Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání

Integrovaný regionální operační program

Předmětem realizace projektu je rekonstrukce objektu bývalé vodárny vč. okolí, který bude sloužit pro neformální a zájmové vzdělávání se zaměřením na děti a mládež. Díky realizaci projektu budou rekonstruovány učebny a vzniknou i učebny nové. Do interiéru bude pořízen nový nábytek, učební pomůcky - IT technologie a vybavení rukodělné učebny. Objekt bude zcela bezbariérový. Hlavním garantem vzdělávání v době udržitelnosti projektu bude místní Junák na základě smlouvy s realizátorem projektu.

Cílem projektu je podpora neformálního, zájmového a celoživotního vzdělávání ve městě a blízkém okolí díky rekonstrukci nevyužívaných prostor a jeho vybavením. Projekt je řešen v rámci strategického rozvoje města, konceptu MAP, KPSVL. Město pronajímá objekt skautům, což bude pokračovat i v době po realizaci. Skauti dále budou spolupracovat s dalšími subjekty - Duha AZ, Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 (neboli 3. ZŠ), příp. dalšími na vzdělávání dětí, mládeže, příp. dobrovolných pracovníků jednotlivých subjektů. Podporou tohoto projektu bude zkvalitněno stávající vzdělávání v objektu, rozšířeno o nové oblasti a organizace. Vzdělávání bude probíhat v klíčových kompetencích přírodní vědy, a technické a řemeslné obory ve vazbě na RVP Matematika a její aplikace, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce a průřezová témata Environmentální výchovy. Díky zvýšení kvality vzdělávání pro jednotlivé účastníky, lze očekávat nepřímé vyšší uplatnění na trhu práce.

 

Návrh architektonické studie

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.