Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou


Místní akční plán ORP Žďár nad Sázavou
reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000130 

„Chceme v našich školách rozvíjet motivující kulturu zaměřenou na maximální úspěch pro každého žáka a každého učitele a na trvalý pedagogický rozvoj celé školy.“


MAP je Místní akční plán vzdělávání, který je zaměren na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblast včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání.  

Hlavním přínosem MAP je vybudování udržitelného systému komunikace mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vznikají partnerství, která napomáhají zkvalitňování vzdělávání v mateřských a základních školách, pomáhají také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu vzdělávání dětí a mládeže.

Cílem MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických problémů a potřeb. Tato spolupráce povede k:

  • systémovému zlepšení řízení mateřských a základních škol prostřednictvím začleňování dlouhodobého plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol,
  • sdílenému porozumění cíli: orientace na kvalitní a inkluzivní vzdělávání,
  • podpoře škol se slabšími výsledky a rozvoj potenciálu každého žáka,
  • dostupnosti kvalitního vzdělávání každého dítěte/žáka v inkluzivní škole,
  • zlepšení spolupráce v území a využívání místních mimoškolních zdrojů pro rozvoj vzdělávání dětí a žáků a ke zlepšení spolupráce s rodiči.

Priority MAP z hlediska vzdělávání:

  1. Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita
  2. Čtenářská a matematická gramotnost v základním vzdělávání
  3. Inkluzivní vzdělávání a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

MAP a jeho zpracování bude podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV.
MAP budou sloužit jako nástroj pro cílení výzev z Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání (OP VVV). Získané informace z místní úrovně budou využity jako jeden z podkladů pro vyhlašování výzev pro předkládání projektů a zpracování šablon pro školy.

MAP budou sloužit také jako nástroj pro cílení výzev z Integrovaného operančího programu (IROP) a to ve smyslu koordinace investičních akcí a podpory řízení efektivního vuyžití investic v území s tím, že v IROP je soulad s MAP rozvoje vzdělávání specifickým kritériem přijatelnosti projektů.

Projekt „Místní akční plán vzdělávání ORP Žďár nad Sázavou“ byl zahájen ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou dne  1. 1. 2016 a potrvá do 31. prosince 2017.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně MAP prosím kontaktujte manažerku projektu:

Ing. Hana Půžová
email: hana.puzova@zdarns.cz
mobil: 739 626 612


 

 

Zápisy: