Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 1. 2. 2024

Věc: 30 let na seznamu hvězd

Žádost: 1. Úplný seznam zpěváků a hudebních skupin oslovených k účasti na koncertu "30 let na seznamu hvězd" 2. Úplný program aktivit spojených s akcí "30 let na seznamu hvězd"

Odpověď: 1. Vojtěch Dyk 2. Úplný program aktivit neexistuje

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 1. 2. 2024

Věc: Objednávka právních služeb Urbal legal

Žádost: Žádost se týká: SRI/INO/00053/2024 Konkrétně žádám o poskytnutí: 1.Úplná kopie podkladů poskytnutých společnosti Urban legal, advokátní kancelář s.r.o pro právní služby na žalobu k VŘ na Centrum sociálních služeb Žďár n. S. 2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která stanovila hodnotu plnění na částku 85000 CZK Prosím o zaslání elektron

Odpověď: ad 1) informace související se soudním, rozhodčím, správním nebo obdobným řízením, a to i před jeho zahájením, Vám nebudou poskytnuty, neboť poskytnutí těchto informací může ohrozit rovnost účastníků tohoto řízení. V tomto případě je uplatněno omezení poskytnutí informací v souladu s § 11 odst. 1 písm. g) informačního zákona. ad 2) Hodnota předmětu smlouvy, byla stanovena s odkazem na § 5 odst. 5 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jako cena předpokládaná, neboť cenu předmětu smlouvy smlouva neobsahuje. Hodnotu předmětu smlouvy stanovila Jana Kotoučková, referentka odboru strategického rozvoje a investic.

Další informace: Jana Kotoučková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 29. 1. 2024

Věc: Pronájem výpočetní techniky za účelem zajištění voleb

Žádost: 1.Pronajímáte si výpočetní techniku za účelem zajištění voleb do různých veřejných institucí? 2.Jedná se pouze o nájem techniky, nebo i služby s tím spojené (rozvoz, instalace, servisní pohotovost)? 3.Jaké byly počty zapůjčené výpočetní techniky na první kolo voleb v lednu 2023, kterou firmou jste si ji pronajali, a jaká byla celková účtovaná částka za první kolo? 4.Jaké byly počty zapůjčené výpočetní techniky na druhé kolo voleb v lednu 2023, kterou firmou jste si ji pronajali, a jaká byla celková účtovaná částka za druhé kolo? 5.Jakým způsobem oslovujete k podání nabídek možné dodavatele těchto služeb?

Odpověď: 1. Ano. Pronajímáme. 2. Pronajímáme pouze techniku. 3. 12 sestav (počítač + tiskárna). Výše úhrady za pronájem technika byla 62.000kč. 4. 12 sestav (počítač + tiskárna). Výše úhrady za pronájem technika byla 62.000kč. 5. Elektronicky oslovujeme místní firmy.

Další informace: Drahoslava Komínková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Komínková Drahoslava

Datum žádosti: 28. 1. 2024

Věc: BDSO I

Žádost: 1.Úplná kopie architektonické objemové studie specifikující zejména počet jednotek realizovaných v rámci Projektu 2. Úplná kopie dokumentu označený jako geometrický plán stanovující přesnou plochu a rozsah Prodávaných pozemků 3: Úplná kopie stanov Bytových družstev, která bude nabyvatelem Prodávaných pozemků 4.Úplná kopie textu kupní smlouvy k Prodávaným pozemkům (dále jen „Kupní smlouvy").

Odpověď: Ad. 1: Nedisponujeme kopií objemové studie specifikující zejména počet jednotek realizovaných v rámci Projektu. Ad. 2: Nedisponujeme dokumentem - geometrický plán stanovující přesnou plochu a rozsah Prodávaných pozemků. Ad. 3: V současné době není k dispozici. Ad. 4: V současné době ještě nebyla vyhotovena.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 28. 1. 2024

Věc: BDSO II

Žádost: 1. záměr realizace projektu stavby bytových komplexů na bázi družstevního vlastnictví; 2. podmínky pro související budování infrastruktury (či úpravu stávající infrastruktury) a jejího následného provozu v souladu s účelem projektu na souvisejících pozemcích 3. počet bytů, popřípadě prostor sloužících podnikání, nebytových prostor apod., které v rámci Projektu vzniknou; 4. dopravní řešení souvisejícího území; e. základní technické informace týkající se bytových komplexů (materiály, vytápění, FVE apod.); 5. předpoklad zahájení a dokončení přestavby bytových komplexů s ohledem na datum získání územních, stavebních a souvisejících povolení;¨ 6. možnost úhrady kupní ceny formou materiálního plnění (získání bytů, nebytových prostor do vlastnictví Města);¨ 7. závazek zajištění zřízení trvalého pobytu obyvatel žijících v realizovaném bytovém komplexu.

Odpověď: Ad. 1: Nedisponujeme záměrem realizace, nám předaný, ke kterému máme autorská práva. Ad. 2: Nedisponujeme podmínkami. Ad. 3: Nedisponujeme tímto údajem. Ad. 4: Nedisponujeme ani dopravním řešením, ani základních technických informací. Ad. 5: Nedisponujeme touto informací. Ad. 6: Tato možnost je v současné době v jednání. Ad. 7: Bude stanoveno jako podmínka kupní smlouvy.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 1. 2024

Věc: Účast města na přípravě občanů k obraně státu.

Žádost: 1. Na základě zákona č. 222/1999 sb., o zajišťování obrany České republiky, §7a. odst. j), jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu zasíláte na KÚ? 2. Jakým způsobem se podílíte na organizaci přípravy občanů k obraně státu podle výše uvedeného zákona? 3. Jaké požadavky na zabezpečení přípravy občanů k obraně státu vám zasílají obce ve vašem k.ú., podle §8, odst. f), zákona 222/1999 sb., a jaké obce to jsou? 4. Jaké finanční prostředky jste vynaložili na přípravu občanů k obraně státu v roce 2023? 5. Podle nařízení vlády č. 193/2017 sb., §8, odst. 2), zpracovávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností Plán přípravy občanů k obraně státu. V jakém roce jste naposledy tento plán podle tohoto nařízení zpracovali? Je tento plán utajovaný? Lze si tento plán dohledat na Vašich internetových stránkách? Pokud k tomuto plánu není internetový přístup, žádám o jeho zaslání v elektronické podobě.

Odpověď: 1. V současné době požadavky na zabezpečení POKOS krajskému úřadu nezasíláme. 2. Příprava občanů k obraně státu je plánována a realizována různými formami, v několika úrovních a rovněž v různých fázích - v době míru, za stavu ohrožení státu (SOS) nebo válečného stavu (VS). Problematika POKOS je zahrnuta do výuky v rámci několika předmětů. Akreditované školení pedagogů je v této oblasti zajišťováno cestou KVV Jihlava. V současné době se na organizaci POKOS přímo nepodílíme. Město Žďár nad Sázavou vyčleňuje ze svého rozpočtu finanční prostředky (formou grantů a dotací) na podporu všestranné sportovní a volnočasové činnosti, s cílem budování a udržování fyzické zdatnosti občanů, dětí a mládeže. Od roku 2004 realizuje Kraj Vysočina projekt „První pomoc do škol“, jehož cílem je výuka první pomoci. Každým rokem absolvuje kolem 95 % čtrnáctiletých žáků základních škol a cca 85 % sedmnáctiletých studentů středních škol. 3. V současné době nám obecní úřady žádné požadavky na zabezpečení POKOS nezasílají. 4. V roce 2023 jsme vyjma dotací dle bodu 2 na POKOS nevynaložili žádné přímé finanční prostředky. 5. Nařízení vlády č. 193/2017 sb., § 8, odst. 2), se netýká problematiky POKOS. Problematiku upravuje nařízení vlády č. 139/2017 Sb. Plány přípravy občanů k obraně státu tvoří součást Dílčích plánů obrany jednotlivých zpracovatelů. Dílčí plány obrany jsou na základě „Metodických pokynů pro zpracování a aktualizaci dílčích plánů obrany“ č.j. MO 173399/2018-3691 neveřejným dokumentem určeným jen pro uživatele úřadu. Dokument se přímo týká problematiky bezpečnosti státu a proto po správním uvážení povinného subjektu je nelze žadateli poskytnout, zvláště v současné době rostoucího vojenského napětí a zhoršujícího se globálního bezpečnostního prostředí. Poskytnutí a případný únik informace by mohl ohrozit účinnost plánovaných bezpečnostních opatření. Souhrnná aktualizace Dílčího plánu obrany ORP byla schválena dne 22. 06. 2023. Průběžná aktualizace se provádí dle potřeby.

Další informace: PhDr. Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 19. 1. 2024

Věc: Pracovní skupina MHD

Žádost: Seznam členů Přehled výsledků Data činnosti

Odpověď: 1. Pracovní skupina MHD není v současnosti oficiálně ustanovena. Dle potřeby vedení města odborné otázky v rámci veřejné dopravy konzultuje s jednotlivými přizvanými odborníky. 2. Jízdní řády VDV řeší krajský úřad. Navrhované jízdní řády VDV jsou zveřejněny na webu Kraje Vysočina: https://www.kr-vysocina.cz/seznam-linek-zdarske-vrchy/d-4088401/p1=122808. Vyjádření starosty města Žďár nad Sázavou k jízdním řádům VDV navrhovaným krajským úřadem k 1.1.2025 je zveřejněn na webu města: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina 3. Pracovní skupina MHD aktuálně není ustavena a nejsou tedy stanoveny termíny zahájení a ukončení činnosti takové skupiny.

Další informace: Ing. Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 17. 1. 2024

Věc: Nevajgluj.cz

Žádost: Žádost o informace související se spoluprací s kolektivním systémem Nevajgluj

Odpověď: Odkaz na informace z uzavřené smlouvy s kolektivním systémem Nevajgluj a.s.

Další informace: Ing. Kateřina Brhelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Brhelová Kateřina Ing.

Datum žádosti: 17. 1. 2024

Věc: Seznam architektonicky cenných staveb

Žádost: Požadavek na úplný seznam architektonicky cenných staveb na území města

Odpověď: Městský úřad v současné době nedisponuje seznamem architektonicky cenných staveb na území města

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 10. 1. 2024

Věc: redakční sdělení u názorů zastupitelů

Žádost: 1. úplný jmenovitý osob, které se podílely na vymýšlení redakčních sdělení pod názory zastupitelů v prosincovém zpravodaji města. 2. úplný jmenovitý seznam osob které se podílely na schválení redakčních sdělení po názory zastupitelův v prosincovém zpravodaji města.

Odpověď: povinný takovými informacemi ad 1. a 2. nedisponuje.

Další informace: tisková mluvčí

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 2. 1. 2024

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2023 až 31.12.2023, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 1. 1. 2024

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2024

Žádost: investiční plány města pro rok 2024

Odpověď: Seznamem Vámi definovaném rozsahu informací nedisponujeme. Přehled projektů je obsažen ve schváleném rozpočtu města na rok 2024 ke stažení zde https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2024.pdf na straně 36-41.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: Čechův dům

Žádost: 1. Úplný seznam členů pracovní skupiny k budoucnosti Čechova domu 2. Úplný seznam plánovaných aktivit pro revitalizaci Čechova domu 3. Úplný seznam náplně prostor Čechova domu

Odpověď: 1. Starosta města Žďár nad Sázavou, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu, vedoucí odboru strategického rozvoje a investic, projektový pracovník odboru SRI, ředitelka PO Kultura Žďár n. S., ředitelka PO Active-SVČ Žďár n. S., ředitelka PO Knihovna M. J. Sychry Žďár n. S., zástupce Regionálního muzea Žďár n. S. 2. Seznam není k dispozici 3. Administrativní zázemí a kancelář vedení knihovny, archiv, vestibul pro pořádání kulturních a vzdělávacích akcí, další prostory ke komerčnímu využití (kanceláře), toalety, kotelna a technické zázemí, půda.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: Výsledky architektonické soutěže

Žádost: Žádost se týká: Výsledky architektonické soutěže Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Úplná kopie výsledků soutěže o návrh - Prostor kultury Žďár nad Sázavou se všemi přílohami

Odpověď: výsledky architektonické soutěže byly v souladu se zákonem. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněny v elektronickém nástroji: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_791.html, a to dne 19.12.2023

Další informace: Jana Kotoučková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: setkání vedení města s osadními výbory za rok 2023

Žádost: úplný seznam aktivit města za rok 2023 s osadními výbory

Odpověď: informace předána poskytnutím zápisů ze zasedání osadních výborů.

Další informace: Remarová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: Kolaudace mostu Strojírenská

Žádost: průběh kolaudace mostu Strojírenská, seznam nedodělků a kolaudační souhlas.

Odpověď: informace poskytnuty v předepsaném formátu.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: podzemní kontejnery pod Zelenou horou

Žádost: kopie informací o záměru umístit pod ZH podzemní kontejnery na tříděný odpad. Seznam plánovaných aktivit pro jejich umístění.

Odpověď: informace poskytnuta v požadovaném formátu.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: strategie rozšiřování bytového fondu

Žádost: 1. Úplná kopie strategie rozšiřování bytového fondu 2. Úplný seznam aktivit souvisejících se strategií rozšiřování bytového fondu plánovaných na leden 2024 3. Úplný seznam osob zapojených strategie rozšiřování bytového fondu s uvedením role a nejbližších úkolů

Odpověď: Nedisponujeme žádným dokumentem strategie rozšiřování bytového fondu. Disponujeme Koncepcí bydlení viz odkaz https://saarplan.cz/2022/01/katalog-bydleni/ Nedisponujeme žádným seznamem související se strategií rozšiřování bytového fondu plánovaných na leden 2024. Nedisponujeme seznamem osob zapojených do strategie rozšiřování bytového fondu s uvedením role a nejbližších úkolů.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: kryté přístřešků pro kola u veřejnoprávních budov

Žádost: 1. Úplná kopie studie krytých přístřešků pro kola u veřejnoprávních budov 2.Úplný popis snah a aktivit výstavby krytých přístřešků pro kola u veřejnoprávních budov, jako jednu ze součástí podpory cyklodopravy ve městě v roce 2024 s uvedením vybraných lokalit

Odpověď: Ad1. V příloze zasíláme pracovní verzi studie přístřešků na kola. Nemusí se tedy jednat o finální umístění přístřešků, jejich parametrů a další informace. Ad2. Nedisponujeme popisem snah a aktivit výstavby krytých přístřešků pro kola u veřejnoprávních budov. V současné chvíli probíhá zpřesnění parametrů přístřešků dle pracovního návrhu studie. Následovat bude příprava projektové dokumentace.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: Studie k rozšíření cyklodopravy v oblasti Zámku

Žádost: 1. Úplná kopie vyhledávací studii k rozšíření cyklodopravy v oblasti Zámku se všemi přílohami 2. Seznam plánovaných aktivit se studií k rozšíření cyklodopravy v oblasti Zámku se všemi přílohami

Odpověď: Ad1. Nedisponujeme v současné chvíli studií k rozšíření cyklodopravy v oblasti Zámku se všemi přílohami. Ad2. Nedisponujeme seznamem plánovaných aktivit se studií k rozšíření cyklodopravy v oblasti Zámku se všemi přílohami.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: studentská městská rada

Žádost: 1. úplný seznam členů studentské městské rady. 2. Úplná kopie všech informací publikovaných o činnosti studentské městské rady. 3. Plán činnosti studentské městské rady prorok 2024.

Odpověď: povinný subjekt těmito informacemi ad 1. až 3. nedisponuje.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: Bouchalky

Žádost: 1. Úplná kopie všech velmi rozumných a zajímavých nápadů k organizaci parkování v místě, nyní vše prověří projektanti k parkování na Bouchalkách.

Odpověď: Městský úřad nedisponuje materiály s velmi rozumnými a zajímavými nápad k organizaci parkování v místě, ke kterým má autorské právo.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: kardiolog

Žádost: úplná kopie všech informací o diskusi radních města k výsledkům rozšíření prostorů ambulance kardiologie

Odpověď: povinný subjekt takovou informací nedisponuje.

Další informace: p. Dvořák R.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 22. 12. 2023

Věc: zimní údržba

Žádost: změny v zimní údržbě 2022-2023

Odpověď: informace poskytnuta v požadovaném formátu.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: Vánoce 2023

Žádost: Úplný seznam všech aktivit města v souvislosti s Vánocemi 2023

Odpověď: V souvislosti s Vánocemi 2023 město Žďár nad Sázavou vyvinulo tyto aktivity: nové prodejní stánky v Nádražní ulici, nová světelná výzdoba centra města, instalace nového umělého kluziště, dlouhodobý kulturní program po celou dobu adventu, dvě velké akce - rozsvícení vánočního stromu a Baroko v srdci (připomínka 300 let od smrti Santiniho)

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: Chyby v městském zpravodaji

Žádost: Úplný seznam všech chyb zjištěných v městském zpravodaji v roce 2023 s uvedením nápravných opatření.

Odpověď: povinný subjekt takovou informací nedisponuje.

Další informace: p. Sobolová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: Hackerský útok

Žádost: úplná kopie všech informací poskytnutých starostovi města o výpadcích informačních systémů (útok hackera) na podzim 2023.

Odpověď: povinný subjekt takovou informací nedisponuje.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: SVK Žďársko

Žádost: úplná komunikace povinného subjektu s SVK Žďársko v říjnu 2023.

Odpověď: povinný subjekt takovou informací nedisponuje.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: 35.schůze Rady města

Žádost: podklady s přílohami pro jednání Rady města

Odpověď: informace předána formou odkazu na webové stránky města.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: Rada města

Žádost: hosté na radě města v měsíci říjnu a listopadu 2023, bod jednání a důvod pozvání

Odpověď: informace předána v požadovaném formátu.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: podněty občanů města

Žádost: úplný seznam podnětů občanů města doručené povinnému subjektu v měsíci říjnu 2023.

Odpověď: v měsíci říjnu 2023 nebyl žádný podnět občanů města přijat.

Další informace: p. Bublánová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 10. 2023

Věc: aktivity představitelů města

Žádost: úplný seznam aktivit představitelů města dne 25.10.2023 v 10 h dopoledne s popisem aktivity

Odpověď: p. starosta dne 25.10.2023 byl na pracovní cestě ve Španělsku, aktivity směrem k projektu URBACT, p. místostarosta Dvořák točil reportáž pro ČT -podpora stomatologů

Další informace: p. Bublánová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 25. 10. 2023

Věc: Izrael

Žádost: seznam aktivit města při publikování prohlášení města ZR k situaci ve státě Izrael

Odpověď: povinný subjekt takovou informací nedisponuje.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 31. 8. 2023

Věc: urbální ekonom Zeman

Žádost: úplná kopie objednávky města Žďáru nad Sázavou u urbálního ekonoma Víta Zemana

Odpověď: informace byla poskytnuta odkazem na zveřejněnou informaci dle § 6 zákona č. 106/1999 Sb.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 28. 8. 2023

Věc: Povolení odstranění staveb

Žádost: Zda a kolik bylo vydáno povolení odstranění stavby pro právnickou osobu od 1.4.2023, vč. kopie 1. strany rozhodnutí/souhlasu. Zda jsou probíhá správní řízení nebo jsou právnickou osobou podány žádosti o povolení odstranění staveb od 1.4.2023.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 26. 8. 2023

Věc: Úplná nabídka firmy ECOLED

Žádost: Úplná nabídka firmy ECOLED na vánoční osvětlení.

Odpověď: Nabídku firmy tohoto názvu zde neevidujeme.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 14. 8. 2023

Věc: odmítnutí žádosti dle § 15 InfZ

Žádost: Celkový počet žádostí odmítnutých dle § 15 InfZ v období od 1.1.2023 do 30.6.2023, z toho počet žádostí odmítnutých na základě § 11a InfZ, anonymizovaná rozhodnutí dle § 11a InfZ

Odpověď: Informace byly žadateli poskytnuty.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 24. 7. 2023

Věc: kamenný reliéf "Radost"

Žádost: Žádost týkající se kameného reliéfu "Radost"

Odpověď: Zaslána korespondence

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 24. 7. 2023

Věc: Aktivity starosty

Žádost: úplný seznam služebních cest starosty města plánovaných mimo město s uvedením cíle cesty a předmětu jednání.

Odpověď: informace byla poskytnuta.

Další informace: p. Mrkos

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 12. 7. 2023

Věc: Povolení odstranění staveb

Žádost: Zda a kolik bylo vydáno povolení odstranění stavby pro právnickou osobu od 1.10.2022

Odpověď: ěstský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 28. 6. 2023

Věc: Informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 a 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: A.1) Jaká byla od 19.6.2023 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost v řízení spis. zn. SÚP/846/23/Od vydána rozhodnutí nebo usnesení. Současně žádám o sdělení všech č.j. a dat vydání jednotlivých rozhodnutí a nebo usnesení. A.2) Pokud od 19.6.2023 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost bylo v řízení spis. zn. SÚP/846/23/Od rozhodnuto o okruhu účastníků řízení, žádám o sdělení, zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení. Bylo-li řízení sp. zn. SÚP/846/23/Od ukončeno, žádám Vás dle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí následujících informací: B.l) Je a nebo bylo od 19.6.2023 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízem (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? B.2) Pokud je a nebo bylo od 19.6.2023 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízení; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zastavení řízení, vydání usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.); d) zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení. Bod B.1 a B.2 této žádosti o poskytnutí informací se netýkají řízení spis. zn. SÚP/846/23/Od.

Odpověď: Ad.1) Ve správní řízení sp.zn. SÚP/846/23/Od nebylo vydáno žádné procesní rozhodnutí nebo rozhodnutí ve věci. Ad.2) Nebylo rozhodnuto o okruhu účastníků uvedeného správního řízení. Správní řízení sp.zn. SÚP/846/23/Od nebylo ukončeno. Ad B.1) Jiné správní řízení (mimo uvedeného) nebylo stavebním úřadem vedeno. Ad B.2 a)b)c) Informace nemá správní úřad k dispozici s ohledem na uvedenou informaci v Ad B.1).

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 28. 6. 2023

Věc: Charakter objektu na pozemku p.č. 7419 v k,ú Město Žďár

Žádost: Charakter objektu na pozemku p.č. 7419 v k.ú. Město Žďár dle zákona o registrech a vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Odpověď: Dle zákona o registrech i vyhlášky se jedná o část budovy (objekt garáží).

