Místní Agenda 21

Oficiální stránky Informačního systému místní Agendy 21

 

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. Jedná se o mezinárodní program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony), jehož cílem je rozvoj procesů, které příznivě ovlivní kvalitu života nejen současných obyvatel, ale také život generací jejich dětí, to vše ve spolupráci s veřejností.

Rada města č. 52 (2016) doporučila zastupitelstvu města schválit zapojení města Žďár nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21). Usn. 832/2016/STAR

Zastupitelstvo města č.17 (2016) po projednání schválilo zapojení města Žďáru nad Sázavou do projektu místní Agenda 21 (MA21). Usn. 17/2016/STAR/8

Rada města č. 59 (2017) po projednání ustanovila koordinátorku MA21 Radku Remarovou.  Usn. 920/2017/STA

Zastupitelstvo města č. 4 (2019)  po projednání ustanovilo odpovědného politika pro místní agendu MA21 starostu města Žďáru nad Sázavou. Usn. 4/2019/STA/2

Prezentace MA21

 

Žďár nad Sázavou je součástí tohoto mezinárodního programu již od roku 2016.

Hlavním cílem projektu „MA21” je především pokračování již v úspěšně realizovaných aktivitách, které ve městě Žďár nad Sázavou probíhají, posunout je dál. Pomocí aktivit se snažíme nalézt účinný způsob oslovení a zapojení veřejnosti, řešení problémů, volnočasové aktivity, výchovné a vzdělávací programy.

Za podpory MA 21 město realizuje například: Divadelní představení s následnou besedou s odborníky zaměřené na mezilidské vztahy (duševní zdraví) určené pro žáky vyšších ročníků ZŠ, středních a vyšších odborných škol, odpolední, preventivní program pro mateřské školky zaměřený na prevenci úrazů popálenin, rizikové chování dětí a to ve spolupráci s Popálky o.p.s. a SZŠ a VOŠ Žďár nad Sázavou a dále pak Den dětí MŠ s městskou policií.

Tento projekt byl finančně podpořen ze Zásad 21 a Zdraví 2020.


Setkání s občany za podpory MA21

Aktivně pro Žďár


Rok 2019

Projekt „Pálí to

 

Rok 2018

Hlavním cílem projektu „MA21” je především pokračování již v úspěšně realizovaných aktivitách, které ve městě Žďár nad Sázavou probíhají, posunout je dál. Cílem je  zvýšení zájmu širší veřejnosti o celkové dění. Pomocí aktivit se snažíme nalézt účinný způsob oslovení a zapojení veřejnosti, řešení problémů, volnočasové aktivity, výchovné a vzdělávací programy: Projednávání s občany, Den dětí MŠ s městskou policií, Den dětí MŠ s městskou policií (z důvodu onemocnění pořadatele se den dětí neuskutečnil), Dýchej, Do práce na kole (DPNK 18), Sovička, Aplikace LEPŠÍ MÍSTO, Zoner Photo Studio X (Program na digitální úpravu fotografií pro přípravu propagačních materiálů, pozvánek, letáků, zpracovávání fotografií z proběhlých akcí atd.).

Evropský týden mobility - pozvánka


Divadelní představení „Dýchej“
Preventivní program realizovaný formou divadelního 10 představení každý v délce 55 minut, kdy si v druhé polovině mohou diváci vybrat situaci, kterou se pokusí svým vlastním jednáním zvrátit.
Dále byla pozvána odborná veřejnost z řad sociálních pracovníků, učitelů, soudu a státního zastupitelstva, výchovných poradců, poskytovatelů preventivních programů, probační a mediační služby, Policie ČR, rodičů a dalších spolupracujících organizací.
Následně potom bylo realizováno 13 představení pro základní školy, víceleté gymnázium a střední škola Obchodní a služeb.
Po představení a následné diskuzi jsme získali zpětnou vazbu od diváků, kteří nám ji napsali na připravené lístečky. Od jednoho třídního kolektivu jsme pak získali postřehy následně díky paní zástupkyni, která s nimi na představení byla a v další hodině se představení věnovala. 

 

Rok 2017 

Divadelní představení „Dýchej“

Dne 15. března 2017 bylo v sále ZUŠ odehráno první divadelní představení „Dýchej“. Jde o preventivní program určený devátým ročníkům ZŠ a kvartě víceletého gymnázia. Účastní se jej vždy pouze jeden třídní kolektiv. Žáci se po představení mohou zeptat jednak herců, jednak přizvaných odborníků na cokoliv, co je napadlo v souvislosti s prožitým příběhem. Následně potom bylo realizováno 10 představení pro základní školy a víceleté gymnázium.

 

V rámci cyklu besed KNIHOVNA SENIORŮM proběhlo setkání s vedením města

6. března 2017 od 8.00 hodin proběhlo v rámci cyklu besed KNIHOVNA SENIORŮM setkání s vedením města. Slova se ujal Ing. Josef Klement, který zúčastněné informoval o záměrech města pro rok 2017.

 

Havlíčkovo náměstí - změna dopravního režimu parkování

Dne 19. ledna 2017 v kavárně  Kafíčko proběhlo veřejné setkání s obyvateli, kterých se  situace a dopravní opatření na Havlíčkově náměstí bezprostředně dotýká. Byli seznámeni s připravovanou úpravou, vyzváni k připomínkování.

Setkání se za město účastnili vedoucí městské policie Martin Kunc, pracovník odboru dopravy Luboš Koubek a pracovník odboru komunálních služeb Jiří Kasper, komunitní koordinátorka Radka Remarová.

 

Zhodnocení roku 2016 v projektu Aktivně pro Žďár