Projekt č. 8 - Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 18. 10. 2017

Operační program Zaměstnanost

Projekt č. 8, žlutý

Název: Hodnoty, odpovědnost, etika a rozvoj zaměstnanců MěÚ Žďár nad Sázavou

Doba trvání:  10/2017 – 09/2019 (2 roky)

Náklady celkem: 3.793.360,00 Kč, dotace 3.603.692,00 Kč

  

Co je cílem projektu?

 • Zavést systém Společenské odpovědnosti organizace
 • Doplnit Standardy zákaznické orientace a Standardy komunikace s veřejností a médii, ale také podporovat žádoucí hodnoty a postupy v organizaci formou Etického kodexu.
 • Podpořit vedoucí zaměstnance k používání moderních metod ŘLZ a současně pomoci všem zaměstnancům v poznání moderních přístupů a forem rozvoje v rámci trvalého zefektivňování systému ŘLZ

 

Popis projektu:

Zástupci města Žďáru nad Sázavou jsou si vědomi toho, že kompetentní a efektivní veřejná správa na obecní úrovni je nezbytným předpokladem k trvalému rozvoji služeb pro občany a k úspěšnému naplnění cílů vycházejících ze Strategického rozvoje veřejné správy ČR 2014 - 2020, kterými jsou např. zvýšení efektivity, odbornosti a transparentnosti veřejné správy, boj proti korupci a další.

Tento projekt pomůže k naplňování uvedených cílů této strategie. Projekt současně navazuje na to, co bylo již na MěÚ Žďár nad Sázavou realizováno díky minulým projektům podpořených z OP LZZ.

Projekt je členěn do třech klíčových aktivit.

 

1) KA01 - Společenská odpovědnost organizace – jako další nástroj strategického řízení

Městský úřad Žďár nad Sázavou (dále také MěÚ) má za sebou tvorbu Sebehodnotících zpráv CAF, včetně akčních plánů (2014 - 2017) a v rámci hodnocení jednotlivých kritérií a návrhů na zlepšení CAF tým opakovaně narazil na oblasti, které by mohla efektivně řešit implementace konceptu Společenské odpovědnosti (CSR).

Tato KA01 tedy řeší implementaci konceptu CSR do organizace, kdy v počáteční fázi dojde k představení jeho principů a postupů, a to všem zainteresovaným osobám (zaměstnanci MěÚ a zastupitelé města). Dále bude sestaven tým pro Společenskou odpovědnost (CSR tým), který bude složen se zaměstnanců napříč MěÚ, vč. zastoupení stávajících týmů (proklientsky zaměřeného I + E týmu a CAF týmu) a vedoucích odborů a oddělení.

Koncept CSR, tedy vzniklá dlouhodobá strategie (environmentální, ekonomická a sociální) vycházející ze zhodnocení stávajícího stavu, se dále stane součástí procesního modelu v rámci strategického řízení organizace. V závěrečné fázi budou výstupy opět představeny všem zainteresovaným osobám.

Cílová skupina: všichni zaměstnanci MěÚ (120 osob) + zastupitelé města (27 osob) + veřejnost

Výstup: Zavedený systém společenské odpovědnosti (koncepce), včetně implementace do procesního řízení MěÚ

 

2) KA02 - Etický kodex jako součást komunikace s veřejností a kultury organizace

V návaznosti na výzvou podporovanou aktivitu týkající se profesionalizace veřejné správy prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností pracovníků a rozvoje přístupů v oblasti lidských zdrojů ve veřejné správě, se městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl implementovat Etický kodex, jenž by shrnoval a vhodně doplnil doposud nastavené standardy. (2 klíčové dokumenty - Standardy zákaznické orientace a Standardy komunikace s veřejností).

Projekt v této aktivitě řeší v první fázi tvorbu etické kodexu. Nejprve dojde k zanalyzování stávajících platných dokumentů a strategií MěÚ v čele se základními hodnotami a vizí MěÚ, vše ve vztahu ke komunikaci s veřejností. Následně dojde k analýze hodnot MěÚ formou dotazníku a rozhovorů s vedoucími a vybranými zaměstnanci. Na samotné tvorbě etického kodexu, s ohledem na výše popsané analýzy, se pak budou podílet vedoucí pracovníci MěÚ.

V druhé fázi potom budou zaměstnanci, vedoucí odborů a oddělení seznámeni se vzniklou podobou Etického kodexu jako s dalším strategickým dokumentem nejen v oblasti komunikace s veřejností, včetně seznámeni s pojmy a principy jakou jsou morálka, etika, hodnoty, odpovědnost a dalšími, které směřují k podpoře atmosféry důvěry a důvěryhodnosti organizace navenek.