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 21. 6. 2023

Věc: Vydaných povolení a přijatých žádostí o vjezdu do parku Farská humna

Žádost: 1) Kopie všech vydaných povoleni k vjezdu do parku Farská humna pro den 4. 6. 2023, včetně toho pro autobus. 2) Odůvodnění povoleni vydané k vjezdu do parku pro auto bus a jiná vozidla těžší 3,5t - tedy zda jsou či nejsou komunikace v parku uzpůsobeny pro vozidla nad 3,5t. 3) Zadosti, na základě kterých byla příslušná povoleni MU pro den 4. 6. 2023 vydána. 4) Zadosti všech, kteří od r. 2020 zadali MU o vydání povoleni k vjezdu do parku Farská humna, at' jejich žádosti MÚ vyhověl či nevyhověl

Odpověď: Ad 1) Vydané povolení pro vjezd do parku pro akci dne 4.6.2023 - příloha č. 1 Ad 2) Povolení vjezdu bylo vydáno v souladu s metodikou schválenou pro tento účel radou města dne 26.09.2022 na jejím 111. jednání usn. č.: 1228/2022/KS/RM - uveřejněno na webu města: https://jednani.zdarns.cz/#!Bod/2587 . Vjezd autobusu byl organizátorem projednán se zástupcem ŠKSM a umožněn takto v souladu s podmínkami vydaného povolení. Ad 3) Žádost o povolení vjezdu pro den 4.6.2023 – příloha č. 2 Ad 4) Žádosti byly podávány zčásti ústně, zčásti neformálními e-maily, pouze jedna písemně: žadatel: Cyclomedia, termín vjezdu: 1 den mezi 15.6. až 15.8. 2022 – příloha č. 3

Další informace: Ing. Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 21. 6. 2023

Věc: Žádost o sdělení o jakou komunikaci se jedná v konkrétním místě

Žádost: O jakou komunikaci dle pasportu místních komunikaci se jedná v případě propojky u sklárny za zákazovou značkou, tedy cela parcela c. 80/3, k.u. Město Zd'ár, pokud není tato nijak rozdělena, příp. její jednotlivé části pokud rozdělena je

Odpověď: Dle pasportu MK se jedná o místní komunikaci IV. třídy, kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz, například samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, schody, pěšiny, zklidněné komunikace, obytné a pěší zóny apod.

Další informace: Ing. Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 9. 6. 2023

Věc: Ochrana oznamovatelů

Žádost: Jedná se o nastavení oznamovacího systému, statistické údaje.

Odpověď: Oznamovací systém je nastaven formou služby externího dodavatele viz. https://www.zdarns.cz/media/files/WHISTLEBLOWING.pdf, dosud bylo podáno 1 anonymní oznámení.

Další informace: JUDr. Hostomská, PhDr. Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 8. 6. 2023

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 a 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: A.l) Jaká byla v řízení zahájeném na základě žádosti ze dne 21. 9. 2022 vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání společného povolení, zastavení řízení, vydání usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.). Současně Vás žádám o sdělení všech čísel jednacích a dat vydání jednotlivých rozhodnutí a nebo usnesení. A.2) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace v řízení zahájeném na základě žádosti ze dne 21.9. 2022 rozhodnuto o okruhu účastníků řízení, žádám Vás o sdělení, zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení. B.l) Je a nebo bylo od 2. 11. 2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízem (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? B.2) Pokud je a nebo bylo od 2. 11. 2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízení; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zastavení řízení, vydání usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.); d) zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení.

Odpověď: A.1) v řízení zahájeném dnem podání žádosti (21.9.2022) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) bylo vydáno usnesení zastavení řízení dne 14.12.2022 pod č.j. SÚP/1859/22/Od-4, nabytí právní moci dne 12.1.2023; A.2) vzhledem k tomu, že bylo řízení zastaveno, nebyl stanoven okruh účastníků řízení; B.1) byla podána žádost o vydání společného povolení (dnem podání žádosti je zahájeno řízení) a je tedy vedeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) pro stavbu: Novostavba polyfunkčního domu ul. Veselská, Žďár nad Sázavou na pozemku parc. č. 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár; B.2) a) spis. zn. SÚP/846/23/Od; b) je vedeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) pro stavbu: Novostavba polyfunkčního domu ul. Veselská, Žďár nad Sázavou na pozemku parc. č. 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár; c) v řízení nebyla vydána žádná rozhodnutí ani usnesení; d) okruh účastníků řízení nebyl prozatím stanoven.

Další informace: Ing. Kamila Odehnalová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 7. 6. 2023

Věc: přestupky na základě obecně závazné vyhlášky upravující užívání pyrotechniky

Žádost: Kolik přestupků za užití pyrotechniky v rozporu s vyhláškou týkající se užívání pyrotechniky město řešilo za dobu účinnosti vyhlášky? Kolik činí celková částka vybraná na pokutách za užití pyrotechniky v rozporu s vyhláškou za dobu její účinnosti.

Odpověď: Celkem se řešily 4 přestupky, nahlášeno dalších 32 událostí, kdy občan nahlásil obtěžování hlukem, kdy však nebyl zjištěn přestupce. Částka vybraná na přestupcích činila 400 Kč.

Další informace: Kunc

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 14. 5. 2023

Věc: fotolovy fotopastí

Žádost: seznam lokalit s umístěním fotopastí na území města s uvedením data umístění a délky provozu a seznam přestupků zjištěných fotopastmi na území města

Odpověď: informace byly poskytnuty.

Další informace: Mgr. Kunc

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 7. 5. 2023

Věc: Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se nezapsané stavby na pozemku parc. č. 404 v kat. území Velká Losenice

Žádost: l. Jaký stavební účel/určení popsané shora uvedené stavby na p. č. 404 eviduje stavební úřad ohledně stavby - zbořeniště? 2. Došlo v posledních letech ke změně účelu užívání (účelu stavby), a pokud ano, zda o tom, a kdy, bylo vydáno a existuje pravomocné rozhodnutí stavebního úřadu, jakož i vyjádření dotčených orgánů? 3. Zda je stavba - podle dokumentace tamního stavebního úřadu - napojena na vodovodní přípojku, přípojku elektrické energie a kanalisační přípojku do kanalisace nebo do žumpy či septiku?

Odpověď: K bodu 1) K předmětné nezapsané stavbě na pozemku parc. č. 404 v kat. území Velká Losenice se v archivu Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování nenachází žádná spisová dokumentace (tj. listiny/dokumenty/projektová dokumentace/…apod.), z níž by bylo možné zjistit účel, pro který byla stavba povolena a ke kterému je užívána. V neověřené a nekompletní (kusé) dokumentaci evidované v archivu Obecního úřadu ve Velké Losenici k předmětné stavbě na pozemku parc. č. 404 v kat. území Velká Losenice je tato stavba (resp. akce) popisována jako rekonstrukce márnice. K bodu 2) V archivu Městského úřadu Žďár nad Sázavou, odboru stavebního a územního plánování se také nenachází žádná spisová dokumentace (tj. listiny/dokumenty/projektová dokumentace/…apod.) týkající se změny v účelu užívání předmětné nezapsané stavby na pozemku parc. č. 404 v kat. území Velká Losenice. K bodu 3) Zda je předmětná nezapsaná stavba na pozemku parc. č. 404 v kat. území Velká Losenice napojena na vedení technické infrastruktury (tj. na vedení vody, kanalizace,…apod.) není možné v důsledku absence spisové dokumentace určit. Z ohledání z veřejně přístupného prostranství je však pravděpodobné, že posuzovaná stavba je připojena na vedení NN, neboť v obvod. zdivu předmětné stavby se nachází rozvodná el. skříň.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kalců Jaroslava

Datum žádosti: 26. 4. 2023

Věc: rušení České pošty

Žádost: Úplná komunikace povinného subjektu o rušení České pošty v roce 2023. Úplný seznam plánovaných aktivit ve věci rušení poboček České pošty 2023 s uvedením termínu a popisu aktivity.

Odpověď: informace byla poskytnuta.

Další informace: p. Mrkos

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 25. 4. 2023

Věc: Odpovědí sportovních oddílů na dotazník

Žádost: Úplná kopie veškerých odpovědí sportovních oddílů na dotazník zaměřený na dotační programy města

Odpověď: Tyto informace nelze poskytnout, jelikož jde o informace od osob, které nejsou povinny poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. a bez jejich souhlasu nelze tyto informace poskytnout.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 25. 4. 2023

Věc: Charakter staveb v k.ú. Město Žďár

Žádost: Informace o charakteru staveb v k.ú. Město Žďár včetně informace o jejich vzniku, způsobu jejich povolení a povinnosti zákresu do KN.

Odpověď: Jedná se o dočasné stavby. K povolení byl příslušný drážní správní orgán. Realizace proběhla v roce 1991. Rozhodování o zápisech a zákresu v KN jsou příslušné katastrální úřady.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 7. 4. 2023

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.04.2023 až 30.06.2023, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 5. 4. 2023

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.01.2023 až 31.03.2023, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 10. 3. 2023

Věc: vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Žádost: zpracování projektu, ve kterém budou porovnávána data měst a obcí ČR, které tuto problematiku řeší.

Odpověď: informace poskytnuty v požadovaném formátu.

Další informace: Dr. Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 8. 3. 2023

Věc: Rozhodnutí o odstranění staveb

Žádost: Zda a kolik bylo vydáno rozhodní o odstranění staveb od 1.11.2021

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 6. 3. 2023

Věc: Pacht rybníků

Žádost: zaslání nabídek, sdělení výpočtu pachtovného

Odpověď: odpovězeno, zaslány nabídky

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 3. 3. 2023

Věc: zadání VZMR - příkazní smlouva o poskytování služeb GDPR

Žádost: kompletní dokumentace zadání VZMR, které předcházelo schválení příkazní smlouvy radou města, č.usnesení 1668/2023//RM

Odpověď: informace byly v požadovaném formátu poskytnuty.

Další informace: Hostomská, Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 2. 3. 2023

Věc: Investiční plány města pro rok 2023

Žádost: Žádost o zaslání investičních plánů města pro rok 2023. Seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které se plánují uskutečnit v letech 2023-2024, případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města nebo dotačních titulů či za jejich podpory.

Odpověď: Žádost byla vyřízena uvedením odkazů na webové stránky města. Seznam investic plánovaných pro rok 2023 uvedený ve schváleném rozpočtu města na odkazu https://www.zdarns.cz/media/files/hospodareni-mesta/r2023.pdf na str. 40-44. Přehled plánovaných zakázek naleznete na odkazu https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/prehled-planovanych-zakazek. Jiným seznamem v současné chvíli nedisponujeme.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 1. 3. 2023

Věc: hosté na jednání RM, zprávy od partnerských měst, aktivity Zámek Žďár - kulturní a kreativní centrum Vysočina

Žádost: účast hostů na RM č. 14. a 15., kopie zpráv od zahraničních partnerských měst a aktivity města v projektu "Zámek Žďár - kulturní a kreativní centrum Vysočina".

Odpověď: informace byly poskytnuty.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 28. 2. 2023

Věc: Dotaz na projednání materiálu v RM

Žádost: 1. Úplná kopie veškerých podkladů pro 11. jednání Rady města bod 36. 2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která zakryla návrh řešení v podkladových materiálech na webu města

Odpověď: Informace poskytnuta

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 15. 2. 2023

Věc: problematika PO KJMS Žďár nad Sázavou

Žádost: v jakém procentním poměru byla výše schválené mimořádné odměny k průměrné odměně vypočtené z mimořádných odměn vyplacených řediteli za dobu výkonu funkce ředitele PO Knihovny JMS.

Odpověď: informace byla poskytnuta. Jednalo se o 65,5%.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 6. 2. 2023

Věc: Družstevní bydlení

Žádost: Žádost o poskytnutí veškerých kopií informací o přípravě družstevního bydlení ve městě Žďár nad Sázavou

Odpověď: informace o přípravě družstevního bydlení byly projednány na jednání rady města, konané dne 30.1.2023 (https://usneseni.zdarns.cz:8600/usn/#!Bod/3143). Další projednání v radě města se uskuteční v radě města, konané dne 13.2.2023.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 6. 2. 2023

Věc: Traktor do lesů vč. příslušenství

Žádost: 1. Veškeré kopie informací o přípravě investiční akce: Traktor do lesů vč. příslušenství. 2. Veškeré plány a záměry s činností: Traktor do lesů vč. příslušenství (účel investice).

Odpověď: odp. 1: Veškeré informace o přípravě naleznete na odkazu viz https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_735.html Informace o dotaci z Programu rozvoje venkova viz příloha. odp. 2: Při lesním hospodaření dbá město na trvalou udržitelnost svých lesů a kromě těžební činnosti se soustřeďuje na pečlivou pěstební činnost, budování resp. opravy přístupových cest a další práce zhodnocující lesy. Pořízením vlastní lesnické techniky bude moci město efektivně a udržitelně hospodařit ve svých lesích.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 6. 2. 2023

Věc: Aktivita starosty

Žádost: Žádost o poskytnutí aktivit starosty města mimo město Žďár n. S. v měsíci únor 2023

Odpověď: odpověď starosty města - v měsíci únor 2023 účast 7.2.2023 na jednání mimo město Žďár nad Sázavou na zasedání Krajského zastupitelstva na KÚ Jihlava

Přílohy:
bez názvu (114 kB)

Další informace: Ing. Martin Mrkos, ACCA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 19. 1. 2023

Věc: Revitalizace městského parku Farská humna- stupeň dokumentace pro územní a stavební řízení a prováděcí dokumentaci

Žádost: Kopie veškerých dokumentů se všemi přílohami obdržených od Mgr. Lucie Hradilové. Úplný seznam termínů průběžných konzultačních schůzek s představením variant řešení prostoru s komunikací o vzájemných představách, výběrem vhodných materiálů, mobiliáře apod., s jmenovitým seznamem účastníků. Zápisy z jednání průběžných konzultačních schůzek se všemi přílohami s bývalým jednatelem Rudolfem Svobodou se všemi přílohami.

Odpověď: Žádost byla vyřízení zasláním odpovědi doporučeným dopisem.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 16. 1. 2023

Věc: otevřený dopis radním města ze dne 23.9.2022

Žádost: jak bylo naloženo s otevřeným dopisem adresovaným všem radním města dne 23.9.2022, vč. kopie komunikace v souvislosti s ním na úrovni rady a vedení města Žďár nad Sázavou

Odpověď: S otevřeným dopisem žadatele byli seznámeni členové rady města na svém jednání dne 26.9.2022. Nebylo přijato žádné usnesení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 16. 1. 2023

Věc: Sjezd z komunikace parkem Farská humna a další

Žádost: Sjezdy v parku Farská humna, podmínky povolení vjezdu do parku, podmínky obsluhy "kávavanu", další informace ohledně pohybu vozidel v parku

Odpověď: Konkrétní pevně vybudovaný sjezd pro potřeby veřejných akcí v parku apod. by neplnil potřebnou funkci. Většina úseků komunikace v parku je technicky uzpůsobena bezproblémovému sjetí mimo komunikaci a většinou na stejnou parcelu, na které je vedena i komunikace. Město jako majitel komunikací i přilehlých pozemků s takovým užíváním souhlasí (např. právě pro pořádání veřejných akcí). Podmínky pro vjezd do parku a pohyb vozidel pro obsluhu „ kávavanu“ v parku byly projednány a stanoveny ústně a následně v 05/2022 písemně – viz příloha 1, a to pro konkrétní 3 vozidla. V letech 2020, 2021 a zčásti v roce 2022 byly podmínky pro vjezd do parku pro konání veřejných akcí projednávány ústně. Od května 2022 jsou vydávána i písemná povolení – viz příloha 2 a od 10/2022 je stanoven vzor povolení pro veřejné akce metodikou schválenou radou Města Žďár nad Sázavou dne 26.09.2022 na jejím 111. jednání usn. č.: 1228/2022/KS/RM (uveřejněno na webu města: https://jednani.zdarns.cz/#!Bod/2587 )

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 16. 1. 2023

Věc: Komunikace směřující k odstranění vad stavebního díla lávky na Farských humnech

Žádost: seznam doposud zjištěných vad lávky na Farských humnech a zveřejnění veškeré komunikace směřující k odstranění zjištěných vad tohoto díla

Odpověď: Žádost byla vyřízena zasláním písemného seznamu vad lávky na Farských humnech a dalších informací o průběhu řešení vad.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 11. 1. 2023

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2022 až 31.12.2022, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 9. 1. 2023

Věc: Žádost o poskytnutí informace

Žádost: Kopie informace Odbor komunálních služeb dne 9.1.2023 zaslaná paní P. Reakce paní P. zaslaná městu Žďár nad Sázavou dne 10.1.2023

Odpověď: Žádost o doplnění upřesnění dotazu žadatele, z dotazu nevyplývá o co se přesně jedná

Další informace: Ing. Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Brhelová Kateřina Ing.

Datum žádosti: 4. 1. 2023

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů města pro rok 2023 resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem na rok 2023 a budou financován z rozpočtu města nebo z jiných veřejných rozpočtů

Žádost: Seznam staveních projektů plánované na rok 2023 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Seznamem dle Vašeho výčtu nedisponujeme, ale zasíláme schválený rozpočet města v příloze emailu, ve kterém jsou stavební projekty uvedeny, zejména na str. 40-44, 23-24, 18-19.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 20. 12. 2022

Věc: veřejné zakázky

Žádost: analýz výsledků žebříčku ZINDEX.cz - dotaz na vnitřní předpis upravující zadávání veřejných zakázek

Odpověď: žádost vyřízena poskytnutím odkazu na zveřejněnou informaci na webových stránkách města.

Další informace: p. Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 12. 2022

Věc: Právní služby

Žádost: Žádám o sdělení jaké právní služby byly zaplaceny a kdo je objednal. Právní služby BV18/22/086/040 16.05.2022 36 888,87 Kč Právní služby BV18/22/189/025 17.10.2022 41 771,22 Kč Kopie dokladů a odpověď zašlete na .......

Odpověď: Kopie dokladů a informace byla poskytnuta.

Další informace: vedoucí finančního odboru

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.

Datum žádosti: 20. 12. 2022

Věc: zadávání VZ

Žádost: žádost o kopie vnitřního předpisu, který se vztahuje k postupům a rozdělením kompetencí v rámci úřadu při zadávání VZ. Do jaké výše předpokládané hodnoty VZ mohou schvalovat zadání VZ např. vedoucí odborů, radní, rada nebo zastupitelstvo.

Odpověď: žádost vyřízena uvedením odkazu na již zveřejněnou informaci na webových stránkách města.

Další informace: p. Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 7. 12. 2022

Věc: Organizace zadávání veřejných zakázek

Žádost: 1) jak zajišťuje organizace zadávání VZ - vlastními zaměstnanci, externě? 2) externí organizace VZ je realizována na základě rámcových smluv nebo ad hoc? 3) kolik zakázek bylo administrováno externě v r. 2021 a 2022? 4) poskytnutí přehledu externě administrovaných VZ za r. 2021 a 2022 (předpokládaná hodnota, druh VZ) 5) jaké zřizujeme příspěvkové organizace (IČO, sídlo, účel)

Odpověď: 1) vlastními zaměstnanci i externě 2) individuálně pro každou takovou VZ 3) data nemáme, dohledatelné na https://zakazky.zdarns.cz/ 4) přehled nemáme, dohledatelné na https://zakazky.zdarns.cz/ 5) dohledatelné na https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/, poskytnuty informace ze zřizovacích listin

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 9. 11. 2022

Věc: usnesení RM 1201/2022/RM

Žádost: jak a kdy bylo realizováno usnesení č. 1201/2022/RM ze dne 29.8.2022 týkající se Smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 020128, která byla uzavřena 4.8.2016 mezi městem a společností Vodafone. Žádost o zaslání kopií příslušných dokumentů, kterými bylo usnesení realizováno.

Odpověď: zaslání kopie výpovědi smlouvy.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 31. 10. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Je a nebo bylo od 29. 8. 2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízem, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? 2) Pokud je a nebo bylo od 29. 8.2022 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízem atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízem; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zástavem řízení, vydám usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.); d) zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení.

Odpověď: 1) řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti (21.9.2022) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár, žádost podala společnost Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212); 2) a) č.j. SÚP 1859/22/Od-2; b) je vedeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) pro stavbu: Novostavba polyfunkčního domu ul. Veselská, Žďár nad Sázavou na pozemku parc. č. 119/9 a 119/13 v katastrálním území Město Žďár; c) dne 4.10.2022 bylo vydáno usnesení o přerušení společného řízení; d) vzhledem k tomu, že bylo řízení přerušeno a žadatel byl vyzván k odstranění nedostatků, nebyl ještě stanoven okruh účastníků řízení.

Další informace: Ing. Kamila Odehnalová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Odehnalová Kamila Ing.

Datum žádosti: 17. 10. 2022

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999 : Kopie všech podkladů pro jednání radních města týkající se odpadového hospodářství od 1.9.2022 dosud.

Žádost: Žádost o poskytnutí kopií všech podkladů pro jednání radních města týkající se odpadového hospodářství od 1.9.2022 dosud

Odpověď: Poskytnutí všech podkladů dle zápisů z jednání rady města v elektronické podobě: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/2018-2022

Další informace: Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 4. 10. 2022

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.7.2022 až 30.9.2022, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 27. 9. 2022

Věc: Tisková konference

Žádost: Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Jméno, příjmení a funkce osoby, která vydala pokyn ke svolání tiskové konference dne 29.9.2022 2.Jméno, příjmení a funkce osoby, která vydala pokyn ke zrušení tiskové konference dne 29.9.2022 3. Úplná kopie všech informací publikovaných městem Žďár nad Sázavou o jednání Rady města dne 26.9.2022 s uvedením místa publikování

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme. 2. Martin Mrkos, starosta města Žďáru nad Sázavou 3. Informace k jednání Rady města dne 26. 9. 2022 jsou dostupné na webu města (www.zdarns.cz): https://jednani.zdarns.cz/#!Jednani/523

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Sobolová Blanka Bc.

