Vetla - Polní cesta se stromořadím

zveřejněno: 16. 12. 2019

 

Zhotovitel odborného posudku: Ing. arch. Lucie Radilová
Zhotovitel: komunitní výsadba, dodavatel SATT, a.s.
Cena: 345 572,57 Kč bez DPH
Kontaktní osoba: JUDr. Stanislava Prokopová

Projekt – oficiální název: „Vetla – Polní cesta se stromořadím I. etapa 2019“

Číslo projektu: 1190900031

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Projekt je součástí dlouhodobého záměru města a projektu na revitalizaci krajiny okolí Žďáru nad Sázavou jejíž součástí je území Vetelských rybníků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o významné území, kde jsou ve vzájemném kontaktu biologicky hodnotná lokalita zvláště chráněného území s kulturní krajinou silně poznamenanou zemědělstvím, je vhodné jít naproti zkvalitnění zemědělské kulturní krajiny. Toho lze dosáhnout pomocí rozčlenění půdních bloků a omezit tak půdní erozi, snížit odtok vody a v neposlední řadě vrátit krajině její minulou kulturně-historickou hodnotu. V 1. etapě je realizována polní cesta napříč východní půdním blokem, která zmenšuje lán a pomocí stromořadí a remízu vnáší do krajiny její přirozené měřítko. Polní cesta je navržena jako zatravněná a její součástí je v místech, kde je to prostorově a vlastnicky možné (i po dohodě s hospodařícími) je navržena výsadba stromů. Trasování cesty vychází z pozemků městské cesty stabilizované v katastru, výsadby reagují na prostorové a místní podmínky svým typem a druhovým složením. Vysázeno bylo 74 ks stromů (24 ks alejových a 50 ks ovocných).

 

Dokumentace skutečného provedení stavby

Fotogalerie: