Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 18. 11. 2020

Věc: Žádost de Zákona č. 106/1999: Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP

Žádost: 1. Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP se všemi přílohami od 1. 10. 2020 dosud.

Odpověď: Dne 18. 11. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající se činnosti krizového štábu. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP se všemi přílohami od 1. 10. 2020 dosud. V příloze jsou přiloženy zápisy z jednání krizového štábu ORP ze dne 5., 12. a 16. 10. 2020.

Přílohy:
Zápisy KŠ ORP ZR AN_redigováno (7879 kB)

Další informace: Dr. Pospíchal

Poslední změna: 23.11.2020 07:32:15 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 16. 11. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 12.10.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.10.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 19.11.2020 15:05:30 Klementová Jitka

Datum žádosti: 10. 11. 2020

Věc: předání veškerých kopií dokumentů

Žádost: předání veškerých kopií dokumentů týkajících se pozemku p.č. 826/2 k.ú. Velká Bíteš, kterými v letech 1980 a 1981 disponova Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou

Odpověď: žádost odložena z důvodu, že se informace netýkají působnosti MěÚ

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 10.11.2020 12:55:53 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 6. 11. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: Korespondence LPS

Žádost: Žádost o poskytnutí veškeré korespondence města Žďáru nad Sázavou s Krajem Vysočina o lékařské pečovatelské službě (LPS) od roku 2016 dosud.

Odpověď: Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) výše uvedeného zákona poskytujeme k Vaší žádosti informaci, která je přílohou této odpovědi (dopis p. starostovi Ing. Martinu Mrkosovi ACCA od náměstka p. hejtmana Ing. Vladimíra Novotného z května 2020).

Přílohy:
SKMBT_C22020091416340.pdf (535 kB)

Další informace: starosta města, Ing. Martin Mrkos ACCA

Poslední změna: 19.11.2020 06:52:57 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Výsadba stromů na náměstí

Žádost: Žádost o poskytnutí informací o plánech na výsadbu stromů na náměstí.

Odpověď: Informace poskytnuty a přiložen zákres.

Další informace: Adam Joura a Eva Novotná

Poslední změna: 5.11.2020 11:49:16 Joura Adam Mgr.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: 54. schůze rady města konaná dne 19.10.2020

Žádost: 54. Schůze rady města konané dne 19.10.2020, konkrétně: 1. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 (parkování) 2. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Ceník pohřebních služeb“ 3. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Krajinářská koncepce města Žďáru nad Sázavou“.

Odpověď: Veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města, v tomto případě: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/54.-schuze-rady-mesta Ad 1. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/875-20-SRI.pdf Ad 2. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/860-20-KS.pdf Ad 3. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/861-20-KS.pdf

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 22.10.2020 15:15:28 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 14. 10. 2020

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.07.2020 až 30.09.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: ěstský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 3.11.2020 10:42:39 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 6. 10. 2020

Věc: seznam ulic

Žádost: seznam ulic s nejhorším stavem sjízdnosti

Odpověď: seznam ulic s nejhorším stavem sjízdnosti nemáme k dispozici a jako takový jej nevedeme. Technický stav komunikací je stanoven- viz níže. V obecné rovině procházejí v současné době komunikace v neuspokojivém stavu rekonstrukcí jako například celé sídliště Vodojem v několika etapách.

Poslední změna: 6.10.2020 11:51:57 Kasper Jiří

Datum žádosti: 30. 9. 2020

Věc: dopis k obchvatu města Žďár n/S

Žádost: V osmém čísle ŽZ z roku 2020 je uvedena v části Slova zastupitelů informace místostarostky města o dopisu pana Brychty obsahujícím směrem ke státu ujištění, že obchvat Žďáru není potřebný. Žádost je směřována ke sdělení textu předmětného dopisu s informací, kdy byl odeslán a komu byl adresován.

Odpověď: Správní orgán žadateli sdělil, že tento dopis není k dispozici na městském úřadě, ale na Ministerstvu dopravy, kterému byl adresován.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 7.10.2020 12:23:19 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 9. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 1.8.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 1.8.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 12.10.2020 17:02:10 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 9. 2020

Věc: pasport komunikací

Žádost: pasport stavu a údržby komunikací

Odpověď: Vámi požadované informace v elektronické podobě najdete na adrese: https://gis.zdarns.cz/ v sekci mapa komunikací - detail. Zde jsou komunikace rozděleny na úseky a při kliknutí na ně se zobrazí technický stav jednotlivých úseků.

Poslední změna: 30.9.2020 11:28:47 Kasper Jiří

Datum žádosti: 17. 9. 2020

Věc: Termín a výsledek poslední kontroly hospodaření subjektu školní jídelny ze strany zřizovatele

Žádost: Termín a výsledek poslední kontroly hospodaření subjektu školní jídelny ZŠ Žďár nad Sázavou Komenského 6 ze strany zřizovatele

Odpověď: Veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele u příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 proběhla v květnu 2020.

Poslední změna: 22.10.2020 08:19:31 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 28. 8. 2020

Věc: podklady pro jednání RM v červenci a srpnu

Žádost: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu.

Odpověď: Dobrý den pane Mareši, Dne 28. 8. 2020 nám byly doručeny Vaše dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o poskytnutí: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu. Ad 1. – veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta Ad 2. – tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál Ad 3. Žádné valné hromady během zasedání RM neproběhly Ad 4. Viz bod ad 1. https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/48.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/49.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta ad 5. – tzv. tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál. K bodu 1. - 5. lze konstatovat, že patrně máte na mysli červenec a srpen roku 2020, neboť to není uvedeno ve Vaší žádosti a dále v srpnu 2020 proběhlo 50. zasedání RM, tudíž žádáte 2x o stejné podklady jako v žádosti pod body 1. až 3. S pozdravem. JUDr. Martina Hostomská tajemnice MěÚ tel.: 566 688 102 mobil: 778 451 006 e-mail: martina.hostomska@zdarns.cz

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 3.9.2020 15:02:29 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 8. 2020

Věc: Letiště Čáslav

Žádost: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně bylo požádáno o informace týkající se letiště Čáslav: 1. Jmenovitý seznam účastníků služební cesty na letiště Čáslav dne 18.8.2020 2. Kopie pozvánky na letiště Čáslav dne 18.8.2020 3. Celkové náklady v CZK na služební cestu na letiště Čáslav dne 18.8.2020.

Odpověď: Dobrý den pane Mareši, Dne 20. 8. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající letiště Čáslav. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Jmenovitý seznam účastníků služební cesty na letiště Čáslav dne 18.8.2020 2. Kopie pozvánky na letiště Čáslav dne 18.8.2020 3. Celkové náklady v CZK na služební cestu na letiště Čáslav dne 18.8.2020. Ad 1.) Cesty na čáslavské vojenské letiště se za město zúčastnili starosta města Ing. Martin Mrkos ACCA a radní PaedDr. Jaroslav Ptáček. Ad 2.) Oficiální pozvánka ze strany letiště v Čáslavi neproběhla. Ad 3.) Náklady na cestu činily 893 korun. Tyto náklady tvořily palivo a amortizace služebního vozidla. Jiné náklady nebyly vyčísleny. S pozdravem. JUDr. Martina Hostomská tajemnice MěÚ tel.: 566 688 102 mobil: 778 451 006 e-mail: martina.hostomska@zdarns.cz

Další informace: Matěj Papáček, tiskový mluvčí

Poslední změna: 25.8.2020 13:24:38 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 19. 8. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 29.7.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Požadované informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 4.9.2020 12:34:11 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 10. 8. 2020

Věc: Sbět tříděného odpadu za rok 2019

Žádost: Sběr tříděného obalového odpadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2019.

Odpověď: Roční náklady, vytříděné množství odpadů, finanční prostředky od EKO-KOM.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 2.9.2020 16:41:04 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 20. 7. 2020

Věc: Povolení stavby

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.04.2020 až 30.06.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 5.8.2020 10:38:44 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 8. 7. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 17.6.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Další informace: Klementová

Poslední změna: 30.7.2020 10:38:18 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 3. 7. 2020

Věc: Veřejná doprava Vysočiny (VDV)

Žádost: Poskytnutí připomínek Žďáru nad Sázavou k systému VDV s přílohami.

Odpověď: Veškeré informace v působnosti odboru komunálních služeb ve výše uvedené věci naleznete v níže uvedeném odkazu na zveřejněné informace v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 17.7.2020 10:09:52 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 25. 6. 2020

Věc: Poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz zpracovaných, zprostředkovaných městem

Žádost: Žádost o poskytnutí všech průzkumů, výzkumů, analýz, které zpracovalo město (nebo jeho organizace), popř. zadalo externím subjektům od 1.1.2018.

Odpověď: Vážený pane, k Vaší žádosti ze dne 5.6.2020, upřesněné na základě zaslané výzvy dne 25.6.2020, poskytujeme informace v rozsahu: a) podle § 6 zákona odkazem na zveřejněnou informaci https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/strategie-centrum b) podle § 4a odst. 2 zákona poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci (v příloze e-mailu) - průzkum 2018.pptx - dotazník - dotazník lékaři (odpovědi) - poziční analýza školy 3ZŠZR - anketa ZUŠ - součet grafy

Poslední změna: 30.7.2020 10:37:27 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 9. 6. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 11.5.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 17.6.2020 17:07:26 Klementová Jitka

Datum žádosti: 8. 6. 2020

Věc: poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz apod., které město nebo jeho organizace samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1.2018

Žádost: poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz apod., které město nebo jeho organizace samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1.2018

Odpověď: a) podle § 6 zákona odkazem na zveřejněnou informaci https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/strategie-centrum b) podle § 4a odst. 2 zákona poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci (v příloze e-mailu) - průzkum 2018.pptx - dotazník - dotazník lékaři (odpovědi) - poziční analýza školy 3ZŠZR - anketa ZUŠ - součet grafy

Další informace: Ing. Bc. Krčil

Poslední změna: 14.7.2020 14:55:25 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 8. 6. 2020

Věc: případy se vznikem újmy na zdraví a majetku třetích osob

Žádost: dotazník roky 2017-2019

Odpověď: Poskytnutí dat v maximálně možném rozsahu, zasláno přímo žadateli o poskytnutí informací.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 10.6.2020 17:12:58 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 25. 5. 2020

Věc: uzavírek silnic v Radostíně nad Oslavou a objížděk

Žádost: Žádost se týká informací o třech uzavírek v Radostíně nad Oslavou a vedení objízdných tras zejm. po místní komunikaci v k.ú. Radostín nad Oslavou, a dále informací týkající se finančního vyúčtování uzavírek a objížďěk: 1. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1047/17/LK ze dne 07.07.2017 2. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1146/18/LK ze dne 12.09.2018 3. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/574/20/LK ze dne 19.05.2020. 4. citace zákona vztahující se k povolování uzavírek 5. náhrada za poškození pozemků

Odpověď:

Přílohy:
informace o objížďkách Radostín nad Oslavou (627 kB)

Poslední změna: 17.6.2020 17:07:20 Klementová Jitka

Datum žádosti: 11. 5. 2020

Věc: Poskytnutí informací z oblasti měření rychlosti vozidel

Žádost: Požadavek o zaslání informací o umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu a směru umístění. Dále informace o úsekovém měření rychlosti a dalších technických zařízeních zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů.

Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou jsou radary umístěné na ulici Libická (N49.56917, E15.93115, rychlostní limit 50, směr z centra) a na ulici Smetanova (N49.55897, E15.94173, rychlostní limit 30, směr nádraží) a jsou provozované jako ukazatelé rychlosti. Další zařízení ať již stávající nebo plánované nám není známo, ať už se jedná o Policii ČR či třetí osoby. Město Žďár nad Sázavou neprovozuje úsekové měření rychlosti na žádné pozemní komunikaci. Jelikož lze částečný dozor provádět i pomocí Městského kamerového dohlížecího systému, tak Vám níže uvádím odkaz, na němž je uvedena specifikace tohoto systému. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 30.7.2020 10:38:36 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 29. 4. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 16.3.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 16.3.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Další informace: Klementová

Poslední změna: 11.5.2020 17:03:28 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 4. 2020

Věc: Požadované informace o úřednících

Žádost: jakým způsobem se řeší případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

Odpověď: dne 24. 04. 2020 byla Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vaše žádost se týkala poskytnutí informací souvisejících s průtahy úředníků v řízení, kdy nepostupují v zákonných lhůtách a jakým způsobem je takové jednání postihováno a zda jsou přijata nějaká systémová opatření k řešení těchto situací. Pracovníci městského úřadu se při vyřizování jednotlivých podání řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se týkají té které oblasti jež spadá do výkonu práce jednotlivých pracovníků v jednotlivých odborech a odděleních. Pokud nastane případ, kdy k takovému nedodržení lhůt dojde, je s nimi řešeno v rámci vztahu podřízeného s nadřízeným, který má možnosti nastalou situaci řešit. Tato pravomoc je ponechána zcela v kompetenci vedoucích odborů či oddělení. Pokud se jedná o výkon státní správy a dodržování lhůt v těchto případech, je nadřízeným orgánem Krajský úřad, který případnou stížnost nebo jiné podání na nedodržení zákonných lhůt s městským úřadem pak samozřejmě řeší. Pokud se jedná o stanovení systémových opatření, tak platí pro každého zaměstnance především Zákoník práce, Pracovní řád zaměstnavatele, Zákon o úřednících. Je tedy dost nástrojů na to, jakým způsobem případné porušení povinnosti ze strany zaměstnance v souvislosti s nedodržením lhůt využít.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 28.4.2020 06:55:30 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 4. 2020

Věc: Zaslání dat týkajících se provozu MHD

Žádost: Žádost o zaslání dat z roků 2010 - 2019 týkajících se provozu MHD ve Žďáru nad Sázavou.

Odpověď: Poskytnutí dat v maximálně možném rozsahu, zasláno přímo žadateli o poskytnutí informací.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 4.5.2020 17:48:50 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 1. 4. 2020

Věc: tabulka - superhrubé mzdy zaměstnanců úřadů, home office, odměny zastupitelů

Žádost: žádost o vyplnění tabulky s údaji o počtu zaměstnanců úřadu, samosprávného celku, počtu zastupitelů, odměny, superhrubé mzdy, využití systému home office

Odpověď: Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020 Počet zaměstnanců úřadu 192 192 193 Celkový počet odpracovaných hodin 27558 26072 26853 Souhrn superhrubých mezd 9 252 982,- 9 117 099,- 9 963 354,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 95 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 4035 Počet zaměstnanců samosprávného celku 122 122 122 Celkový počet odpracovaných hodin 19283 17456 18160 Souhrn superhrubých mezd 6 201 451,- 6 221 017,- 6 229 940,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 91 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 3827 Počet zastupitelů 26 27 27 Celkově vyplacené odměny zastupitelům 353 835,- 356 949 ,- 369 869,-

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 16.4.2020 11:26:26 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Informace o pozemku parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár

Žádost: Sdělení, zda je pozemek parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár nebo jeho část určena územním plánem k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury nebo je pozemek nebo jeho část těmito stavbami již zastavěn. Žádost o zaslání podkladů, ze kterých tyto skutečnosti vyplývají.

Odpověď: Část pozemku je určena platným územním plánem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice I. třídy č. 37 a souvisejících zařízení. Platný Územní plán Žďár nad Sázavou vymezuje na části pozemku koridor nadmístního významu pro umístění obchvatu města – silnice I/37, který je vymezen jako zastavitelná plocha Z 132.8 „Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)“. Část pozemku se nachází v zastavěném území v zastavitelné ploše označené Z 155 „Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)“. Hlavní využití plochy je určeno pro průmyslovou výrobu.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 25.3.2020 16:38:49 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Činnost krizového štábu

Žádost: Veškeré zápisy se všemi přílohami z jednání krizového štábu obce od vyhlášení nouzového stavu dosud

Odpověď: Dne 24. 3. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající se činnosti krizového štábu. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Veškeré zápisy se všemi přílohami z jednání krizového štábu obce od vyhlášení nouzového stavu dosud. V příloze je přiložen zápis z jednání krizového štábu ze dne 23.3.2020. Na doplnění dodávám, že od vyhlášení nouzového stavu do 23. 3. 2020, tedy do zasedání krizového štábu, proběhly 3 pracovní porady vedení města a městského úřadu, zástupců IZS, MP k řešení nastalé situace.

Další informace: Dr. Pospíchal

Poslední změna: 26.3.2020 09:38:10 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Povolení stavby

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.01.2020 až 24. 03. 2020 , včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze vydaného sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 30.3.2020 10:03:21 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 16. 3. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: COVID-19

Žádost: 1. počet zaměstnanců úřadu v domácí karanténě v souvislosti s výskytem viru COVID-19 s datem nařízení domácí karantény jednotlivých případů od 1. 3. 2020 dosud. 2. Počet zaměstnanců příspěvkových organizací města v souvislosti s výskytem viru COVID-19 s datem nařízení domácí karantény jednotlivých případů od 1. 3. 2020 dosud.

Odpověď: Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) výše uvedeného zákona poskytujeme k Vaší žádosti tyto informace: K bodu 1. – 1 zaměstnanec úřadu od 16. 3. 2020 K bodu 2.- 10 zaměstnanců příspěvkových organizací od 16. 3. 2020.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 20.3.2020 09:23:30 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 9. 3. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 14.2.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 14.2.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 16.3.2020 17:06:07 Klementová Jitka

Datum žádosti: 21. 2. 2020

Věc: Využívání mediace v praxi OSPOD

Žádost: 1. Kolikrát byla uložena povinnost mediace rodičům v letech 2017, 2018 a 2019. 2. Kolik pracovníků OPOSD mí nějakou formu mediačního kurzu. 3. Zda je k ukládání povinnosti mediace přijat vnitřní předpis.

Odpověď: 1. V uvedených letech nebyla uložena povinnost mediace, vždy byla rodičům pouze doporučena. 2. Všichni pracovníci OSPOD mají minimálně dvoudenní kurz zaměřený na využívání mediačních technik. 3. Žádný vnitřní předpis ani metodika v této věci přijatý není. Ukládání povinnosti je vedeno ve správním řízení a v této věci jsou všichni pracovníci OSPOD kompetentní.

