Územní plán Žďár nad Sázavou

 

 1. Výkres základního členění území - část A (1,75 MB)
 2. Výkres základního členění území - část B (213,06 kB)
 3. Hlavní výkres - část A (5,16 MB)
 4. Hlavní výkres - část B (623,40 kB)
 5. Hlavní výkres - část C (810,08 kB)
 6. Hlavní výkres - část D (145,52 kB)
 7. Dopravní řešení - část A (3,14 MB)
 8. Dopravní řešení - část B (504,36 kB)
 9. Dopravní řešení - část C (665,70 kB)
 10. Dopravní řešení - část D (207,56 kB)
 11. Zásobování vodou - část A (1,71 MB)
 12. Zásobování vodou - část B (314,03 kB)
 13. Zásobování vodou - část C (381,39 kB)
 14. Zásobování vodou - část D (113,37 kB)
 15. Kanalizace - část A (2,49 MB)
 16. Kanalizace - část B (473,29 kB)
 17. Kanalizace - část C (617,11 kB)
 18. Kanalizace - část D (199,92 kB)
 19. Energetika a spoje - část A (2,65 MB)
 20. Energetika a spoje - část B (358,48 kB)
 21. Energetika a spoje - část C (443,01 kB)
 22. Energetika a spoje - část D (118,53 kB)
 23. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část A (1,88 MB)
 24. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část B (275,63 kB)
 25. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část C (401,38 kB)
 26. Veřejně prospěšné stavby, opatření a asanace - část D (115,68 kB)
 27. Koordinační výkres - část A (5,37 MB)
 28. Koordinační výkres - část B (808,50 kB)
 29. Koordinační výkres - část C (904,10 kB)
 30. Koordinační výkres - část D (145,54 kB)
 31. Výkres širších vztahů (4,46 MB)
 32. Předpokládaný zábor půdního fondu - část A (2,30 MB)
 33. Předpokládaný zábor půdního fondu - část B (372,25 kB)
 34. Předpokládaný zábor půdního fondu - část C (466,09 kB)
 35. Předpokládaný zábor půdního fondu - část D (98,49 kB)
 36. Textová část - řešení (1,61 MB)
 37. Textová část - odůvodnění (3,13 MB)
 38. Textová část - seznam připomínek a námitek (215,55 kB)

Územní plán Žďár nad Sázavou vydalo zastupitelstvo města Žďár nad Sázavou na svém 16. zasedání konaném dne  8. září 2016 usnesením č. 16/2016/ORÚP/8. Vydaný územní plán Žďár nad Sázavou včetně dokladů o jeho pořizování je uložen u Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru rozvoje a územního plánování, kde je možné do územního plánu a do dokladové dokumentace nahlížet. Územní plán Žďár nad Sázavou jako opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 4. října 2016. Tímto dnem také pozbývá platnosti původní Územní plán města Žďár nad Sázavou z roku 2003.

Informace o zrušené části Územního plánu Žďár nad Sázavou
Dle rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 64 A 6/2016 - 99 se územní plán Žďár nad Sázavou, vydaný usnesením zastupitelstva města Žďár nad Sázavou ze dne 8.9.2016, s účinností ke dni 4.10.2016, zrušuje dnem 4. dubna 2017.v části týkající se pozemku p.č. 9076 v k.ú. Město Žďár.