Ke stažení

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

 

Dopravní průzkumy a sběr dat

První ze trojice hlavních výstupů Generelu dopravy shromažďuje datovou základnu pro vytvoření matematického dopravního modelu města a poskytuje podklady pro rozbory jednotlivých druhů dopravy i jejich vzájemných vazeb. Dokumentace obsahuje souhrn výsledků a podrobné záznamy pro směrový dopravní průzkum (10 stanovišť), průzkum křižovatkových pohybů (16 stanovišť), průzkum statické dopravy (plošně v širším centru města) a průzkumy cyklistické a pěší dopravy (59 stanovišť). Dále vyhodnocuje přepravní data od dopravců zajišťujících městskou hromadnou dopravu, veřejnou linkovou dopravu i osobní železniční dopravu z období před nástupem epidemie COVID-19. V neposlední řadě přináší rozbor Názorové mapy dopravy (482 příspěvků) upozorňující na problémová místa v bezpečnosti dopravy, stavu infrastruktury i organizaci provozu.

 

Analýzy a dopravní model

Analytická část Generelu dopravy doplňuje průzkum dopravního chování, mapující každodenní cestování obyvatel a návštěvníků po městě. Z něj čerpá především matematický dopravní model, který je ve druhé části Generelu dopravy využit pro analýzy současné poptávky a charakteru dopravy v oblastech města a vybraných ulicích. Kapitoly věnované automobilové, veřejné hromadné, cyklistické a pěší dopravě sledují společnou snahu shromáždit všechny dostupné informace ke stavu infrastruktury, způsobu organizace a případné regulace dopravy na území města. Nechybí ani přesahová témata bezpečnosti dopravy, dostupnosti a bezbariérovosti městské infrastruktury, integrovaného dopravního systému, multimodálních vazeb mezi jednotlivými druhy dopravy. Závěr analytické části pak formuluje souhrnná problémová analýza.

 

Vize a návrh

Vize dlouhodobého řešení dopravy ve městě byla sestavena ve spolupráci s odbornou veřejností. Vychází z ní trojice cílů Dostupné město – Propojené město – Zdravé město, podle nichž byla navrhována konkrétní opatření.

Základem je nastavení hierarchie komunikační sítě, počínaje silničním obchvatem města přes výstavbu vnitřních komunikačních propojení až po realizaci dopravního zklidňování. Na těchto základech pak stavějí další kapitoly věnované již specificky automobilové, veřejné, cyklistické a pěší dopravě. V automobilové dopravě je stěžejním tématem doprava v klidu a ekonomická regulace parkování v zóně placeného stání. Hlavním tématem pro veřejnou dopravu je začlenění MHD do integrovaného dopravního systému, zejména pak přiblížení zastávek veřejné linkové a městské hromadné dopravy do společných bodů a přestupních uzlů. Koncepce pro rozvoj cyklistické dopravy stanovuje vhodná opatření na komunikační síti s možností jejich postupné realizace, a to jak samostatné infrastruktury, tak i opatření pro cyklisty ve společném provozu s automobily. Kapitola o pěší dopravě se věnuje návrhu rekonstrukce a dostavby komunikační sítě pro pěší a zavedení nových pěších zón. Potřeby všech uživatelů dopravy se pak prolínají v námětech na přestavbu křižovatek.