. 6165 – ost. pl., ost. komunikace, p.č. 6166 – ost. pl., ost. komunikace a p.č. 6167/1 – ost. pl., jiná plocha v celkové výměře cca 4.100 m2 v k.ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, do vlastnictví společnosti PLF dům s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jamská 1670/30, PSČ 591 01, IČ 28293096 za kupní cenu ve výši 1.045,-- Kč/m2, za účelem výstavby polyfunkčního objektu, jehož součástí bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Přesná výměra prodávaných pozemků bude stanovena GP po zaměření polyfunkčního objektu.

Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení a po poskytnutí příspěvku kupujícího ve výši 5,5 mil. Kč na zlepšení dopravního řešení - vybudování křižovatky na ulici Nádražní směrem na ulici Palachova a kruhové křižovatky Smetanova, Nádražní. Součástí výstavby polyfunkčního objektu bude i vybudování 50 parkovacích míst pro potřeby občanů, parkoviště a veřejné zeleně. Pravomocné SP bude vydáno nejpozději do 30.6.2010. Kolaudační souhlas bude vydán nejpozději do 30.6.2012.

 

Hlasování: Pro 14, proti 7, zdrž.3

 

 

b) Zastupitelstvo města schvaluje kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 456/2008 Sb. následovně:

Druh pozemku

navržená kupní cena
pro rok 2009 Kč za m2

Pozemek pro rozšíření zahrad u RD 300
Pozemek zastavěný bytovým domem 760
Pozemek související s bytovým domem 300
Pozemek zastavěný garáží 1.200
Pozemek zastavěný rodinným domem 1.100
Pozemek zastavěný objektem pro výrobní činnost 600
Pozemek související s objektem pro VČ 250
Pozemek zastavěný budovou pro obchod 530
Pozemek související s budovou pro obchod 210

 

Hlasování: Pro 21, proti 1, zdrž. 1

 

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů (SJM) Ing. Karla Straky, , ZR 2 a Naděždy Strakové, ZR 5 a to části p. č. 8135 – orná půda ve výměře cca 200 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem rozšíření zahrady z důvodu současné údržby veřejné plochy, zamezení náletu plevele u RD čp. 2254 na p. č. 2878 a zahrady p. č. 2879 ul. U Hrázek 14, ZR 5 s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. V kupní smlouvě bude upraveno věcné břemeno umístění vpusti.

 

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 2

 

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Ing. Vladimíra a Blanky Novotných (SJM), ZR 1 a to části p. č. 4669/1 – ost. plocha ve výměře cca 16 m2 (4,5 m x 3,5 m) v k. ú. Město Žďár u řadového RD čp. 1643 na pozemku p. č. 4296 a přilehlé zahrady p. č. 4297 a p. č. 4298 v k. ú. Město Žďár v ul. Pelikánova 20, ZR 7 – za účelem sjednocení vlastnictví pozemků u RD s tím, že přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy PKS INPOS, a. s. se sídlem Brněnská 126/38, ZR 1 a to části p. č. 5393/1 ve výměře cca 1 050 m2 a p. č. 5385/1 ve výměře cca 200 m2 (celkem cca 1 250 m2)v k. ú. Město Žďár v šířce, která bude respektovat ochranné pásmo uložených inž. sítí a rezervu pro výsadbu zeleně (dle ÚP – významná liniová městská zeleň = alej podél středové komunikace průmyslové zóny) v lokalitě průmyslové zóny Jamská, ZR 1, sousedících s areálem firmy PKS, v souvislosti s výstavbou vrátnice u vjezdu firmy PKS INPOS, a. s. Žďár n. Sáz. z průmyslové zóny Jamská a s potřebou rozšíření parkovacích míst osobních vozidel zaměstnanců v tomto prostoru.

- Přesná výměra prodávaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví AUTO…, s.r.o. se sídlem Nádražní 2118/67, Žďár n. Sáz. 6 a to částí p. č. 6209/5 – ost. pl., ost. komunikace v celkové výměře 121 m2 (části díl „e“ ve vým. 22 m2 + díl „d“ 99 m2) v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání dle GP č. 2880-27/2009 – využití plochy pro parkování vozidel u firmy AUTO…, s. r. o. v lokalitě ul. Nádražní 2118/67, ZR 6.

