Prohlášení o přístupnosti

Město Žďár nad Sázavou se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.zdarns.cz.

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s výše uvedenými předpisy a dále s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. V převážné většině se jedná o dokumenty, které byly doručeny úřadu v listinné podobě od třetích stran a jejich plnohodnotná elektronizace tak není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29.6.2021.

Prohlášení bylo revidováno dne 30.6.2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu, prosím kontaktujte tajemnici městského úřadu.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz