Manuál dobré praxe reklamy a označování

 

  O manuálu
  Ke stažení
  Dotační program
 Restaurační zahrádky
  Áčka
  Kiosky   
 Reklama ve veřejném prostoru
  Často kladené dotazy
  Kontakty

 

» Manuál ke stažení

 

O manuálu

Nedílnou součástí podnikání ve veřejném prostoru je vizuální prezentace, prostřednictvím které se obchodníci snaží návštěvníky města zaujmout.

Kvalitně zpracovaná vizuální komunikace a označení provezen včetně outdoorové reklamy dotváří přirozený genius loci. Ten se dnes bohužel ztrácí pod vrstvami zmatených a agresivních reklam, které se nechvalně označují za vizuální smog. Vizuální smog nejen, že kazí vzhled města ale také dává menší prostor obchodníkům, aby zaujali kolemjdoucího. Proto se vedení města rozhodlo zpracovat manuál reklamy na základě licence městské části Brno-Střed tento Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven ve Žďáře nad Sázavou.

Na tvorbě brněnského manuálu se významně podíleli respektovaní architekti, designéři, odborníci z oblasti památkové péče a další.

 

Cíle

Cílem manuálu je nastavit jednotná a v praxi velmi variabilní pravidla designu pro označování provozoven a outdoorovou reklamu v architektonicky.

Manuál ale nepřináší žádné nové zákazy či regulace, pouze shrnuje, sjednocuje a transparentně deklaruje metodický přístup památkové ochrany vyplývající z platných právních předpisů. Pravidla uvedená v této publikaci budou zohledněna při vydávání závazných stanovisek orgánů státní památkové péče a též při činnostech odborné organizace státní památkové péče.

Usnadnění

Obchodníkům maximálně usnadňuje a urychluje celý proces spojený se značením provozoven – od vyjednání na úřadech, přes tipy na výrobu až po praktické návody na realizaci.

Inspirace

Manuál má být také inspiračním zdrojem pro efektivní tvorbu vizuální prezentace provozoven. Obsahuje zásady úspěšné komunikace, praktické návody, ukázky a tipy vhodného designového řešení a argumenty pro fakt, že investice do kvalitního designu se vyplácí.

Ochrana

Ochrana architektonického dědictví a kultivaci městského veřejného prostoru je třeba prvotnost s komerčními zájmy obchodníků. Manuál se snaží ochránit obě složky – jak architektonickou, tak komerční a to při maximálním zachování tvůrčí svobody jak designérů tak provozovatelů.

 

Podpora podnikatelů – dotační program

Dalším krokem je i podpora samotných podnikatelů. Podnikatelé, kteří chtějí svoji prezentaci vylepšit, ale nemají dostatek prostředků, si mohou zažádat finanční podporu v rámci programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2024. Pro žadatele je manuál závazným dokumentem.

Finance

Dotace je zaměřená na tvorbu označení provozoven a obchodních domů v místě provozu. Konkrétně jsou to firemní nápisy, výstrče, polepy oken a další způsoby značení popsané v Manuálu. Uznatelné náklady dotace jsou: grafický návrh, materiál na výrobu, samotná výroba i montáž.

Mohu požádat o podporu například jenom na grafický návrh?
Z dotace je možné proplatit kompletní projekt i samostatné dílčí části celého procesu tvorby označení provozovny. Je však nutné doložit, že nové označení opravdu vzniklo.

Kdy peníze dostanu?
Peníze budou žadateli vyplaceny ve chvíli, kdy splní všechny podmínky výzvy k dotačnímu programu, podepíše veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace a dostane závazné stanovisko městského architekta a konzultanta Manuálu.

Musím na projektu finančně participovat?
Na projektu se musíte podílet minimálně 20 % z uznatelných nákladů.

Kolik peněz můžu dostat?
Maximální objem dotace činí 30 tisíc korun a minimální 5 tisíc korun.

 

Žadatelé

Podpora je rozdělena do dvou kategorií. Jednou je označení jednotlivých provozoven a druhou systém uchycení a označení provozoven v obchodních domech se dvěma a více provozovnami.

Samostatná provozovna
O dotaci na označení si může zažádat fyzická i právnická osoba, která podniká jak ve vlastní, tak v pronajaté provozovně. V případě pronájmu je nutné doložit souhlas majitele objektu.

Obchodní domy
O dotaci si může opět zažádat fyzická i právnická osoba, která je majitelem obchodního domu. Obchodní dům je jakákoliv stavba se dvěma a více provozovnami, které jsou využívány pro komerční účely.

Mohu si zažádat o dotaci na označení své provozovny i v případě, že sídlím v obchodním domě?
Ano, i v tomto případě můžete získat dotaci. I částečná změna může inspirovat okolní prodejce ke změně. Ideální ovšem bude, když se na jednotném označení celého obchodního domu domluvíte s majitelem a zažádáte o dotaci na celý obchodní dům.

 

Závaznost manuálu

Ne každá strana manuálu je závazná pro získání podpory. Část stránek je věnovaná tipům a radám, jak přistupovat ke komunikaci nebo jak vybrat designéra.

Co je v manuálu pro získání podpory závazné, zjistíte podle symbolu Z v pravém a levém horním roku stránky.

 

Kontakty a termíny

Garant programu a konzultant Manuálu
Václav Šubrt
e-mail: reklama@zdarns.cz

Termíny dotačního programu
Žádost o dotaci odevzdávejte v období od 1. března do 15. listopadu 2024.
Vyřízení žádostí probíhá průběžně, nejpozději do 25. listopadu 2024.
Realizace projektu musí proběhnout v období od 1. března do 31. prosince 2024.

 

Postup při žádosti o dotaci

1. Prostudujte si Manuál dobré praxe reklamy a označování provozoven
– Pečlivě si prostudujte Manuál a zhodnoťte, jaké jsou vaše možnosti a jaké úpravy na vaší provozovně chcete dělat. S tím vám pomůžou především kapitoly Manuálu: Jak začít, Tipy na úspěšný design a Pozitivní příklady z Brna a Žďáru na stranách 11 až 18.

2. Oslovte grafika a zadejte mu tvorbu grafické dokumentace
– Nechte si vytvořit grafickou dokumentaci (rozměry, materiálové řešení nebo i vizualizace) dle Manuálu. V případě označení provozovny stačí pouze grafická dokumentace, v případě obchodních domu je nutné dodat i vizualizaci.
– Grafická dokumentace obsahuje popis materiálového řešení, grafický návrh ve formátu .pdf, .png nebo .jpg, vizualizaci návrhu na budově ve stejných formátech a technické řešení včetně ukotvení na budovu.
– S výběrem grafika vám může pomoci přehled místních grafiků.

3. Konzultujte dokumentaci s garantem dotačního programu a městským architektem
– Hotovou grafickou dokumentaci společně s fotografiemi současného stavu konzultujte na emailu reklama@zdarns.cz. Tento krok není nutný, ale pokud získáte kladné stanovisko v této fázi, dotaci budete mít z pohledu Manuálu jistou.

4. Žádost o dotaci
– Na webu města naleznete položku Dotační programy. Vyberte program Podpora označování provozoven a obchodních domů a stáhněte si všechny dokumenty. Podrobně si prostudujte výzvu k dotačnímu programu a zpracujte všechny potřebné materiály. Část materiálů budete mít již hotovou z konzultací s architektem a garantem programu.
– Budete potřebovat grafickou dokumentaci a fotografii budovy vaší provozovny, podrobný položkový rozpočet projektu, kopii dokladu o existenci bankovního účtu, doklad o vlastnictví nebo pronájmu nemovitosti a případný souhlas vlastníka a fotografie současného stavu.
– V případě, že žádáte o dotaci na označení obchodního domu, budete potřebovat navíc vizualizaci. Jako fyzická osoba podnikající a právnická osoba budete navíc potřebovat kopii dokladu o právní osobnosti žadatele. Výjimečně se může stát, že máte provozovnu v památkově chráněné budově a v tom případě je nutné doložit závazné stanovisko státní památkové péče.
– Vyhotovenou žádost o dotaci se všemi přílohami odevzdejte na fyzicky nebo elektronicky podatelnu městského úřadu.

»Zpět na začátek

 

Restaurační zahrádky a markýzy

Plynulý provoz
Umístění zahrádky nesmí bránit plynulému pohybu chodců a musí umožnit průjezd automobilové dopravy. Restaurační zahrádky by měly vhodně doplňovat vzhled ulice a neměly by vytvářet pohledové bariéry. Restaurační zahrádky se umisťují pokud možno přímo na dlažbu. Pokud je restaurační zahrádka přímo u fasády objektu, musí být odpovídajícím způsobem řešeno přerušení vodící linie pro slepce.

Bez pohledových bariér
Mobiliář restauračních zahrádek nesmí tvořit standardní plastové zahradní židle a stoly. Umělý materiál lze použít pouze u designového venkovního nábytku. Zahrádky nelze řešit pevným zastřešením, ani je nelze zakrývat stěnami. Vytváří to pohledové bariéry a vzájemně separuje skupiny lidí v prostoru, který je určen k setkávání. Ohrazení nesmí obsahovat žádnou plošnou výplň. Pokud se použije zábradlí, tak jedině ze subtilní konstrukce. Na ohrazení je nepřípustné umísťovat reklamu.

Vzhled slunečníků a markýz
Používejte slunečníky, mobilní a pevné markýzy s potahem ve světlém odstínu barvy fasády objektu, u které je zahrádka umístěná. Barevnost slunečníků a markýz může být jiná než barva fasády, ale pouze v určených nebo podobných odstínech. Na potah lze umístit pouze logo provozovny. Reklamní loga (značky dodavatelů nápojů apod.) můžou být vyvedena pouze na volánech slunečníků a markýz, nikoliv v jejich celé ploše.
Přípustné odstíny slunečníků a markýz: RAL 1013, RAL 9010, RAL 7035

 

Umístění zahrádky na městském pozemku

Infografika

Podrobnější úprava pro restaurační zahrádky

1. Prostudujte si Manuál
– Pečlivě si prostudujte Manuál a zhodnoťte, jestli jsou pro vás pravidla Manuálu pro vzhled a umísťování zahrádek vhodná.
 – V případě, že se budete řídit pravidly Manuálu, získáte výhodnější cenu pronájmu. Aktuální ceník pronájmů naleznete na webu města. Pokud se rozhodnete nevyužít zvýhodněného pronájmu, přejděte na bod číslo 3.

2. Poraďte se o návrhu zahrádky s konzultantem Manuálu
– Nechte si vytvořit grafickou dokumentaci dle Manuálu a dejte ji k posouzení, zda splňuje požadavky Manuálu. Pokud získáte kladné vyjádření konzultanta, získáte výhodnější cenu pronájmu.
– Grafická dokumentace zahrádky obsahuje popis materiálového řešení, grafický návrh ve formátu .pdf, .png nebo .jpg, vizualizaci návrhu u budovy ve stejných formátech.

3. Žádost o pronájem pozemku
– V případě, že chcete umístit zahrádku na dobu kratší než 30 dnů, kontaktujte Odbor komunálních služeb.
– Malé neohraničené zahrádky do šířky 150 centimetrů nejsou zpoplatněny (viz příklad str. 56 vlevo nahoře). Je však nutné vyřídit nájemní smlouvu za symbolickou cenu.
Formulář žádosti o pronájem městského pozemku naleznete na webu města v menu Městský úřad pod položkou Formuláře.
– K žádosti budete potřebovat tyto údaje: číslo parcely, velikost plochy, kterou zahrádka zabere (výměra), název katastrálního území a účel pronájmu (v tomto případě „umístění restaurační zahrádky“).
 – Vyplněnou žádost zašlete na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz nebo navštivte majetkoprávní odbor městského úřadu.
 – Pokud potřebujete radu ohledně žádosti o pronájmu pozemku, obraťte se s dotazem na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz.

4. Povolení
– Na základě vaší žádosti, rada města odsouhlasí smlouvu o pronájmu a následně dojde k jejímu podpisu.
– Smlouva o pronájmu pozemku pro umístění zahrádky je v zásadě uzavírána na dobu neurčitou. Konkrétní cena za pronájem bude stanovená podle počtu měsíců, ve kterých bude zahrádka na městském pozemku umístěna.
– Celý proces od podání žádosti může trvat až 60 dnů! 

 »Zpět na začátek

 

Áčka

Umístění
Áčko lze umístit pouze před provozovnou a v jejím bezprostředním okolí. Svým umístěním nesmí áčka překážet provozu a bránit pohybu chodců. Zároveň musí být zachován prostor minimálně 1,5 metru od pevných překážek jako sloupy veřejného osvětlení, lavičky a podobně. V případě, že je u chodníku šikmé nebo kolmé parkovací stání, je nutné zachovat 0,5 metru ochranného pásma.

Nepřípustné je umístit áčko tak, aby narušovalo vodící linii pro nevidomé. Ta se nejčastěji vyskytuje u hrany budovy v podobě žulových kostek. Áčko nesmí být připevněno k pouličnímu osvětlení, lavičkám a stojanům na kola, budově nebo k oplocení restauračních zahrádek.

Materiál a rozměry
Rozměry áček by měly odpovídat standardizovaným formátům papíru A2, B2 a A1. Velikost celého zařízení by neměla přesáhnout 130 centimetrů na výšku, 70 centimetrů na šířku a nesmí zabírat více než 0,6 m2 plochy v půdorysu.

Áčko by mělo být vyhotoveno z materiálu odpovídajícímu architektuře budovy a přilehlého okolí místa, kde je umístěno. Například v centru města u historických budov je ideálním materiálem dřevo, u moderních budov od druhé poloviny 20. století je ideálním materiálem kov. Dalšími přípustnými materiály jsou keramika a sklo.
Rozměry: A2 – 420 x 594 mm B2 – 500 x 707 mm A1 – 594 x 841 mm

Reklamní sdělení
Áčko neslouží jako další označení provozovny. Na áčko je možné umístit pouze reklamu na produkt, reklamní akci, denní menu a jiná podobná reklamní sdělení. Použití áčka jako označení provozovny je přípustné pouze pro provozy, které jsou umístěné ve dvorním traktu nebo nemají možnost prezentace na fasádě domu.

Vzhled samotného reklamního sdělení by měl barvami, zpracováním i typem grafiky odpovídat architektuře budovy provozovny a přilehlému okolí. Ideální například pro restaurace je černá tabule popisovaná křídou, případně jiný snadno obměnitelný informační systém. Použití křiklavých odstínů barev je nepřípustné. Na áčku nesmí být umístěné žádné další předměty, zejména nabízené zboží.

Zábor veřejného prostranství
– pokud chcete umístit své áčko na dobu méně než 30 dnů můžete si vyřídit zábor prostranství na e-mailu zabor.prostranstvi@zdarns.cz případně kontaktujte finanční odbor
– cena záboru je pevně daná vyhláškou

 

Umístění áčka na městském pozemku

Infografika

1. Prostudujte si Manuál
– Pečlivě si prostudujte Manuál a zhodnoťte, jestli jsou pro vás pravidla Manuálu pro vzhled a umísťování áček vhodná.
– V případě, že se budete řídit pravidly Manuálu, získáte výhodnější cenu pronájmu. Aktuální ceník pronájmů naleznete na webu města. Pokud se rozhodnete nevyužít zvýhodněného pronájmu, přejděte na bod číslo 3.

