Projekt č. 6 - Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost - MěÚ Žďár nad Sázavou

Doba trvání:  07/2013 – 06/2015 (2 roky)

Přímé náklady celkem: 4.142.790,80 Kč, dotace 4.084.791,73 Kč

Nepřímé náklady: 662 846,53 Kč

    z toho

Zařízení a vybavení: 71.930,- Kč

Co pořídíme?: 1x notebook + SW, 1x multifunkční tiskárna, 2x flip chart, 1x projekční plátno, 1x kompaktní dataprojektor, 3x USB disk, 1x digitální fotoaparát

Osobní náklady: 1.642.800,- Kč

Jaký je projektový tým?

Realizační tým: Projektový manažer - Ing. Jiří Matoušek, Finanční manažerka – Anna Konopásková, Projektová asistentka – Iva Bublánová,

Tým S (vedoucí pracovníci): Vedoucí týmu S – Ing. Soňa Halámková + 13x člen týmu S (vedoucí odborů a oddělení MěÚ

Tým CAF: tento 13-ti členný tým  bude složen ze zaměstnanců MěÚ, kteří budou mít zájem se podílet na dalším rozvoji úřadu a zavedení modelu CAF (předpoklad sestavení – listopad 2013)

Ostatní náklady: 2.240.400,- Kč

Na co budou vynaloženy?

 • Zpracování metodiky a osvojení know-how výběru zaměstnanců metodou Assessment centre
 • Komunikace s médii a s veřejností – analýza mediálního obrazu, zpracování standardů komunikace + vzdělávání pro zastupitele: komunikace s médii, zvládání náročných komunikačních situací, vyjednávání a řešení konfliktů
 • Individuální plánování rozvoje zaměstnanců
 • Realizace Development centre
 • o Implementace modelu Common Assessment Framework (CAF)

Co je cílem projektu?

Realizace projektu nám umožní dosáhnout dalších strategických cílů a dále naplňovat naši vizi Otevřeného Profesionálního Úřadu: "Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme."

Cílem projektu je rozpracovat a prakticky realizovat následující dílčí koncepce v návaznosti na Poslání, vizi a strategii, Komunikační strategii a Strategii řízení lidských zdrojů.

 • Strategie rozvoje zaměstnanců a zpracování plánu rozvoje každého zaměstnance (analýza pozic a kompetenčních modelů, pilotní realizace 360° zpětné vazby, pilotní realizace Development centre pro vedoucí a 2 skupiny zaměstnanců)
 • Strategie výběru zaměstnanců (zpracování metodiky výběru zaměstnanců formou Assessment centre)
 • Strategie komunikace s veřejností (analýza mediálního obrazu, stávajícího stavu komunikace s veřejností, návrh změn, zpracování standardů komunikace s médii a veřejností)
 • Implementace CAF (2 x sebehodnotící zpráva a akční plán)
 • Vzdělávání ve výše uvedených oblastech 

Proč projekt realizujeme?

MěÚ má zpracovány následující strategické dokumenty:

 • Strategie řízení lidských zdrojů
 • Komunikační a marketingová strategie

Tyto strategie obsahují konkrétní cíle a systémová opatření, která je nutné realizovat, zpracovat dílčí strategie, implementovat potřebné procesy a pilotně ověřit v praxi.

Jedná se mimo jiné o:

 • rozvoj zaměstnanců,
 • zpracování individuálních plánů rozvoje,
 • analýzu pozic a funkčních náplní ve vazbě na kompetenční model a výběr zaměstnanců,
 • realizaci hodnocení metodou 360°,
 • realizaci rozvojových center pro vedoucí a vybrané zaměstnance,
 • zpracování koncepce výběru zaměstnanců s využitím metody Assessment centre a diagnostiky potenciálu uchazečů ve vazbě na popis pracovní pozice a specifický kompetenční model,
 • zpracování pravidel a standardů pro komunikaci s médii a veřejností.

Všechny výše uvedené cíle, které jsou uvedeny ve strategických dokumentech, jsou současně aktivitami a výstupy tohoto projektu. Tyto aktivity jsou doplněny vzděláváním, které má přímou vazbu na cíle a aktivity projektu.

Metoda CAF, zapadá do našeho systému strategického řízení, které se opírá o metodiku Balanced Scorecard a její implementace podpoří další zlepšování kvality služeb a souvisejících procesů. Sebehodnotící kritéria CAFu dokážeme podpořit našimi výsledky v benchmarkingu, neboť jsme zapojeni do porovnávání výsledků mezi 67 městskými úřady a magistráty v rámci Benchmarkingové iniciativy 2005.

Podpora našeho projektu z OP LZZ nám umožní naplnit další část výše popsaných strategických cílů, na něž bychom v době snižování rozpočtových příjmů jen obtížně získávali potřebné finanční prostředky.

Komu je projekt určen?

 • aktivity projektu se přímo dotýkají zejména 15-ti vedoucích zaměstnanců, kteří přímo řídí zajišťování služeb státní správy a samosprávy a také 100 zaměstnanců, kteří přímo zajišťují nebo podporují zajišťování služeb státní správy a samosprávy.
 • zastupitelé města (dle zájmu a preferencí politických klubů při zastupitelstvu) se zúčastní individuálních nebo skupinových konzultací/workshopů při přípravě Standardů komunikace s veřejností a médii a souvisejícího vzdělávání.

Způsob zapojení:

 • práce ve vytvořených týmech, sdílení dojmů a nápadů
 • účast na pracovních workshopech a aktivní spolupráce

 

>> Info k ukončení projektu (viz. strana 13)

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.