Poslední změna: 2.3.2020 11:47:19 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 3. 2. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 17.12.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 17.12.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 14.2.2020 14:46:44 Klementová Jitka

Datum žádosti: 22. 1. 2020

Věc: Absence na ZŠ

Žádost: Počet neomluvených hodin žáků v místních ZŠ řešených zřizovatelem s vyznačením trendu posledních let s rozlišením prvního nebo druhého stupně ZŠ.

Odpověď: Informace o počtu neomluvených hodin žáků v místních ZŠ nejsou odboru školství, kultury, sportu a marketingu k dispozici. Tyto údaje evidují jednotlivé základní školy. Odbor ŠKSM řeší pouze případy, kdy neomluvená absence přesáhne 25 neomluvených hodin u jednoho žáka.

Poslední změna: 19.2.2020 15:19:18 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 16. 1. 2020

Věc: Finanční investice

Žádost: Fond správy finančních prostředků 2017-2019, správci, finanční nástroje, výnos v %

Odpověď: Přehled FSFP dle správců za požadované roky

Přílohy:
Finanční investice (23 kB)

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 29.1.2020 14:31:29 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 15. 1. 2020

Věc: Umístění radarů a úsekových měření rychlosti

Žádost: Požadavek o poskytnutí dat o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území města Žďár nad Sázavou.

Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou jsou radary umístěné na ulici Libická (N49.56917, E15.93115) a na ulici Smetanova (N49.55897, E15.94173) a jsou provozované jako ukazatelé rychlosti. Úsekové měření rychlosti v územním obvodu města Žďár nad Sázavou není zavedeno.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 28.1.2020 10:45:35 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 10. 1. 2020

Věc: Odpojování/nepřipojení staveb od/k systému centrálního zásobování teplem na území města Žďár nad Sázavou.

Žádost: Počet povolení nebo zamítnutí záměru ve věci odpojování/nepřipojení staveb od/k systému centrálního zásobování teplem na území města Žďár nad Sázavou za období 2017-2019, včetně kopie příslušných rozhodnutí nebo opatření.

Odpověď: V daném období SÚ v této věci nerozhodoval.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 20.1.2020 09:50:50 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 25. 12. 2019

Věc: Žádost o informaci - Náklady Novoroční ohňostroj 2017-2020

Žádost: Žadatel požaduje informaci o celkových finančních nákladech pro Novoroční ohňostroje konané v letech 2017-2020.

Odpověď: Dobrý den pane Suchý, dostal jsem informaci o Vaší stížnosti, jelikož Vám v řádném termínu nebyla podána informace, o níž jste si na základě zákona 106 žádal. Stížnost jsem ještě nečetl, nicméně celou věc jsem ihned zkontroloval, neboť odpovědí na Váš dotaz jsem byl pověřen právě já. Chyba je na mojí straně a velmi se za ní omlouvám. Odpověď jsem Vám odesílal podle Vašeho požadavku na email, a to 7. ledna v odpoledních hodinách. Bohužel jsem z nepozornosti špatně zadal Vaši adresu a Outlook mě neupozornil, že zpráva je nedoručitelná. V příloze proto naleznete odpověď, o níž jste žádal, a zároveň printscreen z Outlooku, kde uvidíte špatně zadanou adresu (chybí Vaše přímení) a datum a čas odesílání. Za svou chybu se velmi omlouvám a činím nápravu v co nejkratším možném čase. Zároveň v tomto případě prosím o potvrzení doručení mojí zprávy. Věřím, že moje vysvětlení pochopíte. Přeji Vám příjemný den. Petr Sedlák Ve Žďáru nad Sázavou 30.12.2019 Vážený pane Suchý, na základě zákona 106/1999 Vám odpovídám na Váš dotaz týkající se cen organizačního zajištění novoročního setkání a ohňostroje. 2017 2018 Ohňostroj 25.000 Ozvučení 15.000 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 6.788 Celkem 51.788 Ohňostroj 25.000 Ozvučení 24.948 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 6.740 Celkem 61.688 2019 2020 Předpoklad Ohňostroj 25.000 Ozvučení 47.190 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 7.430 Celkem 84.620 Ohňostroj 31.460 Ozvučení 45.000 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 7.500 Celkem 88.960

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 17.2.2020 09:33:49 Sedlák Petr Mgr.

Datum žádosti: 12. 12. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 25.11.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 25.11.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 17.12.2019 15:38:53 Klementová Jitka

Datum žádosti: 21. 11. 2019

Věc: Rámcová smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV

Žádost: Žádost o zaslání uzavřené rámcové smlouvy nebo v případě neuzavření její návrh či její projednání.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou ke stávajícímu datu nemá uzavřenou výše uvedenou smlouvu s Krajem Vysočina, dosud ani neobdrželo návrh této smlouvy a tudíž ji ani neprojednávalo.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 6.12.2019 14:19:19 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 20. 11. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 12.9.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.09.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 25.11.2019 17:15:33 Klementová Jitka

Datum žádosti: 4. 11. 2019

Věc: státní památková péče

Žádost: informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod Městský úřad Žďár nad Sázavou, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše zmíněné informace požadováno za časové období od 1. 1. 2018 do 31.12 2018.

Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře a vzhledem k citlivým údajům nebude odpověď zveřejněna.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 12.11.2019 11:17:39 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 25. 10. 2019

Věc: Nálezová databáze ochrany přírody

Žádost: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody b. územně analytických podkladů c. hodnot území d. limitů v území e. vlastních průzkumů 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)

Odpověď: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody – ano b. územně analytických podkladů – ano c. hodnot území – ano d. limitů v území – ano e. vlastních průzkumů – ano 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? Odbor životního prostředí přístup nemá. Nálezovou databázi používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení. 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? Odbor životního prostředí jako takový přístup nemá. 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) Přístup používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení.

Poslední změna: 7.11.2019 12:08:31 Hromádková Tereza Ing.

Datum žádosti: 24. 10. 2019

Věc: Informace o nákladech za právní služby, formulace vyjádření k podkladům rozhodnutí včetně vynaložení nákladů na právní služby spojené s vyjádřením

Žádost: 1. jaké má město náklady za právní služby a jaká je jejich přesná výš 2. kdo poskytoval právní služby u vyjádření pro stavební řízení a kdo formuloval uvedené vyjádření 3. jaké náklady vynaložilo město za právní služby ve věci pod bodem 2

Odpověď: 1. s ohledem na skutečnost, že Vámi nebylo konkretizováno období, za které mají být poskytnuty údaje týkající se nákladů za právní služby, sdělujeme, že v roce 2019 činily tyto náklady celkem 50.820 Kč včetně DPH. Jedná se o náklady za právní pomoc, zejména za konzultace při řešení závažnějších záležitostí města 2. ve věci zpracování Vyjádření k podkladům k rozhodnutí, v němž se město Žďár nad Sázavou vyjadřovalo jakožto podatel v rámci správního řízení s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektů pro změnu v užívání na zpracování dřeva v areálu firmy, Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou“ nebyly poskytnuty právní služby. Výše uvedené vyjádření formuloval starosta města pan Ing. Martin Mrkos, ACCA. 3. Město Žďár nad Sázavou nevynaložilo na právní služby ve věci uvedené v bodu číslo 2 žádné náklady.

Poslední změna: 31.10.2019 11:45:10 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 18. 10. 2019

Věc: Náklady spojené s organizací voleb.

Žádost: 1. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací voleb do Parlamentu České republiky v roce 2017? 2. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací volby prezidenta České republiky v roce 2018? 3. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací voleb do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou v roce 2018?

Odpověď: Náklady spojené s organizací voleb ve Žďáře nad Sázavou Add. 1. Na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 byly náklady ve výši 760 558,94 Kč. Add. 2. Na volbu prezidenta ČR v roce 2018 (obě kola) byly náklady ve výši 1.047.684,20 Kč. Add. 3. Na volby do zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou byly náklady ve výši 903.307,73 Kč

Další informace: Drahoslava Komínková

Poslední změna: 25.10.2019 08:39:20 Komínková Drahoslava (OLD)

Datum žádosti: 8. 10. 2019

Věc: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Žádost: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Odpověď: Žadateli byla poskytnuta informace ve věci všech podkladů pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním města. Informace v části poskytnutí bodových tabulek radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů byla odmítnuta. Důvodem tohoto odmítnutí byla skutečnost, že se správní orgán domnívá, že právo na poskytnutí informace ve veřejném zájmu není absolutní.

Přílohy:
vyřízení stížnosti (347 kB)

Poslední změna: 17.2.2020 09:20:34 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 9. 2019

Věc: Vykazování počtu romských žáků (dětí) k 30. 9. 2019

Žádost: Vykázaný počet romských žáků dle školních matrik k 30. 9. 2019 dle jednotlivých škol.

Odpověď: Školy ve školních matrikách nevykazují počty romských žáků. Údaje o počtu romských žáků školy vykazují ve výkazu o ředitelství škol, tyto údaje nejsou součástí statistického výkaznictví a jsou známy pouze Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tyto údaje sdružuje.

Další informace: Bc. Ilona Machová

Poslední změna: 14.10.2019 09:13:13 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 20. 9. 2019

Věc: Informace o aktivních správcích technické infrastruktury

Žádost: žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Žďár nad Sázavou formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě.

Odpověď: Byla poskytnuta informace o subjektech technické infrastruktury včetně jejich adres a katastrálních území, kde se nacházejí jejich sítě.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 26.9.2019 09:44:31 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 29. 8. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 25.7.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 25.07.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 12.9.2019 15:13:22 Klementová Jitka

Datum žádosti: 19. 8. 2019

Věc: Nabídky Domistav CZ a.s. Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o. Hradec Králové

Žádost: Požadavek Spolku pro odhalování a medializaci korupce na všechny podané nabídky uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně uzavřena smlouva.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nedisponuje žádnou nabídkou podanou výše uvedenými subjekty

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 3.9.2019 10:58:14 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 7. 8. 2019

Věc: Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1992 Sb.- § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Žádost: Přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
odpověď (74 kB)

Poslední změna: 16.8.2019 09:02:09 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 22. 7. 2019

Věc: Změny organizačního řádu MěÚ k 1.10.2019

Žádost: Žádost o veškeré informace týkající se organizačních změn MěÚ schválených radou města k 1.10.2019.

Odpověď: jelikož pan starosta čerpá dovolenou, proto budu reagovat na Váš mail já v jeho zástupu. Písemná analýza pracovních pozic byla zpracována u pozice komunitního koordinátora a propagačního referenta. (From: Mrkos Martin Ing. ACCA, Sent: Thursday, July 4, 2019 10:56 AM) Ostatní analýzy a rozbor náplně odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v kontextu s oddělením marketingu, byly vedeny ústní formou. Na základě tohoto rozboru a diskuse vznikl materiál do rady města (295-19-taj.pdf), kde konkrétně novému sloučenému odboru školství, kultury, sportu a marketingu (OŠKSM) je věnována strana 32-35 (viz příloha). Tento materiál byl všem zastupitelům zaslán společně se zápisem z rady města, která proběhla 29.7.2019 - From: Bublánová Iva, Sent: Friday, August 2, 2019 8:22 AM. Záměr přičlenit právě oddělení marketingu ke kultuře jasně a logicky popsal pan starosta (viz níže). Rozhodnutí o organizačních změnách a řádu je v kompetenci rady města a ta tyto změny jednohlasně schválila. O jiných dalších dokumentech a materiálech nevím. S pozdravem Ing. Josef Klement místostarosta Žďáru nad Sázavou

Přílohy:
bez názvu (15 kB)

Další informace: Ing. Josef Klement

Poslední změna: 22.8.2019 12:54:43 Bublánová Iva

Datum žádosti: 18. 7. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.6.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 11.06.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 26.7.2019 07:37:28 Klementová Jitka

Datum žádosti: 17. 7. 2019

Věc: Poskytnutí seznamu petic

Žádost: 1. Žádost o poskytnutí seznamu všech petic doručených úřadu od 1. 1. 2019 dosud. 2. Způsob vyřízení petic doručených úřadu od 1. 1. 2019 dosud.

Odpověď: V uvedeném období byly projednány níže uvedené petice. Petice byly projednány v Radě města Žďáru nad Sázavou včetně odpovědí zástupcům petičního výboru. Předáváme odkazy na zveřejněné materiály rady města. 1.Petice na umístění vysokých stromů – Rada města 3. 6. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-16/241-19-KS.pdf 2.Petice „Nesouhlas s výstavbou nových parkovacích míst na ulici Palachova před domy číslo 19 a 20“ – Rada města 17. 6. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-17/266-19-KS.pdf 3.Otevřený dopis radě města o provozu firmy Dřevo Vysočina a.s., jehož součástí je Petice za povolení provozu pásové pily firmy Dřevo Vysočina a. s. – Rada města 1. 7. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-18/273-19-ORUP.pdf

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 22.7.2019 16:09:15 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracování a uchovávání žádostí osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/CP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o OP/CP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost s údaji o žadateli je vytisknuta z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů ad 2) Žádost o občanský průkaz i cestovní pas je opatřena podpisem na tablet, ten se následně vytiskne na žádosti o občanský průkaz nebo na žádosti o cestovní pas. Dále žadatel podepíše na této vytištěné žádosti souhlas se správností údajů uvedených na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost o občanský průkaz založena na ELOP (evidenční list občanského průkazu)a žádost o cestovní pas je založena do MPE (materiál pasové evidence). V elektronické podobě je žádost odeslána k výrobě. ad 4) Podepsané a vytištěné žádosti jsou uchovávány pouze v papírové formě. Jsou archivovány dle Spisového řádu MěÚ Žďár nad Sázavou. ad 5) Biometrická data jsou uchovávána v elektronické podobě v databázi CDBP.

Další informace: Jana Halušková, referent odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

Poslední změna: 4.7.2019 09:26:13 Halušková Jana

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracovávání a uchovávání žádostí osob o vydání řidičského průkazu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání řidičského průkazu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání ŘP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o ŘP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost je vytisknuta z Centrálního registru řidičů. ad 2) Žádost je opatřena podpisem na tablet, tento se následně vytiskne na žádosti a dále žadatel podepisuje na tuto papírovou žádost, že souhlasí se správností uvedených údajů na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost založena do spisu řidiče („evidenční karty řidiče“), je jeho trvalou součástí a zde zůstává doživotně založena. ad 4) V grafické podobě, v jaké byla žádost vytisknuta, se tato uchovává pouze v papírové formě. V Centrálním registru řidičů má tato žádost zcela jinou grafickou úpravu, údaje se však shodují s údaji uvedenými na tisku žádosti. ad 5) Podpis zůstává uložený v Centrálním registru řidičů na stránce „Detail žádosti o řidičský průkaz“. Je pouze viditelný, needitovatelný, nelze jej tedy použít na další žádosti žadatele v budoucnu.

Další informace: Jiří Kamarád

Poslední změna: 1.7.2019 15:51:33 Kamarád Jiří

Datum žádosti: 17. 6. 2019

Věc: Den Žďáru - sponzoring

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Den Žďáru Konkrétně žádám o poskytnutí: 1.Seznam firem obeslaných městem Žďár nad Sázavou s žádostí o poskytnutí daru na Den Žďáru 2. Text žádosti o poskytnutí daru na Den Žďáru 3. Kopie veškeré komunikace s firmami o daru na Den Žďáru Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš

Odpověď: Dobrý den, zasílám odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci Dne Žďáru. 1. Seznam obeslaných firem je v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – firmy“. 2. Text žádosti je v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – žádost“. 3. Komunikaci s firmami, která proběhla v písemné podobě, zasílám v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – komunikace“. S pozdravem Jakub Axman

Další informace: mediální koordinátor

Poslední změna: 26.6.2019 14:54:49 Axman Jakub

Datum žádosti: 6. 6. 2019

Věc: Přestupky provozovatele vozidla

Žádost: 1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)? 2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? 3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje? 4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla? 5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

Odpověď: 1. V případě, kdy porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, dále porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu, a správní orgán nezjistí osobu řidiče (dojde ke splnění podmínek uvedených v § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.), dochází k uplatnění objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla (vyjma uplatnění liberačních důvodů dle § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.) 2. V případě uvedeném výše, se sankce ukládá provozovateli vozidla, s čímž souvisí případně následné vymáhání pravomocně uložené sankce. 3. Správní orgán při zjišťování provozovatele vozidla vychází z ustanovení § 2 odst. b zákona č. 361/2000 Sb., kdy provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu. 4. Existuje možnost, kdy správní orgán nepřihlédne k evidenčnímu stavu v rejstříku silničních vozidel, a to viz. Rozsudek NSS ze dne 28.2.2018, sp.zn. 1 As 222/2017-45: „provozovatelem ve smyslu zákona o silničním provozu je osoba, která je uvedena v registru vozidel jako vlastník. Je-li však v registru vozidel uvedena jako provozovatel osoba odlišná od vlastníka, je provozovatelem v širším slova smyslu osoba takto uvedená v registru. Je tak dána priorita evidenčního stavu nad skutečným stavem vlastnického práva nebo jiného práva k vozidlu. Pokud by však evidovaný stav v rejstříku silničních vozidel byl pouze důsledkem snahy se vyhnout deliktní odpovědnosti provozovatele a jako provozovatel (vlastník) vozidla byla v registru silničních vozidel uvedena účelově jiná osoba, než která je vlastníkem nebo která provozuje vozidlo na základě jiného právního titulu, správní orgán by při rozhodování o deliktu provozovatele k evidenčnímu stavu v registru silničních vozidel nepřihlédl.“ 5. V roce 2018 bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou celkem 21 pravomocných vykonatelných rozhodnutí, průměrná sankce byla 1.700,-Kč, celková částka činila 36 000,- Kč

Další informace: Zuzana Zárybnická

Poslední změna: 20.6.2019 07:44:56 Zárybnická Zuzana, Mgr.

Datum žádosti: 5. 6. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 2.5.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 02.05.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 12.6.2019 08:21:29 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 4. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 26.3.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 26.03.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 3.5.2019 10:14:40 Klementová Jitka

Datum žádosti: 15. 4. 2019

Věc: Správní řízení v roce 2018 na odboru dopravy

Žádost: 1. V kolika správních řízeních v oblasti přestupků v dopravě bylo v roce 2018 Vaším odborem dopravy vydáno rozhodnutí o vině? 2. V kolika správních řízeních dle bodu 1 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí 3. V kolika správních řízeních dle bodu 2 bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu bez změny potvrzeno?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 15. 4.2019 Vám poskytujeme následující informace týkající se oblasti přestupků v dopravě evidovaných odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období roku 2018: 1. Na odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou bylo vedeno 194 správních řízení, ve kterých bylo v roce 2018 vydáno rozhodnutí o vině. 2. V 7 správních řízení bylo v roce 2018 podáno odvolání proti rozhodnutí. 3. V 6 správních řízení bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno

Další informace: Bc. Marie Švomová

Poslední změna: 10.6.2019 11:49:25 Švomová Marie Bc.

Datum žádosti: 21. 3. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 21.2.2019 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 21.2.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 26.3.2019 15:36:57 Klementová Jitka

Datum žádosti: 15. 3. 2019

Věc: Sečení travnatých ploch ve městě Žďár nad Sázavou

Žádost: Žádost o zvážení možnosti sečení 50% travnatých ploch ručně, pomocí kosy. Sdělení, zda město zvažovalo za posledních 10 let někdy možnost ručního sečení ,,postaru´´- kosou. Poskytnutí informace, na kolik m2 travních sečených ploch "města" se váže finanční objem vypsané zakázky.

Odpověď: Město dlouhodobě zajišťuje sečení trávy formou externí služby sekáči s příslušným technickým vybavením sekačkami apod. tak, aby byli schopni v odpovídajících termínech posíci trávníky v celém městě. Osob, které dostatečně ovládají sečení kosou je málo a jejich výkonnost je výrazně nižší než mechanizovaná služba. Jako řešení pro zajištění sečení všech nebo většiny městských travnatých ploch město v posledních letech vážně neuvažovalo o sečení trávníků kosami.Na základě veřejné zakázky bude ošetřováno cca 120 ha zelených ploch.

Další informace: Ing. Eva Křesťanová

Poslední změna: 29.3.2019 14:11:55 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 4. 3. 2019

Věc: Žádost i o podporu pro radního Ing. Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu obcí obeslaných žádostí o podporu pro radního Radka Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko, reakce členských obcí SVK Žďársko na tuto žádost.

Odpověď: Obeslány byly všechny členské obce SVK Žďársko - viz seznam obcí - www.skvzdarsko.cz Reakce členských obcí SVK Žďársko nebyly starostovi města známy.

Další informace: Ing. Martin Mrkos, ACCA

Poslední změna: 8.7.2019 15:18:33 Bublánová Iva

Datum žádosti: 20. 2. 2019

Věc: Informace o městském mobiliáři a zeleni

Žádost: Poskytnutí informací o evidenci, počtu a otevřených datech městského mobiliáře a stromů.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou vede evidenci městského mobiliáře, nedisponuje však informacemi o městském mobiliáři v rámci otevřených dat pro veřejnost. Má zpracovaný pasport zeleně, zveřejněný na webu města, spravuje a jednotlivě eviduje cca 140 laviček, další v souborech, odpadové koše nejdou jednotlivě evidovány, aktuálně eviduje a spravuje 8931 stromů.

Další informace: Ing. Eva Křesťanová, OKS

Poslední změna: 6.3.2019 12:12:17 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 15. 2. 2019

Věc: Informace týkající se zkoušky z ověřování.

Žádost: Žádost o informaci, zda starosta městyse Vojnův Městec přihlásil zaměstnankyni úřadu ke zkoušce z ověřování a zda do žádosti uvedl, že pracovnice je úřednicí.

Odpověď: Starosta městyse Vojnův Městec přihlásil zaměstnankyni úřadu k vykonání zkoušky z ověřování a do žádosti uvedl, že pracovnice je zaměstnána jako úřednice.

Další informace: Jaroslava Nejedlá

Poslední změna: 18.2.2019 16:11:12 Nejedlá Jaroslava

Datum žádosti: 14. 2. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 15.1.2019 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 15.1.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 21.2.2019 09:22:28 Klementová Jitka

Datum žádosti: 7. 2. 2019

Věc: Náklady na provoz a pořízení zpomalovacího semaforu

Žádost: Žádost o sdělení, kolik celkem stálo pořízení zařízení a kolik stojí jeho provoz za období jednoho kalendářního roku.

Odpověď: Celková pořizovací cena zpomalovacího semaforu ve Žďáře nad Sázavou činila 506.652,- Kč. Roční náklady na provoz a údržbu tohoto zařízení jsou do 10.000,- Kč. V tomto údaji nejsou zahrnuté revize, které se provádí a účtují v jedné souhrnné částce za světelná signalizační zařízení ve městě.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 19.2.2019 11:59:29 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 6. 2. 2019

Věc: Komunikace s tajemníkem města J. Havlíkem

Žádost: 1. Veškerá komunikace orgánů města s tajemníkem Janem Havlíkem v písemné či elektronické podobě se všemi přílohami 2. Veškerá zjištění o nekompetentním jednání tajemníka Havlíka předložená radním města

Odpověď: 1. Veškerá komunikace orgánů města s tajemníkem Janem Havlíkem je obsahem příloh tohoto e-mailu. 2. Podněty od radních města ohledně nekompetentního jednání tajemníka nebyly projednávány na základně písemně předložených materiálů.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 25.2.2019 13:57:34 Vykoukalová Hana Mgr.

Datum žádosti: 23. 1. 2019

Věc: Informace týkající se webové stránky https://www.zdarns.cz/

Žádost: Žadatel požádal o následující informace:
1. Celková cena webové stránky https://www.zdarns.cz/
2. Cena měsíční správy webové stránky https://www.zdarns.cz/
3. Termín realizace
4. Doba realizace
5. Dodavatel
6. Subjektivní hodnocení práce dodavatele

Odpověď:
1. 49.000,- Kč s DPH,
2. 0,- Kč s DPH, správu provádí oddělení informatiky MěÚ v rámci svých pracovních povinností,
3. 1.3.2015,
4. 4 měsíce,
5. Ing. Jiří Pavlíček
Adresa sídla: Družstevní 616, 582 63, Ždírec nad Doubravou
Identifikační číslo osoby: 44455607,
6. Dílo bylo dodavatelem předáno v dohodnutém termínu, kvalitě a včetně zapracování připomínek.

Přílohy:
Odpověď (75 kB)

Další informace: Ing. Libor Vostrejš

Poslední změna: 29.1.2019 14:19:57 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 11. 1. 2019

Věc: Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí

Žádost: Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí - stavebního povolení na stavbu bioplynové stanice ve Žďáře nad Sázavou

Odpověď: Vážený pane Š., Vaší žádosti bylo vyhověno a požadované informace Vám byly zaslány e-mailem.

Další informace: Ing. Martin Řeháček

Poslední změna: 15.1.2019 10:20:59 Řeháček Martin Ing.

Datum žádosti: 8. 1. 2019

Věc: Investiční plány města

Žádost: Žádost o seznam investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí plánovaných v letech 2019 - 2022

Odpověď: Rozpočet města Žďáru nad Sázavou včetně komentáře a výhledu je zveřejněn na webových stránkách města (https:...) Dále je na webových stránkách města k dispozici Akční plán města (https:...). Podrobnosti k akcím zajišťovaných odborem RÚP jsou postupně zveřejňovány v https://zdarns.cz/mestsky-urad(meu-informuje/.

Přílohy:
Odpověď - celé znění (985 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 15.1.2019 10:47:27 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 8. 1. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 5.11.2018 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 5.11.2018 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 15.1.2019 11:53:59 Klementová Jitka

Datum žádosti: 3. 1. 2019

Věc: Dotaz na využití služeb moderátora, sdělení počtu obyvatel města Žďáru nad Sázavou ke dni 31. 12. 2018.

Žádost: Vážení, obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací: 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci. 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť požadované informace jsou potřeba k jednání nařizenému na 17. 1. 2019.

Odpověď: Vážený pane B.A. Mike Pán, Dr.h.c., na Váš dotaz: 1. zda náš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 2. zda náš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 3. zda náš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci, 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018 Vám sdělujeme následující: dotaz ad 1. - NE, dotaz ad 2. - NE, dotaz ad – 3. s danou osobou nespolupracujeme ani tuto spolupráci neplánujeme a nedisponujeme žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem Vojnarem. Počet obyvatel města Žďáru nad Sázavou k 31. 12. 2018 je 20 965 osob – bez zemřelých a odstěhovaných v prosinci 2018. (Prosinec 2018 není k požadovanému datu sečten).

Další informace: Mgr. Blanka Lučková

Poslední změna: 7.1.2019 14:11:03 Lučková Blanka Mgr.

Datum žádosti: 3. 1. 2019

Věc: Plánované služební cesty vedení

Žádost: Žádost o poskytnutí informací - plánované služební cesty starosty a místostarostů v lednu vč. uvedení dne, času a cíle služeb.cesty. Seznam osob, které se mají účastnit jednání.

Odpověď: seznam služebních cest starosty, místostarosty a místostarostky města Žďár nad Sázavou.

Přílohy:
bez názvu (523 kB)

Další informace: Ing. Mrkos, ACCA, Ing. Klement, Mgr. Řezníčková

Poslední změna: 8.7.2019 15:12:46 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 11. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár (č.j.; v jaké věci bylo řízení vedeno) v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 6.11.2018 do dne odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár řízení číslo jednací: SÚ/2222/12/Kle-109-Zast; spisová značka: SÚ/2222/12/Kle ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Víceúčelový objekt občanské vybavenosti na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 119/1 (ostatní plocha), 119/9 (ostatní plocha), 119/13 (ostatní plocha), 119/17 (ostatní plocha) a 186/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár a termínu od 6.11.2018 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 5.12.2018 11:43:07 Klementová Jitka

Datum žádosti: 13. 11. 2018

Věc: Spotřeba kávy

Žádost: Žádost o informaci dle Zákona č. 106/1999 ze dne 13.11.2018 ve věci spotřeby kávy, značky a typu kávy podávané návštěvám v kancelářích vedení města a spotřeby kávy v kg od počátku roku 2018 v kancelářích vedení města

Odpověď: 1. Značka a typ kávy – zrnková káva vždy dle aktuální akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích (většinou Horeka Douwe Egberts, Segafredo Intermezzo, Jacobs Krönung a další), mletá káva Jihlavanka Standard vždy dle akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích a instantní káva vždy dle akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích. 2. Spotřeba kávy v kg od počátku roku 2018 do 22.11.2018 v kancelářích vedení města - nevede se statistika množství podávané kávy v kancelářích vedení města. 3. Káva se podává nejen v kancelářích vedení města, ale i na zasedáních zastupitelstva města, na seminářích ZM, na schůzích rady města, na zasedání komisí rady města a na zasedání výborů zastupitelstva města, na poradách vedení MěÚ, na jednáních pracovních skupin a na jednáních odborů MěÚ, které se konají za účasti externích účastníků jednání v zasedacích místnostech MěÚ. Celková spotřeba kávy za výše uvedeným účelem je od počátku roku 2018 do 22.11.2018: 35,3 kg.

Další informace: sekretariát starosty

Poslední změna: 22.11.2018 08:41:20 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 23. 10. 2018

Věc: Parkování v ulici Palachova

Žádost: Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace související s plánem postavení nových parkovacích míst na ulici Palachova – zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, popřípadě závazné stanovisko procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Žádost o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Odpověď: Požadované dokumenty byly poskytnuty elektronicky. Za poskytnutí informace nebyla požadována úhrada.

Další informace: Jiří Kasper, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 181, e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

Poslední změna: 24.10.2018 14:12:51 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 22. 10. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínech od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 5.10.2018 do data odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a v termínu od 5.10.2018 do dnešního dne nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 5.11.2018 15:15:19 Klementová Jitka

Datum žádosti: 12. 10. 2018

Věc: Žádost o informaci - přechod pro chodce 1. Máje ZR

Žádost: Žádost o poskytnutí podrobné cenové nabídky všech uchazečů ke všem částem zakázky: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_241.html

Odpověď: Na příslušnou veřejnou zakázku v otevřeném výběrovém řízení a s přímo oslovenými 6 uchazeči podal nabídku pouze jeden uchazeč, přičemž jeho cenová nabídka je zveřejněna jako součást uzavřené smlouvy v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6079087

Poslední změna: 17.10.2018 11:12:42 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 4. 10. 2018

Věc: Informace o e-mailové komunikaci

Žádost: 1. Celkový počet odeslaných e-mailů od 1. do 3. října 2018 včetně. 2. Celkový počet e-mailů vytvořených a odeslaných tiskovým mluvčí Magistrátu ve dnech od 1. do 3. října 2018 včetně. 3. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 tajemníkovi města. 4. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 starostovi města. 5. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 místostarostovi města. 6. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 radním města. 7. Počet zodpovězených e-mailů od 1. do 3. října 2018 zaslaných třetím subjektům mimo úřad radnice.

Odpověď: 1. 59 e-mailů 2. 0 e-mailů 3. 0 e-mailů 4. 6 e-mailů 5. 1 e-mail 6. 2 e-maily 7. 22 e-mailů

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 22.10.2018 11:08:05 Axman Jakub

Datum žádosti: 4. 10. 2018

Věc: Informace o Žďárských novinách

Žádost: 1. Text žádosti Žďárských novin o opravu chyby v textu Jakuba Axmana. 2. Datum, kdy text žádosti Žďárských novin projednala redakční rada. 3. Zápis o projednání žádosti Žďárských novin 4. Veškeré přípisy Jakuba Axmana orgánům města ve věci žádosti Žďárských novin

Odpověď: 1. Vážený pane Axmane, i my bychom Vás rádi požádali o zveřejnění reakce na článek „Žďárský zpravodaj je tu pro občany již čtyři roky!“, který vyšel v posledním čísle. Text: Reagujeme na článek „Žďárský zpravodaj je tu pro občany již čtyři roky!“, v němž jsou uvedeny nepřesnosti i nepravdy. V článku je správně uvedeno, že před Žďárským zpravodajem občané dostávali do schránek Noviny žďárské radnice. Nepřesně je uvedeno, že je vydávaly Jihlavské listy; jednalo se o společnost Parola, spol. s r.o. Zcela nepravdivě je však v článku uvedeno, že Městský úřad neměl „žádnou kontrolu nebo pravomoc nad otištěnými informacemi či na jejich podobě“. Články města byly autorizovány a kontrolovány vedením města, což mohou potvrdit i bývalí starostové Dagmar Zvěřinová nebo Jaromír Brychta. Petr Klukan, jednatel firmy Parola 2. Redakční rada se touto věcí nazabývala. 3. Zápis není pořizován. 4. Žádné písemné přípisy nebyly zaslány.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 22.10.2018 11:10:51 Axman Jakub

Datum žádosti: 1. 10. 2018

Věc: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že k dnešnímu dni není vedeno žádné správní řízení podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 4.10.2018 07:10:49 Klementová Jitka

Datum žádosti: 1. 10. 2018

Věc: deratizace

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Deratizace Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Seznam všech míst s provedenou plošnou deratizací 2. Jaký typ škůdců bude huben deratizací? 4. Kolik kg jedu bylo použito 6. Bude provedeno hubení škůdců i v kanceláři tajemníka? 7. Seznam všech tiskových výstupů o provedené očistě města od škůdců Prosím o jejich zaslání v elektronické podobě Děkuji M.M., Jihlava

Odpověď: Vážený pane, k Vašemu dotazu ohledně deratizace oznamuji, že deratizace ve Žďáře doposud neproběhla. Přesto se pokusím na některé dotazy odpovědět. Ad1) bude se provádět na veřejných prostranstvích ve městě a v budovách, které jsou ve správě města (viz. příloha). Ostatní vlastníci pozemků a objektů provádějí deratizaci na své náklady. Ad2) bude huben především potkan obecný (Rattus norvegicus). Ad4) deratizace bude provedena za použití antikoagulačních přípravků v nabídkové ceně 69.940Kč bez DPH včetně práce. Předpokládaná spotřeba jedu není v nabídce samostatně uvedena. Ad6) ne Ad7) https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2018-10.pdf na straně 12 S pozdravem Ing. Jaroslav Kadlec vedoucí organizační složky

Poslední změna: 3.10.2018 10:07:21 Kadlec Jaroslav Ing.

Datum žádosti: 14. 9. 2018

Věc: Rekonstrukce chodby 2. patro budovy MěÚ

Žádost: Žadatel žádá o veškerá písemná rozhodnutí se všemi přílohami o rekonstrukci chodby ve 2. patře budovy MěÚ (ke kanceláři pana starosty) a dále o veškeré cenové kalkulace se všemi přílohami o rekonstrukci chodby.

Odpověď: Žadateli odpovězeno, že rozhodnutí o rekonstrukci pravého křídla chodby ve 2.patře budovy MěÚ Žďár n.S. bylo ústní na poradě starosty města s tajemníkem MěÚ a správcem budovy MěÚ. Financování rekonstrukce bylo následně schváleno ZM dne 6.9.2018 v rámci rozpočtových opatření č. 5/2018 - usnesení č. 30/2018/OF/4 Cenová kalkulace v podobě položkového rozpočtu je součástí přiložené Smlouvy o dílo.

Přílohy:
Smlouva o dílo (343 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 27.9.2018 15:26:08 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Zpráva o stavu města

Žádost: Žadatel žádá o poskytnutí Zprávy o stavu města, projednané na schůzi rady města dne 24.09.2018.

Odpověď: Žadateli sděleno, že Zpráva o stavu města je k dostupná na webových stránkách města Žďár nad Sázavou na následujícím odkazu: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zprava-o-stavu-města.

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 26.9.2018 15:30:24 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Poskytnutí kopie všech připomínek radních ke Zprávě o stavu města a o poskytnutí kopie připomínek třetích osob ke Zprávě o stavu města

Žádost: Žadatel požaduje připomínky radních ke Zprávě o stavu města a připomínky třetích osob ke Zprávě o stavu města.

Odpověď: Žadateli odeslány připomínky radních ke Zprávě o stavu města - viz příloha. Žadateli sděleno, že připomínky třetích osob ke Zprávě o stavu města neexistují.

Přílohy:
bez názvu (251 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 26.9.2018 15:27:04 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Žádost o informace o soudních rozsudcích

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro starostu města od roku 2017 dosud 2. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro radní města od roku 2017 dosud 3. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro zastupitele města od roku 2017 dosud 4. Kopie článků v městském zpravodaji o rozsudcích Nejvyššího správního soudu od roku 2017 dosud

Odpověď: Žádné tiskové zprávy o rozsudcích nebyly ve jmenovaném období vydány, žádný článek ve Žďárském zpravodaji o rozsudku NSS nebyl publikován. Za Město Žďár nad Sázavou přebírá veškeré doručené rozsudky starosta města (jsou mu adresovány jako statutárnímu zástupci města) a dle organizačního řádu jej rozděluje jednotlivým odborům MěÚ, kterým dané rozsudky věcně přísluší.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 26.9.2018 11:04:42 Axman Jakub

Datum žádosti: 7. 9. 2018

Věc: Žádost o informace - dotace

Žádost: Poskytnutí veškerých žádostí o dotace Českobratrské církve evangelické od roku 2014 dosud a veškerých žádostí o dotace náboženských obcí od roku 2014 dosud

Odpověď: Žádosti byly poskytnuty v plném rozsahu v elektronické podobě. Vzhledem k velkému objemu dat byly odeslány prostřednictvím www.uschovna.cz

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 12.9.2018 13:59:39 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 3. 9. 2018

Věc: Přidělení dotace spolku Erteple a Hmla

Žádost: 1. žádost o dotace 2017 2. žádost o dotaci 2018

Odpověď: - Žádosti spolku Erteple a Hmla z roku 2017 a 2018 včetně příloh , dotační program Kultura na projekty Kultura v kostce. - Statutární zástupce spolku p. Kostečka na žádost starosty města Mgr. Navrátila souhlasí s poskytnutím žádostí pro účely naplnění zákona 106/1999 Sb. Dále sděluje, že se jedná o duševní vlastnictví a autorské dokumenty náležící organizaci a nesouhlasí s jejich dalším šířením, zveřejňováním či publikováním.

Další informace: Dana Hrstková

Poslední změna: 3.1.2019 09:50:42 Hrstková Dana

Datum žádosti: 31. 8. 2018

Věc: Dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2010-14, dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2014-2018

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve věci poskytnutých dotací na činnost klubu Batyskaf v letech 2010-14 a dotací na činnost klubu Batyskaf v letech 2014-2018.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď - dotace klubu Batyskaf v letech 2010-2014, 2014-2018 (382 kB)

Další informace: starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 14.9.2018 14:00:14 Bublánová Iva

Datum žádosti: 29. 8. 2018

Věc: Zápis z jednání RM 27.08.2018

Žádost: Žádost o zápis z jednání RM 27.008.2018 se všemi dodatky a přílohami

Odpověď: Informace byly poskytnuty - zveřejněny na odkazu na webu města ZR - v kapitole Samospráva - rada města. Materiály projednané na RM 27.08.2018 rovněž zveřejněny na webu města ZR - kapitola samospráva - rada města - jednání 94.schůze RM

Další informace: starosta města

Poslední změna: 21.12.2018 09:11:27 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 8. 2018

Věc: Zpráva o stavu města

Žádost: Žádost o veškeré podklady předložené radním města v souvislosti se Zprávou o stavu města

Odpověď: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - viz příloha

Přílohy:
Rozhodnutí (561 kB)

Další informace: starosta města

Poslední změna: 21.12.2018 09:24:33 Bublánová Iva

Datum žádosti: 24. 8. 2018

Věc: Právní akty k nemovitostem p.č. 366 a 260/5 v k.ú. Rožná.

Žádost: Poskytnutí kopie dokladů (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně užívání)vztahujících se ke stavbě na pozemku p.č. 336 a pozemku p.č 260/5 vše v kat. území Rožná

Odpověď: Katastrální území Rožná nepatří do správního obvodu Města Žďár nad Sázavou. Stavebnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o výše uvedené stavbě, a proto se ve spisovně úřadu požadované doklady nenacházejí. Z výše uvedeného důvodu nelze požadované doklady poskytnout.

Poslední změna: 6.9.2018 14:40:51 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 12. 8. 2018

Věc: poskytnutí kopií dokladů ke stavbě pro rekreaci, Borky, k.ú. Vojnův Městec

Žádost: poskytnutí kopií vyjádření dotčených orgánů, které má stavební úřad k navrhované stavbě k dispozici a dále poskytnutí seznamu vyjádření včetně jejich kopií, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu

Odpověď: požadované kopie vyjádření dotčených orgánů, soupis spisu a kopie vyjádření, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu byly v plném rozsahu poskytnuty

Poslední změna: 27.8.2018 16:39:27 Bartošová Veronika Ing.

Datum žádosti: 26. 7. 2018

Věc: externí právní služby

Žádost: 1. Celková výše právních služeb a odborných expertiz externích právníků od roku 2017 dosud 2. Kopie právních stanovisek a odborných expertiz extérních právníků od roku 2017 dosud

Odpověď: 1. v roce 2017 vynaložilo město Žďár nad Sázavou celkem částku ve výši 86.518,92 Kč a do 30.6.2018 částku ve výši 1.119,25 Kč za právní služby od externích právníků. Uvedené částky se týkaly nákladů za zastupování města ve sporu o zrušení části územního plánu. 2. Město Žďár nad Sázavou si v roce 2017 ani do 15.7.2018 nenechávalo zpracovávat odborné expertizy externími právníky.

Poslední změna: 1.8.2018 07:53:02 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 25. 7. 2018

Věc: korespondence starosty ve věci VDV

Žádost: žádost o odeslané i přijaté přípisy starosty města a orgánů města ve věci VDV Vysočiny odeslané Kraji Vysočina vč. příloh, přípisy třetím subjektům ve věci VDV

Odpověď: Poskytnuty veškeré požadované materiály, zveřejněny na odkazu: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-anovych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 21.12.2018 08:54:38 Bublánová Iva

Datum žádosti: 9. 7. 2018

Věc: Dotazy a náměty

Žádost: Poskytnutí informace k elektronické dotazovně.

Odpověď: připojený soubor

Přílohy:
bez názvu (83 kB)

Poslední změna: 16.7.2018 10:04:22 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 28. 5. 2018

Věc: Poskytnutí informace o počtu osob

Žádost: Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: A) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu v budovách s adresou: Libušínská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Dolní 24, 26, 28, 32, 34, 36 B) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu ve Žďáře nad Sázavou (bez jeho místních částí) C) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu v místních částech Žďáru nad Sázavou, tj. Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
bez názvu (76 kB)

Další informace: Lucie Kolbábková - odbor OSŽÚ

Poslední změna: 31.5.2018 10:35:29 Kolbábková Lucie

Datum žádosti: 16. 4. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. Redakční rada stanovuje a odsouhlasuje seznam témat. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ b. Historie – strana 2 – chybí tečka: „… po 13 hodině…“, místo „… po 13. hodině…“ c. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ d. Historie – strana 2 – chyba: „… 4. Ukrajinského frontu…“, místo „… 4. ukrajinského frontu…“ e. Historie – strana 2 – chyba: „… od roku 1941 řadou…“, místo „… od roku 1941 řadu…“ f. Historie – strana 2 – chyba: „… i ve Východní Evropě…“, místo „… i ve východní Evropě…“ g. Historie – strana 2 – chybí čárka: „… dáno přežít náleželi…“, místo „… dáno přežít, náleželi…“ h. Cenu města získal letos Jiří Libra – strana 4 – chybí tečka na konci věty: „… v pěveckém sboru Svatopluk“, místo „… v pěveckém sboru Svatopluk.“ i. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – čárka navíc: „… aby se na trhu líbilo všem, jak prodejcům, tak…“, místo „… aby se na trhu líbilo všem jak prodejcům, tak…“ j. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – chyba: „… idea Žďárských farmářských trhu…“, místo „… idea Žďárských farmářských trhů…“ k. Den Žďáru 2018 je tady. Přijďte i vy! – strana 6 – chyba: „Druhou červnovou soboru…“, místo „Druhou červnovou sobotu…“ l. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – chyba: „Proč jste se o pozici na odboru majetkoprávním ucházela?“, místo „Proč jste se o pozici na oddělení projektů a marketingu ucházela?“ m. Lidé se dočkají dalších kompostérů – strana 10 – chyba: „Minulý rok byli obyvatelé…“, obyvatelé byli informováni již před dvěma roky n. Anketa pro zastupitele – strana 12 – chyba: Radek Černá, místo Radek Černý o. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chyba: „Koncem března nasvítila Žďár…“, místo „Koncem března navštívila Žďár…“ p. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chybí čárka: „… organizaci jako máme my…“, místo „… organizaci, jako máme my…“ q. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – čárka navíc: „… předjíždění či přecházení, rychlejší…“, místo „… předjíždění či přecházení rychlejší…“ r. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – chyba: „… hrozí střed s…“, místo „… hrozí střet s…“ s. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chybí čárka: „… město poskytuje je systém…“, místo „… město poskytuje, je systém…“ t. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chyba: „… modernizuje soustavu…“, místo „… modernizuje soustavou…“ u. Žďárské florbalistky zabodovaly v republikovém turnaji – strana 16 – chyba: „… zaslouženě vyhrál 4:3.“, místo „… zaslouženě vyhrály 4:3.“ v. Mezinárodní volejbal opět ve Žďáře! – strana 19 – chyba: „… od 27. do 29. dubnu…“, místo „… od 27. do 29. dubna…“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, v této věci nevydává žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady. Jednání o Žďárském zpravodaji jsou vedena ústní formou. 4. Viz. přílohy. 5. 19. března – zasedání redakční rady, délka jednání: 1 hodina, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radek Černý, Martin Mrkos a Rostislav Dvořák; 11. dubna – krátká porada, délka jednání: 15 minut, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 27.4.2018 11:43:58 Axman Jakub

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: tok Rejznarka

Žádost: zpochybnění evidence vodního toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních, náhon

Odpověď: Centrální evidenci vodních toků MZ a případně další státní orgány a organizace, že na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k.ú. Najdek na Moravě se nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok ve smyslu zákona a příslušných správních rozhodnutí - zda odbor životního prostředí v této souvislosti upozornil výše uvedené orgány a organizace, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl“. K Vašemu podání uvádíme: - v našem sdělení z 15.03.2018 č. j. ŽP/487/18/VM/1, které jste obdržel 19.03.2017, a taktéž při Vaší osobní návštěvě na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou 19.3.2018 jste byl podrobně informován, jakým způsobem a na základě jakých podkladů došlo správcem toku (Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov) k opravě části vodního toku Rejznarka, tj. jeho zatrubněné části, v Centrální evidenci vodních toků. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad je pouze uživatelem Centrální evidenci vodních toků, nevytvořil ji a ani ji neopravuje. Vedení trasy vodního toku Rejznarka nemáme důvod zpochybňovat, neboť dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), jsou vodními toky nejen povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých, ale jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Dále znovu opakujeme, že dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Toto řízení je vždy vedeno z moci úřední. Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že jsme žádné státní orgány a organizace neupozorňovali (a ani to není naší povinností, neboť správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu tato byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena), že se na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k. ú. Najdek na Moravě nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok. Vodoprávní úřad nemá důvod Centrální evidenci vodních toků zpochybňovat. Se shora uvedeným souvisí odpověď i na Vaši druhou otázku - žádné orgány a organizace jsme neupozorňovali, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl.

Poslední změna: 11.4.2018 13:46:53 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou – strana 3 – chybí tečka na konci článku b. Co je nového? Aneb poznámky z rady – strana 4 – chyba: „20-ti letech“ místo „20 letech“ c. Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní? – strana 5 – překlep: „ttevřený“ místo „otevřený“ d. Jak by měl vypadat Chytrý Žďár – strana 5 – čárka ve větě navíc: „Tam by se lidé mohli dozvědět co se děje…“ e. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – uvedena mylná informace: paní Miklíková působila na odboru majetkoprávním 5 let f. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – překlep: „město“ místo „místo“ g. Žďáráci se postavili nařízení GDPR. Školí obce i neziskovky – strana 9 – překlep: „aktivnně“ místo „aktivně“ h. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „Viki“ místo „Wiky“ i. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „přes“ místo „před“ j. Rozhovor: S Martinou Sáblíkovou o olympiádě a životě – strana 11 – překlep: „rychlorbuslení“ místo „rychlobruslení“ k. Slova zastupitelů – strana 13 – uvedena mylná informace: Radek Černý je členem zastupitelského klubu ODS l. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „Masopusto“ místo „Mastopust“ m. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „odbou“ místo „dobou“ n. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chybí čárka: „Cílem je široké veřejnosti ukázat, co, podle biblických skutečností, křesťané v podobě Velikonoc slaví.“ o. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chyba: „Na Hradech“ místo „na hradech“ p. Žďárské florbalistky opět zvítězily – strana 17 – chyba: „kraje Vysočina“ místo „Kraje Vysočina“ q. Zaostřeno na Žďár 2018 – strana 23 – mylná informace: místo jména vítěze a počtu zaslaných fotografií bylo uvedeno „xx“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, není tedy oprávněn vydávat žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 4.4.2018 16:51:09 Axman Jakub

Datum žádosti: 22. 3. 2018

Věc: Strategie Centrum - materiál Ing.arch. Ryšky

Žádost: Žadatel požadoval poskytnutí materiálu prezentovaného radě města dne 12.3.2018 (Strategie Centra)

Odpověď: Materiál Strategie města prezentovaný radě města a na veřejném projednávání s občany je dostupný na webových stránkách města v roletce Aktivně pro Žďár - Setkání s občany - Strategie Centrum. Odkaz http://www.zdarns.cz/media/files/setkani-s-obcany/2018/2018-03-07/Strategie_centrum_prezentace.pdf

Přílohy:
Strategie Centrum (44 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 3.4.2018 12:05:33 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 15. 3. 2018

Věc: Dotaz na tiskového mluvčího

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Seznam příjemců tiskových zpráv radnice 2. Text pozvánky na tiskovou konferenci dne 14. března 2018 3. Seznam obeslaných médií na konferenci 14. března 2018 4. Seznam účastníků tiskové konference 14. března 2018

Odpověď: 1. Seznam příjemců tiskových zpráv radnice a. Jihlavské listy b. Český rozhlas c. Hit magazín d. Žďárský průvodce e. Právo f. AGF Media g. Deník h. Aktuálně i. Centrum j. Česká televize k. Český rozhlas Vysočina l. ČTK m. Televize Vysočina 2. Text pozvánky na tiskovou konferenci dne 14. března 2018 Dobrý den, rád bych Vás pozval na tiskovou konferenci vedení Žďáru nad Sázavou. Uskuteční se ve středu 14. března 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti rady města. Z programu se můžete těšit na téma Strategie Centrum, podrobnosti o výběrovém řízení na dodavatele stavby v oblasti Klafar III nebo spolupráci města s Vysočina Tourism v oblasti propagace Žďáru.. Prosím o potvrzení účasti. Budu se těšit na setkání! S pozdravem, Jakub Axman 3. Seznam obeslaných médií na konferenci 14. března 2018 a. Jihlavské listy b. Český rozhlas c. Hit magazín d. Žďárský průvodce e. Právo f. AGF Media g. Deník h. Aktuálně i. Centrum j. Česká televize k. Český rozhlas Vysočina l. ČTK m. Televize Vysočina 4. Seznam účastníků tiskové konference 14. března 2018 a. Jeden člověk za Jihlavské listy b. Jeden člověk za Deník

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 19.3.2018 08:43:29 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 9. 3. 2018

Věc: vodní tok Rejnarka

Žádost: žádost p. Holemáře o informaci - změna v Centrální evidenci vodních toků - vodní tok Rejzarka v k.ú.Najdek na Moravě

Odpověď: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel 09.03.2018 Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o tyto informace: - na základě jakých konkrétních podkladů stanovil Městský úřad, odbor životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou existenci vodního toku Rejznarka - zda odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s provedením opravy (změny) toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních toků vydal nějaké správní rozhodnutí. K výše uvedenému sdělujeme: - jak je Vám známo z korespondence našeho odboru životního prostředí vedené v minulém roce s JUDr. Trutnovou a správcem vodního toku Rejznarka, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov, kterou dle Vašeho sdělení máte také k dispozici, Lesy České republiky, s. p. Správa toků - oblast povodí Vltavy byly naším odborem požádány o sdělení, v jakém úseku vykonávají správu vodního toku Rejznarka (zda i zatrubněného úseku, kde je rozpor se zákresem vodního v Centrální evidenci vodních toků) a zda také tuto zatrubněnou část vedou v evidenci majetku. Také jsme upozornili na ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), kdy v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Lesům České republiky jsme zaslali situaci zatrubněné části v měřítku 1:5000 a v měř. 1:500, dále situaci vodního toku Rejznarka, poskytnutou z geoportálu Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava s orientačním vyznačením změny trasy toku, a následně i stavební povolení a kolaudační rozhodnutí pro přeložku náhonu vydané Okresním národním výborem, odborem vodního a lesního hospodářství Žďár nad Sázavou pro OPP Bystřice nad Pernštejnem. Lesy České republiky, s. p. nám sdělily, že ve skutečnosti zatrubněná část vodního toku odpovídá trase přeložky náhonu a takto bude tedy provedena i oprava trasy v Centrální evidenci vodních toků. Nahlédnutím do tohoto portálu bylo zjištěno, že oprava trasy již byla provedena. Z toho je zřejmé, že existenci vodního toku nestanovil náš odbor životního prostředí, pouze správci vodního toku Rejznarka poskytl podklady, které má k dispozici a ten zajistil soulad s Centrální evidencí vodních toků – opravu trasy dle skutečnosti. V souvislosti s tím náš odbor životního prostředí nevydával žádné správní rozhodnutí – jak jsme již uvedli, v případě pochybnosti o tom, zda se jedná o vodní tok, rozhodoval by dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona příslušný krajský úřad, tj. Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava.

Další informace: Věra Mišingerovuá

Poslední změna: 19.3.2018 08:41:54 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 12. 2. 2018

Věc: Podklady pro radní na 83. schůzy RM

Žádost: Žadatel žádá o poskytnutí podkladů pro bod č.10 a č. 19. jednání 83. RM konané 12.2.2018.

