Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 3. 3. 2011
konaného dne 3. března 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 3. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 3. března 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

25

Omluveni:

Ing. Dagmar Zvěřinová, Jakub Pustina

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák, František Eichler

 

Schválený program 3. zasedání zastupitelstva města:

 1. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010
 2. Půjčka Polnička
 3. Rozpočtová opatření č. 9/2010
 4. Rozpočtová opatření č. 1/2011
 5. Rozpočtová opatření č. 2/2011
 6. SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí
 7. Monitorovací zpráva UNESCO
 8. Půjčka TJ Sokol
 9. Majetkoprávní úkony
 10. Vyhodnocení inventarizace za rok 2010
 11. Žádosti o prominutí pohledávky
 12. Různé

Odvolání člena finančního výboru ZM , volba člena finančního výboru ZM

Pro informaci:

 1. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2011
 2. Seznámení s organizační strukturou a činnosti MěÚ

 

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Zpráva o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zprávu o činnosti městské policie a Policie ČR za rok 2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

2. Půjčka Polnička

Zastupitelstvo města po projednání hlasovalo o schválení Dodatku č. 3 ke Smlouvě o půjčce obci Polnička včetně doplnění o úročení dlužné částky 2 % p.a.

Hlasování: Pro 10, proti 8. zdrž. 7 - NESCHVÁLENO

 

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o půjčce obci Polnička

- schvaluje rozpočtové opatření o snížení příjmové a výdajové strany rozpočtu na rok 2011 o 280 tis. Kč.

Hlasování: Pro 15, proti 7,  zdrž. 3

 

3. Rozpočtová opatření č. 9/2010

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

4. Rozpočtové opatření č. 1/2011

Zastupitelstvo města po projednání:

- schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 včetně finančního vypořádání roku 2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

5. Půjčka TJ Sokol

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi Městem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1 a Tělocvičnou jednotou Sokol Žďár nad Sázavou, Dvorská 123/14, včetně ručení fyzickou osobou dle návrhu finančního výboru.

Hlasování: Pro 22, proti 2, zdrž. 1

 

6. Rozpočtové opatření č. 2/2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 včetně dodatku.

Hlasování: Pro 20, proti 0, zdrž. 4

 

7. SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí

Zastupitelstvo města schvaluje projekt „SKIREGION Žďársko – značení lyžařských tratí“ a jeho předfinancování z rozpočtu města, schvaluje podání žádosti o dotaci z ROP JV na tuto akci a souhlasí se zajištěním zdrojů financování na krytí nákladů spojených s realizací projektu ve výši 465.454,- tis. Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž 1

 

8. Monitorovací zpráva UNESCO

Zastupitelstvo města schvaluje Monitorovací zprávu lokality UNESCO za rok  2010.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

9. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje kupní ceny pozemků a to po dobu platnosti zákona č. 151/1997 Sb. a vyhlášky č. 364/2010 Sb. následovně:

Druh pozemku stanovená kupní cena pro rok 2011 (Kč za m2)
Pozemek zahrady nebo ostatní plochy 450
Pozemek pod bytovým domem a související 1.180
Pozemek související s bytovým domem 470
Pozemek pod garáží 1.580
Pozemek pod rodinným domem a související 1.140
Pozemek pod výrobní, skladovou budovou a pozemek související (VČ) 630
Pozemek související s budovou pro VČ 250
Pozemek pod budovou pro obchod a pozemek související 710
Pozemek související s budovou pro obchod 290
Pozemek ostatní, ostatní komunikace 440

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 0

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice a to části p. č. 3788 – ost. ol., ost. komunikace ve výměře cca 18 m2 (dle mapového podkladu) v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování trafostanice pro připojení stávajících odběratelů u budovy SATT a. s. (Klub Batyskaf), nám. Republiky 146, ZR 1 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0,zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Ondřeje Pudila, bytem Řečice  592 33 Radešínská Svratka a to p. č. 4577 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1660 dříve ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

-  Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1660 na byt. jednotku v ul. Špálova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 31. 12. 2011, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje – na základě doporučení komise ze dne 14. 2. 2011 pro vyhodnocení záměru č. 5-/2010-OP - odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďár nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Blanky Tomiczkových (SJM),  ZR 7 a to části p. č. 4669/1 – ost.pl., jiná plocha – ve výměře 77 m2 – nově dle GP č. 3189-271/2010 ze dne 23.11.2010 p. č. 4669/64 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 5 m2 a p. č. 4669/65 – zahrada ve výměře 72 m2 v k. ú. Město Žďár u ŘRD Špálova čp. 1525/21 na p. č. 4595, ZR 7 - za účelem majetkoprávního vypořádání užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vodojem“ ZR 7.

