Konference Regiony a regionalizmus v České republice a Polsku

Regiony a regionalizmus v České republice a Polsku / Regiony i regionalizm w Republice Czeskiej i Polsce

s Valnou hromadou Polsko-české vědecké společností / z Walnym Zgromadzeniem Polsko-Czeskiego Towarzystwa Naukowego

Vědecká konference/Konferencja naukowa

Žďár n. Sázavou, (22.) 23. - 25. 5. 2024

Česky

Konference si klade za cíl: 

- prezentovat výzkum zaměřený na problematiku regionů a regionalismu v České republice a Polsku, a to v interdisciplinárním a komparativním pojetí
- vytvořit kontaktní fórum pro české a polské prostředí zabývající se regionalistikou a problematikou „malých vlastí”
- inspirovat českou a polskou školní mládež k poznávání regionální problematiky a k reflexi regionální identity

Konference je otevřena vědeckým pracovníkům a také všem, kteří se zajímají o regionální problematiku. Zveme Vás k prezentaci výsledků výzkumu a také zkušeností z oblasti kulturního a společenského života regionů a jejich samosprávy. 

Návrhy konferenčních vystoupení přihlašujte, prosím, pomocí registračního formuláře. Vystoupení mohou být spjata s tématikou konference v nejširším slova smyslu, především pak s problematikou:
- regionálních struktur (fyzicko-geografických, hospodářských, historických a politicko-správních aspektů), regionální politiky, mezinárodní spolupráce regionů (především polsko-české včetně Euroregionů a ESÚS)
- kulturního dědictví regionu, jeho dokumentace a ochrany,
- fenoménu regionalismu (idejí regionalismu, regionalistického hnutí – spolků a jiných forem, regionální identity, regionálních bádání, regionální výchovy) a mezinárodní spolupráce regionalistů.

Kromě 2 vědeckých sekcí se předpokládá vytvoření sekce pro studenty; registrace do této sekce bude probíhat dle odlišných pravidel.

Polski

Konferencja ma na celu:
- interdyscyplinarną, porównawczą prezentację badań nad problematyką regionów i regionalizmu w Republice Czeskiej i Polsce,
- stworzenie forum kontaktów dla czeskich i polskich środowisk zainteresowanych regionalistyką i problematyką „małych ojczyzn”, 
- inspirowanie polskiej i czeskiej młodzieży szkolnej do poznawania problematyki regionalnej i do refleksji na temat tożsamości regionalnej.

Konferencja jest otwarta dla pracowników naukowych, a także dla wszystkich zainteresowanych problematyką regionalną. Zapraszamy do prezentowania wyników badań oraz doświadczeń z kulturalnej, społecznej i samorządowej praktyki życia regionów. 

Propozycje wystąpień konferencyjnych prosimy zgłaszać na formularzu rejestracyjnym. Mogą one dotyczyć tematyki konferencji w jak najszerszym ujęciu, a zwłaszcza:
- struktur regionalnych (aspekty geograficzno-przyrodnicze, gospodarcze, historyczne, kulturowe, 
   polityczno-administracyjne), polityki regionalnej, współpracy międzynarodowej regionów 
   (zwłaszcza polsko-czeskiej, w tym Euroregionów i EUWT),
- dziedzictwa kulturowego regionów, jego dokumentacji i ochrony,
- zjawiska regionalizmu (idea regionalizmu, ruch regionalistyczny – stowarzyszenia i inne formy, tożsamość regionalna, badania regionalne, edukacja regionalna) i współpracy międzynarodowej regionalistów. 

Obok 2 sekcji naukowych przewidziana jest sekcja młodzieżowa; rejestracja do niej odbywa się na odrębnych zasadach.

Konferenční jazyky: polština a čeština

Odkaz na registrační formulář: https://forms.office.com/e/V7A4Xmugd2

Rámcový program konference (bude postupně doplňováno a upřesňováno)