Projekt Vzdělávání v eGONcentru Žďár nad Sázavou

Realizace projektu Vzdělávání v eGon Centru Žďár nad Sázavou probíhala od 1.7.2010 do 30.6.2013. Projekt byl součástí zavádění eGovernmentu v krajích a obcích s rozšířenou působností (ORP).

Co bylo cílem projektu?

Cílem projektu bylo zajistit vzdělávání pracovníků a zastupitelů obcí a zaměstnanců organizací zřizovaných obcemi tak, aby byly schopni plnit úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu, to znamená např. obsluha Czech POINTu, práce s datovými schránkami a elektronickou spisovou službou, konverze dokumentů, používání elektronického podpisu atd.

Vzdělávání úředníků a jejich profesní rozvoj je jedním ze základních předpokladů pro zvýšení kvality veřejné správy, pro zvýšení její transparentnosti a otevřenosti a pro poskytování kvalitnějších služeb občanům. I k tomu měl projekt prostřednictvím postupného a systematického zvyšování odbornosti v oblasti eGovernmentu přispět.

Jaké byly hlavní aktivity projektu?

Kromě pořízení výpočetní a didaktické techniky byla klíčovou aktivitou projektu realizace vzdělávacích kurzů, které se týkají eGovernmentových dovedností. Vzdělávání bylo realizováno bezplatně prostřednictví vlastních školitelů (zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou) s pomocí akreditovaných vzdělávacích kurzů, které zpracoval Institut pro veřejnou správu Praha. V průběhu projektu bylo proškoleno 343 konkrétních osob a jednotlivými kurzy prošlo celkem 2163 úspěšných absolventů.

Pro koho byly kurzy určeny?

Cílovou skupinou, tedy osobami, které se mohli kurzů bezplatně účastnit byli:

  • úředníci a zastupitelé všech 47 obcí ze správního obvodu ORP Žďár nad Sázavou,
  • zaměstnanci jimi zřizovaných organizací,
  • úředníci a zaměstnanci MěÚ Žďár nad Sázavou,
  • zaměstnanci organizací zřizovaných městem Žďár nad Sázavou.

Kdo projekt financoval?

Projekt byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu (www.esfcr.cz) z dotačního titulu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OPLZZ). Rozpočet města Žďáru nad Sázavou se na projektu podílel 15 %.

Udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu spočívá především v následném využívání nově získaných znalostí všemi absolventy kurzů, které povede ke zkvalitnění služeb veřejné správy v ORP Žďár nad Sázavou. I po skončení realizace projektu budou pokračovat aktivity související se vzděláváním a odbornou přípravou zaměstnanců. Lze předpokládat kontinuální rozšiřování témat školení i s ohledem na další vývoj eGovernmentu.

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo  - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.