Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 26. 5. 2011
konaného dne 26. května 2011 v 16.00 h v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou

ZÁPIS

 

ze 4. zasedání Zastupitelstva města Žďár nad Sázavou konaného
dne 26. května 2011 v 16.00 h
v zasedací místnosti MěÚ ve Žďáře nad Sázavou
 

 

Počet přítomných členů zastupitelstva města:

26

Omluven:

Mgr. Jaromír Brychta

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka, Jakub Pustina

 

Schválený program 4. zasedání zastupitelstva města:

 1. Odstoupení členů osadního výboru Stržanov, schválení nových členů
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o SFRB
 3. Půjčky SFRB
 4. Přijetí úvěru
 5. Hospodaření 2010
 6. Rozpočtová opatření
 7. Žádosti o změny ÚP č. 4
 8. Schválení závěrečného účtu UNESCO
 9. Změna zřizovací listiny ZŠ Komenského 6
 10. Projekt terénní program ZR 3
 11. Majetkoprávní úkony
 12. Vyhlášení záměru Neumannova
 13. Různé

 

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Osadní výbor Stržanov

Zastupitelstvo města po projednání:

Odvolává na základě vlastní žádosti: předsedu  a člena Osadního výboru Stržanov p. Miloslava Melichara a další členy osadního výboru Stržanov: p. Martu Hemzovou, p. Boženu Čičátkovou, p. Evu Nedvědovou, p. Olgu Strašilovou, p. Petru Matulkovou, p. Antonína Havelku, p. Miroslava Kršku.

Určuje nové členy Osadního výboru Stržanov:  p. Andreu Kučerovou,  p. Alenu Mittigovou

Volí jako předsedu Osadního výboru Stržanov paní Andreu Kučerovou

Určuje, že s účinností od 26.5.2011 bude mít Osadní výbor Stržanov 3 členy a to:

p. Andreu Kučerovou, p. Alenu Mittigovou a p. ing. Petra Brabce (stávající člen)

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze SFRB.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

3. Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2011

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvod bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

4. Přijetí úvěru

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje:

- přijetí úvěru od České spořitelny, a.s.

- uzavření smlouvy o úvěru č. 10597/11 LCD o poskytnutí zajištění v ní uvedené,

- použití úvěru dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

5. Závěrečný účet 2010 – Přezkoumání hospodaření města za rok 2010

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje hospodaření města za rok 2010 – Závěrečný účet města a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2010.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2010/ZM

Zastupitelstvo města  ukládá radě města prověřit profinancování části nákladů spojených s akci Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra úvěrem.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 2

 

Zastupitelstvo města schvaluje realizaci rekonstrukce a přestavby vstupu do budovy MěÚ dle předloženého návrhu

Hlasování: Pro 21, proti 2, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2010/ZM

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 4

 

7. Žádosti o pořízení změny č. 4 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 1 – manž. Topinkových

Hlasování: Pro 22, proti 0, zdrž. 3

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 2 – p. Martin Kudláček

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 3 – p. Jaroslava Šimková

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje návrh č. 4 – p. Milan Černý

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje návrh č. 5 – p. Ctibor Bauer

Hlasování: Pro 21, proti 0, zdrž. 1

 

8. Schválení závěrečného účtu UNESCO

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

9. Změna zřizovací listiny ZŠ Komenského 6

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavření dodatku č. 9 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6, v předloženém znění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 0

 

10. Terénní program ZR 3

Zastupitelstvo města po projednání schvaluje podání žádosti o dotaci v programu Podpora terénní práce pro rok 2011 – II. kolo u Rady vlády ČR pro záležitosti romské komunity.

Zastupitelstvo dále schvaluje financování spoluúčasti Města Žďáru nad Sázavou způsobem uvedeným v projednávaném materiálu.

