O Generelu

Aktuality
O Generelu
Jak probíhá příprava
  Akce pro odborníky  
  Kdo je kdo 
  Zapojení veřejnosti 
  Názorová mapa dopravy  
 Ke stažení 

Generel dopravy představuje strategický dokument, který bude pro město Žďár nad Sázavou vytvořený přesně podle jeho potřeb, aby položil základy dopravní koncepce města.

Rozsáhlá analýza napříč všemi druhy dopravy pomůže zmapovat současný stav, jeho nedostatky a příležitosti. Na základě analýzy a skrze široce akceptovanou vizi mobility bude navrženo systémové řešení dopravy až do úrovně konkrétních projektů a opatření.

Práce na Generelu je také příležitostí pro nastavení dopravní politiky a dlouhodobější vize fungování dopravy ve městě. Přípravy se účastní řada odborníků z oborů, které jsou s dopravou spojeny, respektovanou součástí je i společenská diskuse.

Cílem Generelu je vytvořit udržitelný městský dopravní systém pomocí:

  • Zajištění dostupnosti pracovních míst a služeb pro všechny obyvatele.
  • Zlepšení dopravní bezpečnosti a ochrany obyvatel.
  • Snížení znečištění, emisí skleníkových plynů a spotřeby energie.
  • Zvýšení účinnosti a nákladové efektivity přepravy osob a zboží.
  • Zvýšení atraktivity a kvality městského prostředí.

 

Obsah Generelu tvoří tři oblasti, které odpovídají postupným krokům jeho vytváření.

 

Dopravní průzkumy a sběr dat

Názorová mapa dopravy
Své dobré i špatné dojmy a pocity z pohybu po městě budou moci jeho obyvatelé a návštěvníci zanést do názorové online mapy. Mohou se vyjádřit z pohledu chodce, motoristy či uživatele MHD a na vybrané místo v mapě zapsat pochvalu či problém společně s návrhem možného řešení.

Dopravně-sociologický průzkum dopravního chování
Odkud a kam obyvatelé Žďáru jezdí či chodí, jaké dopravní prostředky a technologie k tomu využívají, jak často a proč si je vybírají, ukáže dopravně-sociologický průzkum. Zhruba tisícovka obyvatel bude dotázána prostřednictvím webových nebo papírových formulářů či telefonickým průzkumem.        

Průzkumy individuální dopravy a dopravy statické
Kolik automobilů, nákladních vozidel, motocyklů a jízdních kol projíždí na nejzatíženějších komunikacích města ukáží výsledky profilového sčítání dopravy. Vedle toho bude na přibližně deseti významných vjezdech a výjezdech města sledováno, jak velký podíl vozidel městem pouze projede nebo ve městě jízdu končí či naopak začíná. Průzkumy individuální dopravy budou zahrnovat i rozbor dopravy na čtyřech významných městských křižovatkách. Aktuální nabídka parkování v širším centru města a způsob i míra jeho využití v nejžádanějších lokalitách budou předmětem průzkumu dopravy statické.

Průzkum intenzit cyklistické dopravy a pěší dopravy

Na přibližně dvaceti lokalitách, které jsou významně zatíženy bezmotorovou dopravou, budou ve všední den a o víkendu provedena sčítání chodců a cyklistů. Zkoumána bude jak doprava do škol či do zaměstnání, tak i rekreační využití.

Vyhodnocení dat veřejné hromadné dopravy
Kolik cestujících a na jakých linkách jezdí městskou hromadnou dopravou či v meziměstských spojích bude vyhodnoceno na základě dat převzatých od dopravců s případným doplněním dalších průzkumů.

Souhrn podkladů, souvisejících koncepcí a projektů
Přesah jednotlivých druhů dopravy (motorová, cyklistická, pěší, statická) a provázanost dopravy se životním prostředím, územním a ekonomickým rozvojem města či komunitním plánování budou podchyceny díky shromáždění všech dostupných projektů, strategií a vizí na jednom místě.

 

Analýzy a dopravní model

Multimodální dopravní model
Pro všechny druhy dopravy a rozsáhlou síť komunikací na území města bude vytvořen počítačový dopravní model sloužící pro trvalé využívání ve správě města. Dopravní model umožní posoudit změny v zatížení komunikací ještě před tím, než budou provedeny. Testovat lze různorodá dopravní opatření, jako jsou omezení provozu, uzavírky komunikací, stavba obchvatu, změna linkového vedení MHD či developerská výstavba.