Odpověď: dne 15.2.2018 byly MěÚ Žďár nad Sázavou doručeny vaše žádosti o poskytnutí materiálů pro radu města týkající se Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství měst/obcí a Převod akcií spol. SATT a.s.. V souladu s § 6 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněné na webu města pod odkazy http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1408-18-OKS.pdf http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1416-18-mst.pdf Současně si dovoluji upozornit, že v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je dáno, že „ Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.“ Město Žďár nad Sázavou v souladu se Zásadami transparentnosti vydanými ZM zveřejňuje projednané materiály na webu města současně s ověřeným Zápisem.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 20.2.2018 12:50:47 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 22. 1. 2018

Věc: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Žádost: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Odpověď: Dobrý den pane Polanský K Vašemu dotazu, týkajícímu se výše nájemného podle kategorií bytů sděluji následující. Kategorie bytů byty zrušeny novelizací občanského zákoníku a to s účinností od 01.01.2006 ( předpokládám, že si tento termín novelizace pamatuji správně, neboť pro můj stávající výkon práce tento termín není podstatný). Dnešní právní úpravy pracují pouze s termíny Byt a nebo Byt se sníženou kvalitou. Bytem se rozumí téměř všechny byty. Byt se sníženou kvalitou je takový byt, kde je WC umístěno mimo byt (např. pavlač), kde se k vytápění používají kamna na tuhá paliva, do bytu není zavedena teplá voda apod. Ve Žďáře nad Sázavou je stanovená sazba nájemného u bytů ve výši 49,46- Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou je sazba nájemného ve výši 44,52 – Kč/m2. Výše nájemného ale může být v jednotlivých obcích rozdílná, neboť každá obec si s majetkem hospodaří dle vlastního rozhodnutí. Znamená to, že výše nájemného ve Žďáře nad Sázavou nemusí být stejná, jako výše nájemného v Bystřici nad Pernštejnem. Pokud budete mít další dotaz, kontaktujte mne prosím na uvedené e.mailové adrese. Přeji krásný lednový den S pozdravem

Další informace: Milfajtová Lenka , odbor majetkoprávní

Poslední změna: 15.2.2018 12:02:43 Milfajtová Lenka

Datum žádosti: 19. 1. 2018

Věc: Stažené body z jednání rady města

Žádost: Žadatel žádá o seznam bodů jednání rady města, které byly v průběhu projednávání staženy z pořadu jednání od 1.12.2017 dosud.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
bez názvu (304 kB)

Poslední změna: 21.2.2018 10:51:34 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 1. 2018

Věc: Investiční plán na rok 2018 - 2021

Žádost: Žádost zaslání investičního plánu města na rok 2018, respektive seznam investičních projektů na období 2018 - 2021

Odpověď: Akční plán města a tabulka investic připravovaných odborem rozvoje a ÚP

Přílohy:
Odpověď vč. příloh (462 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 26.1.2018 13:40:08 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 30. 11. 2017

Věc: Implementace GDPR a příspěvkové organizace města

Žádost: 1/ Jakým způsobem hodláte zajistit soulad s GDPR? 2/Plánujete zadat veřejnou zakázku na právní služby k zajištění GDPR? 3/ Kolik PO zřizujete? 4/ Plánujete implementovat GDPR společně s obcemi ORP?

Odpověď: Vážená paní, vážený pane, dne 1.12.2017 nám byla doručena vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se implementace Nařízení EP 2016/679. K tomu vám sděluji následující: 1. Soulad s Nařízením zajistíme dle ustanovení Nařízení 2016/679. Stejně jako jsme zajistili naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů 2. O způsobu zajištění ( vlastními zaměstnanci nebo službou) nebylo dosud rozhodnuto. 3. Město Žďár nad Sázavou zřizuje 12 příspěvkových organizací. Více na http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/ 4. O spolupráci s obcemi ve správním obvodu ORP nebylo jednáno. S pozdravem Ing. Jan Havlík, MPA

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 24.1.2018 10:48:08 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 13. 11. 2017

Věc: Materiály pro radu města

Žádost: Žadatel žádá poskytnutí 2 materiálů pro radu města, a to 1289/2017/star a 1274/2017/Sportis

Odpověď: dne 13.11.2017 byly MěÚ Žďár nad Sázavou doručeny vaše žádosti o poskytnutí materiálů pro radu města 1289/2017/star a 1274/2017/Sportis. V souladu s § 6 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněné na webu města pod odkazy http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1289-17-star.pdf a dále http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1274-17-sportis.pdf

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 20.11.2017 08:54:44 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 3. 11. 2017

Věc: Informační systém evidence obyvatel

Žádost:

Odpověď: odpověď zveřejněna

Přílohy:
bez názvu (105 kB)

Další informace: Ing. Krčil Roman

Poslední změna: 15.11.2017 11:04:39 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 4. 10. 2017

Věc: Žádost o zaslání informací ze spisu dle zákona §106/1999 Sb

Žádost: Žádost o zaslání informací ze správního spisu k uloženým pokutám za maření styku s dítětem a zda byly uhrazeny

Odpověď: Odeslána odpověď s informací, že OSPOD městského úřadu není kompetentní k ukládání pokut pro maření výkonu rozhodnutí soudu a pokud byl projednáván přestupek, tak ne řízením na sociálním odboru

Další informace: Bc. Denisa Bencová

Poslední změna: 19.10.2017 11:16:03 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 17. 8. 2017

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Žádost: Informace o výskytu "škodlivých" ptáků ve městě a kompenzace vzniklých škod.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Poskytnutí informace (182 kB)

Poslední změna: 25.8.2017 12:26:50 Hromádková Tereza Ing.

Datum žádosti: 15. 8. 2017

Věc: Sečení trávy ve městě

Žádost: Žádost o poskytnutí: Pokynů starosty města směrem k úředníkům k sečení trávy ve městě od 1.6.2017 dosud, veškerých přípisů starosty města třetím stranám k sečení trávy od 1.6.2017 dosud, veškerých písemných zpráv pro starostu města k sečení trávy od 1.6.2017 dosud.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
odpověď (113 kB)

Poslední změna: 31.8.2017 12:27:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 7. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost: Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
odpověď (50 kB)

Poslední změna: 1.8.2017 08:45:10 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 24. 7. 2017

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení trávy

Žádost: Viz příloha

Odpověď:

Přílohy:
Žádost o informaci dle Zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení (2786 kB)

Poslední změna: 10.8.2017 15:27:29 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 24. 7. 2017

Věc: poskytnutí informací dle písemného dopisu

Žádost: Poskytnutí informací z různých oblastí správy města.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
poskytnutí informace (77 kB)

Poslední změna: 11.8.2017 11:28:10 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 19. 7. 2017

Věc: vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem (75 kB)

Poslední změna: 19.7.2017 17:16:15 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 7. 7. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace o autorizované obalové společnosti

Žádost:

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (95 kB)
Smlouva s EKO-KOM (851 kB)

Poslední změna: 17.7.2017 15:14:52 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 19. 6. 2017

Věc: Poptávka firem na sečení trávy

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď (27 kB)

Další informace: Eva Křesťanová

Poslední změna: 4.7.2017 11:56:21 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 12. 6. 2017

Věc: Sečení trávy

Žádost: sazba za sečení trávy Lučiny

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
bez názvu (76 kB)

Poslední změna: 27.6.2017 11:59:04 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: Sečení trávy

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu všech jednání vč.zápisů z jednání s účastí starosty města k problematice sečení trávy ve městě od 1.1.2017 dosud, všechna veřejná vyjádření starosty města k sečení trávy ve městě od 1.1.2017 dosud, veškerá písemná komunikace starosty města k problematice sečení trávy od 1.1.2017 dosud, vč. písemných informací starosty města k problematice sečení trávy ve městě od 1.1.2017 pro členy rady města a ZM.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
sečení trávy - informace (98 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 26.6.2017 14:05:55 Bublánová Iva

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: seznam právnických osob s majetkovou účastí

Žádost: seznam právnických osob s majetkovou účastí města

Odpověď: seznam právnických osob s majetkovou účastí města

Přílohy:
seznam právnických osob s majetkovou účastí (65 kB)
bez názvu (80 kB)

Další informace: Vácová J.

Poslední změna: 13.6.2017 07:18:47 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: poskytnutí dokumentu Policejní žádost s č.j. KRPJ-1/ČJ-2017-1614UO

Odpověď: dne 8.6.2017 jste požádal o poskytnutí dokumentu označeného č.j. KRPJ-1/ČJ-2017-1614UO. V souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. vám sděluji, že tento dokument je zveřejněný na http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-067/1079-17-OKS.pdf

Poslední změna: 14.6.2017 08:10:07 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: Docházka radních města

Žádost: Žádost o poskytnutí informací: 1. počet jednání rady města od 1.1.2017 dosud 2. jmenný seznam všech radních města s uvedením počtu jednání (od 1.1.2017 dosud) rady města, z kterých se omluvili

Odpověď: viz přiložený dokument

Přílohy:
docházka radních (95 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 26.6.2017 14:32:47 Bublánová Iva

Datum žádosti: 7. 6. 2017

Věc: Informace o subdodavatelích firmy GFP service s. r. o.

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď (60 kB)

Poslední změna: 30.6.2017 11:24:36 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 2. 6. 2017

Věc: Žádost o informace - rybníky

Žádost: obracím se na vás s úctou se žádostí o poskytnutí informací a to s následujícími dotazy: 1. Jaká je průměrná cena ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví obce a to u: a) vodních ploch určených k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) vodních ploch s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.)

Odpověď: k Vaší žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 2.6.2017 sdělujeme, že: a) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy určené k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.). Z tohoto důvodu také nemůžeme poskytnou informaci o průměrné ceně ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 5.6.2017 09:25:24 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 5. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí podání paní ing. H.H. nazvané trestní oznámení a úplný seznam příjemců na radnici.

Odpověď: dne 31.5.2017 jste požádal o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se trestního podání paní H.H. doručeného na město Žďár nad Sázavou. Konkrétně podání paní H.H. nazvané trestní oznámení a úplný seznam příjemců dokumentu na radnici. K vaší žádosti sděluji, že do dnešního dne se nepodařilo získat souhlas s poskytnutím dokumentu paní H.H. , proto vám ho dle § 11 odst. 2 písm. a) nemohu poskytnout. Dokument byl poslán elektronicky následujícím příjemcům : Navrátil Zdeněk Mgr. ; Klement Josef Ing. ; Havlík Jan Ing. MPA ; Miklík Jaroslav Ing. ; Koubek Luboš Ing. ; Grepl Martin ; Jindrová Pavlína ; Kališ Aleš ; Kamarád Jiří ; zdenek.kocian@zdarns.cz; Leopoldová Lenka ; Pohanka Bohumil Ing. ; Růžičková Iveta ; Konečná Renata BA (Hons) ; Vinopalová Věra Ing. ; Vácová Jitka Bc. ; Turinská Alena Ing. ; Benešová Alena ; Brychtová Lenka ; Dvořáková Eva Ing. ; Elblová Ilona ; Chrástová Lucie DiS. ; Konopásková Anna ; Štohanzlová Lenka ; Veselá Zdenka ; Zadinová Alena ; Zachová Miroslava ; Kadlec Jaroslav Ing. ; Dvořák Miloslav Ing. ; Kasper Jiří ; Komínková Drahoslava ; Kozáková Miluše ; Leština Kamil Ing. ; Šustrová Marie Ing. ; Prokopová Stanislava JUDr. ; Ťupová Jana ; Dvořáková Marie ; Mahel Tomáš Mgr. ; Miklíková Ivana Mgr. ; Milfajtová Lenka ; Neuman Vladimír Mgr. Bc. ; Šiklová Pavla ; Krčil Roman Ing. Bc. ; Nedoma Petr Bc. ; Hanychová Magdaléna Mgr. ; Kohlová Veronika Ing. ; Veverková Markéta Bc. ; Živná Hana ; Škodová Irena Ing. ; Fuksa Petr ; Faronová Darina Ing. ; Ryška Zbyněk Ing. Arch. ; Sýkora Vladimír ; Vostrejšová Zuzana Mgr. ; Vráblová Ilona Ing. ; Zástěrová Markéta ; sona.halamkova@zdarns.cz; Šírová Olga ; Bublánová Iva ; Filipi Zita ; Halušková Jana ; Hrnčířová Hana ; Kilianová Marie ; Kolbábková Lucie ; Lemperová Alena ; Linhartová Marie ; Marková Ilona ; Mašková Marcela ; Moravcová Věra ; Bublánová Iva ; Marková Ilona

Poslední změna: 14.6.2017 07:58:06 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 25. 5. 2017

Věc: Informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen

Žádost: Žádost o poskytnutí informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen.

Odpověď: Informace o důvodech zrušení jsou zveřejněny na webových stránkách města v materiálech pro radu a zastupitelstvo města.

Přílohy:
Znění odpovědi (81 kB)

Další informace: In. Irena Škodová

Poslední změna: 9.6.2017 08:44:54 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 25. 5. 2017

Věc: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika předložených do VŘ na ředitele

Žádost: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika pro příští období předložených jednotlivými kandidáty do VŘ na ředitele

Odpověď: na základě vaší žádosti ze dne 25.5.2017 o poskytnutí Koncepcí rozvoje Polikliniky ZR předložené jednotlivými kandidáty na ředitele PO Poliklinika, vám sděluji, že město Žďár nad Sázavou po ukončení VŘ vrátilo všechny uchazeči předložené dokumenty vyjma dokumentů úspěšného uchazeče, tedy jmenované ředitelky PO Poliklinika Ing. Komínkové, které souhlasila s poskytnutím této koncepce přiložené v příloze. Současně si dovoluji sdělit, že nejde o schválenou a orgány města projednanou koncepci, ale materiál Ing. Komínkové předložený do VŘ. Strategie rozvoje PO Poliklinika bude po dohodě se zřizovatelem v průběhu podzimu 2017 předložena a projednávána v radě města.

Další informace: starosta města

Poslední změna: 6.6.2017 18:30:37 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 5. 5. 2017

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Žádost o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu (OD/1455/16/RK) dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď: Zaslání požadovaných částí spisu č.j. OD/1455/16/RK.

Poslední změna: 9.5.2017 12:15:33 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 21. 4. 2017

Věc: Rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL

Žádost: Žádost o poskytnutí informací k řízení o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 a 1424/2 v k. ú. Polnička

Odpověď: Rozhodnutí o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 v k. ú. Polnička bylo vydáno pod č.j. ŽP/350/05-LH ze dne 23. 2. 2005 a bylo zpoplatněno částkou 169.765,- Kč. Pozemek p. č. 1424/2 v k. ú. Polnička byl trvale odejmut z PUPFL rozhodnutím pod č.j. ŽP/1169/12/LH ze dne 12. 6. 2012, současně s dalšími pozemky o výměře 0,1055 ha a toto odnětí bylo také zpoplatněno částkou 65.336,- Kč.

Další informace: Ladislav Holeš

Poslední změna: 24.4.2017 15:20:52 Holeš Ladislav Bc.

Datum žádosti: 20. 4. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informace vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička

Žádost: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička (včetně poskytnutí kopií těchto rozhodnutí) - podaná žádost ze dne 20.4.2017 byla (na základě výzvy k doplnění žádosti ze dne 27.4.2017) doplněna dne 1.6.2017

Odpověď: poskytnutí požadovaných informací (včetně kopií požadovaných rozhodnutí)

Poslední změna: 8.6.2017 08:15:25 Kalců Jaroslava

Datum žádosti: 29. 3. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace o petici

Žádost: Požadována informace, zda je sepsána petice obyvateli domu Brodská 1936/35.

Odpověď: Nemáme informaci, zda je sepsána petice obyvateli domu Brodská 1936/35. V evidenci petic vedené na oddělení finanční kontroly a interního auditu není v letošním ani minulém roce evidována žádná petice podaná obyvateli domu Brodská 1936/35.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 10.4.2017 15:31:15 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 23. 2. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: • vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách) • pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace • počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

Odpověď: dne 23.2.2017 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informace týkající se : 1. Vedení evidence „šikanózních žádostí o informace“ ( nadměrný počet, opakované od jednoho žadatele, lpění na formalitách atd.). K tomu vám sděluji, že žádnou evidenci tohoto typu nevedeme. Nicméně jsme v posledních měsících řešili opakované žádosti na platové poměry vedoucích zaměstnanců a ředitelů příspěvkových organizací od různých tazatelů, kteří využili formuláře, který jim na svém webu nabídl Žijeme Žďárem z.s.. Všech těchto 6 žádostí bylo totožných. Informace byla poskytnuta a protože obsahuje osobní údaje, tak do vlastních rukou žadatelů. K dálkovému přístupu byla zveřejněna pouze doprovodná informace. Tento postup byl napaden podáním na podezření ze spáchání přestupku tajemníkem MěÚ, který byl předán z důvodu podjatosti na KU Kraje Vysočina, který konstatoval, že žádný přestupek spáchám nebyl. 2. Počet nelze uvést, protože nevedeme evidenci těchto žádostí 3. Za rok 2015 bylo vyřízeno 20 žádostí a v roce 2016 pak 40 žádostí. Více informací najdete ve výročních zprávách zveřejněných na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 27.2.2017 10:16:54 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 17. 2. 2017

Věc: Investiční plán

Žádost: Žádost firmy Istav Media o zaslání investičního plánu města na rok 2017

Odpověď: Zaslán Akční plán města aktualizovaný ve Strategii města na webových stránkách města.

Přílohy:
Istav (223 kB)

Další informace: Ing.Irena Škodová

Poslední změna: 2.3.2017 08:26:21 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 31. 1. 2017

Věc: Plán investic 2017 - 2020

Žádost: Žádost o poskytnutí investičních plánů pro rok 2017 resp. seznamu projektů či rekonstrukcí města, které se mají uskutečnit v letech 2017 - 2020, případně dokončit z předešlých let.

Odpověď: V příloze je poskytnut Akční plán města zveřejněný ve Strategii rozvoje města. Ostatní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města případně na Profilu zadavatele.

Přílohy:
AMA (31 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 9.6.2017 08:29:31 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2017

Věc: Urbanistická studie Starý dvůr

Žádost: Žádost o poskytnutí urbanistické studie Starý dvůr v el.podobě

Odpověď: US Starý dvůr je zveřejněna na webových stránkách, zbývající výkresy jsou poskytnuty prostřednictvím "úschovny"

Přílohy:
bez názvu (25 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 9.2.2017 07:42:47 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2017

Věc: Studie úvozu

Žádost: Žádost o poskytnutí všech studií řešících úvoz

Odpověď: Projekt akce Naučná stezka Klafar je zveřejněn na webových stránkách města a není dostupný v požadované el. podobě, studie Starý dvůr je poskytnuta prostřednictvím "úschovny".

Přílohy:
5307 (31 kB)

Další informace: Ing. Irena škodová

Poslední změna: 9.2.2017 07:47:10 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 20. 1. 2017

Věc: finanční hotovost jako odevzdaný nález

Žádost: 1. Celková suma finančních prostředků nalezených a odevzdaných jako nález v roce 2016. 2. Celková suma finančních prostředků nalezených a odevzdaných jako nález v roce 2016, která přešla do majetku města.

Odpověď: 1. Celková suma finančních prostředků nalezených občany města a odevzdaných jako nález v roce 2016 činila celkem 110.572,00 Kč. 2. Finanční prostředky, které byly v roce 2016 odevzdány jako nález, do majetku města Žďár nad Sázavou nepřipadly. Dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, město nabude nálezy do vlastnictví až po 3 letech od zveřejnění informace o nálezu, pokud se nepřihlásí skutečný majitel.

Další informace: Alena Benešová

Poslední změna: 25.1.2017 14:25:46 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 17. 1. 2017

Věc: Žádost o sdělení počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016 ve členění dočasné odnětí - počet, trvalé odnětí - počet

Žádost: Žádost o stanovení počtu souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel dne 17.01.2017, v souladu s ustanovením § 13 zákona číslo 106/1999Sb. v platném znění, Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu § 9 odst. 1 zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění. Na základě § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění Vám sdělujeme následující informace: 2014 2015 2016 Trvalé odnětí 82 81 132 Dočasné odnětí 1 2 6

Další informace: Ing. Sylva Judová

Poslední změna: 21.2.2017 08:31:03 Judová Sylva Ing.

Datum žádosti: 30. 12. 2016

Věc: Veřejná zeleň - vzrostlé dřeviny

Žádost: Kompletní informace o vzrostlých dřevinách, získané při pasportizaci veřejné zeleně na území města.

Odpověď: Požadované informace byly poskytnuty v elektronické formě dle instrukcí žadatele.

Přílohy:
inventarizace dřevin (2011 kB)

Další informace: Ing. Marie Šustrová

Poslední změna: 16.1.2017 11:23:12 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 24. 11. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací: Audity

Žádost: Žádost o počtu městem obdržených auditů, včetně organizačních, funkčních nebo procesních auditů v letech 2010 - 2014. U organizačních, funkčních nebo procesních auditů uvedení konkrétního externího subjektu, který audit zpracoval, údaje o cenách za audity a dotacích čerpaných na tyto audity.

Odpověď: Sdělení, že pro město Žďár nad Sázavou nebyl vykonán žádný požadovaný audit.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 7.12.2016 11:29:56 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 18. 11. 2016

Věc: Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO

Žádost: Žádost o sdělení souhrnné mzdy (platu) za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů PO města dle přiloženého seznamu.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v plném rozsahu žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 23.2.2017 10:49:08 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 7. 11. 2016

Věc: Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO

Žádost: Žádost o sdělení souhrnné mzdy (platu) za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů PO města dle přiloženého seznamu.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v plném rozsahu dle žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 30.11.2016 07:48:53 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace k pracovně-právním vztahům zaměstnanců MěÚ

Žádost: Žadatel požadoval informaci o délce trvání výkonu funkcí jednotlivých vedoucích pracovníků MěÚ.

Odpověď: Byla poskytnuta informace dle žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 8.11.2016 12:34:48 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace k platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o výši souhrnného platu za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ, organizačních složek, městské policie a ředitelů příspěvkových organizací města

Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 8.11.2016 06:54:11 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. určitých skupin zaměstnanců

Žádost: Žadatel žádal o poskytnutí informace o průměrných platech konkrétních skupin zaměstnanců MěÚ

Odpověď: Žádost byla odmítnuta s odkazem na ustanovení §2 odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 23.2.2017 10:37:18 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o výši souhrnného platu za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ, organizačních složek, městské policie a ředitelů příspěvkových organizací města

Odpověď: Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 8.11.2016 06:52:13 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 27. 10. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o komplexních pracovních náplní vyjmenovaných vedoucích organizačních složek, vedoucího městské policie a ředitele příspěvkové organizace města včetně souhrnného platu za rok 2015

Odpověď: Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu a struktuře.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 8.11.2016 06:47:50 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 19. 10. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání částí spisového materiálu

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu

Poslední změna: 21.2.2017 08:25:02 Hájková Kateřina Mgr.

Datum žádosti: 10. 10. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: „Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka“

Odpověď: Částečně odmítnuto rozhodnutím dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., které bylo vydáno dne 25.10.2016, přičemž část požadovaných dokumentů byla poskytnuta a doručena žadateli datovou schránkou s uvedeným rozhodnutím

Další informace: Jaroslava Kalců

Poslední změna: 25.10.2016 14:02:42 Kalců Jaroslava

Datum žádosti: 13. 9. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání vyjmenovaných částí spisového materiálu.

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu.

Další informace: Renata Konečná

Poslední změna: 23.9.2016 11:08:03 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 12. 9. 2016

Věc: Komunikace s firmou o veřejné zakázce-zeleň

Žádost: Komunikace s firmou NAR marketing

Odpověď: Dle požadavků žadatele.

Poslední změna: 21.2.2017 12:28:56 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 9. 9. 2016

Věc: Kontrola údržby zeleně

Žádost: Zápisy o kontrole údržby zeleně, o zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, průběh realizování zakázky

Odpověď: Žadateli poskytnuty veškeré materiály dle žádosti.

Poslední změna: 21.2.2017 12:25:09 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 9. 9. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Žádost se týkala výsledku správního řízení vedeného MěÚ

Odpověď: Byla poskytnuta informace včetně kopie úředního záznamu

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 23.9.2016 07:30:59 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 7. 9. 2016

Věc: mobilní hovory starosty města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí posledních tří měsíčních výpisů uskutečněných hovorů z mobilního telefonu starosty města (každá položka o uskutečněném hovoru ve standardním formátu podrobného vyúčtování mobilního hovoru poskytovaného mobilním operátorem.

Odpověď: Žadateli poskytnut celkový počet hovorů, celková doba hovorů a celková částku za uskutečněné hovory - viz příloha.

Přílohy:
Odpověď (1226 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 14.9.2016 13:50:47 Bublánová Iva

Datum žádosti: 6. 9. 2016

Věc: práce starosty

Žádost: Žadatel požádal: o poskytnutí seznamu pracovních schůzek s uvedením začátku a konce jednání, obsahem jednání a účastněných osob, o čas příchodu starosty města na radnici v pracovní den nebo v době výkonu práce, o čas odchodu starosty města na radnici v pracovní den nebo v době výkonu práce, o seznam služebních cest mimo radnici s uvedením cílem služ.cesty, spolucestujících a důvodu služ.cesty, o konkrétní popis pracovní činnosti starosty každý den s uvedením dosažených výsledků a to v časovém období 33.týdnu roku 2016 (22. 8. - 28. 8. 2016)

Odpověď: Žadateli bylo odpovězeno, že žádost je vyhodnocena jako zmatečná vzhledem k tomu, že žadatel požaduje informace za časový úsek 22.8.-28.8.2016, což odpovídá 34.týdnu a nikoli 33.týdnu, jak ve své žádosti uvádí žadatel. Doporučeno žadateli stáhnout výše uvedenou zmatečnou žádost a v případě, že trvá na poskytnutí výše uvedených informací, nechť podá žádost novou s přesným uvedením časového úseku.

Přílohy:
Odpověď (228 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 14.9.2016 13:39:02 Bublánová Iva

Datum žádosti: 6. 9. 2016

Věc: Zakázka - sečení trávy

Žádost: Prohlášení uchazeče, posouzení kvalifikace

Odpověď: Požadované informace byly žadateli poskytnuty dle jeho žádosti.

Poslední změna: 21.2.2017 12:18:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Finanční dar na nákup sanitky

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve věci vyřízení žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě adresované starostovi města Žďár na Sázavou. Žadatel požadoval poskytnutí žádosti Nemocnice Nové město na Moravě o finanční dar, zápisy z jednání a projednávání této žádosti a komunikace města Žďár nad Sázavou s Nemocnicí Nové Město na Moravě o příspěvku na nákup sanitky

Odpověď: V příloze zaslána kopie žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční dar od města Žďár nad Sázavou. K žádosti neproběhla jednání, tudíž neexistují žádné zápisy k poskytnutí žadateli. Paní ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě byla ústně starostou města informována, že žádostí o finanční příspěvek na zdravotnickou techniku bude projednán v orgánech města Žďár n. S. do konce října 2016.

Přílohy:
Odpověď (959 kB)

Další informace: starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 14.9.2016 13:24:01 Bublánová Iva

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o komplexních pracovních náplní vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací města včetně souhrnného platu za rok 2015 a dále o datu jmenování vedoucího organizační složky Technická správa budov města.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a struktuře.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 14.9.2016 12:01:16 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 2. 9. 2016

Věc: Odchod úředníka Kadlece

Žádost: Žádost o informace k odchodu úředníka Kadlece

Odpověď: Na základě vaší žádosti sp.zn.1734/2016, která byla doručena na adresu e-podatelny MěÚ Žďár nad Sázavou dne 2.9.2016 vám poskytuji následující informace: 1. Písemná žádost o uvolnění úředníka Kadlece z místa vedoucího odboru komunálních služeb neexistuje nebo mi k dnešnímu dni nebyla předána. 2. Písemné zápisy z jednání o žádosti úředníka Kadlece neexistují z důvodu absence žádosti. 3. Seznam navržených opatření vedení města ve věci odchodu úředníka Kadlece neexistuje. Opatření budou navržena následně po obdržení žádosti o uvolnění.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 5.9.2016 13:31:35 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 1. 9. 2016

Věc: Audiozáznam tiskové konference

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Audiozáznam tiskové konference. Konkrétně žádám o záznam pořízený 31. 8. 2016.

Odpověď: Vážený pane, Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení projektů a komunikace, obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí záznamu tiskové konference ze dne 31. 8. 2016. Záznam tiskové konference Vám byl zaslán dne 12. 9. 2016 na Vámi uvedený e-mail. S pozdravem Nikola Adlerová

Další informace: Nikola Adlerová

Poslední změna: 12.9.2016 11:20:14 Adlerová Nikola

Datum žádosti: 1. 9. 2016

Věc: Nařízení města k tiskovým konferencím

Žádost: Žádost o poskytnutí veškerých nařízení, směrnic, vyhlášek a pokynů vedení města k účasti a organizování tiskových konferencí města s vyznačením platnosti a datem schválení.

Odpověď: Vážený pane Mareši, Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení projektů a komunikace, obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informace ohledně nařízení města k tiskovým konferencím. V současné době existuje pouze (neaktualizovaný) dokument s názvem Průběh tiskových konferencí, který schválila Rada města Žďáru nad Sázavou 18. 8. 2014. (materiál pro radu města č. 94) Schválený návrh průběhu tiskových konferencí Vám zasílám v příloze Vámi uvedeného e-mailu. S pozdravem Nikola Adlerová

Další informace: Nikola Adlerová

Poslední změna: 12.9.2016 12:02:14 Adlerová Nikola

Datum žádosti: 19. 8. 2016

Věc: Výběrové řízení-sečení trávy

Žádost: Složení komise, zápis z jednání, soutěžní nabídky aj.

Odpověď: Vyhověno v souladu se žádostí.

Další informace: Ing. Šustrová

Poslední změna: 20.2.2017 17:49:34 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 11. 8. 2016

Věc: Relaxační centrum

Žádost: Kdo byl dodavatelem stavby, jeho cena a termín realizace

Odpověď: PKS INPOS, Žďár n.S., 141.612.404 Kč bez DPH, 21.1.2011 - 3.12. 2012

Přílohy:
CODE relax centrum (28 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 19.8.2016 08:06:58 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 1. 7. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání částí spisového materiálu

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu

Poslední změna: 23.9.2016 11:08:30 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 10. 6. 2016

Věc: zvláštní užívání komunikace v ulici Na Úvoze, Žďár n.S.

Žádost: Za jakých podmínek byl povolen překop komunikace, možnost sdělovat informace po telefonu, proč byl povolen překop, informování o uzavírce či neprůjezdnosti, připravované práce na inženýrských sítí v ulici Na Úvoze, kompetentní osoby ve věci zvláštního užívání komunikací ve Žďáře.

Odpověď: Ad 1) Překop byl povolen rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy (pověřená úřední osoba: Ing. Koubek) pod č.j. OD/686/16/LK ze dne 27.04.2016. Ad 2) Podle mého zjištění Ing. Koubek postupoval správně, neboť po telefonu nelze sdělovat informace bez prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, s ohledem na nutnost nezpochybnitelného ztotožnění tázající se osoby. Při místním šetření dne 16.06.2016 nebyla zjištěna závada ve sjízdnosti při přejezdu vozidlem přes zasažené místo. Definitivní oprava má být dle rozhodnutí předána do 30.6.2016. V případě, že došlo prokazatelně k poškození vozidla na tomto místě, lze doloženou náhradu škody požadovat po vlastníkovi komunikace, který ji při uznání nároku bude následně vymáhat po tom, kdo závadu způsobil. Ad 3) Překop komunikace byl povolen i s ohledem na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici Na Úvoze a V Lískách, kterou VAS a.s. v době vydání rozhodnutí o povolení překopu plánovala realizovat v letošním roce. V těchto dnech jsme obdrželi informaci o posunutí termínu realizace plánované rekonstrukce kanalizace na rok 2017. Oprava komunikace jde na vrub žadatele, tedy firmy E.mont. Překop dosud nebyl předán správci komunikací, firma E.mont bude za stav překopu odpovídat po 36 měsíců po předání. Investorem přípojky je E.ON. Ad 4) O uzavírce či neprůjezdnosti nikdo nebyl a ani nemohl být informován, neboť žádná uzavírka či neprůjezdnost nebyla povolena. Ad 5) Tato přípojka je hotova, oprava komunikace nebyla správci komunikace dosud předána. Na příští rok je naplánována rekonstrukce kanalizace v ulicích V Lískách a Na Úvoze. Správci sítí ani občané neinformovali majetkového správce komunikací o případné realizaci oprav stávajících inženýrských sítí či o pokládce nových inženýrských sítí v ulici Na Úvoze. Ad 6) Kompetentními osobami jsou Ing. Kadlec a pan Kasper z odboru komunálních služeb jako majetkoví správci komunikací a Ing. Koubek z odboru dopravy jako silniční správní úřad. Dále sděluji, že dne 01.06.2016 byl na základě vašeho upozornění proveden státní dozor, ze kterého byl pořízen protokol. Při výkonu státního dozoru bylo zjištěno nedodržení podmínek rozhodnutí a bude zahájeno řízení o uložení pokuty. Ing. Miklík

Další informace: odbor dopravy

Poslední změna: 1.7.2016 08:18:25 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 7. 6. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí dokumentů v lokalitě Klafar

Žádost: Žádost o poskytnutí: 1) dokumentů které byly v posledním roce vyvěšeny na elektronické úřední desce v souvislosti se záměrem odprodeje pozemku nebo části pozemku pro bytovou výstavbu v části města zvané "Klafar" 2) dokumentů, které za poslední dva roky byly vyvěšeny v souvislosti s budoucí ulicí "Hrnčířská",

Odpověď: V příloze Vám zasíláme záměry k dispozicím s nemovitostmi, které se v daném území nachází a dále dokumenty z odboru rozvoje a UP, týkající se ulice Hrnčířská. Další informace, které byly uvedeny na elektronické úřední desce v souvislosti se shora uvedeným, jsou usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, zveřejněny na webových stránkách města na adrese: http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/ a http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o odkaz na zveřejněnou informaci.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 13.6.2016 10:32:16 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 19. 5. 2016

Věc: žádost dle z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: žadatel požaduje informace k fondu pracovní doby

Odpověď: Informace byla poskytnuta dle požadavků žadatele

Další informace: --

Poslední změna: 22.2.2017 15:26:53 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 29. 4. 2016

Věc: Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků

Žádost: Dovoluji si Vás požádat o informace ohledně vydaných loveckých lístků. Konkrétně by mě zajímal počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí Vám po seznámení s obsahem sděluje, že dle charakteru druhu informací zde obsažených se jedná o informace týkajících se životního prostředí, jejichž poskytování se řídí zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. I přes tuto skutečnost Vám k Vaší žádosti sdělujeme počet vydaných loveckých lístků pro cizince v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu tj. od 01.01.2003 do 02.05.2016 a jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány - viz příloha.

Přílohy:
Počet vydaných loveckých lístků pro cizince (2003 - 2016) (15 kB)

Poslední změna: 4.5.2016 12:53:48 Habrová Petra Ing.

Datum žádosti: 15. 4. 2016

Věc: Software pro spisovou službu

Žádost: Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou pro vedení spisové služby používá elektronickou spisovou službu EZOP firmy SoftHouse, s. r. o., Na Radosti 4, Plzeň, PSČ 312 13, IČ: 263 79 945. Další informace můžete nalézt na internetových stránkách dodavatele www.softhouse.cz.

Přílohy:
Odpověď (149 kB)

Poslední změna: 20.4.2016 15:03:46 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 7. 4. 2016

Věc: Spisový řád

Žádost: Chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné ještě poskytnout odkaz na Skartační a spisový řád Vašeho orgánu – za předkladu, že je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, či poskynutí jinak v elektronické formě. Zároveň bych chtěla poprosit, pokud by to bylo možné, o pár příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš úřad jednotlivé druhy dokumentů uchovává.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou – oddělení informatiky obdržel dne 07.04.2016 Vaši žádost o poskytnutí doplňujících informací k odpovědi ze dne 01.04.2016 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zpřístupnění Skartačního a spisového řádu v elektronické podobě a uvedení příkladů dokumentů k jednotlivým lhůtám. Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám Spisový řád Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Jeho přílohou č. 1je Spisový a skartační plán, ve kterém naleznete příklady dokumentů a jejich skartační lhůty. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se Spisového řádu, obraťte se, prosím, přímo na pracovnici centrální spisovny MěÚ, paní Marii Linhartovou, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz.