Cílová skupina: všichni zaměstnanci MěÚ ( 120 osob)

Výstup: Etický kodex MěÚ Žďár nad Sázavou

 

3) KA03 - Rozvoj moderních metod řízení lidských zdrojů vedoucích zaměstnanců a zvýšení kvalifikace zaměstnanců v oblasti komunikace s veřejností

V návaznosti na výzvou podporovanou aktivitu týkající se podpory moderních metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě a zvýšení kvalifikace pracovníků v oblasti komunikace s veřejností se městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl navázat na dříve realizované projekty k rozvoji řízení lidských zdrojů (ŘLZ) podpořených z OP LZZ v roce 2010-2014.

Tato klíčová aktivita bude realizována ve dvou liniích.

 1. Konkrétně jde o aktivitu směřující k podpoře rozvoje vedoucích zaměstnanců, motivaci vedoucích k rozvoji podřízených zaměstnanců, základních principech leadershipu, koučování, mentoringu a teambuildingových prvků, ale také rozvoji zaměstnanců jako součásti jejich hodnocení.
 2. V druhé linii projekt počítá s podporou všech zaměstnanců (včetně vedoucích) v rámci naplňování individuálních cílů rozvoje směřujících k zvyšování kvality komunikace s veřejností. Moderními formami přístupu k rozvoji lidských zdrojů jako jsou např. individuální konzultace, skupinové konzultace, tréniniky, workshopy, rozvojové skupiny, stáže atd., budeme usilovat o zvýšení nejen znalostí, ale také dovedností a postojů zaměstnanců MěÚ v rámci komunikace.

Této aktivitě bude předcházet analýza a případná aktualizace Individuálních plánů rozvoje (dále také jako IPR), které vznikly jako výstup posledního projektu v roce 2015 a společně se Strategií řízení lidských zdrojů MěÚ Žďár nad Sázavou, konkrétně s Metodikou rozvoje a vzdělávání zaměstnanců, jsou klíčovými dokumenty určujícími směřování přístupu k ŘLZ a zvyšování jejich kvalifikace.

Projekt tedy v této aktivitě bude nejprve řešit aktualizaci IPR. Následně budou formou podpory a konzultací na linii vedoucích pracovníků (celkem 20 dnů), a ostatních zaměstnanců (celkem 60 dnů), implementovány moderní přístupy ŘLZ (rozvoj, motivace, …).

Cílem aktivity bude naučit vedoucí používat moderní metody ŘLZ a současně pomoci všem zaměstnancům k dalšímu rozvoji, jakožto klíčovým posláním samotné činnosti MěÚ Žďár nad Sázavou, tak jak mu určuje jeho vize – „Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme.“

 

Proč projekt realizujeme?

V návaznosti na dříve realizované projekty (od roku 2010) „Zvyšování výkonnosti, kvality, efektivity a transparentnosti služeb a klíčových procesů MěÚ Žďár nad Sázavou“, „Řízení lidských zdrojů - MěÚ Žďár nad Sázavou“ a „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost - MěÚ Žďár nad Sázavou “ se Městský úřad Žďár nad Sázavou rozhodl pokračovat v započatých aktivitách směřující k vyšší efektivitě veřejné správy a dále je rozvíjet.

Potřebnost projektu je dána hlavně návazností na zavedený systém kvality CAF a další rozvoj v otázce společenské odpovědnosti, dále pak potřebou nastavení systémových pravidel v podobě chybějícího Etického kodexu organizace a konečně potřebou dále pracovat na rozvoji lidských zdrojů MěÚ i ve vztahu ke komunikaci s veřejností a ve vztahu k nastavené strategii a Individuálním plánům rozvoje zaměstnanců (IPR).

Podpora našeho projektu z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) nám umožní naplnit další část výše popsaných strategických cílů, na něž bychom v době snižování rozpočtových výdajů jen obtížně získávali potřebné finanční prostředky.

 

Jaký je projektový tým?

Realizační tým: Odborný garant - Ing. Jiří Matoušek, Finanční manažerka – Anna Konopásková, Projektová pracovnice – Ing. Soňa Halámková,

Tým CSR: Lenka Brychtová, Iva Bublánová, Hana Daďourková, Tereza Dejmalová, Jaroslav Doubek, Tomáš Drdla, Dana Hrstková, Aleš Kališ, Jiří Kempa, Lucie Kolbábková, Marie Linhartová, Ilona Machová, Jaromír Pospíchal, Radka Remarová, Petra Štohanzlová

 

Komu je projekt určen?

 • aktivity projektu se přímo dotýkají všech zaměstnanců MěÚ, kteří přímo zajišťují nebo podporují zajišťování služeb státní správy a samosprávy.
 • zastupitelé města (dle zájmu a preferencí politických klubů při zastupitelstvu) se zapojí do klíčové aktivity 01 - Společenská odpovědnost organizace
 • veřejnost – dle zájmu se zapojí do klíčové aktivity 01 - Společenská odpovědnost organizace

 

Výstupy projektu

 1. Koncepce společenské odpovědnosti MěÚ Žďár nad Sázavou
 2. Etický kodex MěÚ Žďár nad Sázavou
 3. Metodika motivace k rozvoji zaměstnanců a rozvoje jako součásti hodnocení zaměstnanců