Datum žádosti: 26. 9. 2022

Věc: Sberbank

Žádost: Poskytnutí dokumentu ve věci "Orientační vyhodnocení dokumentace k pohledávce města pro doporučení vhodného postupu při uplatnění nebo postoupení pohledávky vůči Sberbank" vypracovaný advokátní kanceláří Žižlavský

Odpověď: Informace byla poskytnuta

Další informace: Tomáš Vlček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.

Datum žádosti: 14. 9. 2022

Věc: Seznam dokumentů a stanovisek k žádosti o povolení stavby.

Žádost: Seznam dokumentů a stanovisek k žádosti o povolení stavby rodinného domu v lokalitě Farská humna.

Odpověď: Žadatel o vydání povolení pro stavbu rodinného domu v lokalitě Farská humna dokládá k žádosti zákonem stanovené doklady.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 14. 9. 2022

Věc: Prodej pozemků na Vápenické

Žádost: 1. Úplný seznam médií a novinářů, kterým tisková mluvčí poskytla vyjádření k prodeji pozemků ul. Vápenická. 2. Úplný seznam médií a novinářů, kterým tisková mluvčí neposkytla vyjádření k prodeji pozemků ul. Vápenická.

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme. 2. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Sobolová Blanka Bc.

Datum žádosti: 13. 9. 2022

Věc: Seznam podkladů a stanovisek

Žádost: Seznam dokumentů a stanovisek předkládaných žadatelem pro stavbu RD v lokalitě Farská humna.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny ve sdělení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 25. 8. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Je anebo bylo od 1.1.0.2021 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár? 2) Pokud je a nebo bylo od 1.1.0.2021 včetně do dne Vaší odpovědi na tuto žádost vedeno odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, žádám Vás zároveň o sdělení: a) všech čísel jednacích těchto řízení; b) v jaké věci byla nebo jsou tato řízení vedena; c) jaká byla v těchto řízeních vydána rozhodnutí nebo usnesení (např. vydání územního rozhodnutí, vydání stavebního povolení, vydání společného povolení, zastavení řízení, vydání usnesení o zamítnutí žádosti, usnesení o přerušení řízení atd.) Tato žádost o poskytnutí informace se netýká řízení, o jehož zastavení jste mne informovali dopisem č.j. SÚP/1430/22/Od-2 ze dne 1.8.2022.

Odpověď: 1) v termínu od 1.10.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, 2) v termínu od 1.10.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, a proto: a) nejsou vedena žádná čísla jednací, b) v žádné věci nejsou a nebyla vedena žádná řízení, c) nebyla tudíž vydána žádná rozhodnutí nebo usnesení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Odehnalová Kamila Ing.

Datum žádosti: 16. 8. 2022

Věc: Žádost o výdej dat z registru vozidel

Žádost: Dobrý den, žádám Vás o poskytnutí informací o majitelích, popřípadě o tom, zda jsou TP (následuje výčet čísel TP) stále živé nebo zrušené a to ve smyslu zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Odpověď: Vážený pane, dle ustanovení § 5 odst. 7) zákona č. 56/2001 Sb., zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů „Obecní úřad obce s rozšířenou působností poskytne na žádost údaje z registru silničních vozidel a) fyzické nebo právnické osobě, která prokáže právní zájem na poskytnutí údajů; právní zájem neprokazuje vlastník nebo provozovatel silničního vozidla, jedná-li se o údaje k tomuto vozidlu, a b) orgánu veřejné moci v rozsahu nezbytném k výkonu jeho působnosti.“ Vzhledem k tomu, že jste ve své žádosti neprokázal právní zájem, nebudeme moci Vaší žádosti vyhovět.

Další informace: Petr Koscielniak

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koscielniak Petr

Datum žádosti: 8. 8. 2022

Věc: Dotčené orgány

Žádost: Seznam dotčených orgánů v ORP

Odpověď: Poskytnutí seznamu dotčených orgánů vystupujících ve správních řízení stavebního úřadu .

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 5. 8. 2022

Věc: Dotaz na zamítnutí výjimky pohřben v rakvi dvojhrob č. 43/3 a,b Jamská

Žádost: Dotaz na podmínky pohřbívání do hrobů na Jamské

Odpověď: Problematické jsou především hydrogeologické podmínky ve 2. a 3. zóně pohřebiště na Jamské, kde není povoleno pohřbívat v rakvích do hrobů, je možné uložení v urně nebo do hrobky. Doloženo stanoviskem KrÚ k řádu pohřebišť omezujícímu pohřbívání v postižených zónách pohřebiště, foto hrobky se spodní vodou, stanoviskem KHS k tlecím dobám z roku 2003.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 3. 8. 2022

Věc: Kopie povolení vč. uvedení zhotovitele stavby v k.ú. Město Žďár

Žádost: Žádám o poskytnutí kopie stavebního povolení a sdělení, kterým stavebním podnikatelem byla stavba prováděna.

Odpověď: Kopie povolení poskytnuta, zhotovitel stavby není znám.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 3. 8. 2022

Věc: žádost o informaci stavebního řízení - rodinný dům Bohdalec

Žádost: Vážení, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění informací týkajících se stavebního řízení vedeného u Města Žďár nad Sázavou, Odboru stavebního a územního plánování, ke stavbě rodinného domu č.p. 145, stojící na pozemku par. č. st. 185, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, v obci Bohdalec, katastrálním území Bohdalec, evidovaného na LV č. 314 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou. V souvislosti s předmětným řízením Vás konkrétně žádám o poskytnutí kopie stavebního povolení k předmětné stavbě a dále sdělení, kterým stavebním podnikatelem byla stavba prováděna. Výše uvedené informace zdvořile žádám zaslat do datové schránky ID: j7zr7y7. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 3.8.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění ve věci stavby rodinného domu č.p. 145 v obci Bohdalec na pozemku parcela č. st. 185 kat. území Bohdalec. V příloze zasíláme: - Rozhodnutí č.j. SÚ/1082/17/Ku-5-Rozh ze dne 8.9.2017 - o dodatečném povolení rozestavěné novostavby rodinného domu na pozemku st. 185 kat. území Bohdalec - Vyrozumění o nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí - Rozhodnutí č.j. SÚ/255/18/Ku-6-Rozh ze dne 28.5.2018 - o dodatečném povolení změny stavby před dokončením - Vyrozumění o nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí - Protokol z provedené kontrolní prohlídky dokončené stavby č.j. SÚ/254/18/Ku-3-Prot ze dne 9.3.2018. - Stavbu prováděl dle sdělení stavebník sám pro sebe.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva

Datum žádosti: 1. 8. 2022

Věc: Správní řízení o odstranění stavby

Žádost: Zda vydává stavební úřad rozhodnutí o odstranění stavby dle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona a jaké za období od 1.2.2022 do dne odpovědi.

Odpověď: Ano vydává. Byl poskytnut seznam požadovaných povolení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 28. 7. 2022

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: 1) Bylo zahájeno řízení na základě žádosti ze dne 15.9.2021? 2) Pokud bylo zahájeno řízení na základě žádosti ze dne 15.9.2021, žádám Vás o sdělení, zda jsem byla jsem zařazena do okruhu účastníků řízení. 3) Pokud bylo na základě žádosti ze dne 15.9.2021 vydáno společné povolení, žádám Vás o sdělení data vydání tohoto povolení a čísla jednacího tohoto povolení.

Odpověď: 1) řízení bylo zahájeno dnem podání žádosti (15.9.2021) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9, 119/13 v katastrálním území Město Žďár, žádost podala společnost Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212), 2) nebyla jste zahrnuta do okruhu účastníků řízení, neboť dne 2.2.2022 bylo vydáno usnesení o zastavení řízení, které nabylo právní moci dne 2.3.2022, 3) nebylo tudíž vydáno společné povolení navrhované stavby

Další informace: Ing. Kamila Odehnalová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Odehnalová Kamila Ing.

Datum žádosti: 27. 7. 2022

Věc: Pivní slavnosti 2022

Žádost: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Pivní slavnosti 2022". 1. Úplný seznam podmínek, které nebyly zcela dodrženy při pořádání Pivních slavností 2022. 2. Úplný seznam aktivit vyvinutých městem po zjištění nedodržených podmínek pro pořádání akce.

Odpověď: V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám požadované informace týkající se "Pivních slavností 2022". 1. Úplný seznam podmínek, které nebyly zcela dodrženy při pořádání Pivních slavností 2022. • nejméně 15 dnů před zahájením akce je pořadatel povinen kontaktovat správce zeleně, za účelem předání místa realizace akce, • okolí akce, bude-li znečištěno, bude pořadatel udržovat v čistotě a pořádku, • po ukončení akce bude plocha předána správě zeleně. 2. Úplný seznam aktivit vyvinutých městem po zjištění nedodržených podmínek pro pořádání akce. 20.7.2022 výzva směrem k pořadateli akce, aby odstranil nedostatky v místě konání akce.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hemza Jiří Bc. DiS.

Datum žádosti: 13. 7. 2022

Věc: Městský hřbitov na ulici Jamská

Žádost: Žádost o sdělení počtu pohřbů na hřbitově Jamská od 1. 1. 2022 - celkový počet a dle jednotlivých zón pro pohřbívání

Odpověď: Celkový počet pohřbů k datu 19. 7. 2022 - 8 Zóna I - 5 Zóna II/III – 3

Další informace: Ing. Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 11. 7. 2022

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.4.2022 až 30.6.2022, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 10. 7. 2022

Věc: faktury Křesťan 2020 až 2022

Žádost: Žádost o informace k zadání VZMR dodavateli A. Křesťanovi v letech 2020 až 2022 v souboru dodaném žadatelem

Odpověď: při zadávání bylo postupováno v souladu se směrnicemi města platnými v příslušných obdobích (byly přiloženy) Pro zakázky pod 50 tis. Kč bez DPH prověření cen probíhalo těmito způsoby: • Porovnáním s městem již realizovanými zakázkami • Porovnáním s veřejně dostupnými informacemi na internetu • Porovnáním s cenami z cenové soustavy RTS (Ceníky stavebních prací, materiálů) Prověření ceny zakázek bylo prováděno vždy za účasti 2 osob, na odboru KS se jednalo o vedoucí odboru D. Wurzelovou a příslušného referenta odpovědného za vlastní realizaci prací a dodávek. Dokumentace pořízená nad rámec povinností daných tehdy platnou směrnicí z roku 2016 pro jedinou zakázku z žadatelem sledovaných s hodnotou nad 50 tis. Kč bez DPH „Likvidace pískovišť ul. Purkyňova“, poslána v příloze.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 4. 7. 2022

Věc: změna stanovení přechodné, resp. místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žádost: Citace části žádosti: „Informujte mě o kterékoliv změně písemně žadateli viz. uvedené kontaktní údaje.“, a to k č.j. OD/878/22/LK-DZp, č.j. OD/872/22/LK-DZp, č.j. OD/849/22/LK, č.j. OD/589/22/LK, č.j. OD/660/22/LK, č.j.: OD/831/22/LK, č.j. OD/814/22/LK,

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou - odbor dopravy pod výše uvedenými čísly jednacími vydal veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, resp. stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. K žádné jejich změně nedošlo.

Další informace: MěÚ - odbor dopravy

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 24. 6. 2022

Věc: informace o podání odvolání

Žádost: Žádám vás o informaci o podání odvolání, které jsem podal na vaši podatelnu dne 3.5.2022. Jak bylo s tímto podáním naloženo a pokud bylo předáno Krajskému úřadu, tak kdy a pod jakou spisovou značkou.

Odpověď: Vaše odvolání včetně našeho sdělení bylo na Krajský úřad Kraje Vysočina odesláno 17.5.2022 (č.j. SRI/160/22/JK, naše zn. 25706/2022/MUZR). Krajský úřad Kraje Vysočina reagoval Rozhodnutím č.j. KUJI 44454/2022, které Městský úřad Žďár nad Sázavou obdržel 6.6.2022 naše zn. 29713/STAR. Toto rozhodnutí bylo zasláno Městu Žďár nad Sázavou a Vám, jako účastníku řízení.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: činnost tiskové mluvčí XIII

Žádost: 1. Úplný seznam osob pozvaných na TK města dne 22.6.2022 2. Datum a čas rozeslání pozvánek na TK města dne 22.6.2022 3. Úplný seznam aktivit TM města v souvislosti s konáním TK

Odpověď: ad 1. zaslán seznam osob pozvaných na TK ad 2. pozvánka byla zaslána dne 20.6.2022 v 9.34 hod. ad 3. touto informací povinný subjekt nedisponuje.

Další informace: Sobolová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: družstevní bydlení

Žádost: Žádost o informaci ve věci družstevního bydlení

Odpověď: 1. Úplný seznam aktivit města Žďáru nad Sázavou ve věci družstevního bydlení – touto aktivitou je vyhledávání pozemků, které jsou vhodné pro výstavbu bytových domů. V případě, že město není vlastníkem všech pozemků, jednáme s vlastníky pozemků o možnosti jejich prodeje, popřípadě o směně pozemků 2. Seznam lokalit vytipovaných pro družstevní bydlení – těmito lokalitami jsou pozemky, které jsou územním plánem určeny pro bydlení v bytových domech 3. Seznam potenciálních investorů pro družstevní bydlení – v případě, že město Žďár nad Sázavou bude mít zájem vyhlásit záměr pro výstavbu bytových domů s tím, že určí přímo v záměru, že se bude jednat o výstavbu bytových domů, ve kterých budou umístěny byty v družstevním vlastnictví, budou potenciální investoři ti, kteří se přihlásí do záměru a splní podmínky vyhlášeného záměru – z nich bude následně vybrán zájemce - investor 4. Kopie veškeré komunikace s potenciálními investory pro družstevní bydlení – tato korespondence bude zahájena okamžikem přihlášení potenciálních investorů do vyhlášeného záměru. Tento záměr do dnešního dne nebyl vyhlášen.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: Stížnosti

Žádost: Poskytnutí kopií všech stížností občanů města zaslaných na radnici v červnu 2022

Odpověď: Zaslány kopie stížností po anonymizaci osobních údajů.

Další informace: Bořilová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: CHUST - čerpadla, spolupráce s VŠE, bytové domy za Jehlou

Žádost: 1. kopie veškeré komunikace s partnerským městem CHUST po jednání o partnerském daru čerpadel pro pitnou vodu na jednání zastupitelstva města. 2. seznam nejbližších aktivit města při spolupráci s Fakultou statistiky VŠE v Praze s cílem zjištění počtu obyvatel žijících v ZR, přestože zde nemají trvalé bydliště. 3.Kopie všech informací použitých na semináři zastupitelů ve věci projektu bytových domů za hotelem Jehla (dnes kurty) 4.Vizualizace projektu bytových domů za hotelem Jehla (dnes kurty).

Odpověď: ad 1. bylo řešeno ze strany samosprávy telefonicky. ad 2. touto informací povinný subjekt nedisponuje, neboť není nic v plánu. ad 3. touto informací povinný subjekt nedisponuje. ad 4. předán odkaz na zveřejněnou informaci.

Další informace: p. Mrkos

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: Odpad - počet poplatníků

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Odpad Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Celkový počet fyzických osob (i přibližný), kterých se týká poplatek za komunální odpad 2. Celkový počet fyzických osob (i přibližný), které dosud neuhradily poplatek za komunální odpad Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš

Odpověď: Dobrý den, pane Mareši, na základě Vaší žádosti v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. odpovídám na Váš dotaz ohledně odpadu. Celkový počet fyzických osob (i přibližný), který se týká poplatek za komunální odpad je cca 21300. Celkový počet fyzických osob (i přibližný), které dosud neuhradily poplatek za komunální odpad je cca 1900. Děkuji S přáním hezkého dne Bc. Sylva Pikulová odbor komunálních služeb

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pikulová Sylva Bc.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: aktivity města pomoc uprchlíkům

Žádost: Seznam aktivit města Žďáru nad Sázavou pro pomoc místním uprchlíkům s uvedením data a popisu aktivity v červnu 2022.

Odpověď: 1. Město poskytlo v červnu 2022 ubytování 25 uprchlíkům z Ukrajiny 2. https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/ukrajinsky-chust-trpi-nedostatkem-pitne-vody.-pomuze-unikatni-dar-ze-zdaru 3. https://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/jednani/28.-zasedani-zastupitelstva-mesta

Další informace: Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: 103. Rada města a park pro psy

Žádost: 1. Datum konání 103. rady města 2. Kopie veškerých podkladů pro jednání 103. rady města 3. Úplný seznam aktivit ve věci výstavby parku pro psy ul. Vodárenská v roce 2022 s uvedením data a popisu plánované aktivity

Odpověď: ad 1 - 1.7.2022 ad 2 - Veškeré podklady pro jednání 103. RM jsou ke stažení na veřejně dostupném místě vizte https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/103.-schuze-rady-mesta ad 3 - předán seznam aktivit 24.1.2022 – převzaty od zhotovitele část: Projekční práce na dopracování návrhu hřišť 7.4.2022 – podáno Oznámení záměru podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: daně a poplatky

Žádost: seznam daní a poplatků, typ poplatku, jeho výše, datum posledního zvýšení poplatku

Odpověď: informace poskytnuta odkazem na zveřejněnou informaci.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: služební cesty vedení

Žádost: seznam služebních cest vedení města v měsíci červen 2022 s uvedením místa a předmětu jednání.

Odpověď: zaslán přehled služebních cest v měsíci červnu 2022 p. starosty a obou místostarostů s místem konání a předmětem jednání.

Další informace: Bublánová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: hosté na jednání RM

Žádost: úplný seznam hostů na jednání RM č. 101 a 102 s uvedením tématu jednání, ke kterému byli hosté pozváni.

Odpověď: na jednání RM č. 101 a 102. nebyli pozváni žádní hosté.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 23. 6. 2022

Věc: Úplný seznam novinářů, u kterých zjišťoval úřadník P. S. stanoviska k chování novinářů na tiskových konferencích

Žádost: Úplný seznam novinářů, u kterých zjišťoval úředník P. S. stanoviska k chování novinářů na tiskových konferencích města s popisem způsobu získávání informací o tomto chování.

Odpověď: Tímto seznamem nedisponujeme.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 22. 6. 2022

Věc: Opravy školních budov a koncepce parkování

Žádost: 1) Seznam všech aktivit města ve věci oprav školních budov ve městě plánovaných na dobu od 1.7. do 31.8. s uvedením popisu opravy a rozpočtu akce. 2) Seznam všech aktivit města ve věci koncepce parkování s popisem plánovaných aktivit 3) Koncepce parkování se všemi přílohami 4) Úplný seznam všech členů PS Bezbariérovost 5) Úplný seznam problémových míst na trase A 6) Seznam míst určených k běžné opravě na trase A s uvedením popisu opravy 7) Seznam míst určených k větší opravě na trase A

Odpověď: ad 1) Seznam předán na uvedený emailový účet ad 2) Dne 16.12.2021 byl schválen Generel dopravy ad 3) Koncepce parkování jako součást Generelu dopravy je ke stažení na veřejném odkazu https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/generel-dopravy/ke-stazeni ad 4) seznam zaslán ad 5) seznam zaslán ad 6) seznam zaslán ad 7) seznam zaslán

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 22. 6. 2022

Věc: Stav komunikací

Žádost: seznam s uvedením stavu

Odpověď: odkaz na pasport komunikací

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 22. 6. 2022

Věc: Farská humna

Žádost: povolení průjezdu motorových vozidel

Odpověď: vysvětlení snahy města o minimalizování motorové dopravy v parku

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 22. 6. 2022

Věc: doprava ve městě

Žádost: uzavírky a opravy

Odpověď: seznam probíhajících a připravovaných akcí + odkaz na uzavírky na webu města

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 20. 6. 2022

Věc: přesměrování dopravních toků pro tranzit při uzavírce silnice I/37 ul. Santiniho

Žádost: žádost o zaslání nebo zpřístupnění veškerých dat o provedení zabezpečení dopravních toků ve spojení s rekonstrukcí komunikace v ul. Santiniho a U zámku. Zejména se jedná o dokumentaci k provedení přesměrování dopravních toků v režimu tranzitu

Odpověď: Žádost se v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odložila s ohledem na skutečnost, že požadované informace se nevztahují k působnosti MěÚ.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 16. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města X

Žádost: 1. Seznam emailových dotazů zodpovězených tiskovou mluvčí města Bc. Blankou Sobolovou od 30.5.2021 dosud s uvedením data přijetí, předmětu a data zodpovězení dotazu

Odpověď: 1. Vámi požadované informace se nacházejí v příloze.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Sobolová Blanka Bc.

Datum žádosti: 3. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města XIII

Žádost: 1. Úplný seznam míst, kde pořizovala fotografie tisková mluvčí města od 30.5.2022 do 3.6.2022 s uvedením místa a účelu pořízení fotografie

Odpověď: 1. Tímto seznamem nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 2. 6. 2022

Věc: Památkáři

Žádost: 1. Úplný seznam jednání aktivit mezi městem Žďár nad Sázavou a Národním památkovým úřadem v roce 2022 s uvedením předmětu jednání a zápisu, pokud byl proveden. 2. Úplný seznam plánovaných jednání a aktivit mezi městem Žďár nad Sázavou a Národním památkovým úřadem v roce 2022 s uvedením předmětu jednání.

Odpověď: ad 1. informace poskytnuta dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění včetně přílohy obsahující zápis z jednání, při kterých byl pořízen. ad 2. Povinnost poskytovat informace se netýká budoucích rozhodnutí a vytváření nových informací.

Další informace: p. Zástěrová, Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 2. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města XII

Žádost: 1. Úplný seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města k problematice navýšení kapacity mateřských školek města

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 2. 6. 2022

Věc: přímý příbuzenský vztah zaměstnanců

Žádost: seznam osob v přímém příbuzenském vztahu zaměstnaných na radnici.