- za kupní cenu ve výši 210,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje předkupní právo na dobu 5 let k pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. č. 6984/3 - lesní pozemek ve výměře 9 366 m2, k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou, pro společnost Hettich ČR, k.s., Jihlavská 2190/3, ZR1, v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním pozemků, umístěných v lokalitě ulice Jihlavská, ZR 1, který bude sloužit pro další rozšíření a rozvoj společnosti.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

h) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví pí Milady Brychtové, ZR 1 a to pozemku p.č. 774/32 – orná ve výměře 11 364 m2 v k. ú. Zámek Žďár pro budoucí výstavbu v lokalitě Klafar II., ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 2289 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 75 m2 – ul. Šípková, ZR 5, p. č. 5523 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 92 m2 – ul. Brněnská, ZR 1, p. č. 6062/2 - ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 49 m2 – ul. Palachova, ZR 6 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům zastavěných tělesem místních komunikací ve Žďáře nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemkudo vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to p. č. 4094 – zastavěná plocha ve výměře 22 m2 v k. ú. Město Žďár pod řadovou poschoďovou garáží ve vlastnictví fyzické osoby v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 – (dosud majetkově nevypořádaný pozemek nacházející se v připravované trase místního komunikačního okruhu).

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Závazné prohlášení učiněné ve smyslu ust. § 34 a 35 zák. č. 40/1964 Sb. – občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se silniční stavbou „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“, předmětem kterého je bezúplatné nabytí nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z majetku Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Správa Jihlava, Kosovská 10a, Jihlava a to níže uvedených stavebních objektů včetně pozemků:

- SO 103 Větev na plánovaný městský okruh

- SO 104 Chodníky, přeložky chodníků

- SO 401 Veřejné osvětlení okružní křižovatky

- SO 801 Sadové úpravy

- SO 802 Rekultivace opuštěné části komunikace

 

- za účelem majetkoprávního vypořádání po dokončení silniční stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka se silnicí II/353“ v lokalitě ul. Jihlavská, Brněnská, ZR1 v k. ú. Město Žďár – viz příloha č. 10

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí - dar pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga se sídlem U Klafárku 1685/3, Žďár n. Sáz. a to části p. č. 2043/7 – ost. pl., jiná plocha – díl ve výměře 273 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem realizace vedlejší stavby příslušející ke stávajícímu areálu školy na p. č. 2043/4.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí stavby 9 parkovacích stání pro osobní automobily pro potřeby spojené s užíváním objektu stavby občanské vybavenosti - býv. výměníkové stanice VS 3 Libušín, ZR 1 – v souvislosti se stavebními úpravami (soubor parkovacích ploch) – za účelem dočasného využití pro parkování vozidel na pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 2091/1 na ploše v celkové výměře 120 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě obytného souboru „Libušín“ ve Žďáře nad Sázavou 1, ul. Libušínská - z vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu v celkové hodnotě 211.962,30 Kč + DPH 40.272,90 Kč, tj. celkem včetně DPH 252.235,20 Kč.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BZR/6311/2007-BZRM a doložku včetně výslovného souhlasu se zavazujícími a omezujícími podmínkami uvedenými v čl. III. uvedené smlouvy mezi Městem Žďár nad Sázavou a ČR - ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2 - Nové Město, týkající se nabytí budovy čp. 329, objekt občanské vybavenosti, ul. Tvrz 1, ZR 1, postavené na pozemku p. č. 23 – zast. plocha a nádvoří ve výměře 161 m2 včetně pozemku p. č. 23 vše v k. ú. Město Žďár, obec Žďár nad Sázavou z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou.

- ZM ukládá zpracovat znalecký posudek o ocenění předmětných nemovitostí v reálném čase převodu.

 

Hlasování: Pro 18, proti 5, zdrž.1

 

 

o) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast Města Žďáru nad Sázavou ve výběrovém řízení vyhlášeném dne 2. 3. 2009 č.j. BZR/8/2009 – VŘ 1. kolo na prodej nemovitosti v obci Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár ve vlastnictví ČR ve správě ÚZSVM se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 000 Praha 2 – Nové Město, a to:

- budova čp. 314 – zp. využití jiná stavba na pozemku p. č. 24 včetně pozemku p. č. 24 – zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 78 m2 – vše v k. ú. Město Žďár, ul. Tvrz 2, ZR 1, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár n. Sáz. na LV č. 60000 pro obec Žďár nad Sázavou a k. ú. Město Žďár a schvaluje nabytí shora uvedených nemovitostí do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou za kupní cenu 260.000,-- Kč.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 1

 

 

p) Zastupitelstvo města schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy o prodeji nemovitostí, uzavřené mezi Městem Žďár nad Sázavou a Bytovým družstvem U kaštanů, se sídlem Revoluční 1879, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01, IČ 28305639, v předloženém znění příloha č. 14

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

q) Zastupitelstvo města schvaluje navýšení úhrady za zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni o platnou sazbu DPH.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0,zdrž. 0

 

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje na základě žádosti p. Emila Adlera, ZR 2, prodloužení původně stanoveného termínu do 15.3.2009 pro dokončení stavby parkoviště, zpevněné plochy a oplocení na pozemku p. č. 5755/1 ve výměře 553 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita ul. Brněnská, ZR 1 – a to nově do 31.12.2009 z důvodu plánované výstavby nového expedičního skladu elektroinstalačního materiálu na části pozemku p. č. 5755/1.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

s) Zastupitelstvo města schvaluje revokaci původního usnesení ZM ze dne 1. 10. 2001 ve věci bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR – OkÚ Žďár n. Sáz. do majetku Města Žďáru nad Sázavou v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ZR 2 a nově schvaluje převod:

p. č. 575/1 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 1 853 m2, p. č. 575/3 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 828 m2, p. č. 582/6 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 298 m2 a p. č. 582/9 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 110 m2 – vše v k. ú. Zámek Žďár – za účelem bezúplatného nabytí pozemků z vlastnictví ČR ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR se sídlem Nuselská 236/39, Praha 4 v souvislosti s vybudováním lesoparku, ostatních parkových úprav a nových přístupových cest v lokalitě „Zelená hora“ ve Žďáře nad Sázavou 2.

 

Hlasování: Pro 21, proti 0,zdrž. 2

 

 

t) Zastupitelstvo města doporučuje neuplatňovat smluvní pokutu za nesplnění povinností zvýšit počet zaměstnanců v roce 2008 a 2009 a neodstupovat od kupních smluv v případě, že kupní smlouva byla uzavřena v souladu s rozhodnutím o státní podpoře č. N 300/2004 – Česká republika, týkající se prodeje stavebních pozemků v průmyslové zóně na ulici Jamská ve Žďáře nad Sázavou za zvýhodněnou cenu.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

 

2. Zastupitelstvo města schvaluje odpis majetku dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje účast města Žďár nad Sázavou v Programu prevence kriminality kraje Vysočina pro rok 2009.

 

Zastupitelstvo města schvaluje v rámci rozpočtových změn finanční prostředky v celkové výši 300.000,-Kč, které budou použity k financování programu prevence kriminality kraje Vysočina na rok 2009 a souvisejících výdajů a to z výtěžku výherních hracích přístrojů, v případě obdržení státní účelové dotace.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Zastupitelstvo města po projednání bere zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2008 na vědomí.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

 

5. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti o udělení dotace z IOP na projekt „Typový projekt – CzechPOINT – kontaktní místo (Upgrade)“.

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace IOP „E-Government v obcích – Czech POINT“.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci v poskytování administrativních služeb eGON centra s obcemi správního obvodu dle přílohy č.1.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o spolupráci v poskytování služeb eGON centra (vzdělávacích služeb a služeb TC) s obcemi správního obvodu dle přílohy č. 3.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Zastupitelstvo města schvaluje předfinancování akce „Aktivní vícegenerační park Farská humna – odpočinek lidí bez rozdílu věku“, vedený v programu ROP JV pod r.č.cz.1.11/3.2.00/02.00612 z rozpočtu města Žďáru nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

 

7. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.1/2009/ZM.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zvýšení výdajové položky č. 6.16 rozpočtu města o 100 tis.Kč z rezervy rozpočtu na celkovou částku 200 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 17, proti 3, zdrž. 5

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č.2/2009/ZM včetně doplnění.

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

 

9. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje konečné znění „Memorandum o přípravě, realizaci a provozování expozice s názvem „Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze“.

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Zastupitelstvo města po projednání doporučuje požádat Českou gastroenterologickou společnost o stanovisko k metodě hydrocolonterapie.

 

Hlasování: Pro 23, proti 1, zdrž. 0

 

 

11. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zánik zájmového sdružení Dům kultury vzájemnou dohodou účastníků k 31.12.2009.

 

Hlasování: Pro 19, proti 0, zdrž. 2

 

 

Zastupitelstvo města pověřuje zástupce města ve sdružení jednat se zástupci odborů o způsobu budoucího zajištění kulturní a nájemní činnosti.

 

Hlasování: Pro 19, proti 1, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Ing. Martin Bořil v.r.

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

Mgr. Jaromír Brychta v.r.

místostarostka města

starosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!