Systém pozemních komunikací, dopravy v klidu, veřejné hromadné dopravy, cyklistiky a chůze
Stávající stav dopravy ve městě bude podrobně zdokumentován v mapách a pasportech. Mapové výkresy budou zobrazovat komunikační síť rozdělenou dle charakteru dopravy, problémová místa, nehodové lokality, kolizní místa pěších a cyklistů, nabídku parkování, základní síť cyklostezek a cyklotras, přístupnost tras a komunikací vč. oblastí dostupnosti centra pěší dopravou, místa s nesprávně provedenými bezbariérovými úpravami, docházkové vzdálenosti zastávek a také linkové a trasové vedení MHD. Bude provedena pasportizace MHD v návaznosti na veřejnou dopravu a SWOT analýza systémů veřejné dopravy pro následné posouzení možnosti zapojení MHD do integrovaných dopravních systémů.

Charakteristika poptávky po mobilitě
Charakter poptávky po mobilitě je formován rozličnými vlivy. Které to jsou, jak vypadají a jak mobilitu ovlivňují rozebere analýza geografických a sociodemografických poměrů oblasti s ohledem na místní přepravní vztahy, vývoj stupně motorizace, dělbu přepravní práce a další významné faktory.

Souhrnná problémová analýza
Všechna zjištění z terénních průzkumů i názorů obyvatel a návštěvníků města shromáždíme na jedno místo a posoudíme jejich dopad do fungování dopravy ve městě. Nebudeme hledět pouze na jednotlivé druhy dopravy, ale také vzájemnou provázanost příčin a následků. Pro zjištěné problémy tím připravíme základy pro hledání řešení v navazující části Generelu.

 

Vize a návrh

Vize mobility pro Žďár nad Sázavou
Jaké chceme mít město za deset nebo dvacet let? Doprava město významně ovlivňuje, ale neměla by jej utvářet. Než se pustíme do návrhu konkrétních projektů a opatření, povedeme diskuzi o tom, co od dopravy ve městě očekáváme, jaké nároky má v budoucnu splnit a jak může přispět ke kvalitě života ve Žďáru.

Generel individuální automobilové dopravy a dopravy statické
Z pohledu automobilové dopravy se bude návrhová část Generelu věnovat všem jejím oblastem – od stavebních úprav dopravní infrastruktury, organizaci a regulaci dopravy až k elektromobilitě a sdílení dopravních prostředků. Bude navržena etapizace dostavby silniční sítě včetně rozdělení komunikací dle jejich funkce, opatření pro zlepšení plynulosti dopravy (např. úpravy křižovatek) včetně návrhu využití telematických systémů (světelná signalizace, dopravní kamery). V návrhu se prověří a uplatní principy jako zklidňování dopravy, úprava veřejného prostoru s ohledem na bezmotorovou dopravu či omezení nákladní dopravy. Na území města budou vytipována místa pro vznik parkovišť a parkovacích domů, zhodnocena a upravena organizace parkovacího systému.

Generel městské hromadné dopravy ve vazbě na ostatní veřejnou hromadnou dopravu
Návrh fungování hromadné dopravy bude sestavován s důrazem na její konkurenceschopnost a uživatelskou atraktivitu. Pro samotný provoz bude důležité rozhodnutí o začlenění městské hromadné dopravy do regionálních integrovaných systémů, zavedení opatření pro zvýšení plynulosti a rychlosti. Z pohledu cestujících budou prověřeny možnosti zřízení nových zastávek, návaznost MHD na parkoviště a sítě cyklostezek, vybavení zastávek informačními systémy a zavedení speciálních služeb jako je senior taxi nebo MHD na zavolání.

Generel cyklistické dopravy
Návrhy pro cyklistickou dopravu budou řešit vedení hlavních tras a úpravy veškeré komunikační sítě (cyklostezky, cyklotrasy) včetně umístění zařízení jako jsou stojany a odpočívky. To vše pro cyklistickou dopravu rekreačně turistickou i každodenní cesty do školy či do práce.

Generel pěší dopravy včetně osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace
Generel pěší dopravy navrhne obnovu či rozšíření pěších propojení stávajících a vybudování nových s vazbou na vnější turistické trasy, cyklotrasy a MHD. Bezpečnost pěších bude také důležitým tématem především v rámci řešení kolizních míst – přechody, lávky, železniční přejezdy. Součástí návrhu bude i aktualizace Generelu bezbariérových tras.