Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou

zveřejněno: 13. 4. 2018

 

Projekt „Využití konceptu Smart City pro rozvoj města Žďár nad Sázavou“ je podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 4 - Efektivní veřejná správa.

 

Celkové způsobilé náklady projektu: 9 307 250,00 Kč
Dotace - 95 %: 8 841 887,50 Kč
Vlastní podíl města: 465 362,50 Kč
Zahájení projektu:

1. 5. 2018

Ukončení projektu: 31. 5. 2021
Kontaktní osoba: Ing. Michal Bačovský
tel: 566 688 188
e-mail: 
michal.bacovsky@zdarns.cz

 

Koncepce Smart City – ke stažení ZDE
Stručná verze Koncepce SC
 ke stažení ZDE

 

Projekt je zaměřen na využití moderního konceptu Smart City pro rozvoj Žďáru nad Sázavou, resp. na zvýšení kvality procesů strategického plánování a řízení rozvoje území. Díky projektu bude lépe plánován a realizován rozvoj obce v klíčových oblastech. Projekt svým zaměřením poslouží také k posílení vzájemné spolupráce a komunikace mezi všemi aktéry rozvoje. Prostřednictvím realizaci projektu dojde ke zefektivnění plánovacích a rozhodovacích procesů a zkvalitnění poskytovaných služeb v ORP. 

 

Cílem projektu jsou 4 hlavní klíčové aktivity

     1) Zpracování koncepce Smart City „Chytrý Žďár“
Cílem Koncepce Smart City "Chytrý Žďár", potažmo KA01, je zanalyzování podmínek 
a definování přístupu města Žďár nad Sázavou k rozvoji svého území s využitím konceptu Smart City v jeho širším vymezení (kdy moderní technologie ve spojení s lidským a sociálním kapitálem a širší hospodářskou politikou státu dokáží úspěšně působit na rozvoj města 
a jeho fungování).
Koncepce Smart City "Chytrý Žďár" bude plynule navazovat a vycházet ze stávající Strategie rozvoje města Žďáru nad Sázavou na období 2016 - 2028.

 

     2) Implementace koncepce Smart City „Chytrý Žďár“
Cílem klíčové aktivity č. 2 je podpořit Koncepci Smart City "Chytrý Žďár" konkrétním nástrojem pro řízení jednotlivých "chytrých" řešení. V rámci klíčové aktivity č. 2 bude pořízeno odpovídající softwarové řešení včetně pořízení nutného hardwaru.
Tato softwarová platforma - Smart City "Chytrý Žďár" umožní sběr dat z různých dostupných zdrojů ve městě i z připojených technologií. Bude je umět vyhodnotit a jednoduše zobrazí přehledy na jedné ploše "městského dispečinku" včetně případného zobrazení do mapy. Propojí data v prostoru a čase z různých systémů do jednoho celku a nabídne přehledné sledování výstupů a efektivní řízení "chytrých projektů".

 

     3) Vytvoření generelu dopravy
Generel dopravy pro město Žďár nad Sázavou bude základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy, který bude identifikovat hlavní problémy a potřeby obyvatel města a navrhne opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Generel dopravy

 

     4) Vytvoření pasportu komunikací
Cílem klíčové aktivita č. 4 bude zpracování komplexního pasportu komunikací (obecní komunikace, mosty a lávky, dopravní značení). Město Žďár nad Sázavou má v současnosti zpracovaný pasport komunikací dle minimálních požadavků, které ukládá Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.


V březnovém čísle 2018 Žďárského zpravodaje

Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní?

Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní? Žďár nad Sázavou si ve Strategii rozvoje města na období 2016 až 2028 dal jako jeden z cílů vytvořit podmínky pro kvalitnější a jednodušší život ve městě. Od vytyčeného cíle se již brzy posuneme k realizaci, a to v podobě vytvoření a postupného naplňování koncepce Chytrý Žďár. A co si pod takovým chytrým městem, Chytrým Žďárem, představit?

„Chytré město pro nás neznamená jen mít chytré semafory nebo dobíjecí stanici pro elektromobil, ale také to, že zvládneme lépe koordinovat jednotlivé procesy na území města ve prospěch obyvatel. Například oprava vodovodního potrubí a následná rekonstrukce povrchu, výměna sloupů veřejného osvětlení v jednom, namísto několika separátních oprav, dále otevřený a vstřícný přístup k údajům a datům o městě a následné využití ve prospěch obyvatel,“ popisuje možný budoucí vývoj starosta města Zdeněk Navrátil. Posunu od Strategie rozvoje k dalším krokům dopomohou městu finanční prostředky z fondů Evropské unie. Díky úspěšné žádosti o dotaci se s vytvořením koncepce Chytrého Žďáru a následnou realizací začne již začátkem letošního května. Důležité pro město je také mít odborníka – odborného garanta, jenž dopomůže k vytvoření takové koncepce. Samotné zpracování koncepce bude ukončeno na jaře roku 2020. „To ale neznamená, že se tím ukončí i další postup v otázce Chytrého Žďáru. Tento odborný garant by měl ideálně na Městském úřadě ve své práci pokračovat i nadále, aby byla zajištěna kontinuita a další rozvoj, reflexe na nové technologie, nové podmínky města,“ dodává Jan Prokop, projektový koordinátor.

Prvním krokem nyní bude zpracování koncepce Chytrý Žďár. Aby tato koncepce odpovídala potřebám obyvatel města, bude důležitá součinnost obyvatel, neziskového sektoru, podnikatelů i veřejné správy. Tento dokument bude zásadní v další realizaci samotných prvků chytrého města. O veřejných jednáních budeme občany včas informovat.

Dalším krokem bude vybudování městského dispečinku. To je platforma složená z potřebného hardwaru, programů na ovlá- dání i webové aplikace. Dispečink by měl do budoucna shromažďovat údaje z různých oblastí veřejné infrastruktury – energetický management budov v majetku města, dopravní infrastruktura, odpadové hospodářství, parkování, systém pro informování občanů. Většina dat z městského dispečinku bude následně dostupná v podobě otevřených dat pro občany.

Součástí Chytrého Žďáru budou i další dvě aktivity, na které se nám podařilo získat dotační prostředky. Vytvoříme generel dopravy, který analyzuje současný stav dopravy, její predikci, popisuje další možnosti rozvoje dopravy ve městě a navrhuje konkrétní řešení definovaných problémů.

Druhou aktivitou je nový pasport komunikací. V současné době má město zpracovaný pasport dle minimálních požadavků zákona. Nový digitalizovaný pasport bude obsahovat veškeré komunikace ve městě, seznam mostů a lávek, dopravní značení.

Tyto aktivity nám ze dne na den neudělají město chytré, soběstačné, efektivní a maximálně pohodlné pro život, ale rozhodně nám velkým krokem k tomu dopomůžou.


VYUŽITÍ KONCEPTU SMART CITY PRO ROZVOJ MĚSTA

Mapový výstup - https://gis.zdarns.cz/mapa/pasport-komunikaci/

Výstup PK – viz příloha emailu