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 0

 

11. Majetkoprávní úkony

a) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemků ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Sallerova výstavba – Invest I, spol. s r. o. se sídlem Otvice, Obchodní zóna 266 a to p. č. 5507 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 75 m2, p. č. 5550/2 – ost. plocha, zeleň v zástavbě ve výměře 25 m2, p. č. 5550/1 – ost. pl., jiná plocha ve výměře 43 m2 a p. č. 5506/1 – orná půda ve výměře 39 m2 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků v rámci výstavby areálu obchodního centra na ul. Brněnská, ZR 1.

- za kupní cenu stanovenou dle ZP, tj. v celkové hodnotě 155.900,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž.

 

b) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Jana Bukovského, bytem  ZR 1 – podíl ½ a společnosti LOSENKA, s. r. o. se sídlem Strojírenská 6, ZR 1 – podíl ½ a to p. č. 3764 – zastavěná plocha ve výměře 146 m2 v k. ú. Město Žďár pod objektem občanské vybavenosti čp. 1697 nám. Republiky 61, ZR 1 (pod prodejnou pečiva ENPEKA) - za účelem sjednocení vlastnictví pozemku a objektu pro provozování prodejny pečiva, potravin a rychlého občerstvení.

- za kupní cenu ve výši stanovené znaleckým posudkem, tj. 284.630,-- Kč + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

c) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR a paní Lucie Hříbkové, Sázava  592 11 Velká Losenice a to p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

d) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do spoluvlastnictví p. Ondřeje Zemana, ZR a paní Lucie Hříbkové, Sázava  592 11 Velká Losenice a to části p. č. 4669/1 - ost. pl., jiná plocha ve výměře cca 15 m2 (2m x 7,065m) – dle mapového podkladu v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování schodiště a zádveří k rekonstruovanému objektu čp. 1654 na objekt k trvalému bydlení v souvislosti s vyhlášeným záměrem na odprodej p. č. 4320 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1654 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

Přesná výměra části prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím plánem.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povolení k trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Pelikánova, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

e) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví p. Martina Břečky,  Křižánky , 592 02 Svratka a to p. č. 4456 – zastav. plocha ve výměře 114 m2  pod býv. kotelnou - objekt čp. 1657 ve vlastnictví SATT, a. s. Žďár n. Sáz. v k. ú. Město Žďár v lokalitě sídliště „Vodojem“ - za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku v souvislosti s uvažovanou přestavbou stávajícího objektu na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

- Povolení k provedení stavby bude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012. Kupující provede výstavbu tak, že povoleník trvalému užívání stavby bude vydáno do 24 měsíců od  povolení stavby.

- Prodej pozemku bude realizován až po povolení k trvalému užívání přestavby stávajícího objektu čp. 1654 na byt. jednotku v ul. Makovského, ZR 7.

- V případě, že povolení k provedení předmětné stavby nebude vydáno nejpozději do 30. 4. 2012, toto usnesení pozbývá platnosti.

- za kupní cenu ve výši 1.140,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

f) Předkladatelem staženo z projednávání 4. zasedání zastupitelstva města.

 

g) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví firmy ABRAMATE, s. r. o. se sídlem U Malého lesa 368/10, ZR 1 a to části p. č. 7354 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Město Žďár - za účelem výstavby pojezdové brány do areálu firmy ABRAMATE, s. r. o. v lokalitě U Malého lesa, ZR 1 s tím, že přesná výměra bude určena po zaměření oddělovacím GP.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2 + úhrada částky rovnající se výši daně z převodu nemovitostí

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž. 1

 

h) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví ČR - právo hospodařit Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město a to:

