Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 1. 2. 2022
Aktuality   Řídící výbor 

 Pracovní skupiny

Dokumenty a výstupy projektu  Odkazy   Kontakt

 

Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou
registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022901

 

Celkové způsobilé náklady projektu: 2 853 639,60 Kč
Dotace (95%): 2 710 957,62 Kč
Vlastní podíl města (5%):    142 681,98 Kč
Zahájení projektu:

   1. 1. 2022

Ukončení projektu: 30. 11. 2023
Kontaktní osoba: Ing. Radka Hudečková, Ph.D.
mobil: 777 760 907
email: radka.hudeckova@zdarns.cz

 

Projekt Místní akční plán vzdělávání III ORP Žďár nad Sázavou (dále jen MAP III) navazuje na předchozí projekty MAP I a MAP II, které na území ORP Žďár nad Sázavou probíhaly v letech 2016-2021.

Cílem projektu je podporovat společné plánování, informování, vzdělávání a sdílení aktivit v MŠ, ZŠ, ZUŠ a dalších vzdělávacích a kulturních zařízeních v území ORP Žďár nad Sázavou. Projekt se zaměří na prohlubování již navázané spolupráce zřizovatelů, škol, zaměstnavatelů a ostatních aktérů ve vzdělávání s cílem řešit místně specifické problémy a potřeby. Projekt bude také cílit na podporu dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a vytváření podmínek pro vzdělávání na dálku (distanční výuka).

Projekt naváže na požadavky a dosažené cíle MAP II. Pro tyto účely se zaměří z velké části na evaluaci procesu místního akčního plánování ve vzdělávání (MAP) za období 2014 - 2020, čímž dojde k vyhodnocení jeho účelnosti a dopadu v území. Zároveň bude reagovat na konkretizaci potřeb v oblasti vzdělávání, které mohou sloužit jako podklad pro projekty v rámci nového programového období.

Důležitými výstupy projektu MAP III budou: finální dokument MAP, Akční plány na roky 2023, 2024, 2025 a Strategický rámec (SR) MAP do roku 2025. Soulad projektových záměrů uvedených ve SR MAP je podmínkou pro čerpání prostředků peněz na rozvoj školství v území, ať již prostřednictvím IROP nebo OP VVV, či národních zdrojů.