Revitalizace veřejného prostranství v lokalitě Tvrz

zveřejněno: 10. 12. 2019
Projektant: Ateliér RAW s.r.o., Brno - 

Doc. ing. arch. Tomáš Rusín, Doc. ing. arch. Ivan Wahla, Ing. arch. Petr Mutina

Projektanti profesí: Ing. Miroslav Patočka, Ing. Karel Rychlý a Ing. Eva Wagnerova
Předpokládaný termín realizace: rok 2020
Investor:

Město Žďár nad Sázavou
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Předpokládaná investice města: 32 mil Kč
Dodavatel stavby: bude znám po výběrovém řízení
Předpokládaný termín realizace: rok 2021 - 2022

(Urbanistické řešení bylo po prezentaci v rámci Setkání občanů upraveno. Připomínky a náměty budou zveřejňovány postupně na konci prezentace.)

 

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Lokalita Tvrz ve Žďáru nad Sázavou je nejstarší částí města a svou terénní i urbanistickou konfigurací vytváří špalíček objektů a uliček, koncentrovaných kolem farního kostela sv. Prokopa. Takto rostle utvořené veřejné prostory nabízejí množství romantických zákoutí a průhledů a tvoří tak výraznou společenskou hodnotu v organismu města.

Centrem celého území je farní kostel. Přesné datum založení kostela není zcela známé. Kostel zde patrně stál již roku 1270, nicméně první věrohodná zmínka pochází až z roku 1391 od kněze Svatoslavova, který zmiňuje kostel a faru. V 17. století se kolem kostela nacházel hřbitov obklopený zdí a kostnice. Kostel měl dvě sakristie a čtyři oltáře. Do 18. století můžeme datovat barokní přestavbu kostela, během níž patrně došlo ke stavbě hvězdicové klenby v sakristii a úpravě oken. Staletí 19. – 20. byla ve znamení regotizace (obnova v gotickém slohu) kostela.