- p. č. 5508/3 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 65 m2

- p. č. 5509/1 – ost. plocha, jiná plocha - ve výměře 94 m2

- p. č. 5509/2 – ost. plocha, jiná plocha - ve výměře 108 m2

- p. č. 5509/3 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 78 m2

- p. č. 5822/3 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 187 m2

- p. č. 5976/6 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 119 m2

- p. č. 5976/7 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 391 m2

- p. č. 6765/4 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 1 m2

- p. č. 6765/5 – ost. plocha, ost. komunikace - ve výměře 40 m2

- p. č. 6765/7 – ost. plocha, zeleň v zástavbě - ve výměře 374 m2

- vše v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům v obci Žďár nad Sázavou dle GP č. 3003-23/2009, vzniklých zaměřením             skutečného stavu stavby „I/37 Žďár nad Sázavou – okružní křižovatka“ v ul. Jihlavská x Brněnská, ZR 1.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

i) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví kraje Vysočina se sídlem Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Kosovská 16, 586 01 Jihlava a to části p. č. 6955/1 – ost. plocha, silnice (II/353) v k. ú. Město Žďár ve výměře cca 723 m2 (dle mapového podkladu) – za účelem dokončení veřejně prospěšné stavby „Chodník Radonín“ (úsek chodníku z místní části Radonín v souběhu se silnicí II/353 na hranice intravilánu města Žďáru n. Sáz. byl dokončen již v r. 2007) - prodloužení chodníku od hranice intravilánu města po přístupový chodník do firmy Hettich ČR, k.s., opět v souběhu se silnicí II/353, v délce cca 137,5 m a šířce 3 m.

Přesná výměra nabývaného pozemku bude určena po výstavbě a zaměření skutečného stavu oddělovacím GP.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

j) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí objektu sportovního zařízení – buňky SKI areálu – z vlastnictví TJ Žďár nad Sázavou se sídlem Jungmannova 10, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – umístěného na části pozemku p. č. 818/5 ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou – nově dle GP č. 708-143/2010 na p. č. 818/19 – zastavěná plocha ve výměře 83 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě „ K Salvátoru“, u Pilské nádrže, ZR 2, v souvislosti se zajištěním lyžařských tratí.

- za kupní cenu ve výši 190.000,-- Kč splatnou ve 2 splátkách a to následovně:

1. splátka 95.000,-- Kč do 30.06.2011

2. splátka 95.000,-- Kč do 31.12.2012

Hlasování: Pro 20, proti 2, zdrž. 2

 

k) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví Ing. Josefa Bílka,  ZR 5 a to p. č. 755/9 – ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 516 m2 a části pův. p. č. 774/9 – orná půda – dle GP č. 720-92/2011 ze dne 6. 5. 2011 nově oddělené p. č. 774/83 – orná půda ve výměře 2 000 m2 v k.ú. Zámek Žďár pro budoucí bytovou výstavbu v lokalitě Klafar III., ZR 3 v souvislosti s realizací stavby „Obytný soubor Klafar III. část C1“ s navrženými 25 stavebními pozemky pro výstavbu RD a obslužnou komunikaci.

- za kupní cenu ve výši 250,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

l) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví manželů Prokopa Šmirause – podíl ½ a Ludmily Šmirausové – podíl ½ , oba trvale  Stržanov  a to p. č. 352/23 – trvalý travnatý porost ve výměře 727 m2 v k. ú. Stržanov v obci Stržanov – za účelem vybudování přístupové komunikace, veřejného osvětlení a kanalizace (dle ÚP vyčleněného pro příjezdovou komunikaci k čp. 107 a k p. č. 352/21.

- za kupní cenu ve výši 105,-- Kč/m2

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

m) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemku do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví (každý podíl ½) Ing. Josefa Kopečného, Sklené  a Ing. Pavla Kučery, Bohdalec  a to p. č. 9736 – lesní půda ve výměře 3 500 m2 v k. ú. Město Žďár – lokalita „Vetla“ – za účelem rozšíření lesního majetku města v dané lokalitě.