2. Poraďte se o návrhu áčka s konzultantem Manuálu
– Nechte si vytvořit grafickou dokumentaci dle Manuálu a dejte ji k posouzení, zda splňuje požadavky Manuálu. Pokud získáte kladné vyjádření konzultanta, získáte výhodnější cenu pronájmu.
– Grafická dokumentace áčka obsahuje popis materiálového řešení, grafický návrh ve formátu .pdf, .png nebo.jpg, vizualizaci návrhu u budovy ve stejných formátech.

3. Žádost o pronájem pozemku
– V případě, že chcete umístit áčko na dobu kratší než 30 dnů, kontaktujte Odbor komunálních služeb.
Formulář žádosti o pronájem městského pozemku naleznete na webu města v menu Městský úřad pod položkou Formuláře.
– K žádosti budete potřebovat tyto údaje: číslo parcely, velikost plochy, kterou áčko zabere (výměra), název katastrálního území a účel pronájmu (v tomto případě „umístění reklamního zařízení typu A“).
– Vyplněnou žádost zašlete na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz nebo navštivte majetkoprávní odbor městského úřadu.
– Pokud potřebujete radu ohledně žádosti o pronájmu pozemku, obraťte se s dotazem na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz.

4. Povolení
– Na základě vaší žádosti, rada města odsouhlasí smlouvu o pronájmu a následně dojde k jejímu podpisu.
– Celý proces od podání žádosti může trvat až 60 dnů! 

 

Zábor veřejného prostranství
– pokud chcete umístit své áčko na dobu méně než 30 dnů můžete si vyřídit zábor prostranství na e-mailu zabor.prostranstvi@zdarns.cz případně kontaktujte finanční odbor městského úřadu
– cena záboru je pevně daná vyhláškou

»Zpět na začátek

 

Kiosky

Umístění kiosku na městském pozemku

Infografika

1. Prostudujte si Manuál
– Pečlivě si prostudujte Manuál a zhodnoťte, jestli jsou pro vás pravidla Manuálu pro vzhled kiosků vhodná.
– V případě, že se budete řídit pravidly Manuálu, získáte výhodnější cenu pronájmu. Aktuální ceník pronájmů naleznete na webu města. Pokud se rozhodnete nevyužít zvýhodněného pronájmu, přejděte na bod číslo 3.

2. Poraďte se o návrhu kiosku s konzultantem Manuálu
 – Nechte si vytvořit grafickou dokumentaci dle Manuálu a dejte ji k posouzení, zda splňuje požadavky Manuálu. Pokud získáte kladné vyjádření konzultanta, získáte výhodnější cenu pronájmu.
– Grafická dokumentace kiosku obsahuje popis materiálového řešení, grafický návrh ve formátu .pdf, .png nebo.jpg, vizualizaci návrhu u budově ve stejných formátech.

3. Žádost o pronájem pozemku
Formulář žádosti o pronájem městského pozemku naleznete na webu města v menu Městský úřad pod položkou Formuláře.
– K žádosti budete potřebovat tyto údaje: číslo parcely, velikost plochy, kterou kiosek zabere (výměra), název katastrálního území a účel pronájmu (v tomto případě „umístění prodejního stánku“).
– V případě, že budete při označování kiosku postupovat podle manuálu, budete platit za kiosek nehledě na zabranou plochu. Pokud se rozhodnete Manuálem neřídit, bude pronájem vypočítávat v závislosti na zabrané ploše.
– Vyplněnou žádost zašlete na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz nebo navštivte majetkoprávní odbor městského úřadu.
– Pokud potřebujete radu ohledně žádosti o pronájmu pozemku, obraťte se s dotazem na e-mail pronajem.pozemku@zdarns.cz.