Prostor v bezprostředním okolí kostela je v současnosti pojednán jako zatravněné plochy s náhodnou výsadbou keřů a soliterních stromů. V prostoru před kostelem se nachází několik nevhodně vysazených tújí, za kostelem jsou zase nepřehledné a neudržované keře. Navrhujeme prostor vyčistit a uklidnit a to především použitím oblázkové dlažby lemující objekt kostela v eliptickém tvaru. Na tuto dlažbu by navázala komunikace ze štípané kostky. Směrem k zadním zdem okolo stojících objektu ze severozápadní strany kostela navrhujeme zachovat stávající vzrostlé stromy, plochu opatřit půdokryvnými rostlinami a směrem ke zdem objektů umístit treláže pokryté popínavou zelení. V této části by, podél pěší komunikace, byl umístěn lavičky a veřejné osvětlení patníkového charakteru.
Významným výtvarným prvkem se stane nová kašna svatého Prokopa umístěná po pravé straně od bočního vstupu do kostela. Jedná se o kašnu – pramen znázorňující prokopskou legendu o svatém Prokopu orajícím s čertem brázdu. Do této pomyslné brázdy v dlažbě prýští voda z kamenného masivu nesoucího báseň opata Anastáze Opaska o svatém Prokopu.  U kašny je pak umístěna kamenná lavice k posezení. Umístěním kašny vznikne nový výrazný výtvarný prvek, připomínající svatoprokopskou tradici Posázaví a zároveň nové významné místo ve veřejném prostoru města, vybízejí k posezení a rozjímání.
Dalším významným prostorem řešeného území je náměstíčko u tzv. Tvrze. Bývalá tvrz byla údajně vystavěna okolo roku 1300 hamerníkem Kuncmanem, pravděpodobně prvním rychtářem města. Ve 14. století se vystřídalo v jejím držení ještě několik hamerníků, od konce 14. století se stala obydlím městských rychtářů. Kromě toho byla součástí městského opevnění. V 2. polovině 15. století byla přestavěna v pozdně gotickém slohu, na přelomu 17. a 18. století pak proběhly barokní úpravy. V letech 1820-1878 byla využívána jako škola, od roku 1937 se zde nacházelo městské muzeum, od roku 1992 jsou zde umístěny sbírky Regionálního muzea.
Přiléhající veřejný prostor je v současnosti degradován množstvím parkujících automobilů. Řešení je obtížné, neboť se často jedná o vozidla majitelů okolních domů. V návrhu je nutné zachovat základní možnost parkování vozidel. Proto je zvolena po konzultaci s dopravními odborníky forma pěší zóny, která umožní příjezdy a vystoupení v jednotlivých případech, ale ochrání prostor pro pěší. Významným prvkem je stávající vzrostlá lípa. V návrhu uvažujeme s jejím náležitým ošetřením a opatřením kruhovou lavicí. V prostoru se nachází množství elektroskříní, plynových přípojek, hydrant atd. Navrhujeme všechny tyto prvky řešit v rámci projektu jednotně, tak aby nebyly esteticky nehodnotné a nenarušovaly celkové vyznění náměstíčka.
Na spojnici propojující náměstíčko před Tvrzí a předprostor kostela navrhujeme odpočinkové místo s lavicí a plastikou. Bude zde umístěna solitérní lavice a socha postavy trubače od akad. soch. Jiřího Plieštika, uvozující celý nový veřejný prostor a připomínající polohu místa jako součásti původního opevnění města.
Výše zmíněné veřejné prostory jsou ve směru od parku a řeky zpřístupněné pomocí stávajících schodišť. Tyto schodiště jsou ze žulových masivů a jsou ve velmi zanedbaném stavu. Navrhujeme zřízení nových schodišťových stupňů z masivních žulových bloků s novými základy. Stávající stupně budou vyzvednuty, očištěny a uloženy na vhodném místě pro případné další využití. Bude posouzeno, zda není možné využít část stupňů na schodiště v řešeném území. Opěrné zídky z lomového kamene navrhujeme zbavit nevhodného spárování a přespárovat vhodnou spárovací hmotou, dále opatřit masivní žulovou hlavou s okapnicí. Všechny schodiště budou vybaveny novými madly popř. zábradlím. Součástí řešeného území je i chodník pozvolna klesající od vyhlídky směrem k parku. Svah mezi chodníkem a stávající zdí farní zahrady navrhujeme vyčistit od keřů a náletových dřevin a opatřit výsadbou kvalitních solitérních stromů a osadit liniovými lavicemi.

 

Mobiliář a veřejné osvětlení

Řešený prostor bude doplněn kvalitním městským mobiliářem v návaznosti na mobiliář použitý v prostoru náměstí Republiky a Havlíčkova náměstí. Materiály jsou zvoleny klasicky, ať už jsou to lavičky v kombinaci dřeva a kovu, kovové mříže ke stromům, nerezová trubková madla na vyrovnávacích stupních nebo odpadkové koše. Veškeré poklopy a odvodňovací vpusti jsou litinové. Zdroj dřeva bude pocházet výhradně z legálních těžeb, kde jsou při zpracování dodržovány všechny platné legislativní předpisy a zákony.
Celý řešený prostor bude osazen novými sloupovým veřejným osvětlením. Budou osazena sloupová osvětlovací tělesa typu Thorn Avenue D2 LED (kónické sloupy, výška sloupu 5000 mm), navazující na stejný typ osvětlení v již rekonstruované části centra města. Dále je navrženo nasvícení některých lavic, kašny a nasvícena je rovněž plastika.