Přílohy:
Příloha - Spisový řád (1118 kB)
Odpověď (149 kB)

Další informace: Marie Linhartová, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz

Poslední změna: 14.4.2016 07:35:08 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 22. 3. 2016

Věc: Ukládání datových zpráv

Žádost: Požadované informace spočívají v tom, v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Odpověď: Datové zprávy odeslané městským úřadem Žďár nad Sázavou jsou uchovávány v elektronické podobě (formát ZFO) v úložišti elektronické spisové služby. Doba uchovávání odeslaných datových zpráv závisí na přiděleném skartačním znaku podle Spisového a skartačního plánu Spisového řádu městského úřadu.

Přílohy:
Odpověď (149 kB)

Další informace: Ing. Libor Vostrejš, e-mail: libor.vostrejs@zdarn.cz

Poslední změna: 1.4.2016 12:32:49 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 11. 3. 2016

Věc: Informace ve věc i radarových rychloměrů

Žádost: Žádost o informace se týká vlastnictví radarových rychloměrů (dále jen "RR") ve městě, provádění servisu RR, nájem RR, využití RR pro správní delikty provozovaného vozidla dle § 125f zák.č. 361/2000 Sb.

Odpověď: Ad 1) Oba radarové rychloměry - ukazatel rychlosti na ulici Libická a zpomalovací semafor na ulici Bezručova - jsou ve vlastnictví města Žďár n.S. Ad 2)Ukazatel rychlosti servisuje: DOSIP, s.r.o., Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč Zpomalovací semafor servisuje: PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, Brno. Ad 3) S ohledem na Ad 1) bezpředmětné. Ad4) Ukazatel rychlosti ani zpomalovací semafor není v současnosti využíván pro zjišťování protiprávního jednání a projednávaného jako správní delikt provozovaného vozidla dle ust. § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Přílohy:
bez názvu (49 kB)

Poslední změna: 29.3.2016 14:43:37 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 7. 3. 2016

Věc: Seznam došlých faktur města za období od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně

Žádost: Seznam všech došlých faktur města v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému. Informaci žádáte poskytnout elektronicky na e-mail.

Odpověď: Povinný subjekt zadal dodavateli software požadavek stanovené struktury výstupu přehledu došlých faktur za uvedené období a sděluje výši požadované úhrady za definování tiskové sestavy podle požadované struktury dat externí firmou – hodinová sazba za započatou hodinu práce 1.750 Kč + DPH 21% = 2.117,50 Kč, celkem 2 hodiny práce činí 4.235 Kč vč. DPH. Úhradu nákladů je možno provést bankovním převodem na účet číslo 19-328751/0100 vedený u Komerční banky pod variabilním symbolem 2111120001 nebo úhradou v hotovosti na pokladně MěÚ Žďár nad Sázavou. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady do 60 dnů od doručení tohoto oznámení. Nebude-li úhrada provedena, bude žádost podle § 17 odst. 5 zákona č. 109/1999 Sb. odložena.

Další informace: Jitka Vácová, vedoucí OF

Poslední změna: 9.3.2016 12:58:28 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 26. 2. 2016

Věc: Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech.

Žádost: Dobrý den, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí těchto informací: Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech. S pozdravem Jan Šedo

Odpověď: Vážený pane Šedo, k Vašemu žádosti sděluji, že odbor komunálních služeb, jako příslušný k vydání bezplatné čipové karty pro jízdu v MHD ve Žďáře, neeviduje v posledních 6 letech žádnou žádost od zastupitelů na zapůjčení této karty. S pozdravem Ing. Jaroslav Kadlec odbor komunálních služeb org. složka technická správa budov tel.: 566 688 180, 736 510 450 e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

Další informace: odbor komunálních služeb

Poslední změna: 1.3.2016 12:49:40 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 23. 2. 2016

Věc: Plán investic 2016-2018

Žádost: Plán investic

Odpověď: plán investic 2016 - 2018 včetně rozestavěných akcí v tomto období

Přílohy:
plán investic 2016-2018 (54 kB)

Další informace: Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Poslední změna: 24.2.2016 13:59:32 Fuksa Petr

Datum žádosti: 13. 2. 2016

Věc: Jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů - park U Ivana

Žádost: požadavek na informaci, jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů v rámci revitalizace parku U Ivana včetně dokladů

Odpověď: dřevní hmota byla odečtena do nákladů na kácení

Přílohy:
Odpověď (3591 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 26.2.2016 13:50:40 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 29. 1. 2016

Věc: Zaslání investičního plánu města pro rok 2016

Žádost: Žádost o zaslání seznamu stavebních projektů, plánovaných městem v roce 2016 včetně detailů o nich

Odpověď: Seznam akcí s odkazem na informace zveřejněné na webových stránkách o jednotlivých akcích a o rozpočtu města na rok 2016

Přílohy:
bez názvu (27 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 16.2.2016 07:04:04 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 21. 1. 2016

Věc: Smlouva na pronájem plakátovacích ploch

Žádost: Poskytnutí smlouvy na pronájem plakátovacích ploch a kopií stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy.

Odpověď: Poskytnuty žádané dokumenty v listinné formě.

Přílohy:
Rengl_smlouva (613 kB)
Rengl_stav_povolení (406 kB)
Průvodní dopis (20 kB)

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 25.4.2016 15:40:50 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 9. 12. 2015

Věc: žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

Žádost: a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění d) místo, kde je stanice měření emisí provozována f) rozsah provádění měření emisí

Odpověď: Byly poskytnuty informace pro tyto stanice měření emisí: ZDAR a.s., STK Nové Veselí, s.r.o., Zdeněk Jaorš, AMBROŽ AUTO, s.r.o., A U T O ... s.r.o., AGRO - Měřín, a.s.

Přílohy:
Seznam stanic SME (316 kB)

Další informace: Ing. Luboš Koubek

Poslední změna: 16.2.2016 13:18:10 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 19. 11. 2015

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: Informace o hospodaření s veřejnými prostředky

Odpověď: sdělení výše finančních prostředků

Poslední změna: 16.2.2016 15:01:41 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 29. 10. 2015

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: Informace o hospodaření s veřejnými prostředky

Odpověď: sdělení výše finančních prostředků

Poslední změna: 7.12.2015 10:42:36 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 21. 10. 2015

Věc: parkovací stání u objektu č. p. 86 (občerstvení) v Radostíně nad Oslavou stavba na p.č. 2168/1 v k. ú. Rasdostín nad Oslavou

Žádost: sdělit žadateli, kde se nachází parkovací stání pro občerstvení u č. p. 86 v Radostíně nad Oslavou a stavba na pozemku 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou - kdo žádal o stavební povolení, kdo stavbu povolil, k jakému účelu slouží a proč žadatel nebyl účastníkem řízení

Odpověď: z projektové dokumentace sdělen výpočet parkovacích ploch, povolení výjimky z vyhl. č. 268/2009 Sb., označení parkovacích stání projednáno s DOSS - MěÚ odbor dopravy + Policie ČR-DI Žďár nad Sázavou - vodorovné dopravní značení č. V 10B není nezbytné, stavba na p. č. 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou v blízkosti RD 62 v Radostíně nad Oslavou provedena v rámci zrušeného přechodu pro chopdce a vytvoření nového (dle sdělení PČR-DI + MěÚ odbor dopravy)

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 9.11.2015 16:01:50 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 6. 10. 2015

Věc: Měření dopravy/dopravní průzkumy

Žádost: aktuální výsledky měření intenzity dopravy/aktuální výsledky dopravních průzkumů

Odpověď: Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města pod - Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a ÚP - Dopravní průzkumy a dopravní model, rok 2014

Přílohy:
bez názvu (24 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 20.10.2015 18:02:05 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 16. 9. 2015

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu

Odpověď: Zaslání kompletní kopie spisového materiálu

Další informace: Renata Sojková

Poslední změna: 23.9.2016 11:10:19 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 9. 9. 2015

Věc: Provozování vodovodů a kanalizací v ČR

Žádost: Žádost o informaci o majiteli a správci vodovodu a kanalizace ve městě, kontaktní údaje, výši vodného a stočného.

Odpověď: Majitelem vodovodu a splaškové kanalizace ve městě je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Požadované informace jsou přístupné na webových stránkách www.svkzdarsko.cz.

Přílohy:
Grant Thornton (25 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 24.9.2015 09:14:36 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 27. 7. 2015

Věc: Žádost o informace podle 106/1999 Sb.

Žádost: Vynakládání veřejných prostředků

Odpověď: Informace byla poskytnuta dle požadavků žadatele

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 9.9.2015 10:08:34 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 2. 7. 2015

Věc: využívání externího dodavatele právních služeb

Žádost: Využívá Vaše město externího dodavatele právních služeb? Pokud ano, plánujete vyhlášení výběrového řízení na právní služby? Kdy budete výběrové řízení vyhlašovat?

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nevyužívá externího dodavatele právních služeb.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 8.7.2015 07:53:50 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 22. 6. 2015

Věc: Informace o smlouvě se společností Energie pod kontrolou

Žádost: Žádost o poskytnutí informace, zda město Žďár nad Sázavou v minulosti uzavřelo smlouvu se společností Energie pod kontrolou, IČ: 29283272. V případě, že ano, poskytnutí kopie smluv vč. příloh a dodatků.

Odpověď: Sdělení, že město Žďár nad Sázavou nemělo ani nemá uzavřenou smlouvu se společností Energie pod kontrolou, IČ: 29283272.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 24.6.2015 12:08:04 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 17. 6. 2015

Věc: Používaný právní informační systém

Žádost: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? 2. V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1: 2.1. Sdělení informace o názvu jeho dodavatele. 2.2. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. 2.3. Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování). 2.4. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Odpověď: Žádost o informace žadatele č.: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? Odpověď s informací: 1. ASPI verze 2015 V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1 budou další části vyplněny. Žádost o informace žadatele č.: 2.1. sdělení názvu jeho dodavatele Odpověď s informací: 2.1. Wolters Kluwer, a.s. Žádost o informace žadatele č.: 2.2. sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen Odpověď s informací: 2.2. až 10 licencí stálých nebo až 5 licencí plovoucích, aktuálně v režimu 2 stálé + 4 plovoucí licence Žádost o informace žadatele č.: 2.3. sdělení celkové částky, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování) Odpověď s informací: 2.3. 35 122,- Kč s DPH. Žádost o informace žadatele č.: 2.4. sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému Odpověď s informací: 2.4. smlouva vypovězena, uhrazeno do 31.12.2015

Přílohy:
Odpovědní formulář (395 kB)

Poslední změna: 18.6.2015 16:14:27 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 26. 5. 2015

Věc: Etický kodex, stížnosti a petice

Žádost: Žadatel pro potřeby své diplomové práce žádal o informace týkající se etického kodexu, informování občanů o jednání orgánů města, podaných stížnostech a šetření ombudsmana.

Odpověď: Informace byly poskytnuty ve struktuře dotazů žadatele.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 9.6.2015 07:11:19 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 13. 5. 2015

Věc: Obsazování osob v domech s pečovatelskou službou

Žádost: na základě čeho je rozhodováno o umisťování osob do domů s pečovatelskou službou, kdo povoluje bydlení v tomto domě a zda toto bydlení podléhá schválení Radě města

Odpověď: V souladu s kritérii pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou jsou přijímány žádosti do seznamu uchazečů. 1x až 2x do roka jsou radou města schvalovány doplněné pořadníky pro přidělení bytu. práva a povinnosti nájemce bytu se řídí občanským zákoníkem a nájemní smlouvou. povolení bydlení je upraveno zejména §2272 občanského zákoníku.

Další informace: ing. Petr Krábek, petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 25.5.2015 16:47:50 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 5. 5. 2015

Věc: informace o tom, zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi

Žádost: Dotaz, zda má město zřízený fond ze kterého si mohou žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, kolik je tam finančních prostředků, kolik žadatelů si o tuto pomoc žádalo, kolik v loňském roce bylo vyplaceno prostředků, zda byly výplata provedena poukázkami a zda mezi žadateli byli rodiče samoživitelé.

Odpověď: Město nemá zřízený fond ze kterého by si mohli žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, tedy tam nejsou žádné finanční prostředky. Uvedené osoby v loňském roce mohli využít podání žádosti do rady města o Sponzoring RM nebo podání žádosti u starosty a místostarosty ze Sponzoringu UZ. V letošním roce jsou tyto prostředky vázány na činnost a žadatelé z popisovaného účelu by již nesplňovali podmínky pro poskytnutí příspěvku. Dále bylo odpovězeno, že město nepoužívá poukázky k poskytnutí příspěvku a dotace. Nikdo si o tuto pomoc žádal a nebyly vyplaceny žádné prostředky na poptávaný účel.

Další informace: ing. Petr Krábek, tel.: 736 510 465, mail: petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 6.5.2015 13:52:53 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 23. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: Poskytnutí vydaných pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění v období od ledna 2012, kdy účastníkem řízení byly osoby, které nejsou známy nebo osoby neznámého pobytu.

Odpověď: V daném období nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Poslední změna: 27.4.2015 13:36:08 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 13. 4. 2015

Věc: poskytnutí informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost: žádost o poskytnutí informace o podmínkách přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, kdo rozhoduje o přidělení bytu, možnost bydlení jiných osob v těchto bytech.

Odpověď: odkaz na schválená kritéria pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, která jsou v příloze, vysvětlení bydlení jiných osob - návštěva

Přílohy:
Kritéria pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (131 kB)

Další informace: paní Řičanová, tel. 566 688 333, e-mail: blanka.ricanova@zdarns.cz

Poslední změna: 8.2.2016 16:46:20 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 9. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: AD 1) Jakým dodavatelem a za jakých podmínek(cenových i ostatních) jsou v současné době poskytovány v jejích objektech následující služby: - vnitřní a venkovní úklid - správa a údržba nemovitostí. AD 2) zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a pokud ano, tak jaká AD 3) kopie smluv či objednávek na základě kterých jsou výše uvedené činnosti zajišťovány

Odpověď: Ad1)Město Žďár nad Sázavou má uzavřeny dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů a dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb. Ostatní objekty v majetku města si město spravuje samo. Ad2)Na objektu MěÚ je reduktor el. proudu Ad3) Dle Vašeho požadavku budou elektronickou formou zaslány: - dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů - dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb - smlouva o dílo na dodávku reduktoru el. proudu

Další informace: ing. Milan Petr

Poslední změna: 20.4.2015 10:20:46 Petr Milan Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2015

Věc: Počty pracovníků MěÚ - statistika

Žádost: Počty pracovníků MěÚ - statistika za roky 2006 - 2014

Odpověď: tabulka s daty

Další informace: ing. Soňa Halámková

Poslední změna: 16.2.2015 10:47:04 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 12. 1. 2015

Věc: Plán investic města na rok 2015

Žádost: Zaslání investičního plánu města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánované městem na rok 2015 - název, stručný popis, rozpočet projektu, plánovaná termín zahájení, předpokládaný termín VŘ na dodavatele

Odpověď: Klafar II - TI pro ul. Hrnčířská - 20 mil.Kč, Profi JIhlava, není schválen, není schválen Pěší trasy podél barokního mostu - 7 mil.Kč, PK Ossendorf Brno, není schválen, není schválen Zesílení povrchů JamskáxNovoměstská - 10 mil.Kč, zpracovává se, není schválen, není schválen Rek. ul. Neumannova - 5 mil.Kč - zpracovává se, není schválen, není schválen

Přílohy:
Odpověď (30 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 28.1.2015 07:42:52 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 6. 1. 2015

Věc: Veřejné osvětlení

Žádost: Dotazník

Odpověď: Průvodní dopis a vyplněný dotazník.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 29.1.2015 11:34:51 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 5. 12. 2014

Věc: Dětské dopravní hříště - zpřístupnění smluv

Žádost: Smlouva o dílo č.10/11 ze dne 22.6.2011 a č.31-049 ze dne 11.4.2011

Odpověď: Kopie smluv kromě 70 ti stránkového položkového rozpočtu

Přílohy:
bez názvu (614 kB)

Další informace: Petr Fuksa

Poslední změna: 18.12.2014 13:57:21 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 3. 12. 2014

Věc: Pronájem stožárů veřejného osvětlení

Žádost: 1) všechny platné smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení nebo smlouvu/y, jejíž je pronájem sloupů veřejného osvětlení součástí 2) všechny dodatky ke smlouvě zmíněné v bodě 1 3) všechny platné smlouvy a dodatky uzavřené s firmou HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. 4) celková výše příjmů od firmy HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. za rok 2013 5) zda lze jinak než přes firmu/y, která/é mají uzavřenou smlouvu z bodu 1, osadit reklamu na sloupy veřejného osvětlení a případně jak a jaký byl z toho výnos za rok 2013

Odpověď: Požadované informace byly dle žádosti zaslány žadateli emailem.

Další informace: Ing. Dvořák Miloslav

Poslední změna: 15.12.2014 16:34:16 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 3. 12. 2014

Věc: Stavební úpravy kina - smlouvy

Žádost: jaké smlouvy byly uzavřeny, jaká správní rozhodnutí byla vydána, kde je na webových stránkách sazebník úhrad za poskytování informací

Odpověď: SOD byly uzavřeny na zpracování P.D. s Ing. Josefem Pohankou, Nové Veselí, dodavatelem stavby firmou GREMIS spol. s r.o., Velké Meziříčí, na technický dozor investora s firmou GARANT spol. s r.o., Žďár nad Sázavou. Charakter stavby nevyžadoval vydání správního rozhodnutí. Sazebník úhrad je na http://vsrv07/internet/mestsky-urad/Pravidla-priloha-2.asp nebo delší cestou na www.zdarns.cz, pod roletkou Městský úřad-Povinně zveřejňované info. dle 106/99Sb.-Pravidla pro zajištění přístupu k informacím-Příloha č. 2.

Přílohy:
bez názvu (35 kB)

Další informace: Petr Fuksa, Ing. Milan Petr

Poslední změna: 18.12.2014 13:48:22 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 24. 11. 2014

Věc: Dětské dopravní hřiště Okružní ul.

Žádost: Žádost o termín realizace, termíny projednávání v RM a ZM, jaké smlouvy byly uzavřeny, zda byly čerpány dotace, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas

Odpověď: Realizace proběhla dle SOD v termínu 263 dnů od předání staveniště 8.8.2011. Akce byla projednáván v rámci:schvalování ÚP města(24.4.2003), záměru na nabytí stávajícího hřiště (15.11.2004, 13.12.2004,16.12.2004), SPRM (11.2.2008), výběrového řízení na dodavatele stavby (28.2.2008, 18.4.2011, 30.5.2011), rozpočtových opatření (13.6.2011, 25.7.2011). Smlouvy: SOD s firmou GREMIS Velké Meziříčí ze dne 22.6.2011. Projekt nebyl financován s dotací. Kopie ÚR, SP a KS v příloze odpovědi

Přílohy:
Odpověď (50 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 10.12.2014 10:47:09 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 17. 10. 2014

Věc: doplnění - zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o sdělení, z jakého důvodu není stejné zavodnění náhonu

Odpověď: Jak správně uvádíte, v kompetenci vodoprávního úřadu je mmj. i kontrola plnění povinností vlastníků vodních děl daných ustanovením § 59 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Opětovně Vám sdělujeme, že ve věci provádění údržby a opravy náhonu je proto jednáno s Obcí Hamry nad Sázavou a panem Pavlem Miliánem, Hamry nad Sázavou 257, který má s Obcí Hamry nad Sázavou uzavřenu nájemní smlouvu. Jak je Vám jistě známo, předmětným náhonem je voda přiváděna pro malou vodní elektrárnu pana Miliána. Je proto logické, že výška vody v náhonu před vtokem do malé vodní elektrárny (Vámi uváděná výška 82 cm) je regulována tak, aby vlastník vodního díla mohl realizovat povolené nakládání s povrchovými vodami. Povolení k nakládání s povrchovými vodami – využívání jejich energetického potenciálu (dříve jejich jiné – energetické - využití) je uděleno pro vodní dílo – malou vodní elektrárnu. Je v něm stanoveno maximální množství vody, které je potřebné pro provoz malé vodní elektrárny. Výška hladiny vody v náhonu se nestanovuje. Zmíněná malá vodní elektrárna je provozována v závislosti na průtocích vody ve vodním toku Sázava, a to zásadně tak, že ve vodním toku musí být zachován minimální zůstatkový průtok (pokyny pro manipulaci s vodou jsou uvedeny v manipulačním řádu).

Poslední změna: 27.10.2014 15:56:22 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 13. 10. 2014

Věc: Informace o životním prostředí

Žádost: Rozdíl mezi množstvím celkového úniku reprotoxických látek do ovzduší, vody a půdy v Kraji Vysočina před zavedením a následně po zavedení EMS v roce 2005 podle EN ISO 140001:2004

Odpověď: předmětem žádosti je informace o životním prostředí, spadá předmětný požadavek na poskytnutí informací do režimu zákona č. 123/1998 Sb.( v tomto smyslu byla odpověď poskytnuta)

Poslední změna: 16.2.2015 15:55:46 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 10. 10. 2014

Věc: Povolené VHP

Žádost: Poskytnutí přehledu o aktuálně platných povoleních pro provozování VHP a dobu jejich platnosti, identifikace provozovatelů a umístění VHP.

Odpověď: Přehled platných povolení pro provozování VHP

Poslední změna: 15.10.2014 09:00:14 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 22. 9. 2014

Věc: Žádost o informace ke smlouvám

Žádost: Kopie všech smluv a dodatků, které má město Žďár nad Sázavou uzavřeno s dodavateli poskytující městu služby v rámci položky 3722(nakládání s komunálním odpadem), 3631( veřejné osvětlení - údržba), 2212( zimní údržba místních komunikací), 3745( veřejná zeleň), dále ke všem smlouvám, rozpočty, cenové nabídky, položkové ceny služeb

Odpověď: Byly poskytnuty všechny výše jmenované smlouvy a dodatky.

Další informace: Ing. Jaroslav Kadlec

Poslední změna: 3.10.2014 10:55:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 22. 9. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí zápisů a docházky do výborů

Žádost: Poskytnutí informací o datech jednání finančního a kontrolního výboru ve volebním období 2010-2014, poskytnutí programů a zápisů z jednání výborů a přehled docházky jednotlivých členů výborů.

Odpověď: Byly zaslány kopie příslušných materiálů a požadovaný přehled.

Další informace: Ing. Vlasta Polová

Poslední změna: 16.10.2014 09:13:07 Polová Vlasta Ing.

Datum žádosti: 15. 9. 2014

Věc: ochranné pásmo úpravny vody v ZR

Žádost: - množství závadných látek, havarijní plán úpravny vody

Odpověď: Sdělení vodoprávního úřadu k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím – ochranné pásmo úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 15.09.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace týkající se ochranného pásma úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. K Vašim dotazům sdělujeme: - V objektu vodojemu je, dle informací VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., skladováno maximálně 200 kg kapalného chloru uloženého v tlakových lahvích. - Stavbu „Vodojem Žďár nad Sázavou – výroba a skladování chlordioxidu“ povolil Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí pod č.j.: ŽP Vod. 1113/96/Kl ze dne 15.04.1996, dne 29.10.1996 pod č.j.: ŽP Vod. 2380/96/Kl vydal kolaudační rozhodnutí a zároveň schválil provozní řád. Dále byl Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem obrany a ochrany schválen „Plynový poplachový řád“. Havarijní plán nebyl vypracován. - Městský Úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí neschvaloval havarijní plán pro úpravnu vody ve Žďáře nad Sázavou.

Poslední změna: 15.10.2014 14:21:13 Kynclová Magdaléna Ing.

Datum žádosti: 10. 9. 2014

Věc: Sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár nad Sázavou

Žádost: Zaslání odpovědi odpovědného pracovníka VAS a.s.,Divize Žďár nad Sázavou na dotaz Městského úřadu, odboru rozvoje a územního plánování ohledně existence (rozsahu) ochranného pásma kolem úpravny vod nad sídlištěm Vodojem v rámci zpracování změn ÚP.

Odpověď: Zaslání kopie sdělení k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení Vodojemu Žďár n.S.ze dne 4.03.2013 včetně příloh tohoto sdělení (8 příloh) a zaslání kopie žádosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou o sdělení ze dne 15.02.2013.

Přílohy:
bez názvu (46 kB)

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 16.9.2014 15:22:52 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 28. 8. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: doplnění informace - proč není zavodnění náhonu stejné v úseku za elektrádnou jako v úseku před elektrárnou, zda je zavodnění náhonu dostatečné vzhledem k ochraně stavební konstrukce opěrných zdí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 28.8.2014 Vaši žádost o doplnění informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se zavodnění náhonu v katastrálním území Najdek na Moravě. Opětovně Vám sdělujeme, že náš vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Ani ve spisové dokumentaci se nenachází doklady, že by tak kdy učinil vodoprávní úřad, příslušný v této záležitosti v minulosti. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014. Dále Vám sdělujeme, že v kompetenci vodoprávního úřadu není posuzování stavebních konstrukcí opěrných zdí náhonu.

Poslední změna: 8.9.2014 13:03:46 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 27. 8. 2014

Věc: Smlouva s EKO - KOM

Žádost: Žádost o poskytnutí smlouvy včetně dodatků se společností EKO-KOM, a.s.

Odpověď: Byla zaslána kopie Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 15.9.2014 14:21:07 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 10. 8. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí smluv č. dodatků na položku Zajištění zimní údržby.

Odpověď: Zaslání kopií příslušných materiálů

Další informace: Jiří Kasper

Poslední změna: 11.8.2014 13:37:29 Kasper Jiří

Datum žádosti: 6. 8. 2014

Věc: Přestupky v dopravě

Žádost: Dotaz na oznámení přestupku v dopravě, jejich počet, výši uložených pokut, způsob projednání v letech 2009 - 2013, a to za každý rok zvlášť.

Odpověď: Zaslán požadovaný přehled

Poslední změna: 19.8.2014 10:43:44 Kocián Zdeněk

Datum žádosti: 6. 8. 2014

Věc: kopie kandidátních listin

Žádost: o kopie kandidátních listin podaných registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Odpověď: základní informace o jednotlivých kandidujících volebních stranách do 48 obcí, které náležejí do Pověřeného obecního úřadu Žďár nad Sázavou, lze získat na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kde jsou zveřejněna rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, konaných 10. a 11. října 2014. Informace o jednotlivých kandidátech předkládá k dispozici Český statistický úřad na adrese www.czso.cz a to nejpozději od 28. srpna 2014. Informace získané z kopií kandidátních listin by byly duplicitou k informacím získaným ze stránek Českého statistického úřadu (jedná se o data kandidátů, která lze zveřejnit a budou zpracovávána pro tisk hlasovacích lístků).

Poslední změna: 16.2.2015 18:01:31 Šírová Olga

Datum žádosti: 4. 8. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí smluv vč. dodatků na položku "údržba veřejného osvětlení"

Odpověď: Zaslání kopií příslušných materiálů.

Další informace: Ing. Miloslav dvořák

Poslední změna: 5.8.2014 13:21:16 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 22. 7. 2014

Věc: Žádost o informace podle 106/1999 Sb.

Žádost: Dotaz na odměňování uvolněných zastupitelů a vedoucích úředníků

Odpověď: Častečně odmítnuto rozhodnutím dle § 15 zákona 106/1999 Sb. doručeným žadateli dne 11.8.2014

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 17.8.2014 09:40:16 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 30. 6. 2014

Věc: Studna nám. Republiky

Žádost: Poskytnutí návrhu studny, rozpočtu, zadání, údajů o projektantovi

Odpověď: Kopie návrhů z materiálů do RM je součástí příloha dopisu, rozpočet ve výši 400.609,- Kč vč. DPH, usnesení Rady města o umístění a odsouhlasení vzhledu pracovníky RgM, projektant Ateliér RAW - docent ing.arch. Tomáš Rusín, podrobné požadované informace ne www.raw.cz, IČO na www.justice.cz

Přílohy:
bez názvu (432 kB)

Další informace: odbor rozvoje a ÚP, Ing. Škodová

Poslední změna: 14.7.2014 08:53:09 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 6. 2014

Věc: Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem

Žádost: Poskytnutí všech smluv na položce 3722 o nakládání s komunálním odpadem

Odpověď: Smlouva o nakládání s komunálním odpadem + dodatek Smlouva o ukládání na skládce TKO a TPO - S-003 Ronov nad Sázavou

Poslední změna: 2.7.2014 10:58:11 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 16. 6. 2014

Věc: Přezkoumání hospodaření města Žďáru nad Sázavou, audit účetní závěrky města a audity účetních závěrek PO zřízených městem za rok 2014

Žádost: TOP Auditing, s. r. o., Koliště 1965/13a, Brno, seznam hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny v uvedeném výběrovém řízení

Odpověď: Zaslán seznam hodnocených nabídek dle požadavku datovou schránkou

Poslední změna: 20.6.2014 09:23:16 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 11. 6. 2014

Věc: Všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení

Žádost: Uvedení všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení a kopie veškerých správních rozhodnutí vydaných v těchto správních řízeních.

Odpověď: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 21.7.2014 13:00:19 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 2. 6. 2014

Věc: IPRM a komunitní plánování

Žádost: poskytnutí plánu a průběhu vzniku IPRM včetně zápisů a přehled probíhajících komunitních plánování

Odpověď: - Město nemá IPRM - Komunitní plánování soc. služeb - aktualizace probíhá a zajišťuje ji sociální odbor MěÚ

Přílohy:
IPRM a komunitní plánování (278 kB)

Další informace: Irena Škodová

Poslední změna: 17.6.2014 10:31:35 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 29. 5. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o informace, z jakého důvodu není vodní dílo zavodněno, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 29.5.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, z jakého důvodu není tato část vodního díla zavodněna, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vodní náhon je zavodněn, vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Sdělením vodoprávního úřadu č.j. ŽP/504/14/VM/5 ze dne 29.4.2014 jste byl informován o opravě opěrných zdí náhonu. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014.

Poslední změna: 11.6.2014 10:06:48 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 23. 4. 2014

Věc: doplnění - provádění vodoprávního dozoru

Žádost: žádost o poskytnutí doplňujících informací, jak byl v letech 1980 - 2013 vodoprávním úřadem prováděn vodoprávní dozor - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. Dopisem ze dne 14.4.2014 Vám bylo sděleno, že ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál s tím, že ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Ve svém podání, které bylo našemu odboru doručeno dne 23.4.2014, uvádíte, že z námi poskytnuté informace není zřejmé, zda vodoprávní dozor na vodním díle č. 1 byl prováděn a doklady ve spisové dokumentaci se nedochovaly (např. byly ztraceny), nebo zda vodoprávní dozor v uvedeném období nebyl prováděn, a žádáte tedy o upřesnění poskytnuté informace. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vzhledem k tomu, že ve spisové dokumentace nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u výše uvedených objektů, nebyl tento dozor proveden.

Poslední změna: 30.4.2014 16:36:13 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 10. 4. 2014

Věc: Vizualizace zateplení polikliniky

Žádost: Vizualizace plánovaného zateplení polikliniky a případně dalších souvisejících dokumentů v el. podobě

Odpověď: ORÚP tuto stavbu nepřipravuje a nedisponuje požadovanými dokumenty. Žadatel se musí obrátit na ředitele PO Poliklinika pana M.H. Zrůsta (kontakty přiloženy).

Další informace: Irena Škodová

Poslední změna: 23.4.2014 08:11:44 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 9. 4. 2014

Věc: vodoprávní dozor

Žádost: vodoprávní dozor prováděný v letech 1980 - 2013 - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. K výše uvedenému sdělujeme: - ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál. Ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Pro úplnost ještě uvádíme, že Vámi citovaný protokol, sepsaný Okresním úřadem v Novém Městě na Moravě dne 21.10.1932, se týká žádosti Elektrárenského družstva pro Najdek a připojené obce se sídlem v Najdeku o zjištění a uznání vodního práva pro jejich vodní dílo – elektrárnu v Najdeku čp. 1 a následně o zapsání tohoto práva do vodní knihy. Přípisem ze dne 20.1.1933 č. 23841/32 bylo toto právo uznáno – jsou zde pod body 1 – 6 vyjmenována oprávnění týkající se nakládání s vodami, dále jsou zde v části A/ pod body 1 - 5 stanoveny služebnosti ve prospěch vodního díla a v části B/ pod body 1 – 2 stanoveny služebnosti v neprospěch vodního díla. Dále je zde stanoveno, že žadatel je povinen udržovat: 1. celé vodní dílo včetně náhonu a jezu a 2. udržovat s obcí Najdek most přes náhon na veřejné cestě p.č. 590 dle dohody, usnesené obecním zastupitelstvem. Nejedná se tedy o schvalovací výměr „vodního díla č. 1“ – pouze ve shora citovaném protokole – v popisu vodního díla - elektrárny v Najdeku čp. 1 – jsou jez, přiváděcí náhon a odpadní příkop označeny jako vodní zařízení elektrárny.

Poslední změna: 16.4.2014 13:23:52 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 8. 4. 2014

Věc: Plakátovací plochy

Žádost: Zaslání smlouvy o nájmu pozemků nebo plakátovacích ploch za účelem provozování výlepu plakátů.

Odpověď: Zaslány kopie požadovaných dokumentů.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 17.4.2014 14:32:17 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 29. 3. 2014

Věc: Poskytnutí záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM

Žádost: Poskytnutí kopií záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM.

Odpověď: Poskytnuto v pdf formátu.

Poslední změna: 1.4.2014 16:09:18 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 27. 3. 2014

Věc: žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010

Žádost: žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010

Odpověď: požadovaná infrmace neexistuje (v souladu s JŘ ZM byla smazána po ověřením následujícím ZM)

Poslední změna: 28.3.2014 12:29:17 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 20. 3. 2014

Věc: Smlouva na údržbu veřejné zeleně

Žádost: Poskytnutí všech smluv včetně dodatků, které má město Žďár nad Sázavou uzavřeno s dodavateli, poskytujícími městu služby v rámci položky rozpočtu 3745 Veřejná zeleň včetně rozpočtů (oceněné výkazy výměr), cenových nabídek či jiných materiálů, které by dokládaly položkové ceny služeb, nejsou-li tyto součástí výše uvedených smluv.

Odpověď: Dobrý den, posílám požadované materiály. S pozdravem Ing. Marie Šustrová odbor komunálních služeb tel.: 566 688 185 e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz Městský úřad Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz

Přílohy:
bez názvu (336 kB)
bez názvu (224 kB)
bez názvu (287 kB)
bez názvu (291 kB)
bez názvu (48 kB)
bez názvu (34 kB)

Poslední změna: 1.4.2014 10:11:09 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 26. 2. 2014

Věc: Kostel sv. Jana Nepomuckého

Žádost: Zda z obsahu písemnosti ze dne 26.11.1953, ve věci národní kulturní památky na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou vyplývá, že tato nemovitost byla církvím „ukradena“?

Odpověď: Na odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, který je orgánem státní památkové péče a přísluší mu péče o kulturní památky, ani ve Spisovně Městského úřadu Žďár nad Sázavou se Vámi uváděná písemnost nenachází. Z tohoto důvodu nemůžeme posoudit její obsah.

Další informace: Mgr. Zuzana Vostrejšová

Poslední změna: 27.2.2014 11:02:08 Vostrejšová Zuzana Mgr.

Datum žádosti: 12. 2. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informace o stavbě: Místní komunikace - chodník, Svratka a zaslání podkladů

Žádost: 1. poskytnutí informace, zda byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení 2. požadavek na zaslání rozhodnutí 3. požadavek na zaslání projektové dokumentace

Odpověď: 1. je vedeno řízení na základě podané žádosti 2. rozhodnutí nebyla vydána, a proto nebyla zaslána 3. kopie projektové dokumentace nebyla zaslána - nebyl doložen souhlas pořizovatele

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 17.2.2014 14:34:33 Klementová Jitka