Standardizace orgánu sociálně-právní ochrany dětí MěÚ ORP Žďár nad Sázavou

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00002

 

Částka: 1 913 997,78Kč

 

Doba trvání: 02/2014 - 06/2015

 

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je navození podmínek pro uvedení standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí  a následnému vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí a aktivit s tím souvisejících, tj. zavádění nových metod, jejich pilotní ověřování v praxi a vyhodnocování.

  1. Navýšení počtu pracovníků OSPOD o 2 pracovníky.
  2. Profesní rozvoj stávajících i nově příchozích pracovníků.
  3. Materiální a technické vybavení nově přijatých pracovníků.

 

Proč projekt realizujeme?

Výchozím dokumentem pro tvorbu projektu je vyhláška č. 473/2012 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Účelem této vyhlášky je zavést jednotné postupy při práci sociálně právní ochrany dětí, tzv. standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí. Dle doporučení MPSV spadá ORP Žďár nad Sázavou do kategorie se zvýšenou mírou náročnosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Díky projektu dojde k přijetí dvou pracovníků, což přispěje k vytvoření podmínek pro systematickou sociální práci sociálně-právní ochrany s rodinami a dětmi.

 

Komu je projekt určen?

Orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace.

 

Realizátor projektu

Město Žďár nad Sázavou
IČ: 00295841
Ulice: Žižkova 227/1
PSČ: 59101

 

Kontaktní osoba

Veronika Halamková, veronika.halamkova@zdarns.cz, tel.: 566688330

 

Logo - evropský sociální fond - EVROPSKÁ UNIE    Logo  - OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST    Logo - PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST - www.esfcr.cz

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.