Odpověď: nNa radnici není nikdo mezi zaměstnanci v přímém příbuzenském vztahu. V ostatních případech jde čistě o shodu příjmení.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města VIII

Žádost: 1. Jméno a příjmení úřednice, která na poslední tiskové konferenci seděla vedle tiskové mluvčí Bc. Blanky Sobolové 2. Popis pracovního úkolu, který plnila úřednice sedící vedle tiskové mluvčí Bc. Blanky Sobolové na poslední tiskové konferenci 3. Jméno a příjmení osoby, která zadala plnění úkolu úřednici sedící vedle tiskové mluvčí Bc. Blanky Sobolové na poslední tiskové konferenci

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme. 2. Touto informací nedisponujeme. 3. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města XI

Žádost: 1. Seznam zadaných pracovních úkolů a aktivit tiskové mluvčí města od 30.5. 2022 dosud s termínem (dead-line) pro jejich splnění

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města XI

Žádost: 1. Úplný seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města o konání a výsledku 100. rady města s uvedení data a popisu aktivity

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města X

Žádost: 1. Seznam emailových dotazů zodpovězených tiskovou mluvčí města Bc. Blankou Sobolovou od 30.5.2021 dosud s uvedením data přijetí, předmětu a data zodpovězení dotazu

Odpověď: 1. Nejedná se o informaci, která je veřejně přístupná, neboť i zákoník práce ve svých ustanoveních ukládá zaměstnavateli výslovný zákaz bez vážného důvodu podrobovat mimo jiné kontrole elektronickou poštu nebo listovní zásilky adresované zaměstnanci.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města IX

Žádost: 1.Kopie životopisu tiskové mluvčí Bc. Blanky Sobolové

Odpověď: 1.Vámi požadovaný dokument nevznikl za využití veřejných prostředků a týká se třetích osob, jejichž souhlasem město nedisponuje. Vašemu požadavku nemůžeme vyhovět.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 1. 6. 2022

Věc: Žádost o poskytnutí informace + podání vysvětlení

Žádost: Dobrý den, v přiloženém PDF souboru posílám reakci na výzvu k podání vysvětlení, jejíž součástí je i žádost o poskytnutí informace. Dle směrnice č. 16/2021 města Žďár nad Sázavou (článek 3) tyto žádosti nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Požadované informace se týkají tří dokumentů popsaných ve druhém odstavci přiloženého souboru a jsou zvýrazněny červeně. Moji žádost o poskytnutí informace směřujte k odboru dopravy. Podání vysvětlení K Vaší výzvě k podání vysvětlení, která mi pod značkou OD/485/22/JP byla doručena 30.5.2022. K poskytnutí Vámi požadovaných údajů o totožnosti řidiče nutně a bezpodmínečně od Vás potřebuji k prokázání oprávněnosti Vašeho požadavku již dříve mnou požadované informace o způsobilosti zařízení k měření rychlosti vozidel platné v době provedeného měření, a to je dříve, jak ke dni 12.04.2022. Z tohoto důvodu posílám vysvětlení i přes podatelnu, kdy tímto způsobem není požadován zaručený elektronický podpis. Odůvodnění žádosti o poskytnutí informace, která jistě není tajná: Subjekt, který poskytuje měření rychlosti projíždějících vozidel jako službu městům a obcím, musí splňovat následující náležitosti: 1) Mít autorizaci k výkonu úředního měření v oboru měření rychlosti silničních vozidel podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, udělenou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 2) Být držitelem koncesní listiny pro předmět podnikání úřední měření. 3) Mít platnou certifikaci Českého metrologického institutu pro používaná měřicí zařízení. Za subjekt lze považovat i policii případně obecní policii. Dovolím si připomenout, že nesplněním mého požadavku na zaslání dokumentů potřebných k doložení oprávněnosti provedeného měření vystavujete subjekt který měření provedl finančnímu postihu podle § 23 zákona 505/1990. Já z Vaší možná zdánlivé neochoty poskytnout potřebné doklady o zařízení RAMER 10C nabývám přesvědčení, že měření neprováděla policie případně obecní policie jak stanoví zákon, ale jiný subjekt. Jistě pochopíte, že pokud se prokáže, že měření neprováděla policie či obecní policie, tak v brzké době to budu já, kdo dá podnět k řádnému prošetření dodržování tohoto zákona v souvislosti s Vaším z mého pohledu pochybným měřením. S pozdravem Pavel Rajm Světnov 149 591 02 Žďár nad Sázavou

Odpověď: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 01.06.2022, Vám poskytujeme následující informace: Dle § 79a zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/200o Sb.) je policie a obecní policie oprávněna za účelem zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích měřit rychlost vozidel. V případě přestupku provozovatele vozidla vedeného odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou pod č.j. OD/485/22/JP prováděla měření Policie ČR, KŘP kraje Vysočina, Dopravní inspektorát, Žďár nad Sázavou. Dle § 74 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 250/2016 Sb.“) byl přestupek policií oznámen příslušnému správnímu orgánu – Městskému úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy. Z ověřovacího listu č. 138/21 - silničního rychloměru RAMER 10C (viz. příloha), vyplývá, že vlastníkem měřidla je PČR KŘP kraje Vysočina a pro Vámi požadované údaje se můžete obrátit na vlastníka měřidla. Ing. Jana Poulová úředník odboru dopravy

Další informace: Ing. Jana Poulová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Poulová Jana Ing.

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Výpomoc

Žádost: 1. Datum prokazatelné zahájení výpomoci Bc. Blanky Sobolové tiskovému mluvčímu města Matěji Papáčkovi 2. Jméno a příjmení osoby, která nařídila výpomoc i Bc. Blanky Sobolové tiskovému mluvčímu města Matěji Papáčkovi

Odpověď: 1. 21. února 2022 2. Petr Sedlák, vedoucí Odboru ŠKSM, MěÚ Žďár nad Sázavou

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města při informování o návštěvě z partnerského města Chust v květnu 2022

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Úkoly tiskové mluvčí města

Žádost: 1. Seznam pracovních úkolů zadaných tiskové mluvčí města Bc. Blance Sobolové od 25.5.2022 dosud

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Sbírka pro Chust

Žádost: 1. Jméno a příjmení všech osob, které se podílely na vytvoření dokumentu: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/informace-k-situaci-na-ukrajine 2. Kopie všech podkladů a informací využitých při tvorbě dokumentu: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/informace-k-situaci-na-ukrajine

Odpověď: 1. Petr Sedlák, Jaromír Pospíchal, Matěj Papáček, Blanka Sobolová 2. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města II

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města při zodpovězení dotazu "OBCASNIK.EU: osvětlení ambitů Zelené hory" od 30.5. 2021 dosud s podrobným popisem aktivit

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města III

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města při zodpovězení dotazu "OBCASNIK.EU: Přechod na ulici Sázavská" od 30.5. 2021 dosud s podrobným popisem aktivit

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města IV

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města při zodpovězení dotazu "OBCASNIK.EU: Problémová místa VHD" od 30.5. 2021 dosud s podrobným popisem aktivit

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města V

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit tiskové mluvčí města při zodpovězení dotazu "OBCASNIK.EU: Utajování IČO a DIČ partnerů města" od 30.5. 2021 dosud s podrobným popisem aktivit

Odpověď: 1. Touto odpovědí nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města VI

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit města Žďáru nad Sázavou pro zlepšení komunikace tiskové mluvčí města od 30.5.2022 dosud

Odpověď: 1. Tisková mluvčí se zúčastnila pracovní porady.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Komunikace s partnerským městem Chust

Žádost: 1. Žádost o veškerou komunikaci odeslanou do partnerského města Chust. 2. Žádost o veškerou komunikaci přijatou z partnerského města Chust.

Odpověď: 1., 2. Odpovězeno formou kopií konverzace (přílohy mailu).

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost úředníka Sedláka

Žádost: 1. Seznam veškerých aktivit úředníka Petra Sedláka ve věci „Stížnost na umístění videokamery“ po 3. 5. 2022

Odpověď: 1. Úředník Petr Sedlák v této věci nevyvíjel žádnou aktivitu.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 31. 5. 2022

Věc: Činnost tiskové mluvčí města VII

Žádost: 1. Kopie všech emailů tiskové mluvčí města odeslaných v pracovních záležitostech dne 30.5.2022

Odpověď: 1. Touto informací nedisponujeme.

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 17. 5. 2022

Věc: RM 98/2022/ŠKSM/8

Žádost: Jméno a příjmení osoby, která provedla test proporcionality mezi právem na ochranu osobních údajů a zájmem veřejnosti znát výši odměn vyplacených z veřejných prostředků

Odpověď: Není známo.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 16. 5. 2022

Věc: Umístění solárních panelů na střechu objektu v ochranném pásmu kulturní památky

Žádost: Poskytnutí obsahu předpisů, vyhlášky, interních předpisů, judikátů, metodického postupu ohledně umístění solárních panelů na střechu objektu v ochranném pásmu kulturní památky.

Odpověď: Zaslání informace: Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Rozhodnutí o určení ochranného pásma „Areál bývalého cisterciáckého kláštera a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou“, č. j. Kult/577/93/Odv z 27.06.1993 metodika: LÁSKA, V., SCHUBERT, A., SOLAŘ, M., ŠTULC, J. Péče o střechy historických budov. 2. doplněné vydání. Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha, 2003, opis

Další informace: Mgr. Zuzana Vostrejšová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejšová Zuzana Mgr.

Datum žádosti: 16. 5. 2022

Věc: Návrh pro RM 98/2022/ŠKSM/8

Žádost: 1. Jméno a příjmení osoby, která předložila návrh do RM 2. Celková výše vyplacených mimořádných odměn 3. Výše vyplacených odměn jednotl. škol 4. Kopie veškerých písemných materiálů předložených radním města

Odpověď: Byly zodpovězeny veškeré dotazy, byly sděleny částky mimořádných odměn.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 13. 5. 2022

Věc: studium tiskové mluvčí

Žádost: úplný seznam škol, na kterých studovala žurnalistiku a komunikaci tisková mluvčí města Blanka Sobolová.

Odpověď: seznam předán žadateli.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 12. 5. 2022

Věc: písemný záznam z jednání rady města

Žádost: žádost písemné záznamu z jednání rady města ze dne 14.3.2022.

Odpověď: žadateli zaslán zápis z 94. schůze rady města ze dne 14.3.2022.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 5. 5. 2022

Věc: Seznam aktivit města při integraci ukrajinských uprchlíků do školního prostředí

Žádost: Seznam aktivit města při integraci ukrajinských uprchlíků do školního prostředí s uvedením data a popisu aktivity

Odpověď: Od vypuknutí ukrajinské krize se vedení města, garant pro oblast školství, ředitelé jednotlivých základních škol a pracovníci odboru školství operativně scházeli na poradách, kde bylo řešeno především zařazení žáků do výuky na ZŠ Žďár nad Sázavou, Palachova a ZŠ Žďár nad Sázavou, Komenského 6 a do Mateřské školy Žďár nad Sázavou. Byla zřízena adaptační skupina v MŠ Žďár n. S.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 5. 5. 2022

Věc: Komunikace města Žďár nad Sázavou o spolupráci s rakouským městem Steyr

Žádost: Kopie komunikace města Žďár nad Sázavou o spolupráci s rakouským městem Steyr, seznam radních města prokazatelně seznámených s výsledkem komunikace

Odpověď: Byly poskytnuty kopie e-mailové komunikace s rakouským městem Steyr a jméno radního, který byl prokazatelně seznámen s výsledkem komunikace.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 4. 5. 2022

Věc: Pachty městských rybníků

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká:Pachty městských rybníků Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Úplný seznam osob z řad úředníků zapojených do přípravy pachtů městských rybníků 2. Úplný seznam osob z řad zastupitelů zapojených do přípravy pachtů městských rybníků Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji

Odpověď: Vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám požadované informace týkající se "Pachtu městských rybníků". 1. Úplný seznam osob z řad úředníků zapojených do přípravy pachtů městských rybníků. Aktuálně probíhá interní diskuse k problematice městských rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. V současné době nelze předvídat jaké konkrétní osoby z řad úředníků budou do procesu zapojeny. 2. Úplný seznam osob z řad zastupitelů zapojených do přípravy pachtů městských rybníků. Aktuálně probíhá interní diskuse k problematice městských rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. V současné době se diskutuje na úrovni Rady města. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. S pozdravem

Další informace: Jiří Hemza

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hemza Jiří Bc. DiS.

Datum žádosti: 3. 5. 2022

Věc: Pachty městských rybníků

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Pachty městských rybníků Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Úplný seznam rybníků v majetku města 2. Celková výše nájmu v minulém roce v CZK získaná z městských rybníků 3. Předpokládané milníky nejbližších aktivit města při pronájmu městských rybníků 4. Seznam rybníků určených k propachtování nájemcům 5. Předpokládaný minimální akceptovatelný nájem jednotlivých místních rybníků Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

Odpověď: Vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vám zasílám požadované informace týkající se "Pachtu městských rybníků". 1. Úplný seznam rybníků v majetku města. Velký Žďárský Velký Posměch Göttlerův rybník Kamenný rybník Stržanovský rybník Stržanovský návesní Pobočný rybník Pivovarský rybník Blátivý rybník Horní Vetla Dolní Vetla Peršlík 2. Celková výše nájmu v minulém roce v CZK získaná z městských rybníků. Rybníky nebyly v nájmu 3. Předpokládané milníky nejbližších aktivit města při pronájmu městských rybníků. Aktuálně probíhá interní diskuse k problematice městských rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. 4. Seznam rybníků určených k propachtování nájemcům. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry. 5. Předpokládaný minimální akceptovatelný nájem jednotlivých místních rybníků. Dosud nejsou v této věci učiněny žádné konkrétní závěry.

Další informace: Jiří Hemza

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hemza Jiří Bc. DiS.

Datum žádosti: 29. 4. 2022

Věc: Územní řízení AUTO...

Žádost: Poskytnutí kopii dokumentace umísťovaného záměru

Odpověď: scan dokumentace záměru pro územní řízení

Další informace: Z. Doležal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Doležal Zbyněk

Datum žádosti: 28. 4. 2022

Věc: zahrádkářská kolonie Jamská

Žádost: Žádost o sdělení výměry pronajatých pozemků a výměry pozemků určených jako náhrada včetně počtu nájemníků

Odpověď: 1. Pozemky p.č. 5333/1 ve výměře 3 906 m2, p.č. 5336 ve výměře 2 200 m2, p.č. 5337 ve výměře 5 781 m2, p.č. 5338 ve výměře 1 102 m2, p.č. 5342/1 ve výměře 5 864 m2 a p.č. 5339 ve výměře 1 405 m2, vše k.ú. Město Žďár a obec Žďár nad Sázavou jsou přenechány do bezplatného užívání Zahrádkářskému svazu Jamská (jedné organizaci) 2. Celkovou výměru náhradních pozemků, určených pro přestěhování zahrádkářské kolonie Lučiny s uvedením i odhadovaného počtu nájemců Vám v současné době sdělit nemůžeme, neboť takovou informací nedisponujeme. Předpoklad řešení je po změně územního plánu, což může odpovídat delšímu časovému období a konkrétní pozemky pro konkrétní nájemníky se budou řešit až v době (v dostatečném časovém prostoru) před případnou realizací bytové výstavby v lokalitě Lučiny.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 28. 4. 2022

Věc: Poskytnutí zpráv o hackerském útoku

Žádost: Poskytnutí kopie zpráv se všemi přílohami poskytnutých vládě a státním institucím o hackerském útoku

Odpověď: Poskytnutí kopie zprávy pro UOOU o porušení dostupnosti údajů dle čl.33 GDPR.

Další informace: Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 27. 4. 2022

Věc: Výročí kostela - památky UNESCO

Žádost: 1. Veškeré informace se všemi přílohami k záměru projekt „Výročí kostela – památky UNESCO“ 2. Podrobné informace k záměru výsadby pěticípé hvězdy ve velikosti 5m složené z 1500 květináčků s uvedením místa a data aktivity 3. Jméno a příjmení autorů staveb umístěných na pontonech Bránského rybníka

Odpověď: 1. Jedná se o žádost o podporu části oslav 300. výročí posvěcení kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře na Kraji Vysočina. 2. Dílčí aktivita pro děti vedená místní neziskovou organizací v rámci Dne Žďáru 11.6.2022 – Farská humna. 3. O stavbách na pontonech, ani i pontonech na Bránském rybníku nemám bohužel žádné informace.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 27. 4. 2022

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Videokamera na tiskové konferenci

Žádost: 1.Jméno, příjmení autora stížnosti na základě které bylo změněno umístění videokamery na tiskové konferenci dne 27.2022 v 10h dopoledne 2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která vybrala místo pro umístění videokamery města na tiskové konferenci dne 27.2022 v 10h dopoledne. Jméno, příjmení a funkce všech osob, které schválily místo pro umístění videokamery města na tiskové konference dne 27.2022 v 10h dopoledne.

Odpověď: Ze zadání Vašeho dotazu není patrné, o kterou tiskovou konferenci se jedná (není možné určit datum), proto není možné Vaše dotazy zodpovědět.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 27. 4. 2022

Věc: Oprava části cyklostezky Euro Velo 4

Žádost: 1. Veškeré informace se všemi přílohami k záměru opravy části cyklostezky Euro Velo 4 s uvedením nejbližších plánovaných aktivit. 2. Odkazy na veškeré články s informacemi o aktivitách města při opravě části cyklostezky Euro Velo 4

Odpověď: 1. V katastru města ZR je zadána zakázka na opravu cyklostezky Euro Velo, která je podpořena z Kraje Vysočina. Byl zaslán odkaz na bližší informace k zakázce na profilu zadavatele. V dalším roce je plánována úprava povrchu cyklostezky v úseku ul. Dvorská - Tokoz. 2. zaslán odkaz na článek ve Ždárském zpravodaji 05/2022

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 27. 4. 2022

Věc: poskytnutí všech zpráv a stanovisek města Žďáru nad Sázavou ve věci záměru vzniku Truckcentra (parkoviště se zázemím pro řidiče) v areálu ZDAR a.s.

Žádost: poskytnutí všech zpráv a stanovisek města Žďáru nad Sázavou ve věci záměru vzniku Truckcentra (parkoviště se zázemím pro řidiče) v areálu ZDAR a.s.

Odpověď: Zaslána kopie žádosti o prodej pozemku. Žádné další písemné zprávy ani písemná stanoviska v této věci nejsou na MěÚ Ždár nad Sázavou evidovány.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 22. 4. 2022

Věc: hosté na jednání RM

Žádost: jmenný seznam hostů s uvedením důvodu přítomnosti na jednáních rady města v dubnu 2022.

Odpověď: jmenovitý seznam osob jako hostů na jednáních rady města s uvedením důvodu přítomnosti v dubnu 2022 předán žadateli.

Další informace: Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 4. 2022

Věc: Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Kdy a jak mělo dojít k porušení povolení vjezdu na Farská humna Partykovými. Na koho a za jakým účelem a za jakých podmínek se nevztahoval zákaz vjezdu na Farská humna v letech 2020 až 2022

Odpověď: Jako vlastníci pozemku a stavebníci terénních úprav na něm (prováděných Vámi bez nutného povolení stavebního úřadu) jste zajistili návoz kamení a zeminy na Váš pozemek z jiné Vaší stavby na ul. Veselská přes park Farská humna; zjištěno dne 9.4.2021. V rozporu s povolením vjezdu vozidel do 3,5 t se nejednalo o nezbytnou obsluhu Vaší nemovitosti a nejednalo se o jeden vjezd vozidla, ale opakovaný návoz. Zákaz se vztahuje na všechna vozidla. Vjezd motorových vozidel je možný pouze na povolení MěÚ – odboru komunálních služeb, seznam takových povolení nevedeme. Pro přiblížení komu a za jakých podmínek jsou povolení vydávána bylo v předchozí odpovědi rozvedeno, jakou formou a za jakých obecných podmínek jsou vydávána, přičemž vždy jsou podmínky i forma povolení individuálně zváženy podle konkrétního záměru.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 20. 4. 2022

Věc: Zajištění příjezdu k soukromému pozemku přes park Farská humna - zákonné podmínky

Žádost: Požadavek na výklad zákonných ustanovení ve vazbě na zajištění příjezdu k soukromé nemovitosti. Požadavek a citace zákonných ustanovení, o které se město opírá při jednání ve věci umožnění příjezdu k soukromé nemovitosti přes park.

Odpověď: Nejsme oprávněni vykládat znění zákonů. Město se při jednání opírá o: § 61 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.; TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích; § 3 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.; zák. 128/2000 Sb., o obcích, § 2 odst. (2)

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 9. 4. 2022

Věc: Stav podání Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí informace

Žádost: Žádám o informaci, jak bylo naloženo s podáním nazvaném Odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí informace podaném na podatelně MěÚ.

Odpověď: Byly poskytnuty informace o předání a převzetí odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 8. 4. 2022

Věc: PTK Sázavská

Žádost: 1. Seznam nejbližších aktivit města s uvedením přibližného data zahájení u výstavby domu na ul. Sázavská 2. Plánovaný termín dostavby bytového domu Sázavská

Odpověď: 1. Seznam nejbližších aktivit města s uvedením přibližného data zahájení u výstavby domu na ul. Sázavská Předběžné tržní konzultace ukázaly časové a finanční reálie výstavby. Město zvažuje za jakých podmínek se do výstavby pustit, včetně zapojení institucionálního partnera, který by pomohl s investováním. Cílem města je vytvářet podmínky pro výstavbu bez ohledu na to, kdo výstavbu zajistí, zafinancuje. Během následujících týdnů předpokládáme rozhodnutí za jakých podmínek jakým způsobem se výstavba uskuteční. Další kroky budou navazovat. Předpokládáme, že na podzim tohoto roku by mohl být znám zhotovitel stavby. 2. Plánovaný termín dostavby bytového domu Sázavská Tento termín není znám, je odvislý od mnoha faktorů.

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 8. 4. 2022

Věc: Zastávky MHD ul. Sychrova

Žádost: 1. Kopie zadání přemístění zastávek MHD Sychrova v architektonické soutěži 2. Kopie vítězného řešení přemístění zastávek MHD Sychrova v architektonické soutěži 3. Seznam všech známých aktivit města ve věci řešení nevyhovujících zastávek MHD na ulici Sychrova.

Odpověď: Dobrý den, na základě podané žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. poskytujeme následující informace. 1) Zadání je uvedeno v zadávací dokumentaci, která je uveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_448.html 2) Vítězné návrhy jsou k náhledu zde https://saarplan.cz/2022/02/architektonicka-soutez-itc-zelena-hora/ 3) Seznam aktivit nemáme.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 7. 4. 2022

Věc: PTK Sázavská

Žádost: 1. Úplný seznam všech registrovaných účastníků PTK Sázavská 2. Úplný seznam všech účastníků ústních pohovorů PTK Sázavská s uvedením data a délky konání PTK

Odpověď: Poskytnut seznam registrovaných účastníků a seznam účastníků pohovorů. Jednotlivé konzultace trvali cca 60 minut, přesné časy každé konzultace neevidujeme.

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 7. 4. 2022

Věc: PTK Sázavská

Žádost: Zápisy z předběžných tržních konzultací (PTK) na výstavbu domu na ulici Sázavská se všemi přílohami

Odpověď: Žadateli poskytnut písemný záznam z PTK.

Další informace: Jana Kotoučková, Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kotoučková Jana Bc. DiS.

Datum žádosti: 5. 4. 2022

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.1.2022 až 31.3.2022, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 31. 3. 2022

Věc: informace poskytnuté Kraji Vysočina-ubytování

Žádost: žádost o poskytnutí informací poskytnutých Kraji Vysočina v reakci na nařízení hejtmana

Odpověď: Dobrý den, město Žďár nad Sázavou spolupracovalo a poskytlo Kraji Vysočina volné ubytovací kapacity ještě před vydáním rozhodnutí hejtmana Kraje Vysočina č.1/2022, jedná se o ubytovací kapacitu PO Sportis v počtu 35 lůžek a PO Active v počtu 40 lůžek, obě tyto příspěvkové organizace Města Žďár nad Sázavou jsou již smluvními partnery v Rámcové smlouvě s Krajem Vysočina pro řešení ubytovací kapacity pro uprchlíky z Ukrajiny.

Další informace: Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 28. 3. 2022

Věc: usnesení RM 1020/2022/Pol./RM

Žádost: žádost o informace sdělení jména a příjmení osoby, která vyvěsila podklady pro jednání rady města bez přílohy, která kontrolovala správnost zveřejnění podkladů pro jednání rady města bez přílohy č.1 usnesení 1020/2022/Pol./RM, poskytnutí přílohy č.1 usnesení 1020/2022/Pol./RM.

Odpověď: - Za věcnou a odbornou správnost předložených podkladů Radě Města Žďár nad Sázavou, odpovídá její předkladatel, v tomto případě paní ředitelka PO Poliklinika Ing. Ilona Komínková. - Zasedání Rady města jsou dle §101 zákona č. 128/2000Sb. neveřejná, součástí zápisu jsou i přijatá usnesení. Zákon o obcích na rozdíl od zápisů zastupitelstva neupravuje zveřejňování zápisů z Rady města, tedy nemohlo dojít k žádnému pochybení. - Vámi požadovaná příloha k usnesení č. 1020/2022/Pol./RM obsahuje nové informace, které vznikly při přípravě rozhodnutí povinného subjektu v souladu s § 11, z.č. 106/1999Sb. a bude zveřejněna jakmile bude příprava ukončena rozhodnutím Dostupné informace k uvedené věci jsou k nahlédnutí zde: https://usneseni.zdarns.cz:8600/usn/#!Bod/1875

Další informace: Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 28. 3. 2022

Věc: dopravní značení u Conventu

Žádost: dopravní značení u rybníka Convent, seznam počtu návštěv vedoucího odboru dopravy na místě samém, seznam plánovaných aktivit ve věci DZ u Conventu

Odpověď: Odbor dopravy vykonal státní odborný dozor dne 04.04.2022, ze kterého pořídil protokol. Správce místních komunikací byl vyzván k odstranění obou informativních cedulek. Správce místních komunikací zajistil odstranění obou informativních cedulek. Odbor dopravy vykonal dne 13.04.2022 opětovný státní odborný dozor, při kterém bylo zjištěno, že informativní cedulky jsou již odstraněny. Vedoucí odboru dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou na místě samém provedl návštěvu dne 30.03.2022. Závada v dopravním značení byla odstraněna. Odbor dopravy v současnosti nemá naplánovány další aktivity v této věci.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 24. 3. 2022

Věc: PTK Sázavská

Žádost: 1. Veškeré informace o průběhu Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici. 2. Seznam veškerých článků a informací na sociálních sítích města o průběhu Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici. 3. Kopie všech informací stavebních firem poskytnutých městu Žďár nad Sázavou v rámci Předběžných tržních konzultací o výstavbě domů na Sázavské ulici.

Odpověď: 1. Předběžné tržní konzultace jsou již uzavřeny. Setkali jsme se s řadou dodavatelů se zkušenostmi s různými technologiemi výstavby, organizací práce atd. Za optimálních podmínek může taková výstavba trvat nejméně jeden a půl roku, pravděpodobně však spíše déle. Tradiční technologie jsou avšak v současnosti problematické z hlediska cenových garancí. Alternativní metody výstavby jako modulární výstavba či dřevostavby poskytují lepší garance ceny i délky výstavby, významné zlevnění však nenabízejí. Toto však byla pouze jedna z řešených otázek. Ostatní se týkaly např. elektronizace řízení staveb, zkušeností s různými formami zadání (třeba Design&Build), názorů na různá zadávací kritéria, jejichž dopadem může být nižší účast ve výběrovém řízení na dodavatele, zvýšení ceny apod. PTK jsou administrativně a časově poměrně náročné, avšak zprostředkovaly nám přesnější představu o realizovatelnosti projektu ve složité době, rizicích, alternativách a umožní nám zvolit správnější strategii směrem k dosažení cíle - vytvoření dostatečného počtu bytů i pro méně majetné a handicapované občany. 2. Články a informace na sociální síti Facebook jsou k dispozici zde: https://www.facebook.com/zdarns.cz 3. Informace stavebních firem v písemné podobě neexistují, byly vedeny ústní rozhovory.

Další informace: Jan Prokop, Blanka Sobolová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 22. 3. 2022

Věc: Porušení povolení průjezdu a vydaná povolení průjezdu přes Farská humna

Žádost: 1. Kdy a jak mělo dojít k porušení podmínek vydaného „Povolení vjezdu do parku FARSKÁ HUMNA“ Františkem Partykou či Lucií Partykovou? 2. Komu, za jakým účelem a za jakých podmínek vydalo město Žďár nad Sázavou „Povolení vjezdu do parku FARSKÁ HUMNA“ v letech 2020, 2021, 2022.

Odpověď: 1. Bylo zjištěno a upozorňovali jsme Vás na něj - nepovolený návoz materiálu na Váš pozemek – viz příloha z 15.4.2021 a částečná citace: 2. : Pro účely nezbytné obsluhy majitelům sousedních nemovitostí bylo povolení vydáno Vám. Pro potřeby investičních záměrů a veřejných akcí v prostoru Farských humen je způsob využití prostor stanovován podle konkrétní akce prostřednictvím podmínek pro provedení stavby, prostřednictvím technického dozoru stavby, prostřednictvím organizátora – podmínky stanovují především správci majetku města (komunikací, zeleně, mobiliáře)

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 17. 3. 2022

Věc: Komunikace o zapojení škol a výkupen do systému odpadového hospodářství města

Žádost: 1. Komunikace o zapojení škol a výkupen 2. Odpovědí škol 3. Texty na webu města ke školnímu sběru

Odpověď: 1.Na základě zákona o odpadech (č. 541/2020 Sb. v § 20 jsou řešeny školní sběry) je stanovena nová povinnost pro školy a to do 15. ledna obci, na jejímž území se nachází, předat údaje o hmotnosti převzatých druhů odpadů a zařízeních určeným pro nakládání s odpady, kterým převzaté odpady předala, za předchozí kalendářní rok. 2. Ve sledovaném období nebyly školní sběry organizovány: takto odpověděly dvě školy - 2 ZŠ, ZŠ Na Radosti S výkupnami spolupracujeme na základě uzavřených smluv - Metalšrot Tlumačov, Petr Bulíček 3. Vyhláška č. 5/2021 o obecním systému https://www.zdarns.cz/media/files/vyhlasky/2021-05.pdf, Strategie odpadového hospodářství 2021 + města Žďár nad Sázavou https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/odpady/ strategie-rozvoje-odpadoveho-hospodarstvi

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 17. 3. 2022

Věc: Návštěva Martiny Sáblíkové

Žádost: 1. Seznam aktivit města Žďár nad Sázavou ve věci návštěvy Martiny Sáblíkové s uvedením data a osoby provádějící aktivitu. 2. Seznam aktivit mluvčích města Žďár nad Sázavou ve věci informování o návštěvě Martiny Sáblíkové s uvedením data a popisu aktivity.

Odpověď: 1. Vedoucí odboru ŠKSM Petr Sedlák oslovil agenta Martiny Sáblíkové a v současné době s ním komunikuje o možném termínu. 2. Tiskový mluvčí žádné aktivity v tomto směru nevyvíjel.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 17. 3. 2022

Věc: Odpadový kontrolor

Žádost: Dotaz k aktivitám a předpokládanému platu "odpadového kontrolora"

Odpověď: 1. Doposud nebylo rozhodnuto o přijetí "odpadového kontrolora". Ještě tedy není připraveno ani výběrové řízení na takovou pozici. 2. viz odpověď na bod 1. 3. Prozatím není definována pozice a tedy ani nástupní plat. Ten se odvine od konkrétní pracovní náplně a platových tabulek pro úředníky.

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 17. 3. 2022

Věc: Havlík

Žádost: 1. Jméno a příjmení osoby, která identifikovala problém v příspěvku opozičního zastupitele Havlíka před otištěním v městském zpravodaji s uvedením data a času (i přibližně), kdy k identifikaci došlo

Odpověď: Touto informací nedisponujeme.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00

Datum žádosti: 16. 3. 2022

Věc: Smazaná komunikace zastupitele města na sociální síti

Žádost: 1. Kopie smazané komunikace na profilu města v sociální síti s vyznačením názorů zastupitele Radka Černého 2. Jméno, příjmení a funkce osoby, která smazala názory zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti 3. Jména, příjmení a funkce osoby, která nařídila smazat názory zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti 4. Veškeré směrnice a úřední pokyny použité pro smazání názorů zastupitele města Radka Černého z profilu města v sociální síti

Odpověď: Odpověď 1: Odmítnutí Odpověď 2: Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu Odpověď 3: Petr Sedlák, vedoucí odboru školství, kultury, sportu a marketingu na základě žádosti autora původního příspěvku Odpověď 4: Touto informací nedisponujeme

Další informace: Matěj Papáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Papáček Matěj

Datum žádosti: 10. 3. 2022

Věc: Cenzura

Žádost: 1. Seznam osob z řad úředníků města prokazatelně zapojených do hodnocení výroku „Normální je pak mazání diskuzí na oficiálním facebooku města,…“ zastupitele Jana Havlíka před otištěním v městském zpravodaji 2. Seznam osob z řad zastupitelů města prokazatelně zapojených do hodnocení výroku „Normální je pak mazání diskuzí na oficiálním facebooku města,…“ zastupitele Jana Havlíka před otištěním v městském zpravodaji 3. Veškeré zápisy z projednání výroku „Normální je pak mazání diskuzí na oficiálním facebooku města,…“ zastupitele Jana Havlíka před otištěním v městském zpravodaji

Odpověď: 1. odpověď: Touto informací nedisponujeme. 2. odpověď: Martin Mrkos, Ludmila Řezníčková, Rostislav Dvořák, Jaroslav Ptáček 3. odpověď: Zápisy nejsou pořizovány.

Další informace: Matěj Papáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Papáček Matěj

Datum žádosti: 9. 3. 2022

Věc: Fakturaci a podkladů k fakturaci za smlouvy o správě nemovitých věcí

Žádost: 1.Kolik bylo dle této smlouvy zaplacene za měsíc únor 2.Poskytnutí všech podkladů k fakturaci dle této smlouvy za měsíc leden 3.Kopie faktur vystavených městem společnosti SATT a.s. v lednu a v únoru

Odpověď: 1. Paušální platbu za měsíc únor připravujeme k úhradě na 21.03.2022 ve výši 719 312,33 Kč včetně DPH. 2. Přikládáme uhrazenou fakturu za měsíc leden 2022, přílohy faktura neobsahovala. 3. V souvislosti s uvedenou smlouvou město nevystavilo společnosti SATT a.s. žádné faktury.

Další informace: Tomáš Vlček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.

Datum žádosti: 8. 3. 2022

Věc: Rozhodnutí o odstranění stavby

Žádost: Zda v období od 1.11.2021 stavební úřad vydal rozhodnutí nebo povolení o odstranění stavby. Pokud ano, tak poskytnutí kopií těchto písemností.

Odpověď: Stavebním úřadem bylo v uvedeném období vydáno povolení odstranit stavbu a kopie písemností (rozhodnutí, opatření ) stavební úřad poskytnul v příloze odpovědi.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 8. 3. 2022

Věc: Peníze ve Sberbank

Žádost: Dotaz na částku zablokovanou ve Sberbank uvedenou v CZK. Seznam aktivit a pokusů o převod peněz z účtů ve Sberbank.

Odpověď: 1. Město má ve Sberbank CZ uloženo celkem 56 681 452,99 Kč. 2. Dne 25.02. 2022 – pokus o přihlášení do internetového bankovnictví za účelem převedení všech zůstatků na bankovní účty města v Komerční bance nebo ČSOB – počet pokusů není znám, probíhaly od dopoledních hodin až do 24:00. Dne 26.02. 2022 – nadále probíhaly opakované pokusy o přihlášení do internetového bankovnictví, po jeho zprovoznění byl zadán o převod částky 25 880 547,80 Kč na účet města 328751/0100. Příkaz nebyl bankou akceptován z důvodu překročení limitu transakce. Bylo učiněno několik dalších pokusů o převod nižších částek, opětovně nebyly bankou akceptovány. Dne 28.02. 2022 – se podařilo spojit s naším obchodním zástupcem, bylo sděleno, že nepřijímají žádné příkazy k úhradě, ať již v elektronické tak v listinné podobě. Následně ČNB vydala svoje předběžné opatření a další pokusy o zadaní příkazu k úhradě by byly již bezpředmětné.

Další informace: Tomáš Vlček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.

Datum žádosti: 7. 3. 2022

Věc: Odpuštění místního poplatku za komunální odpad

Žádost: Konkrétní poskytnutí údajů o počtu osob, kterým byla v roce 2022 prominuta povinnost úhrady místních poplatků z důvodu válečných událostí na Ukrajině s uvedením počtu osob a typu odpuštěného poplatku.

Odpověď: Na základě Vaší žádosti v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. odpovídám na Váš dotaz související s odpuštěním místního poplatku v roce 2022 osobám z důvodu válečných událostí na Ukrajině. K dnešnímu dni nemáme evidovanou žádnou žádost o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu válečných událostí.

Další informace: Bc. Sylva Pikulová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pikulová Sylva Bc.

Datum žádosti: 7. 3. 2022

Věc: Prominutí místních poplatků z důvodu mimořádných událostí

Žádost: Konkrétní poskytnutí údajů o počtu osob, kterým byla v roce 2022 prominuta povinnost hradit místní poplatky z důvodu válečných událostí na Ukrajině, včetně druhu poplatku.

Odpověď: K dnešnímu dni nebyl nikomu z výše uvedených důvodů prominut poplatek z pobytu, ani poplatek za psa.

Další informace: Miroslava Zachová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Zachová Miroslava Bc.

Datum žádosti: 4. 3. 2022

Věc: Exekuce na zaměstnance radnice

Žádost: Celkový počet a výše exekucí na zaměstnance radnice

Odpověď: Naše organizace eviduje u 4 zaměstnanců celkem 25 exekucí splácených a vedených. Celková výše činí 1.496.446,- Kč.

Další informace: Anna Konopásková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Konopásková Anna

Datum žádosti: 3. 3. 2022

Věc: Seznam opatření pro plnění povinné školní docházky dětmi z Ukrajiny

Žádost: Seznam opatření pro plnění povinné školní docházky dětmi z Ukrajiny s uvedením textu opatření, zodpovědné osoby a termínem plnění

Odpověď: Při zajišťování povinné školní docházky dětí z Ukrajiny budeme postupovat v souladu s informačním materiálem MŠMT "Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR". Tento materiál reaguje na příchod občanů Ukrajiny do ČR a obsahuje informace související se vzděláváním ukrajinských dětí v ČR.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 2. 3. 2022

Věc: Parkování

Žádost: Seznam všech aktivit úřadu a příslušných odborů při zpracování problematiky dopravy v klidu (parkování) a realizaci dopravně zklidněných zón ve Žďáře nad Sázavou, včetně stanovení termínu jeho realizace od 1.2. dosud

Odpověď: předána odpověď Adama Joury - vedoucího odboru strategického rozvoje a investic včetně odkazu na generel dopravy

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 2. 3. 2022

Věc: Termíny milníků implementačního plánu OH

Žádost: Žádost o poskytnutí: Termíny veškerých milníků města Žďáru nad Sázavou v oblasti odpadového hospodářství v implementačním plánu změn stanovených pro rok 2022

Odpověď: poskytnut aktuální stav implementačního plánu OH

Další informace: Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 23. 2. 2022

Věc: Stacionární radary a úsekové měření rychlosti

Žádost: Dotaz, kolik má Měú ZR ve správě stacionárních radarů vč. správního obvodu a v případě, že taková zařízení existují, tak další jejich specifikace.

Odpověď: Úsekové měření rychlosti v územním obvodu města Žďár nad Sázavou ani ve správním obvodu Městského úřadu Žďár nad Sázavou není zavedeno.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 20. 2. 2022

Věc: Fakturaci a podklady k fakturaci ze smlouvy o správě nemovitých věcí

Žádost: Žádost o informaci týkající se smlouvy o správě nemovitých věcí ve vlastnictví města: 1. výše úhrady za poskytnuté služby za měsíc leden 2. poskytnutí veškerých podkladů předaných poskytovatelem v souvislosti s fakturací služeb

Odpověď: na Vaši žádost o informace sdělujeme následující: 1. Na základě faktury č. 2002200214 přijaté dne 07.02.2022 město uhradilo dne 25.02.2022 částku ve výši 719 312,33 Kč včetně DPH. 2. Přikládáme hrazenou fakturu, přílohy faktura neobsahovala.

Další informace: vedoucí finančního odboru

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vlček Tomáš Ing.

Datum žádosti: 15. 2. 2022

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě

Žádost: Žádám o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13. Jedná se o veškeré výstupy, které byly městem zaplaceny. Výstupem je myšlen produkt v písemné nebo elektronické podobě, který byl zpracován poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a který byl zaplacen z městského rozpočtu, dále také veškeré podklady, které byly použity pro vyúčtování či ověření poskytnutých služeb.

Odpověď: V reakci na výše uvedenou žádost Vám podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytujeme požadované informace: 1) Požadované informace byly částečně již poskytnuty na základě Vaší předchozí žádosti ze dne 11.11.2021, vizte poskytnuté zveřejněné informace: a. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=346 b. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=347 2) Poskytujeme Vám „výstupy“ služeb (produkty, které byly zpracovány poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a které byly zaplaceny z městského rozpočtu), a „podklady pro vyúčtování/ ověření služeb“, a to formou poskytnutí odkazu na internetovou stránku, kde se informace nachází, neboť požadovaná informace je zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup: a. zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce rybníka Velký Posměch, vč. související dokumentace veřejné zakázky: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_558.html b. oznámení o výsledku soutěže a včetně protokolu o průběhu soutěže k veřejné zakázce s názvem ITC Zelená hora https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_448.html c. dokumentace k předběžným tržním konzultacím pro veřejnou zakázku s názvem Bytové domy Sázavská, Žďár nad Sázavou https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_559.html

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 25. 1. 2022

Věc: Portál Žďáráka

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Portál Žďáráka Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Datum poslední známé platby provedené skrz Portál Žďáráka 2. Průměrný týdenní počet plateb prostřednictvím Portálu Žďáráka 3. Průměrný týdenní počet návštěvníků na webu Portál Žďáráka 4. Datum spuštění portálu Žďáráka do ostrého provozu Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš Na kopci 20, 586 01 Jihlava

Odpověď:

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Papáček Matěj

Datum žádosti: 24. 1. 2022

Věc: vyřízení odvolání žádosti o poskytnutí informace

Žádost: žádost o informace týkající se vyřízení přiloženého odvolání, které bylo odesláno dne 8. 12. 2021 na adresu posta@zdarns.cz.

Odpověď: žádost byla vyřízena odesláním odpovědi na mail žadatele dne 12.1.2022.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 21. 1. 2022

Věc: Dopravní přestupky roku 2021

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Dopravní pokuty 2021 Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po termínu splatnosti) 2. Celková suma vystavených a neuhrazených pokut motoristům za dopravní přestupky v roce 2021 (po termínu splatnosti) předaná k úřednímu vymáhání 3. Nejvyšší pokuta udělená za přestupek v oblasti dopravy s uvedením výše a okolností přestupku 4. Nejčastější prohřešek v oblasti dopravy s obvyklou výší udělené pokuty Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš Na kopci 20, 586 01 Jihlava

Odpověď: Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“). Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 21.01.2022, Vám poskytujeme následující informace týkající se oblasti přestupků v dopravě evidovaných odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období roku 2021: 1. Na odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou byly v roce 2021 uloženy pokuty ve výši 1.666.100 Kč, dosud nebyly uhrazeny pokuty za rok 2021 ve výši 484 500 Kč. 2. Za rok 2021 dosud nebyly předány žádné pokuty k úřednímu vymáhání, jednotlivým dlužníkům byly odeslány „předexekuční“ výzvy (Vyrozumění o výši jejich nedoplatků), po kontrole úhrad budou předány dále k vymáhání. 3. Nejvyšší pokuta udělená za přestupek v oblasti dopravy byla 35.000,- Kč, jednalo se o přestupek, kdy se řidič odmítl podrobit na výzvu policisty vyšetření podle zvláštního právního předpisu, ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem 4. Nejčastějším přestupkem v oblasti dopravy je přestupek provozovatele vozidla, týkající se parkování či překročení rychlosti v obvyklé výši 500 Kč. Ing. Jana Poulová úředník odboru dopravy

Další informace: Ing. Jana Poulová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Poulová Jana Ing.

Datum žádosti: 20. 1. 2022

Věc: Absentéři

Žádost: 1. Počet absencí jednotlivých radních města na jednání Rady města v roce 2021 s uvedením jména radního a počtu absencí (včetně starosty a místostarostů).

Odpověď: informace byla poskytnuta formou přílohy odpovědi na žádost.

Další informace: JUDr. Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 18. 1. 2022

Věc: průměrný výdělek zaměstnanců zařazených do úřadu za léta 2018-2021

Žádost: žádost o informaci týkající se průměrného výdělku zaměstnanců zařazených do úřadu za léta 2018-2021 včetně.

Odpověď: poskytnuta informace ve formě přílohy k podané žádosti.

Další informace: Konopásková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 18. 1. 2022

Věc: průměrný výdělek zaměstnanců zařazených do úřadu za období 2018 - 2021

Žádost: poskytnutí informace o průměrném výdělku zaměstnanců zařazených do úřadu za období 2018 - 2021 včetně.

Odpověď: žádost vyřízena zasláním požadované informace na mail žadatele.

Další informace: Anna Konopásková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 6. 1. 2022

Věc: kdo byl dodavatel energie v říjnu 2021

Žádost: Zda Město nebo PO odebírali v říjnu 2021 energii od některé z uvedených společností: Bohemia Energy entity s.r.o; Comfort Energy s.r.o.; Europe Easy Energy a.s.; X Energie s.r.o.

Odpověď: Hezký den, reaguji na Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb. – viz příloha. Tazatel sice nesplnil podmínky žádosti, protože dotaz nebyl zaslán na oficiální elektronickou podatelnu pro zpracování žádostí o poskytnutí informace, ale za Město Žďár nad Sázavou odpovíme. K zaslanému dotazu mohu sdělit, že žádné z městských zařízení ani žádná příspěvková organizace města neodebírala v říjnu 2021 energii od žádné ze společností uvedených v dotaze. Náklady nebudou účtovány. cc: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice MěÚ Žďár nad Sázavou s pozdravem Michal Bačovský

Další informace: Michal Bačovský

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bačovský Michal Ing.

Datum žádosti: 6. 1. 2022

Věc: Žádost o poskytnutí investičních plánů Vašeho města pro rok 2022, seznam staveb. projektů, které jsou plánovány městem na rok 2022 a budou financovány z rozpočtu města nebo jiných veřejných rozpočtů

Žádost: Poskytnutí informací z investičních plánů Města Žďár nad Sázavou pro rok 2022 - název projektu, stručný popis projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, lokalita stavby, zajištěno financování projektu ANO/NE.

Odpověď: Odpověď - viz. příloha

Přílohy:
bez názvu (155 kB)

Další informace: Mgr. Adam Joura

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 4. 1. 2022

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2020 až 31.12.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 3. 1. 2022

Věc: Žádost v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. - Konvent

Žádost: Veškeré zápisy ve stavebním deníku rekonstrukce stezky kolem rybníka Konvent od 1.12.2021 dosud.

Odpověď: Povinný subjekt žádost o poskytnutí informací, jakož i vyjádření dotčené osoby přezkoumal, a dospěl k závěru, že v tomto případě nelze požadované informace poskytnout, jelikož stavební deník je v majetku dodavatele a jako takový se nenachází u investora stavby, kterým je město Žďár nad Sázavou. Investor včetně TDS může v této chvíli do deníku pouze psát zápisy k jednotlivým skutečnostem. Stavební deník bude investorovi předán až na základě zápisu o předání a převzetí stavby, popř. kolaudace, což k dnešnímu dni ještě neproběhlo.

Další informace: Fuksa Petr

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 22. 12. 2021

Věc: zápisy z porad s účastí tajemnice včetněpříloh

Žádost: Veškeré zápisy z porad a jednání s účastí tajemníka/tajemnice města v prosinci 2021 se všemi přílohami.

Odpověď: v příloze zaslány žadateli zápisy z porad za účasti p. tajemnice za stanovené období. Celkem se jedná o tři zápisy z porady s vedoucími odborů a oddělení i za účasti vedení města(7.12., 14.12. a 21.12.2021).

Další informace: JUDr. Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 21. 12. 2021

Věc: Petice

Žádost: 1. Celkový počet petic úředně doručený v roce 2021 a porovnání s rokem 2020. 2. Počet petic vyhodnocených jako oprávněné (požadavku v petici bylo vyhověno). 3. Předmět a obsah petice s největším počtem podpisů doručené v roce 2021 s uvedením počtu podpisů.

Odpověď: 1. Město Žďár nad Sázavou obdrželo v roce 2021 osm petic, v roce 2020 jednu petici. 2. Petice obsahují v odpovědi vyjádření rady města k předmětu petice, neuvádí se, zda je oprávněná. Zcela nebo částečně v souladu s požadavky petitentů byly čtyři odpovědi. 3. Petice s největším počtem podpisů je „Nesouhlas se záměrem výstavby ITC Zelená hora a navazující technické a dopravní infrastruktury na pozemku č. p. 580/1, k. ú. Zámek Žďár [795453] a žádost o další jednání“, počet podpisů 646 a 1 arch se 67 elektronickými vyjádřeními.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 15. 12. 2021

Věc: žádost o poskytnutí informace týkající se služeb 4E consulting - 2. část

Žádost: 1. Jakou formou byla vybrána k poskytování služeb městu společnost 4E consulting 1.1 jednalo se o otevřené výběrové řízení 1.2 jednalo se o užší výběrové řízení 1.3 pokud se jednalo o jiný typ výběrové řízení, sdělte nám o jaký typ 2. jakou cenovou nabídku předložili městu 3. jaké všechny reference předložila městu společnost 4. jaká částka byla městem celkově uhrazena za služby společnosti 4E consulting 5. Konzultovalo město hodnocení nabídek metodou m4E nebo BVA s UOHS

Odpověď: ad 1. Dodavatel byl vybrán přímým oslovením. ad 1.1 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, tedy nejednalo se o výběrové řízení, a nebylo tedy uveřejněno. ad 1.2 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, bez výběrového řízení. ad 1.3 Dodavatel byl vybrán přímým oslovením. ad 2. Dodavatel byl vybrán přímým oslovením, žádné jiné cenové nabídky od jiných dodavatelů neexistují. Nabídku dodavatele poskytujeme jako přílohu. ad 3. V současné době nejsou žádné reference archivovány, součástí nabídky žádné reference nebyly. ad 4. Za poskytnutí služby workshopu byla uhrazena částka 30 000 Kč bez DPH (36 300 Kč s DPH). Výkaz činností neevidujeme ani není archivován. Na otázku číslo 5. Vám bylo reagováno v odpovědi zaslané dne 29.12.2021.

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 15. 12. 2021

Věc: žádost o poskytnutí informace týkající se služeb 4E consulting - 1. část

Žádost: K otázkám 1-4 bylo vyžádáno doplnění. Ot. 5 - Konzultovalo město hodnocení nabídek metodou m4E nebo Best Value Approach/Best Value Procurement s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže?

Odpověď: nebylo žádáno o stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve vztahu k hodnocení nabídek metodou m4E nebo Best Value Approach/Best Value Procurement (BVA/BVP).

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: uložení dat, smlouva na dodávku serverů

Žádost: Informaci, jakým způsobem povinný subjekt uchovává uložená data, které zpracovává v rámci své činnosti - zda - li se jedná o uložení na vlastních úložištích či skrze externí poskytovatele. V případě, kdy jsou data uložena na vlastních serverech, žádáme o poskytnutí kopie smlouvy na dodávku oněch serverů a dále kopii aktuálně účinné smlouvy na údržbu/provoz těchto serverů, pokud se liší od smlouvy na jejich dodávku. V případě kdy jsou data uchovávána externí službou (ať již skrze cloudové úložiště či externí servery) žádáme o poskytnutí kopie aktuálně účinné smlouvy se zprostředkovatelem externího uložení dat.

Odpověď: Na základě Vaší Žádosti o poskytnutí informace, zák. č. 106/1999 Sb. V příloze zasílám kopii smlouvy na pořízení datového úložiště. Toto úložiště si spravujeme sami. Jediné co se platí je každoroční podpora HP 1yr Foundation Care 24x7 Service – VSA.

Další informace: Vladimír Koláček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Komínková Drahoslava

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: kopie smluv na pořízení, provoz, správu, rozvoj a údržbu veškerého softwarového vybavení; výběrové řízení bez uveřejnění

Žádost: 1) Žádám o poskytnutí kopií smluv a veškerých kopií a veškerých jejich dodatků uzavřených na pořízení, provoz, správu, rozvoj(vývoj) a údržbu veškerého softwarového vybavení povinného subjektu, které povinný subjekt využívá v rámci své činnosti, a to za období posledních 3 let (ke dni doručení žádosti). 2) Žádám o poskytnutí infomace, kolik jednacích řízení bez uveřejnění ve smyslu §63 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek povinný subjekt zahájil za období posledních 3 let (ke dni doručenížádosti) a poskytnutí kopií smluv na základě těchto jednacích řízení bez uveřejnění uzavřených.

Odpověď: Dodávka stravy pro uživatele a zaměstnance Sociálních služeb města Žďár nad Sázavou 2020-2022 – JŘBU 2. část Zadáno 05.08.2020 27.08.2020 09:00 Komplexní zpracování projektové dokumentace Nádražní - městská třída - 1. etapa Zadáno 17.06.2019 01.07.2019 10:00 Komplexní zpracování projektové dokumentace Nádražní - Městská třída - 2. etapa(část) Zadáno 15.06.2017 30.06.2017 11:00 Potenciál města Žďár nad Sázavou – následná zakázka Zadáno 26.11.2020 12.01.2021 23:59

Další informace: Vladimír Koláček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Komínková Drahoslava

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: Seznam veřejných zakázek pro rok 2022

Žádost: Poskytnuti seznamu veřejných zakázek, které má povinný v úmyslu zahájit v roce 2022 - žadateli postačí i pracovní označeni veřejných zakázek a předpokládaný termín zahájení zadávacího řízení.

Odpověď: v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informací týkající se seznamu veřejných zakázek Vám sděluji, že v současné chvíli žádným seznamem veřejných zakázek, které máme v úmyslu zahájit v roce 2022, nedisponujeme. Mohu Vás odkázat na návrh Rozpočtu města pro rok 2022, který bude schvalován zastupitelstvem města dne 16.12.2021. Dovoluji si vás zároveň upozornit, že jako veřejný zadavatel jsme vázáni dodržováním zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tudíž veškeré stavební práce, služby a dodávky v jakékoliv hodnotě jsme povinni řešit v souladu s tímto zákonem.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: informace týkající se smluv na veřejné zakázky v letech 2019-2021

Žádost: Informace týkající se poskytnutí všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021.

Odpověď: v reakci na Vaši žádost o poskytnutí informací týkajících se poskytnutí všech smluv, jejichž předmětem je poskytování poradenství v oblasti veřejných zakázek a administrace veřejných zakázek, uzavřených povinným subjektem v období mezi 1.1.2019 až 30.11.2021, Vám dle požadavku zasílám odkazy na konkrétní výše uvedené smlouvy. • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17252799?backlink=gd1f6 • z části https://smlouvy.gov.cz/smlouva/17597019?backlink=bzokt • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/11561188 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9592375 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15078815 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9592371 • http://smlouvy.zdarns.cz/#!smlouva/id=AA85249 • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13818356?backlink=ekhon • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13112304?backlink=81tcc • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13050444?backlink=vchye • https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13818356?backlink=ekhon

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: Služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností.

Žádost: Poskytnutí informace o tom, zda si povinný subjekt zajišťuje služby a činnosti spojené s kybernetickou bezpečností svépomocí?

Odpověď: Sděluji Vám, že si povinný subjekt v současné době zajišťuje uvedené služby a činnosti svépomocí.

Další informace: Vladimír Koláček Dis., Dr. Jaromír Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pospíchal Jaromír PhDr.Mgr.

Datum žádosti: 14. 12. 2021

Věc: Poskytnutí smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb

Žádost: Poskytnutí smluv, jejichž předmětem je poskytování právních služeb za období od 1.1.2019 do 30.11.2021

Odpověď: Poskytnut odkaz z registru smluv na dvě smlouvy.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 7. 12. 2021

Věc: proces výběru nejvhodnější nabídky záměru

Žádost: 1) Žadatel žádá o zaslání „zápisu z jednání komise, na kterém byla hodnocena Odborná úroveň a Pokročilé řešení, včetně jednotlivých odůvodnění snížení bodů nabídky FyzioZR“. Žadatel dále žádá o „zaslání zvukového záznamu z tohoto jednání, včetně podrobné informace, jak hlasovali jednotliví členové komise v ověřovací fázi nabídky FyzioZR“. 2) Žadatel žádá o „zaslání kompletní nabídky do výběrového řízení na Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou, kterou předložila společnost Fyziocentrum Baťa s.r.o.“. Žadatel uvedl, že nežádá o kontrolní listy. 3)Žadatel žádá o „zaslání veškerých informací týkajících se kompetencí společnosti 4E consulting s.r.o. vyhodnocovat výběrové řízení na provozovatele rehabilitace. Kompetencí je v tomto případě myšleno počet již úspěšně realizovaných zakázek, od založení společnosti v listopadu roku 2018 do dnešního dne, týkajících se výběrových řízení na provozovatele rehabilitace, případně dalších skutečností, které doloží reference společnosti 4E consulting s.r.o. ve vztahu k hodnocení provozovatelů rehabilitace“. 4) Žadatel žádá o „zaslání referencí/dokladů Mgr. Jany Plachetské, které prokáží kompetentnost Mgr. Jany Plachetské, jakožto osoby zodpovědné za řádné vyhodnocení výběrového řízení na Pacht rehabilitace, ve vztahu k výběru provozovatele rehabilitace“. Žadateli se jedná především o „doklady prokazující předešlé zkušenosti Mgr. Jany Plachetské v oblasti provozu rehabilitace, dále s hodnocením významu lékařských odborností ve vztahu k provozu rehabilitace, v oblasti stavebních prací, oblasti životního prostředí a hodnocení energetických úspor“. 5)Žadatel žádá o „zaslání veškerých podkladů prokazujících skutečnost, že metoda hodnocení nabídek vlastní metodou m4E společnosti 4E consulting s.r.o. je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek“. 6) Žadatel žádá o „sdělení, zda si výběrová komise na pacht rehabilitace zjišťovala skutečné vlastníky všech subjektů, které se přihlásily do výběrového řízení na pacht rehabilitace“. Žadatel dále žádá o „zaslání zjištěných skutečností, tedy seznamu skutečných vlastníků všech subjektů, které se přihlásily do výběrového řízení na pacht rehabilitace“. 7) Žadatel žádá „o osobní setkání za účasti Mgr. Jany Plachetské a Vaší účasti, pane starosto, případně dalších členů komise za účelem vědné diskuze nad výše uvedenými podněty“.

Odpověď: ad 1) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 2) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 3) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 4) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 5) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti. Nad rámec výše uvedeného Povinný subjekt zasílá žadateli informace, které mu byly poskytnuty v souvislosti s metodou m4E. ad 6) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti ad 7) Město Žďár nad Sázavou rozhodlo o odmítnutí Žádosti

Další informace: Ing. Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 6. 12. 2021

Věc: Přechod pro chodce v Radostíně nad Oslavou - náves

Žádost: Kdo na stavbě prováděl - stavební dozor, kdo vedl stavební deník, stavební povolení, kolaudační souhlas, účastníci řízení, plán kontrolních prohlídek, kontrola splnění podmínek

Odpověď: sdělení k jednotlivým bodům včetně zaslání požadovaných listin v kopii

Další informace: Jaroslava Skřivánková, referent stavebního úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 11. 11. 2021

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě

Žádost: Žádám o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě IČO 07441533 - Advokátní kancelář Sedláček - Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13 - městem v roce 2021. Jedná se o kopie zaplacených faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány a výstupy, které byly městem zaplaceny.

Odpověď: Dobrý den, v reakci na Vaši žádosti o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených firmě Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13, městem v roce 2021, ze dne 11.11.2021, Vám poskytuji kopii objednávky a zaplacených faktur. Část faktur se váže na smlouvu o dílo podepsanou a uveřejněnou v registru smluv v roce 2020. Požadované, dodatečně upřesňované, výstupy služeb Vám poskytneme ve stanovené lhůtě od dne doručení upřesnění žádosti o poskytnutí informace.

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 11. 11. 2021

Věc: Informace týkající se všech faktur zaplacených firmě - odpověď na doplnění ze dne 18.11.2021

Žádost: Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou obdržel dne 15.11.2021 Vaši žádost (JID 56048/2021/MUZR) dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Na základě tohoto zákona jste požádal o následující informace: Žádám o poskytnutí informací týkající se všech faktur zaplacených firmě – Advokátní kancelář SEDLÁČEK (IČO: 07441533) městem v roce 2021. Jedná se o kopie zaplacených faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány a výstupy, které byly městem zaplaceny. V této souvislosti vyzýváme žadatele, k upřesnění žádosti, aby doložil konkrétní znění požadavku „výstupů“, které byly městem zaplaceny. Kopie faktur, objednávky, kterými byly fakturované služby objednány budou dodány v zákonné lhůtě. V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy městský úřad ve Žďáře nad Sázavou obdrží upřesnění žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy neupřesníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti podle ustanovení § 15 odst. 1 a § 8a InfZ.

Odpověď: Dobrý den pane Havlíku, v reakci na Vaši žádosti o poskytnutí informací týkajících se všech faktur zaplacených subjektu Advokátní kancelář Sedláček, IČO 07441533, Brno-střed, Veveří, Moravské náměstí 754/13, městem v roce 2021, ze dne 11.11.2021, respektive na upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ze dne 18.11.2021 Vám poskytuji „výstupy“ služeb (produkty, které byly zpracovány poskytovatelem služby na základě objednávky objednatele a které byly zaplaceny z městského rozpočtu), a to vyjma výstupů, jejichž poskytnutí je omezeno ze zákona. Advokátní kancelář Sedláček poskytovala právní služby, poradenství a konzultace k tématům dle zadání Města Žďár nad Sázavou (např. management zadávání veřejných zakázek, odpovědné veřejné zadávání, centrální nákupy) a podílela se na zpracování následujících veřejně dostupných výstupů: • směrnice o zadávání veřejných zakázek včetně jejích příloh (včetně kompletních vzorových dokumentů): https://www.zdarns.cz/media/files/verejne-zakazky/smernice-zadavani-verejnych-zakazek.pdf • zadávací podmínky včetně návrhu smlouvy o poskytování služeb pojišťovacího makléře k veřejné zakázce s názvem Služby pojišťovacího makléře: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_440.html • soutěžní podmínky k soutěži o návrh k veřejné zakázce s názvem ITC Zelená hora https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_448.html • zadávací podmínky k veřejné zakázce s názvem POJIŠTĚNÍ MAJETKU MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU VČETNĚ ZŘÍZENÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ A POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_452.html • návrh smlouvy na zpracování projektové dokumentace k veřejné zakázce s názvem ZADÁNÍ STUDIE INTERIERU GALERIE „KOSINKOVY SBÍRKY“: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_449.html • zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem Technologie recyklace bazénových vod: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_486.html

Další informace: Jan Prokop

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokop Jan Ing.

Datum žádosti: 25. 10. 2021

Věc: Seznam veškerých školení úředníků

Žádost: Žádost o poskytnutí informace - seznam veškerých školení úředníků žďárské radnice v poskytování informací v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2021 s uvedením termínu školení.

Odpověď: odpovídám na Vaši žádost ze dne 24. října 2021 o poskytnutí Seznamu školení úředníků žďárské radnice v poskytování informací v režimu Zákona o svobodném přístupu k informacím v roce 2021: Název školení: 1. Zákon č.106/1999 Sb., o poskytování informací v praxi obcí a měst konané dne 04.02.2021 – účast 2 úředníci 2. Vybrané otázky poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb. konané ve dnech 08.06.(I.část) a 10.06.2021(II.část) – účast 1 úředník

Další informace: Marie Linhartová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Linhartová Marie

Datum žádosti: 24. 10. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999 : Strategie rozvoje odpadového hospodářství 2021+

Žádost: 1. Seznam všech úředníků seznámených se strategií 2. Seznam všech aktivit města u kterých byl použit dokument Strategie 3. Seznam aktivit Dany Wurzelové spojených s dokumentem 4. Seznam plánovaných aktivit spojených s dokumentem Strategie

Odpověď: 1. Strategie bude projednána 4.11.2021 na ZM a poté s ní budou úředníci seznámeni 2. Nejdříve bude projednán ZM a poté bude aplikován v rámci aktivit města 3. objednávka strategie, zajištění podkladů pro zpracovatelku, účast na pracovních jednáních, příprava materiálu pro RM a ZM 4. Po projednání a schválení budou dle navrhovatelky realizovány kroky / úkoly/ aktivity a Strategie bude pravidelně vyhodnocována

Další informace: Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 14. 10. 2021

Věc: Přístup ke svobodným informacím - geodetické služby

Žádost: Kolik jste investovali v posledních letech do geodetických služeb a ortofotomap vaší obce.

Odpověď: Ortofotomapy nakupujeme v rámci balíku GIS služeb a nejsme schopni tento náklad oddělit. Nedávalo by to ani smysl nakupovat vrstvu samostatně. Za geodetické služby jsme v uplynulých třech letech uhradili 273 581,00 Kč vč. DPH. 2021: 122 089,00 Kč 2020: 69 817,00 Kč 2019: 81 675,00 Kč

Přílohy:
bez názvu (307 kB)

Další informace: Mgr. Adam Joura

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Stejskalová Veronika DiS.

Datum žádosti: 6. 10. 2021

Věc: informace týkající se pozemku parc.č. 119/9, 119/13 kat. území Město Žďár

Žádost: Žádám Vás dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí následujících informací: 1) Bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021? 2) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021, žádám Vás o sdělení čísla spisové značky tohoto řízení. 3) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace zahájeno řízem na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021, žádám Vás o sdělení, zda jsem byla odborem stavebním a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou zařazena do okruhu účastníků řízení. 4) Pokud bylo do dne Vaší odpovědi na tuto žádost o poskytnutí informace na základě žádosti ze dne 15. 9. 2021 vydáno společné povolení, žádám Vás o sdělení data vydání tohoto povolení a čísla jednacího tohoto povolení

Odpověď: 1) do dnešního dne tj. 18.10.2021 nebylo zahájeno řízení o společném povolení navrhované stavby, 2) řízení o společném povolení navrhované stavby bude přerušeno z důvodu chybějících podkladů nutných k posouzení stavby. Řízení bude vedeno pod značkou SÚP/1998/21/Ku, 3) až bude řízení o společném povolení navrhované stavby zahájeno, budete jedním z účastníků řízení, 4) do dnešní doby nebylo vydáno společné povolení navrhované stavby.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva

Datum žádosti: 5. 10. 2021

Věc: Strategie rozvoje odpadového hospodářství

Žádost: Požadavek na poskytnutí Strategie rozvoje odpadového hospodářství 2020,2021+ města Žďár nad Sázavou

Odpověď: Odkaz na aktuálně dostupné dokumenty a informace o přístupu k nim.

Další informace: Dana Wurzelová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 3. 10. 2021

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2020 až 31.12.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 1. 10. 2021

Věc: Poskytnutí 4 list vztahujících se k RD č. p. 23 v Radostíně nad Oslavou

Žádost: rozhodnutí o přípustnosti stavby včetně ověřené výkresové dokumentace, kolaudační rozhodnutí, stavební povolení včetně výkresové dokumentace, povolení k užívání stavby

Odpověď: požadované v kopii poskytnuto (zasláno)

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 1. 10. 2021

Věc: soudní jednání 4 ZŠ

Žádost: 1. Veškeré informace se všemi přílohami poskytnuté 4. ZŠ Švermova o soudním jednání dne 22.10.2021 u Okresního soudu Žďár nad Sázavou.

Odpověď: Vzhledem k tom, že je dnes 5. 10. 2021 a žádáte o informace o soudním jednání, které teprve proběhne, tak Vám tyto informace nemůžeme poskytnout, protože je v současné době ani nemůžeme mít.

Další informace: J. Ptáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 9. 2021

Věc: Investice pro pejskaře

Žádost: 1.Celkový počet psů evidovaný na území města pro úhradu městského poplatku za psy. 2. Celková výše investic města do zkvalitnění služeb pro majitele psů s uvedením největších investic roku 2020. 3. Celková výše investic města do zkvalitnění služeb pro majitele psů s uvedením největších investic roku 2021. 4. Celkový výnos z poplatku za psy v roce 2020.

Odpověď: 1. Celkový počet psů k 13.10.2021 - 1235. 2. 0 Kč 3. 0 Kč 4. Příjmy z poplatku ze psů za rok 2020 - 713 665 Kč.

Další informace: Mgr. Adam Joura, Miroslava Zachová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Zachová Miroslava Bc.

Datum žádosti: 21. 9. 2021

Věc: přidělení popisného, evidenčního čísla garáži na pozemku parc.č. 7419 kat. území Město Žďár

Žádost: Vážení, vzhledem k obsahu vašeho dopisu ze dne 10. 6. 2021 č. j. SÚP/1242/21/Ku-3-Dopi vás žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnuti těchto informací: a) Na základě jakých podkladů (dokumentů, místního šetření...) městský úřad tvrdí, že garáž umístěná na pozemku parc. č. 7419 v kat. území Město Žďár není samostatně stojící budovou. (Pozn.: Dle registru územní identifikace, adres a nemovitostí jde o samostatnou budovu s přiděleným definičním bodem (o souřadnicích Y: 642669,20 X: 1114884,02), viz https://vdp.cuzk.cz/vdD/ruian/stavebniobjekty/43265201 dále Ministerstvo vnitra v dopisu ze dne 2. července 2021 č. j. MV- 58483-9/ODK-2021 konstatuje že: "Lze tedy předpokládat, že se jedná o budovu, na níž nedopadá žádná ze zákonem stanovených výjimek, a měla by tak být na základě písemné žádosti vlastníka budovy označena popisným číslem podle § 31 odst. 1 ve spojení s § 31a odst. 1 písm. b) zákona o obcích.") b) Odkazujete se na projednání se zástupci města dne 31. 5. 2021. Žádám vás o informaci, které osoby v této věci město zastupovali včetně uvedení jejich funkcí. c) Uvádíte, že bylo odsouhlaseno "že se řadovým garážím umístěných na území města Žďár nad Sázavou před účinností zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nebudou přidělovat popisná popř. evidenční čísla". Žádám vás o konkretizaci, kdo konkrétně toto odsouhlasil, ať již v podobě sdělení příslušné osoby či příslušného orgánu (např. tajemník úřadu, rada města...). Pokud toto odsouhlasení mělo písemnou podobu, pak vás žádám o poskytnutí příslušného dokumentu. d) Pokud z projednání dané záležitosti dne 31. 5. 2021 existuje nějaký zápis, záznam či usnesení nějakého orgánu městského úřadu ve Žďáre nad Sázavou, tak vás žádám o poskytnutí příslušných dokumentů. e) Žádám vás o informaci z čeho vyvozujete (např. judikatura, stanovisko veřejného ochránce práv, praxe ostatních obcí...), že "Poněvadž byly garáže realizovány a povoleny k užívání v době před platností a účinností zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v souvislosti s ust. § 152 odst. 3 zákona o obcích" tak potom "není stanovena povinnost obce přidělit garáži číslo popisné nebo evidenční".

Odpověď: Městský úřad ve Žďáre nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje k bodu: a) objekt garáže byl posouzen dle ČSN 73 6058 b) vedení města (Ing. Martin Mrkos, ACCA - starosta, MUDr. Romana Bělohlávkova místostarostka, Mgr. Ludmila Řezníčková - místostarostka, JUDr. Martina Hostomská - tajemnice) bylo dne 14.5.2021 seznámeno s podanou žádostí a požádáno o sdělení/rozhodnutí o případném číslování - viz příloha c) Ing. Martin Mrkos, ACCA - viz příloha d) písemný souhlas starosty města - viz příloha e) ustanovení § 152 odst. 3 zákona č. 128/200 Sb., ve spojitosti s vyhl. č. 97/1961 Sb.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva

Datum žádosti: 20. 9. 2021

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 21.7.2021 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že dne 15.9.2021 byla podána na MěÚ Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování žádost spol. Lenox Invest, a.s. (IČ: 26260212) o vydání společného povolení podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9, 119/13 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva

Datum žádosti: 17. 9. 2021

Věc: REALIZACE ZAKÁZKY „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“

Žádost: Společnost NY legal s.r.o. žádá o zaslání úplné kopie Smlouvy o dílo včetně všech příloh ve věci REALIZACE ZAKÁZKY „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“, jež byla uzavřena mezi zadavatelem (Město Žďár nad Sázavou) a vítězným/ vybraným uchazečem v rámci zadávacího řízení dle Přílohy č. 1. Společnost NY legal s.r.o. žádá o zaslání úplné kopie Smlouvy včetně všech příloh (případně úplné kopie objednávky včetně všech příloh) ve věci činnosti TECHNICKÉHO DOZORU zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“, jež byla uzavřena mezi zadavatelem (Město Žďár nad Sázavou) a Ing. Jiřím Danihelkou. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 1, zda bylo ve věci realizace zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“ staveniště předáno zhotoviteli. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, pokud bylo ve věci realizace zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“ staveniště předáno zhotoviteli, kdy tak bylo učiněno – uveďte datum. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 1, k jakému datu byla zahájena realizace díla ze strany ZHOTOVTELE v rámci zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“. Společnost NY legal s.r.o. žádá o informaci, v návaznosti na Žádost o informaci č. 2, k jakému datu byla zahájena činnost TECHNICKÉHO DOZORU v rámci zakázky „Rekonstrukce VZT Domu kultury ve Žďáře nad Sázavou“.

Odpověď: Ad 1) Bylo zveřejněno v registru smluv ID16371823. Ad 2) Viz příloha Ad 3) Staveniště bylo předáno 1.9.2021 Ad 4) Realizace byla zahájena 3.9.2021 Ad 5) činnost technického dozoru zahájena 1.9.2021

Přílohy:
Objednávka (340 kB)

Další informace: Milan Šorf

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šorf Milan

Datum žádosti: 6. 9. 2021

Věc: demolice budov na stav. parc. č. 37 k. ú. Radostín nad Oslavou, na pozemku RD č.p. 22 v Radostíně nad Oslavou

Žádost: Žádost o informaci, jestli stavební úřad ve Žďáře n/S byl informován o demolici. Pokud ano, kdy byla podaná žádost nebo ohláška bouracích prací, příp. zda bylo splněno vše, co vyžaduje stavební zákon.

Odpověď: Stavební úřad ve Žďáře nad Sázavou nebyl o prováděné demolici informován.

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 6. 9. 2021

Věc: Výměna svítidel veřejného osvětlení

Žádost: Žádost o sdělení teploty chromatičnosti nových svítidel, zda budou biodynamická a zda budou modifikována.

Odpověď: Teplota chromatičnosti nově instalovaných svítidel bude 2700K. Svítidla nebudou biodynamická a budou modifikována redukcí výkonu systémem autonomního řízení.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 3. 9. 2021

Věc: emisn povolenky EUA

Žádost: 1. Datum, množství a cena EUA emisních povolenek nakoupených pro tepelné hospodářství města Žďáru nad Sázavou.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nenakupuje emisní povolenky pro tepelné hospodářství města Žďár nad Sázavou.

Další informace: Ing.Petr Scheib MBA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 1. 9. 2021

Věc: Petice: Sázavská ulice

Žádost: 1. Datum jednání, zápis a seznam účastníků jednání s petičním výborem o situaci v ul. Sázavská 2. Seznam lokalit vhodných k výstavbě sociálního bydlení ve Žďáru nad Sázavou 3. Datum zpřístupnění petice občanů radním města 4. Datum zpřístupnění petice zastupitelům města. 5. Datum zpřístupnění petice obyvatelům města.

Odpověď: 1. Setkání s petičním výborem se zatím neplánuje. Odpověď petičnímu výboru bude projednána na jednání Rady města dne 13. 9. 2021 a petičnímu výboru zaslána písemně. 2. Předmětem petice není sociální bydlení v tradičním slova smyslu, ale spíše zvýhodněný nájem, který umožní některým skupinám lidí dosáhnout lepšího standardu bydlení, než jaký si mohou dovolit, a to při vší snaze o ekonomickou soběstačnost a na základě objektivního znevýhodnění, čímž se myslí lidé hendikepovaní, lidé o ně pečující ad. Z tohoto důvodu je jakákoli lokalita umožňující bytovou výstavbu vhodná, viz územní plán města: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/z-obci-ve-spravnim-obvodu/uzemni-plan-zdar-nad-sazavou 3., 4. Radní a zastupitelé města byli seznámeni s peticí „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ dne 20. 8. 2021. 5. Veřejnost se s textem petice i odpovědí na ni může seznámit v materiálu k příslušnému bodu zařazenému na jednání Rady města: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 31. 8. 2021

Věc: Žádost o informaci - komunikace RNDR. Vrbová

Žádost: 1. komunikace s RNDR. Vrbovou 2. Cenová nabídka 3. Datum a způsob projednání objednávky včetně podkladů

Odpověď: Odeslána korespondence, objednávka s RNDR. Vrbovou

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Petice

Žádost: 1. Seznam všech petic doručených na radnici od 1. 6. 2021 dosud 2. Seznam všech aktivit města k řešení petic přijatých od 1. 6. 2021 dosud s jmenovitým uvedením osob provádějících aktivitu 3. Datum prokazatelného seznámení starosty města s jednotlivými peticemi 4. Datum prokazatelného seznámení místostarostek města s jednotlivými peticemi 5. Text jednotlivých petic se všemi přílohami 6. Seznam všech aktivit směřujících ke zveřejnění petic.

Odpověď: 1.Město Žďár nad Sázavou obdrželo jednu petici od data 1. 6. 2021 a to „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ doručenou dne 20.8.2021. 2.Předáváme odkaz na schválenou aktualizaci směrnice v materiálech rady města dne 26. 7. 2021, jejíž součástí jsou i osoby podílející se na aktualizaci: https://jednani.zdarns.cz/#!Bod/1030 3.Starosta byl seznámen s peticí „Nesouhlas se stavbou domu pro sociální bydlení na pozemcích parcelní číslo 8010/9, 8014/1 katastrálního území: Město Žďár [795232]“ dne 20. 8. 2021. 4.Místostarostky byly seznámeny dne 23. 8. 2021. 5.Text petice je uveden v příloze. 6.Petice jsou zveřejňovány jako součást materiálů projednávaných v orgánech města.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: kopie přípisů starosty radním v měsíci srpnu 2021

Žádost: Kopie všech přípisů starosty města radním města v srpnu 2021.

Odpověď: V měsíci srpnu 2021 nebyly radním města zaslány žádné přípisy p. starosty. Tuto informaci povinný subjekt tedy nemůže poskytnout.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: služební cesty představitelů města

Žádost: Úplný seznam služebních cest představitelů města plánovaných na měsíc září s uvedením cíle cesty a předmětu jednání.

Odpověď: u p. starosty Ing. Martina Mrkose ACCA – 3.9.2021 – Jihlava – debata – Město pro byznys 7. 9. 2021 – Praha – Konference - Rozpočet a finanční vize měst a obcí 21.-22. 9. 2021 – Valašské Meziříčí – školení – SMO/VNG U p. místostarostky Mgr. Ludmily Řezníčkové – 3.9.2021 - Pardubice – dětská hřiště. U p. místostarostky MUDr. Romany Bělohlávkové – 0.

Další informace: Iva Bublánová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Články Sázavská ulice

Žádost: Kopie článků o záměrech výstavby sociálního bydlení v lokalitě Sázavská ul. od 1. 2. 2021 dosud s uvedením místa, kde byl článek publikován.

Odpověď: V uvedeném termínu nebyly publikovány žádné články na toto téma.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Neotištěné články

Žádost: 1. Seznam článků a dopisů čtenářů zaslaných od 1. 6. 2021 k otištění v místním zpravodaji města s uvedením data zaslání článku. 2. Kopie neotištěných článků a dopisů čtenářů zaslaných do redakce místního zpravodaje od 1. 6. 2021 dosud.

Odpověď: Byly zaslány odkazy na veškeré otištěné články zaslané do redakce od 1. 6. 2021. Žádný z článků zaslaných v tomto období nebyl neotištěn.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: Neviditelné značky

Žádost: 1. Kopie veškerých poznatků o nutnosti prořezu zeleně na místech, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné s uvedením času získané informace. 2. Zakreslení míst s nutností prořezu zeleně na místech, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné. 3. Seznam všech informačních aktivit města s upozorněním na místa, kde jsou dopravní značky pro řidiče skryté nebo nedostatečně viditelné. 4. Seznam všech aktivit města pro odstranění nedostatečné viditelnosti dopravních značek s uvedením data plánované aktivity.

Odpověď: 1. V příloze přikládám dvě výzvy odboru dopravy, které v poslední době evidujeme k údržbě zeleně okolo dopravního značení. 2. Místa řešení jsou patrná z přiložených výzev. 3. Takovýto seznam nemáme k dispozici. 4. Takovýto seznam nemáme k dispozici. Zeleň je udržována průběžně, včetně zeleně kolem dopravního značení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hemza Jiří Bc. DiS.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: zápisy z porad s účastí starosty a místostarostek

Žádost: 1. Veškeré zápisy ze všech porad na jednání s účastí starosty města v měsíci srpnu se všemi přílohami. 2. Veškeré zápisy ze všech porad na jednání s účastí místostarostek města v měsíci srpnu se všemi přílohami.

Odpověď: Na všech jednáních a poradách s osobní účastí starosty nebo místostarostek nebyly zápisy prováděny.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 8. 2021

Věc: exekuce 4. ZŠ

Žádost: 1. Veškeré písemné zprávy a přípisy pro vedení města ze strany ZŠ Švermova o exekuci vedené Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Brno. 2. Veškeré písemné pokyny zřizovatele ZŠ Švermova ve věci exekuce vedené Mgr. Lucie Valentová, soudní exekutor Brno.

Odpověď: Ad 1. Žádné zprávy a přípisy ze strany ZŠ Švermova v souvislosti s výše uvedenou exekucí město neobdrželo. Ad 2. Žádné písemné pokyny nebyly ze strany zřizovatele v rámci vedené exekuce ZŠ Švermova zaslány.

Další informace: Ing. Josef Klement

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 27. 8. 2021

Věc: seznam opatření MP Jihlava k bezpečnosti občanů

Žádost: seznam opatření městské policie Jihlava pro zvýšení bezpečnosti občanů v centru města od 1.6.2021 dosud.

Odpověď: žádost o poskytnutí informací se dle § 15 odst. 1 InfZ odmítá.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 27. 8. 2021

Věc: Soukromá oslava na Farských humnech

Žádost: 1. Jméno a příjmení osoby, která prohlásila akci v objektu na Farských humnech dne 27. 8. 2021 za soukromou akci 2. Jméno a příjmení osoby, které byl pronajat objekt na Farských humnech dne 27. 8. 2021 pro soukromou akci 3. Jméno, příjmení všech osob přítomných v objektu na Farských humnech dne 27. 8. 2021 4. Jména a příjmení všech představitelů a úředníků města přítomných na soukromé oslavě v objektu na Farských humnech dne 27. 8. 2021

Odpověď: Ve všech bodech bylo žadateli odpovězeno.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 27. 8. 2021

Věc: Činnost mluvčího města

Žádost: 1. Jméno a příjmení kameramana, kterému sjednal mluvčí města výhodnější postavení při pořizování videozáznamu dne 27. 8. 2021 na Farských humnech. 2. Název instituce, pro kterou byl pořizovaný videozáznam preferovaný vedením města.

Odpověď: V obou bodech bylo tazateli odpovězeno.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 23. 8. 2021

Věc: Žádost Asociace pro mezinárodní otázky o zpřístupnění informací

Žádost: Seznam institucí z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan), se kterými spolupracuje město, seznam oblastí, ve kterých dochází ke spolupráci, scany všech smluvních dokumentů, vyhodnocení přínosu spolupráce, seznam pracovních cest, delegací a návštěv zaměstnanců a volených představitelů do ČLR a do Čínské republiky, program pracovních cest v období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2020.

Odpověď: Město Žďár n. S. s žádnou institucí odpovídající popisu nespolupracuje. Žádní zástupci ani zaměstnanci města v rámci pracovních cest, delegací a návštěv ČLR ani Čínskou republiku v uvedeném období nenavštívili. V roce 2001 proběhlo obchodní jednání, kdy čínská společnost měla zájem o pozemek v průmyslové zóně.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 28. 7. 2021

Věc: informační koncepce orgánu veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb.

Žádost: žádost o poskytnutí informační koncepce dle §5a zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, pokud ji má povinný subjekt zpracovanou. Pokud je zveřejněna, postačí odkaz.

Odpověď: Informační koncepce zaslána žadateli po udělení souhlasu zpracovatele s jejím zveřejněním.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 19. 7. 2021

Věc: Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona

Žádost: Žádost o zaslání informace, jakou vzdálenost je třeba dodržet pro stavbu na pozemcích pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou podle stavebního zákona, prováděnou v blízkosti pozemku pozemková parc.č. 281 v k. ú. Radostín nad Oslavou.

Odpověď: Pevně danou vzdálenost stavby prováděné na pozemcích: pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou od hranice pozemku p.č. 281 v kú. Radostín nad Oslavou na kterém stojí budova, stavební předpisy nestanovují.

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 19. 7. 2021

Věc: Počty přestupků

Žádost: Sdělení počtu přestupků, odložených přestupků a počet přestupků a odložených přestupků v městysu Radostín nad Oslavou za poslední tři roky

Odpověď: Přestupky oznámené v roce 2018 – 517 přestupků, počet odložených 183 Radostín nad Oslavou oznámené v roce 2018 – 27 přestupků, počet odložených 11 Přestupky oznámené v roce 2019 – 576 přestupků, počet odložených 208 Radostín nad Oslavou oznámené v roce 2019 – 11 přestupků, počet odložených 3 Přestupky oznámené v roce 2020 – 493 přestupků, počet odložených 192 Radostín nad Oslavou oznámené v roce 2020 – 8 přestupků, počet odložených 3

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 14. 7. 2021

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 6.5.2021 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 6.5.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Eva Kučerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kučerová Eva

Datum žádosti: 7. 7. 2021

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2020 až 31.12.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 14. 6. 2021

Věc: Provozování autobusového nádraží ve Žďáře nad Sázavou

Žádost: Žádost o poskytnutí smlouvy ve věci provozování autobusového nádraží ve Žďáru nad Sázavou, informaci o nájemném a době trvání smlouvy, případném jejím prodloužení.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou má se společností ZDAR, a. s., IĆ. 46965815 ve věci provozování autobusového nádraží uzavřenou Smlouvu o výpůjčce vč. dodatku č. 1, jejichž kopie je v příloze. Vzhledem k charakteru smlouvy je tato zveřejněna pouze na webových stránkách města. Odpovědi na ostatní otázky jsou zřejmé ze smlouvy.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 4. 6. 2021

Věc: Petice ZŠ Švermova 4

Žádost: Podány 4 body žádosti:1) kopie veškeré komunikace - písemné i elektronické se 4. ZŠ a jejími st. orgány 2)Datum prokazatelného seznámení ZŠ Švermova s obsahem petice 3)Datum prokazatelného seznámení jednotlivých zastupitelů města s obsahem petice 4) Seznam veškerých aktivit radních ve věci petice

Odpověď: dne 4.6.2021 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu ustanovení § 13 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 1) Kopie veškeré komunikace – písemné i elektronické se 4. ZŠ a jejími statutárními orgány – Veškerá komunikace byla vedena ústně. 2) Datum prokazatelného seznámení ZŠ Švermova s obsahem petice – 24.5. 2021 předána fyzicky kopie petice z rukou vedoucího odboru ŠKSM statutárnímu zástupci školy 3) Datum prokazatelného seznámení jednotlivých zastupitelů města s obsahem petice – s obsahem petice byli seznámeni pouze radní města. Podle dosud platné směrnice 1/2005 účinné od 1.7.2005 petice projednává rada města. 4) Seznam veškerých aktivit radních města ve věci petice – komunikaci se zástupci rodičů vedl radní pro oblast školství (Ing. Klement) ještě před doručením petice, 13.4.2021 v 10:00 proběhla schůzka se zástupci rodičů. Dále proběhla mailová komunikace s členkou petičního výboru prostřednictvím radního pro oblast školství. Petici vzala rada města na vědomí na svém zasedání 7.6.2021 a pověřila radního pro oblast školství zpracováním odpovědi na uvedenou petici s petičním výborem.