 

Celkové stavebně technické řešení

Povrchy

Zpevněné plochy trvale pojížděné budou opatřeny skladbou, odpovídající předpokládanému dopravnímu zatížení a dlážděným krytem z kamenných kostek drobných.
Zpevněné plochy určené především pro pěší provoz – pěší komunikace v zatravněné ploše kolem kostela Sv. Prokopa, mezipodesty schodišť a pěší komunikace pod schodišti – budou opatřeny krytem z kamenných mozaikových kostek.
Oválná plocha bezprostředního okolí kostela Sv. Prokopa bude opatřena krytem z kamenné štětové dlažby. Podél objektů bude provedena přídlažba ze žulové mozaiky skládané do řádků.
Obrubníky budou z tryskaných žulových bloků, v obloucích řešených s příslušným rádiusem na obou stranách. Mezi dlažbou chodníků a zelenými plochami budou použity štípané žulové krajníky.
Žulové stupně budou z tryskaných žulových bloků obdélníkového průřezu.
Materiál použitý pro hmatové úpravy musí splňovat podmínky NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04 (signální a varovné pásy) a TN TZÚS 12.03.06 (umělé vodící linie). Při osazení hmatné dlažby do štípané žulové mozaiky nebo žulové kostky, musí být hmatná dlažba lemována rovinnými deskami šířky min. 250 mm pro zajištění dostatečného hmatného kontrastu.
Barevnost dlažby i ostatních prvků bude vycházet z barevnosti již rekonstruovaných navazujících ploch (náměstí Republiky, Havlíčkovo náměstí atd.).

 

Kna

Součástí úprav bude umístění nové kašny před kostelem sv. Prokopa. Kašna svatého Prokopa bude umístěna po pravé straně od vstupu do kostela. Jedná se o kašnu – pramen znázorňující prokopskou legendu o svatém Prokopu orajícím s čertem brázdu. Kašna je navržena jako jednoduchý kamenný blok, v jehož horní a boční stěně je bronzový žlábek, který dále pokračuje v úrovni dlažby. Proud vody vyvěrá na konci žlábku v horní úrovni a stéká do žlábku v úrovni dlažby. Na jeho konci se ztrácí v bronzovém roštu vpusti. Kamenný masivní blok nese na boční stěně báseň opata Anastáze Opaska o svatém Prokopu provedenou v bronzu. Vodní proud bude mít různou intenzitu. Ve večerních hodinách se počítá s nasvícením vodního proudu i žlábku. Podrobnější řešení bude součástí dalšího stupně dokumentace. Technologie kašny bude umístěna v podzemní šachtě s přístupem přes litinový (popř. zadlažďovací) poklop. U kašny je pak umístěna lavice z masivního kamenného bloku.

 

Veřejné osvětlení

V rámci revitalizace veřejného prostranství v lokalitě TVRZ ve Žďáru nad Sázavou je navržena i obnova veřejného osvětlení v řešené části města. Jedná se o pěší zónu situovanou kolem kostela svatého Prokopa a kaple sv. Barbory a ulice Tvrz, navazující na prostory Nám. Republiky/Radniční a Havlíčkovo náměstí. Stávající systém veřejného osvětlení bude v této části demontován, zrušen a nahrazen novými svítidly, včetně položení nových kabelů. Nové rozvody budou připojeny na stávající rozvody VO ve stávajících rozpojovacích skříních VO.
Jako hlavní osvětlení prostoru jsou navržena svítidla ve standardu jako je Thorn na stožárech výšky 5m. Výpočet osvětlení komunikace byl na základě architektonického návrhu proveden firmou Thorn Lighting CS, s.r.o. dle ČSN EN 13201-3 (360455) a tyto výsledky jsou v předkládaném řešení převzaty. Druhým typem svítidla jsou zemní svítidla, určená pro nasvětlení sochy, nasvětlení korun stromů a drobných prvků. Třetím typem svítidel budou světlomety pro slavnostní nasvětlení věže kostela. Svítidla druhého a třetího typu jsou svítidla efektová, jejichž účelem není zajistit požadovanou hladinu osvětlení, i když se svým světelným výkonem také na celkové osvětlenosti prostoru z malé části také podílejí. Dále bude provedeno podsvětlení lavice u vyhlídky.
Všechna svítidla budou vybavena úspornými LED zdroji. Všechna svítidla budou spínána (ovládána) současně (v automatickém režimu na základě impulsu ze soumrakového spínače).

Situace širších vztahů
Situace arch. řešení
Kašna
Mobiliář
Zeleň
Připomínky a náměty