Způsob výběru témat a vybraná témata

Při výběru témat vhodných ke spolupráci byly zohledněny následující kritéria:

 • A - musí jít o agendu, kterou obce vykonávají v samostatné působnosti (nesmí tedy jít o přenesený výkon státní správy);
 • B - musí jít o témata, která obce aktuálně ve velkém měřítku řeší (zvolené téma musí obce aktuálně „pálit");
 • C - musí jít o témata, která nejsou řešitelná pouze na území jedné obce, ale přesahují hranice jednotlivých obcí;
 • D - musí jít o témata, při kterých je vhodná spolupráce malých obcí a středních a velkých měst.

Na základě takto zvolených kritérií byla vybrána a následně v rámci projektu řešena a diskutována následující témata vhodná ke spolupráci:

1. Základní školství a předškolní vzdělávání

 • Zajištění základního a předškolního vzdělávání je agendou, kterou obce vykonávají v samostatné působnosti. Obce rozhodují o tom, kolik škol a školek (a zda vůbec) budou zřizovat.
 • Zejména malé obce mají vzhledem k demografickému vývoji problémy s udržením potřebného množství dětí ve školách. V okolí velkých měst je pak palčivým problémem otázka dojíždění dětí. V oblasti předškolního vzdělávání (mateřských školek) je palčivým problémem (zejména ve městech a příměstských oblastech) jejich přeplněnost.
 • Řešení problému základního školství a předškolního vzdělávání je tak problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce, ale i s ohledem na dojíždění za prací v celém malém regionu.
 • Jde o oblast, kterou musí společně řešit jak malé obce tak střední a velká města. Je zde silná tendence posílat děti do lépe vybavených městských škol. Na druhou stranu je zde nedostatek dětí ve venkovských školách.

2. Odpadové hospodářství

 • Zajištění odvozu a zpracování komunálního odpadu je oblastí, která patří do samostatné působnosti obcí. Obce rozhodují o tom, který subjekt zajistí svoz a zpracování odpadu. Spolupráce mezi obcemi je možná i v oblasti třídění odpadů.
 • Zajištění optimálních podmínek (nejen finančních) pro zajištění svozu a zpracování komunálního odpadu je dlouhodobým problémem vhodným k meziobecní spolupráci.
 • Zajištění svozu odpadu je řešitelné individuálně, ale spoluprací mezi obcemi je možné dosáhnout větší efektivity a úspor a zároveň i zvýšení úrovně, např. při třídění odpadů.
 • Zajištěné svozu a zpracování odpadů je problematika, kterou musí řešit všechny velikostní kategorie obcí.

Do budoucna lze navíc očekávat další zpřísňování legislativy v této oblasti, což povede k větším finančním a kapacitním nárokům obcí při plnění zákonných požadavků.

3. Sociální služby

 • Jde o agendu vykonávanou v samostatné působnosti. Obce prostřednictvím sociálních služeb zajišťují pomoc při osobní péči, stravování, ubytování, pomoc při udržování chodu domácnosti, ošetřování, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psychoterapie a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů klientů sociálních služeb.
 • V rámci reformy sociálních služeb bylo zajištění poskytování sociálních služeb ve zvýšené míře převedeno na obce a to bez dostatečného finančního zajištění.
 • Téma sociálních služeb by primárně mělo být řešeno přímo v místě. Skutečnost je však taková, že cílová skupina sociálních služeb má tendenci migrovat do míst, kde jsou sociální služby poskytovány ve stacionárních zařízeních. Dochází tak k „vykořenění" většinou starších občanů z míst, kde žili celý svůj dosavadní život. Dalším aspektem je vysoká finanční náročnost takového řešení.
 • Jde o téma vhodné pro spolupráce všech velikostních kategorií obcí.

4. Volitelné téma - administrativní podpora obcí

 • V průběhu projektu si zástupci obcí mohli zvolit jedno další libovolné téma vhodné ke vzájemné spolupráci. Tímto zvoleným tématem se stala „administrativní pomoc obcím“.

  Důvodem pro výběr tohoto tématu byla zejména skutečnost, že především u menších obcí často chybí personální kapacita, specializace a dostatek financí pro vykonávání celé řady administrativních činností. Některé administrativní činnosti jsou prováděny nepravidelně, dochází k časté změně legislativních předpisů, mohou chybět zkušenosti s jejich realizací apod.

  Cílem tohoto tématu je zkvalitnit, zjednodušit a zefektivnit ty samosprávné činnosti vykonávané obcemi, u kterých to má smysl a na kterých se obce shodnou. Předmětem bylo zmapovat poptávku po administrativní podpoře obcí ve správním obvodu ORP Žďár nad Sázavou a hledat společná řešení zejména v těchto oblastech:

   • právní podpora,
   • ekonomické agendy,
   • dotační management,
   • veřejné zakázky,
   • IT podpora,
   • technická a stavební podpora,
   • rozvoj obce.