- za kupní cenu ve výši 300,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Pavla Čičátka, bytem Stržanov  a to p. č. 178/1 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 13 m2 v k. ú. Stržanov (dle mapového podkladu) - za účelem zarovnání pozemku pro budoucí výstavbu RD na pozemku p. č. 41 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

f) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Emilie Kašparové,  ZR 4 a to části p. č. 2035/19 – ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře cca 15 m2 a části p. č. 2036 – orná půda ve výměře cca 950 m2 dle stávajícího oplocení – na základě mapového podkladu v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ - za účelem ucelení vlastnictví sousedních nemovitostí a to RD čp. 2304/10 na p. č. 2030/2, p. č. 2030/1 – orná půda a p. č. 2029 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP.

-za  kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví manželů Petra a Jany Raudenských (SJM),  ZR 3 a to části p. č. 2036 – orná půda v k. ú. Město Žďár – dle nově předloženého GP č. 2911-101/2009 ze dne 25. 5. 2009 nově vzniklá p. č. 2036/7 – orná půda ve výměře 17 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Klafar I.“ – na základě mapového podkladu - za účelem ucelení a sjednocení vlastnictví sousedních nemovitostí v okolí RD čp. 2302/6 na p.č. 2028/2, p.č. 2028/1 – orná půda a p.č. 2039/2 – orná půda v ul. Trhová, ZR 3.

- za kupní cenu ve výši 450,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy VERTIK, s.r.o., montáže a servis výtahů se sídlem Studentská 1700, ZR 4 a to p. č. 3326 – zastavěná plocha ve výměře 302 m2 v k. ú. Město Žďár, zastavěno objektem sídla firmy – za účelem majetkoprávního vypořádání pod stavbou býv. výměníkové stanice VS 2 – Libušín - objekt čp. 1700 v ul. Studentská 18, ZR 4.

- K prodávanému pozemku se zřizuje předkupní právo ve prospěch města pro případ jakéhokoliv zcizení pozemku.

- Kupující se v kupní smlouvě zaváže, že bude budovu užívat pouze k vymezenému účelu k jakému v současné době slouží a která neruší klid v okolí – sídlo společnosti a poskytování služeb, servisu a montáží výtahů, popř. nástavby byt. jednotek pod sankcí odstoupení od smlouvy.

- Ve smlouvě bude dále sjednáno oprávnění města odstoupit od smlouvy v případě převodu budovy na prodávaném pozemku postavené.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku p. č. 3738 – zastavěná plocha ve výměře 683 m2 v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou pod objektem původně výměníkové stanice – nemovitost s č.p. 1101 – objekt občanské vybavenosti ve vlastnictví společnosti SATT, a. s. se sídlem Okružní 11, ZR 3 v lokalitě ul. Neumannova 17, ZR 4 (naproti bazénu u 4. ZŠ) – do vlastnictví společnosti Autobazar VYSOČINA, s. r. o. se sídlem Dolní 1726/33, ZR 1 – za účelem provedení přestavby na bytový dům (dále jen stavba).

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 31. 12. 2014. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 36 měsíců od vydání povolení stavby pod sankcí smluvní pokuty, popř. odstoupení od smlouvy.

- K prodávanému pozemku se zřizuje do doby vydání povolení k trvalému užívání stavby předkupní právo ve prospěch města a to jako právo věcné.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje zřízení předkupního práva k pozemkům ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6984/4 – lesní pozemek ve výměře 2 415 m2 a p. č. 6984/7 – pův. lesní pozemek - dnes ost. plocha, jiná plocha ve výměře 508 m2 v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Jihlavská, ZR 1.

Předkupní právo bude zřízeno do 31. 3. 2014 pro společnost TECHNOSERVICE, tech. a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – za účelem rozšíření firmy TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – areál ŽĎAS Strojírenská 6, ZR 1.

- za kupní cenu ve výši 400,-- Kč/m2

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy, která bude uzavřena mezi TECHNOSERVICE, technické a komerční služby, s. r. o. se sídlem Slavíkova 1571/6, 130 00 Praha 3 – jako dárcem a městem Žďár n. Sáz. – jako obdarovaným s tím, že dárce daruje městu finanční prostředky ve výši odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na vynětí pozemku p. č. 6984/4 v k. ú. Město Žďár ze ZPF.

Smlouva o zřízení předkupního práva a smlouva darovací budou uzavřeny současně.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Smlouvu o zrušení předkupního práva, uzavřenou mezi společností Hettich, k.s. a Městem Žďár nad Sázavou, předmětem které je zrušení předkupního práva z části pozemku p. č. 6984/3 v k. ú. Město Žďár, GP č. 3214-16/2011 označené jako díl „c“ ve výměře 2 705 m2.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5989/2 – ost. plocha, hřiště, stadiony ve výměře 3 842 m2 v k. ú. Město Žďár – část hřiště u ZŠ Palachova 2189/35, ZR 6, ze spoluvlastnictví Ing. Aranky Petruccové,    118 00 Praha 1  (podíl ½) a Petra Karena,  561 69 Králíky (podíl ½) – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku.

- za kupní cenu ve výši 200,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci svého původního usnesení ze dne 15.12.2010 ve věci níže uvedených záměrů - za účelem majetkoprávního vypořádání dlouhodobě užívaných pozemků u rodinných domů v sídlišti „Vysočany“ ZR 5 - po rekonstrukci komunikací a chodníků a v sídlišti „Vodojem“ ZR 7a to:

13. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3127-177/2010  – k.ú. Město Žďár

odprodej

- ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – manželům Jaromíru a Miloslavě Roštokovým (SJM),  ZR 7

nové usnesení:

- části p.č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha – díl „l“ ve výměře 3 m2 – Ing. Radku Roštokovi, ZR 7

 

14. dle GP pro rozdělení pozemku č. 3128-178/2010  – k.ú. Město Žďár

směnu

- ruší se původní usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 a části p.č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p.č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM),  ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM), ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

nové usnesení:

- části p.č. 4701 - ost. plocha, ost. komunikace – díl „c“ ve výměře 26 m2 do vlastnictví p. Pavla Košťála,  ZR 7 a části p. č. 4746 - ost. pl., ost. kom. – nově p. č. 4746/3 - ost.pl.,,jiná plocha ve výměře 92 m2 z vlastnictví Města Žďár n. Sáz. do vlastnictví manželů Pavla a Marty Košťálových (SJM),  ZR 7

za

- část p.č. 4728/2 - zahrada – díl „m“ ve výměře 14 m2 - z vlastnictví p. Pavla Košťála, ZR 7 do vlastnictví Města Žďár nad Sázavou

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

15. Zastupitelstvo města po projednání schvaluje částečnou revokaci usnesení ZM ze dne 15.12.2010 – bod a) 15. (částečná revokace pův. usnesení ZM ze dne 25. 2. 2010 č.j. 19/2010/OP/6 v bodě a) 13.) nabytí do vlastnictví města pozemku p. č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví manželů Jana a Marie Daňkových (SJM),  ZR 5 s tím, že nově bylo po vypořádání dědictví schváleno nabytí z vlastnictví p. Jana Daňka,  ZR 5 (podíl ½) a pí Jarmily Čejkové, ZR 5 (podíl ½).

Nově se částečná revokace usnesení – viz výše schvaluje takto:

a) 15. nabytí - do vlastnictví města pozemku p. č. 2511/2 – ost. pl., ost. komunikace ve výměře 14 m2 k. ú. Město Žďár z vlastnictví pí Jarmily Čejkové,  ZR 5

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.04.2010 do 31.08.2010.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

10. Vyhodnocení inventarizace za rok 2010

Zastupitelstvo města schvaluje odpis pohledávek a odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

11. Žádosti o prominutí pohledávky

Zastupitelstvo města vyhovuje žádosti pana Mgr. Petra Přichystala a promíjí mu zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 193.659,82 Kč a dále zastupitelstvo města vyhovuje žádosti pana Miroslava Šebka a promíjí mu zbývající část dluženého nezaplaceného poplatku z prodlení, který činil ke dni 7.2.2011 26.927,59 Kč.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 1

 

12. Odvolání člena Finančního výboru ZM Žďár nad Sázavou

Jmenování člena Finančního výboru ZM Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města odvolává pana Ing. Stanislava Kopala z funkce člena finančního výboru.

Zastupitelstvo města volí paní Ludmilu Dostálovou členkou finančního výboru zastupitelstva města.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Rostislav Dvořák v.r.

František Eichler v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

starostka města

   
Mgr. Jaromír Brychta v.r. Bc. Ladislav Bárta v.r.

1. místostarosta města

2. místostarosta města

Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!