4. Povolení
– Na základě vaší žádosti, rada města odsouhlasí smlouvu o pronájmu a následně dojde k jejímu podpisu.
– Celý proces od podání žádosti může trvat až 60 dnů!

»Zpět na začátek 

 

Reklama ve veřejném prostoru

Manuál i podpora podnikatelů jsou zaměřeny především na podnikatele, kteří mají ve městě provozovnu. Nedílnou součástí veřejného prostoru je ale také reklama. Příkladem mohou být velkoformátové plachty, billboardy nebo takzvané hypercube, které propagují produkty, značky nebo firmy jejichž sídlo ani provozovna není v místě reklamy. Na možnou regulací této reklamy v současnosti jedná rada města.

 

Často kladené dotazy

Jedná se o novou regulaci, která mění stávající pravidla?
Ne, jde především o doporučení a ideál, jehož směrem se chce město ubírat. Manuál bude závazný pouze pro žadatele o podporu v rámci programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2024. U každého nosiče nebo objektu najdete na tmavě modrých stránkách přehled konzultací a povolení, která musíte je nutné pro podporu vyřídit.
Pokud vám některé z povolení chybí, doporučujeme jeho doplnění, aby nemuselo dojít k upomínání nebo postihu.

Jsou pokyny v manuálu povinné nebo dobrovolné?
Některé části jsou doporučené, jiné povinné. Řiďte se konkrétními instrukcemi na tmavě modrých stránkách u každé kapitoly.
Řiďte se těmito instrukcemi při zadávání a navrhování a proces se nebude nijak komplikovat.

Kde je možné sehnat tištěnou verzi manuálu?
Manuál je dostupný v informační kanceláři u vstupu do městského úřadu.

Můžete mi doporučit místního grafika?
Trh na Žďársku je malý a tak zde najdete i přehled místních grafiků.

Černý Jan – https://www.jcgraphics.eu

Hnízdilová Romana - https://www.instagram.com/yespeslesves/

Joch Lukáš - https://www.joch.cz/

Nejedlý Marek - https://rezanesamolepky.cz/

Reklama Tomek - http://www.tomek.cz/

Socha Jakub –  https://www.jsproduction.cz/

Šustr Jan - https://www.facebook.com/graficke.prace.jan.sustr/

Zobač Michal - https://michalzobac.cz/

Pokud vám tu chybí váš oblíbený grafik, nebo sami grafiku tvoříte, obraťte se na kontaktní email a my Vás na stránky doplníme.

 

CO NEČEKAT

  • okamžité vyčistění ulic od agresivní reklamy – půjde o postupný proces, který podpoří různorodost řešení prezentace provozoven
  • sjednocení reklam do určité barevnosti nebo materiálu – podobný přístup není vzhledem k vizuálně různorodé brněnské architektuře vhodný; každý dům si musí zachovat vlastní architektonické tvarosloví bez nepřirozených deformací
  • automatické řešení všeho – k fungování manuálu je třeba vás jako vnímavé veřejnosti, která pomůže upozornit na to, co konkrétní instituce nepostihnou, podobně, jako tomu bylo v případě ilegální venkovní reklamy na fasádě pošty na hlavním nádraží; město netvoří manuály, ale především vy jako jeho obyvatelé

CO ČEKAT

  • popularizaci platných postupů a povolení, která jsou v současnosti zanedbávána – tím vznikají mnohdy nebezpečné instalace, nepřehledné prezentace a deformace architektury
  • užitečnost také ve smyslu edukačního materiálu pro mladé designéry a architekty, kteří se potřebují naučit zacházet s reklamními nosiči ve veřejném prostoru

 

Kontakty

Pokud se budete chtít o manuálu dozvědět více, případně pomoci s jeho výkladem či žádostí o podporu obraťte se na následující kontakty:

kontaktní osoba Manuálu dobré praxe reklamy a označování provozoven

garant programu Podpora označování provozoven a obchodních domů 2024

Václav Šubrt
reklama@zdarns.cz