Územně analytické podklady ORP Žďár nad Sázavou - 5. úplná aktualizace

Úřad územního plánování pořizuje územně analytické podklady pro správní obvod ORP Žďár nad Sázavou v podrobnosti a rozsahu nezbytném pro pořizování územních plánů a regulačních plánů. 5. úplná aktualizace územně analytických podkladů pro ORP Žďár nad Sázavou byla pořízena v prosinci 2020 a je zveřejněna v rozsahu a způsobem umožňujícím dálkový přístup v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Územně analytické podklady (ÚAP) byly pořízeny v roce 2008. Aktualizace údajů o území je prováděna průběžně na základě nových údajů o území a první úplná aktualizace ÚAP pro ORP Žďár nad Sázavou byla pořízena v listopadu 2010. Druhá úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2012. Třetí úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2014. Čtvrtá úplná aktualizace byla pořízena v prosinci 2016.

Jde o soubor průběžně aktualizovaných mapových i popisných údajů o území charakterizujících aktuální stav území, jeho hodnoty, limity a možnosti dalšího rozvoje. Součástí UAP je také vyhodnocení těchto základních okruhů a jejich shrnutí do podoby vyhodnocení dění v území z pohledu udržitelného rozvoje. V první řadě však určují problémy, které by měly být řešeny v územně plánovací dokumentaci.

Na projekt „Zpracování ÚAP pro ORP Žďár nad Sázavou" získalo Město Žďár nad Sázavou v roce 2008 dotaci ve výši 925 302,- Kč, z toho z prostředků Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj dotaci ve výši 786 506,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky dotaci ve výši 138 796,- Kč.

Podpora na projekt byla poskytnuta z Integrovaného operačního programu v kontinuální výzvě pro oblast intervence 5.3. Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik, zaměření výzvy 5.3.a) Podpora při zavádění územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností.

Pořizování územně analytických podkladů, jejich obsah a aktualizace vyplývá ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů.

Pořizovatelem územně analytických podkladů pro ORP Žďár nad Sázavou je Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování.

Údaje o území mohou být použity pro činnost orgánů veřejné správy, založení a vedení technické mapy a pro činnost projektanta územně plánovací dokumentace a územní studie (podle § 27 odst. 3 stavebního zákona).

Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop .

Integrovaný operační program
 

Soubory k nahlédnutí:

Textová část:

Textová část

Textová část obsahuje části A. - OBECNÁ ČÁST,  B. - PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ,  C. ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ a část D. PŘÍLOHY, reaguje na změnu struktury a obsahu dané vyhláškou.

 

Grafická část:

Územně analytické podklady na mapovém serveru 

Výkres hodnot území

 

Výkres limitů využití území

 

Výkres záměrů na provedení změn v území

 

Výkres problémů k řešení v ÚPD

 

Přílohy:

Grafy


Kartogramy


Tabulkové přílohy

 

Karty obcí

 

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Odboru stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.