- za kupní cenu ve výši 35.000,-- Kč

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

n) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje bezúplatné nabytí vedení veřejného osvětlení včetně stožárů, vybudovaného na částech pozemků p. č. 8816/5, 8816/25 a 8816/26 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví p. Kalába) a částech p. č. 8765/1 a 8816/14 v k. ú. Město Žďár (pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě – ve správě Krajské správy a údržby silnic, p. o. se sídlem Jihlava, odděl. TSÚ Žďár n. Sáz. – silnice III/35420) z vlastnictví p. Františka Kalába, Mělkovice, do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to v souvislosti s budováním „obytného souboru RD Mělkovice“ včetně komunikace, dešťové kanalizace a veřejného osvětlení na pozemcích v k. ú. Město Žďár ve vlastnictví p. Kalába v obci Mělkovice – místní části Žďáru n. Sáz. Reprodukční pořizovací cena darovaného díla činí 125.000,-- Kč.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

o) Rada města po projednání schvaluje a doporučuje zastupitelstvu města ke schválení Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho splácení, uzavřenou mezi Městem Žďár nad Sázavou a pí Zdeňkou Chroustovou, ZR 5, v předloženém znění

Hlasování: Pro 24, proti 0, zdrž 1

 

p) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje uzavřené předložené DOHODY o uznání dluhů mezi Městem Žďár nad Sázavou a fyzickými osobami, vztahující se k dlužným úhradám za užívání bytů v majetku města, uzavřené v období od 01.03.2011 do 30.04.2011.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

q) Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodej:

- bytového domu č.p. 60 a č.p. 61, který  je umístěn na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 s tím, že přístup do bytového domu je částečně z náměstí Republiky a částečně z ulice Veselská

- pozemků p.č. 198/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 250 m2 a p.č. 199/1, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 465 m2 v k.ú. Město Žďár

za kupní cenu ve výši 10.121.693 Kč níže uvedeným kupujícím:

Manželé JUDr. Zbyněk Poledna a Bc. Marie Polednová,  oba bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 44965/105355

Pan ThDr. Václav Pavlosek, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 10929/105355

Pan Karel Vařák, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 9508/105355

Paní Martina Homolová, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 8895/105355

Paní Lucie Světlíková, bytem  591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5454/105355

Paní Magda Michálková, bytem   591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 4929/105355

Pan Radek Kašpar, bytem 591 01 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, spoluvlastnický podíl ve výši 5982/105355

Pan Jaroslav Beránek, I.Č. 18797415, bytem Stržanov,  591 02 Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 2, spoluvlastnický podíl ve výši 14693/105355

a dále zastupitelstvo města schvaluje Kupní smlouvu v předloženém znění.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

r) Zastupitelstvo města schvaluje vyřazení projektu kanalizační řád Palachova 72, inv.č. 21/60-42/0/302 z majetkové evidence města.

Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrž. 0

 

12. Neumannova – vyhlášení záměru

1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení týkající se  35 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2,  v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu vč. doplnění.

2. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na uzavření souhlasného prohlášení týkající 9 bytových jednotek, umístěných v bytovém domě č.p. p. 2045, 2046, 2047 na ulici Neumannova ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 4, příslušných spoluvlastnických podílů k bytovému domu a spoluvlastnických podílů k pozemku p.č. 3734, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 226 m2, pozemku p.č. 3735, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2 a pozemku p.č. 3736, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 214 m2, v k.ú. Město Žďár a obci Žďár nad Sázavou dle předloženého návrhu vč. doplnění.

Hlasování: Pro 23, proti 0, zdrž. 2

 

 

Ověřovatelé zápisu:

Miloslav Odvárka v.r.

Jakub Pustina v.r.

 

 

   
Bc. Ladislav Bárta v.r. Ing. Dagmar Zvěřinová v.r.

2. místostarosta města

starostka města
Našli jste chybu?

Nahlásit chybu webu

Snažíme se web dělat nejlépe jak dokážeme. Může se ale stát, že nám nějaká chyba unikne. Pokud nám o chybě dáte vědět, dáte nám šanci ji odstranit. Děkujeme!