Další informace: Mgr. Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Sedlák Petr Mgr.

Datum žádosti: 4. 6. 2021

Věc: Žádost o informace z přestupkových spisových materiálů OP2/622/20/JK, OP2/715/20/JK a OP2/075/21/JK

Žádost: Žádám o zaslání písemné komunikace mezi Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou a Krajem Vysočina. Jedná se o projednávání přestupků, které v současné době řeší majetkoprávní odbor ve Ždáře nad Sázavou. Podala jsem tři oznámení. Žádám o poskytnutí informací, které byly zaslány Krajskému úřadu v Jihlavě v této záležitosti. Alena Brabcová, nar. 23.07.1949

Odpověď: Dne 04.06.2021 majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou obdržel ze strany Aleny Brabcové, nar. 23.07.1949, žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“), na základě které se dožadovala písemné komunikace mezi Městským úřadem Žďár nad Sázavou a Krajským úřadem Kraje Vysočina, která mezi těmito dvěma správními orgány měla proběhnout ve spojitosti s přestupkovým spisovým materiálem OP2/622/20/JK, přestupkovým spisovým materiálem OP2/715/20/JK a přestupkovým spisovým materiálem OP2/075/21/JK. K výše uvedenému na tomto místě majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou sděluje, že zdejší správní orgán zaslal Krajskému úřadu Kraje Vysočina ve výše uvedené souvislosti s přestupkovými spisovými materiály OP2/622/20/JK, OP2/715/20/JK a OP2/075/21/JK pouze dva emaily a to dne 18.05.2021 a dne 19.05.2021. Tyto dva předmětné emaily majetkoprávní odbor Městského úřadu Žďár nad Sázavou na základě výše uvedené žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím poskytuje Aleně Brabcové, nar. 23.07.1949, kdy jsou přílohou této úřední písemnosti.

Další informace: Ing. Jiří Kempa

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kempa Jiří Ing.

Datum žádosti: 28. 5. 2021

Věc: Vzdálenosti staveb od sousedních pozemků dle stavebního zákona

Žádost: Žádost o zaslání informace, jakou vzdálenost je třeba dodržet pro problematickou stavbu na pozemcích pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou podle stavebního zákona, prováděnou v blízkosti pozemku pozemková parc. č. 560/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou, který je v mém spoluvlastnictví. Obsahem žádosti je i upozornění na ochranné pásmo 2. stupně vodního zdroje.

Odpověď: Pevně danou vzdálenost Vámi uváděné stavby, prováděnou na pozemcích: pozemková parc. č. 562 a 564/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou, který je ve Vašem spoluvlastnictví, stavební předpisy nestanovují.

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 17. 5. 2021

Věc: účast p. J.H. na jednáních RM a ZM v období od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019

Žádost: Kolika jednání RM a ZM v období od 1. 7. 2018 do 31. 1. 2019 se prezenčně zúčastnil p. J.H., ať už v pozici tajemníka městského úřadu nebo jako člen zastupitelstva města.

Odpověď: Žadateli zaslána informace o tom, kolik jednání RM a ZM proběhlo za stanovené období, a kterých z nich se p. J.H.,ať už v pozici tajemníka městského úřadu nebo člena zastupitelstva dle prezenčních listin zúčastnil.

Další informace: Iva Bublánová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 12. 5. 2021

Věc: Záznam o využití registru osob

Žádost: dotaz na náhled v registru osob k osobě tazatele

Odpověď: vysvětlení náhledu v registru osob na osobu tazatele

Další informace: Švomová Marie

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Švomová Marie Bc.

Datum žádosti: 28. 4. 2021

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 16.2.2021 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 16.2.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 7. 4. 2021

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2020 až 31.12.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 6. 4. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999 Sb. - podklady pro vypracování Strategie odpadového hospodářství

Žádost: Podklady pro vypracování Strategie odpadového hospodářství poskytnuté RNDR. Vrbové.

Odpověď: Poskytnuté podklady ke strategii - smlouvy, POH, vyhlášky, audit.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 6. 4. 2021

Věc: seznam uvolněných zastupitelů 1998-dosud, PO, ve kterých působil zastupitel Mgr. Jaromír Brychta, období, za které pobíral zastupitel města Mgr. Jaromír Brychta odměny

Žádost: jmenné seznamy uvolněných zastupitelů za volební období od 1998 dosud, seznam právnických osob, ve kterých působil Mgr. Jaromír Brychta, a zároveň v nich mělo město podíl, hlasovací práva nebo jinou majetkovou účast. Seznam PO, ve kterých působil výše uvedený zastupitel z pověření zastupitelstva, rady či jiného orgánu města a období, za které výše uvedený z titulu funkce zastupitele města pobíral odměnu.

Odpověď: Žadateli byla zaslány požadované informace formou jmenného seznamu uvolněných osob za stanovené období, seznamu právnických osob, ve kterých působil Mgr. Jaromír Brychta, a zároveň v nich mělo město podíl, hlasovací práva nebo jinou majetkovou účast a seznam osob, ve kterých působil z pověření zastupitelstva, rady či jiného orgánu města a stanovené období, za které pobíral z titulu funkce zastupitele odměnu.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 1. 4. 2021

Věc: Pohledávky na místním poplatku za komunální odpad

Žádost: Poskytnutí informací o výši pohledávek na místním poplatku za komunální odpad za poslední čtyři roky. Počet osob hlášených na adrese ohlašovny úřadu s neuhrazeným poplatkem s uvedením vývoje za poslední čtyři roky.

Odpověď: Informace o celkové výši dluhu na poplatku za roky 2017, 2018,2019 a 2020, informace o aktuálním počtu dlužníků z těchto jednotlivých let hlášených k pobytu na ohlašovně úřadu.

Další informace: Alena Šimková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šimková Alena

Datum žádosti: 17. 3. 2021

Věc: Informace o investičních plánech města a stavebních/investičních projektech

Žádost: V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory. U těchto projektů prosím uveďte: -název projekt -popis projektu -projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován) -finanční rozpočet projektu -plánovaný termín započetí projektu -předpokládaný termín výběrového řízení, popř. výherce Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď: ... jelikož jde o dotaz v rámci předmětného zákona, podám Vám informaci v jeho smyslu. Věřím, že bude možné získané informace přepracovat do uvedené struktury. Informace o plánovaných VŘ by byly velmi hrubým odhadem a takové neposkytujeme. Co se týče smluv s dodavateli projekčních prací, naleznete je zde: - do 50 tis. Kč – http://smlouvy.zdarns.cz/ - nad 50 tis. Kč – v Registru smluv - https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani?q=ybxb3sz Veřejné zakázky naleznete na těchto profilech: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/ Investice a projekty města naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/projekty/ Další zdroje zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/mesto-pod-lupou Doplnění - Rozpočet na letošní rok naleznete zde: https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2021

Další informace: Adam Joura

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Joura Adam Mgr.

Datum žádosti: 11. 3. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999 Sb. - odpady

Žádost: Celkové množství odpadu odvezených z ulic města Žďáru nad Sázavou za posledních pět let s uvedením druhů a celkové hmotnosti jednotlivých druhů odpadu podle jednotlivých let.

Odpověď: Byl podán soupis druhů odpadů a hmotnosti za období 2016 - 2020.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 4. 3. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Porady

Žádost: Zápisy ze všech jednání a porad s účastí tajemnice města od 1.1.2021 se všemi přílohami a termíny plánovaných porad a jednání s účastí tajemnice od 1.1.2021.

Odpověď: Žadateli zaslány zápisy z porad vedení s vedoucími odborů a oddělení městského úřadu za stanovené období. Zápisy z ostatních jednání za osobní účasti p. tajemnice jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města, a to jednání ZM a jednání RM. Z dalších jednání a porad, pokud se jich p. tajemnice zúčastnila, nebyly zápisy prováděny. Termíny plánovaných porad s vedením a vedoucími odborů a oddělení jsou vždy každý pátek od 8.00 hod. Ostatní termíny jednání, jichž se tajemnice účastní s hlasem poradním jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 4. 3. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: 15 EXE 1038/2020

Žádost: 1. Kopie veškeré se 4. ZŠ o exekuci 15 EXE 1038/2020-14. 2. Datum prokazatelného vyrozumění radních města o exekuci 15 EXE 1038/2020-14. 3. Veškeré zápisy z projednání 15 EXE 1038/2020-14 na 4. ZŠ v orgánech města.

Odpověď: Komunikace se 4. ZŠ ohledně exekuce 15 EXE 1038/2020-14 nebyla písemně vedena, datem prokazatelného vyrozumění radních města o exekuci 15 EXE 1038/2020-14 město nedisponuje,žádné zápisy o projednání exekuce 15 EXE 1038/2020-14 nebyly pořizovány.

Další informace: PaedDr. Ptáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 2. 3. 2021

Věc: Svoz popelnic

Žádost: Informace pro vyhodnocení 14 denního svozu

Odpověď: Doposud nebylo uzavřeno hodnocení 14 denního svozu popelnic. teprve po vyhodnocení jsem schopni doložit komplet podklady, které k tomuto účelu budou připraveny a použity.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 2. 3. 2021

Věc: Žádost o zaslání cenové nabídky- zelená střecha býv. MěÚ

Žádost: Žádost o zaslání cenové nabídky- zelená střecha býv. MěÚ ze dne 12.2.2021

Odpověď: Požadovaná cenová nabídka byla zaslána na uvedený e-mail.

Další informace: ing. Milan Petr

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Petr Milan Ing.

Datum žádosti: 1. 3. 2021

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: vrácení odměn

Žádost: podání stížnosti na nečinnost povinného subjektu

Odpověď: Společnost SATT a.s. je pro účely zákona č. 106/1999 Sb., sama povinným subjektem. Stížnost podaná městu tedy není relevantní. Upozorňujeme Vás tedy, že město není povinným subjektem,stížnost musí být podána u povinného subjektu.

Další informace: Ing. Petr Scheib, ředitel SATT a.s.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 26. 2. 2021

Věc: Přestupky ze rok 2019, 2020

Žádost: Typy přestupků včetně výše pokud udělených stavebním úřadem a konkrétními pracovníky za rok 2019 a 2020 a

Odpověď: Soupis projednaných přestupků včetně výše pokuty stavebního úřadu a konkrétních pracovníků za rok 2019, 2020.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 16. 2. 2021

Věc: žádost dle Zákona č. 106/1999: články

Žádost: poskytnutí kopie článků zaslaných k otištění a neotištěných v březnovém vydání městského zpravodaje a kopie dotazů smazaných v dotazovně na webu města od 1.1.2020

Odpověď: žádost o poskytnutí informací se dle § 15 odst. 1 InfZ za použití § 11 odst. 2 písm. a) InfZ odmítá.

Přílohy:
bez názvu (62 kB)

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 15. 2. 2021

Věc: založení PO ve smyslu zákona o VZ, jiné PO založené podle zákona o VZ, VZ v roce 2020, organizační struktura městského úřadu

Žádost: Založení PO dle zákona č. 134/2016 Sb. a jiné PO založené dle stejného zákona za celou dobu existence povinného subjektu, 2 nejvýznamnější veřejné zakázky v roce 2020 na základě vertikální i horizontální spolupráce dle zákona č. 134/2016 Sb., zajištění transparentnosti ve vztahu k VZ, organizační struktura včetně jejího popisu, internetová adresa profilu zadavatele, kterou povinný subjekt používá.

Odpověď: Informace byly, v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "106"), poskytnuty formou odkazů na již zveřejněnou informaci.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 10. 2. 2021

Věc: Informace, které se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace: 1. o zahájení řízení o povolení stavby, která má být umístěna mimo jiné také na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 6.9.2018 do dne odpovědi, případně sdělení čísel jednacích, informací v jaké věci jsou řízení zahájena a způsobu vymezení okruhu účastníků řízení. 2. o podání žádosti dle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), která se týká pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár nebo stavby na pozemku parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár, případně o sdělení všech čísel jednacích těchto žádostí a o sdělení, v jaké věci byly tyto žádosti podány v termínu od 6.9.2018 do dne odpovědi 3. o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon), která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 28.12021 včetně do dne odpovědi na žádosti, případně sdělení čísel jednacích a informace, v jaké věci byla nebo jsou řízení vedena

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že: 1. v termínu od 6.9.2018 do dnešního dne není a nebylo zahájeno řízení o povolení stavby, která by měla být umístěna mimo jiné také na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár 2. v termínu od 6.9.2018 do dnešního dne byla podána žádost dle stavebního zákona, která týká pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár. Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru Novostavba polyfunkčního objektu Veselská JID: 51406/20/MUZR 3. v termínu od 28.1.2021 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Další informace: Ing. Irena Škodová, Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 29. 1. 2021

Věc: Počet exekucí vymáhaných po povinných - nezletilých

Žádost: 1) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených Vaší obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále sdělení čísel jednacích těchto exekučních řízení u konkrétního exekutora; 2) počet exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (tj. tzv. daňových exekucí) vedených Vaší obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let v době vyměření poplatku nikoliv v době nařízení exekuce) a dále sdělení čísel jednacích těchto daňových exekucí s uvedením subjektu, který je vymáhá; 3) sdělení, zda obec uzavřela veřejnoprávní smlouvu na výkon přenesené působnosti spočívající v přenosu výkonu vymáhání nedoplatků na jiného správce poplatku (pokud jde o poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích) a pokud ano, o předložení textu této smlouvy; 4) počet exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) vedených obcí, v nichž obec jako oprávněný vymáhá jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí (tj. osobami mladšími 18 let), dále ve sdělení o jaký typ pohledávky se jedná, čísel jednacích těchto exekučních řízení u konkrétního exekutora.

Odpověď: 1. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, jako správce daně, nevymáhá exekucí dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí. 2. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor komunálních služeb, jako správce daně, nevymáhá exekucí dle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, po povinných - plátcích poplatku, kteří byli v době vyměření poplatku nezletilí. 3. Město Žďár nad Sázavou má uzavřenou Rámcovou smlouvu o provádění exekucí. Smlouva je přílohou tohoto sdělení. 4. Městský úřad Žďár nad Sázavou nevede žádnou exekuci dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti, kde by jako oprávněný vymáhalo jinou pohledávku než za poplatky za provoz systému shromažďování odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, po povinných, kteří byli v době zahájení vymáhání nezletilí.

Přílohy:
Rámcová smlouva o provádění exekucí (283 kB)

Další informace: Ing. Petra Poulová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Poulová Petra Ing.

Datum žádosti: 29. 1. 2021

Věc: Označení zastávek MHD Studentská ve Žďáře nadSázavou

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu aktivit a jednání týkající se neoprávněného označení zastávek MHD Studentská ve Žďáře nad Sázavou označníky VDV Kraje Vysočina.

Odpověď: Níže jsou všechny úkony a jednání provedené odborem komunálních služeb ve výše uvedené věci: - dotaz u vedoucí odboru komunálních služeb – osobně - dotaz na odboru strategického rozvoje a investic – osobně - dotaz u dopravce - telefonicky - dotaz na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina – telefonicky - dotaz na Krajské správě a údržbě silnic – provoz Žďár nad Sázavou – e-mail - dotaz na Krajské správě a údržbě silnic – provoz Žďár nad Sázavou na výsledek šetření – e-mail - zadání odstranění označníků VDV - kontrola splnění zadání Žádné přílohy nejsou k dispozici.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 25. 1. 2021

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 17.12.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 17.12.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová Jitka

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 13. 1. 2021

Věc: Veřejné osvětlení

Žádost: Žádost o poskytnutí údajů týkající se soustavy veřejného osvětlení.

Odpověď: Požadované informace byly poskytnuty.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 9. 1. 2021

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.10.2020 až 31.12.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 21. 12. 2020

Věc: Žďárský kapr

Žádost: 1. Úplný seznam marketingových aktivit města Žďáru nad Sázavou v rámci " Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“" v roce 2020 2. Seznam článků o žďárském kaprovi v městském zpravodaji s uvedení čísla vydání a stránky v čísle vydání za rok 2020 3. Úplný seznam marketingových aktivit města Žďáru nad Sázavou v rámci " Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“" plánovaných v roce 2021 4. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace o marketingových aktivitách v souvislosti se Žďárským kaprem s třetími stranami v roce 2020

Odpověď: 1. Úplný seznam marketingových aktivit města Žďáru nad Sázavou v rámci " Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“" v roce 2020 • Získání ochranné známky kombinované "Žďárský kapr" • Nákup zavíracích nožů (typ rybička) s logem Žďárský kapr a jejich distribuce v Turistickém informačním centru ve Žďáře nad Sázavou • Ostatní plánované aktivy nebylo možné realizovat kvůli situaci s COVID-19 2. Seznam článků o žďárském kaprovi v městském zpravodaji s uvedení čísla vydání a stránky v čísle vydání za rok 2020 • 2020 04 – str. 4 • 2020 10 – str. 12 3. Úplný seznam marketingových aktivit města Žďáru nad Sázavou v rámci " Dohody o spoluvlastnictví a podmínkách užívání ochranné známky kombinované „Žďárský kapr“" plánovaných v roce 2021 • Aktivity budou realizovány podle možností aktuální situace vzhledem k pandemií COVID 19 a rozpočtu. Nyní je vše ve fázi plánování. 4. Veškerá písemná nebo elektronická komunikace o marketingových aktivitách v souvislosti se Žďárským kaprem s třetími stranami v roce 2020. • Marketingové schůzky probíhaly osobně bez zápisu, účastnili se vždy zástupci města, firmy Kinský a.s. a LDO Přibyslav. Dohody o termínu schůzky se sjednávaly telefonicky.

Další informace: Mgr. Hana Vykoukalová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vykoukalová Hana Mgr.

Datum žádosti: 15. 12. 2020

Věc: parkování na ul. Studentská

Žádost: Řešení problémů s parkováním na ul. Studentská

Odpověď: Dobrý den, Vámi požadované zápisy z porad a jednání o problematice parkování na ul. Studentská neevidujeme. Vzhledem ke koronavirové situaci probíhá pouze e-mailová korespondence. Na základě požadavků městské policie bylo v této lokalitě navrženo vodorovné i svislé dopravní značení, návrh je již odeslán na Polici ČR –dopravní inspektorát a očekáváme jejich stanovisko. Po jeho doručení Městský úřad ve Žďáře nad Sázavou, odbor dopravy stanoví dopravní značení. Po instalaci dopravního značení budeme dopravní situaci v předmětné lokalitě monitorovat.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 9. 12. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 12.10.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 19.11.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení, stavební řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 7. 12. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Zápisy

Žádost: Veškeré zápisy z jednání a porad s osobní účastí starosty města se všemi přílohami v listopadu 2020.

Odpověď: V příloze Vám zasílám zápisy z porad vedení s vedoucími odborů a oddělení městského úřadu za stanovené období. Zápisy z ostatních jednání za osobní účasti p. starosty jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města, a to jednání zastupitelstva města dne 5. 11. 2020, jednání RM dne 2. 11., 18. 11. a 30.11. 2020, jednání komisí a výborů dne 4. 11. a 11. 11. 2020. Z dalších jednání a porad, pokud se jich p. starosta zúčastnil, nebyly zápisy prováděny.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 7. 12. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: Půjčka 4.ZŠ

Žádost: Žádost o úplný text smlouvy o půjčce se 4. ZŠ Žďár nad Sázavou.

Odpověď: Dohoda o návratné finanční výpomoci byla přiložena jako odpověď na žádost.

Další informace: PaedDr. Ptáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 5. 12. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: Zápisy redakční rady: Veškeré zápisy z jednání redakční rady městského zpravodaje v roce 2020.

Žádost: Veškeré zápisy z jednání redakční rady městského zpravodaje v roce 2020 Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě

Odpověď: Z redakční rady Žďárského zpravodaje nejsou pořizovány žádné zápisy. Jednání je ústní a výstupem je následující číslo Žďárského zpravodaje.

Další informace: Matěj Papáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Papáček Matěj

Datum žádosti: 4. 12. 2020

Věc: počty parkovacích míst

Žádost: Celkový počet parkovacích míst ve Žďáře nad Sázavou

Odpověď: Dobrý den, v příloze zasílám na základě Vaší žádosti počty parkovacích míst ve Žďáře nad Sázavou. Chybí ulice sídliště Vodojem – Žďár nad Sázavou 7, které je v současné době v rekonstrukci. Počty dle projektové dokumentace jsou k dispozici u odboru strategického rozvoje a investic.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 4. 12. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: 4. ZŠ

Žádost: Žádost o poskytnutí veškerých sdělení ze 4. ZŠ poskytnutá pro vedení města v souvislosti se soudními spory v roce 2020.

Odpověď: Veškerá sdělení 4. ZŠ v souvislosti se soudními spory v roce 2020, která proběhla, jsou zveřejněnou informací uvedenou na webových stránkách města, a to jednání zastupitelstva města dne 6. 2. 2020 a 30. 4. 2020. Žádná jiná sdělení vůči vedení neproběhla.

Další informace: PaedDr. Ptáček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 25. 11. 2020

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999: Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou

Žádost: Žádost o zaslání dokladů k zakázce Revitalizace stromořadí ve Žďáře nad Sázavou.

Odpověď: Odpověď ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Další informace: Ing. Eva Novotná

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 18. 11. 2020

Věc: Žádost de Zákona č. 106/1999: Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP

Žádost: 1. Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP se všemi přílohami od 1. 10. 2020 dosud.

Odpověď: Dne 18. 11. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající se činnosti krizového štábu. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Zápisy ze všech zasedání Krizového štábu ORP se všemi přílohami od 1. 10. 2020 dosud. V příloze jsou přiloženy zápisy z jednání krizového štábu ORP ze dne 5., 12. a 16. 10. 2020.

Přílohy:
Zápisy KŠ ORP ZR AN_redigováno (7879 kB)

Další informace: Dr. Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 16. 11. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 12.10.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.10.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 11. 11. 2020

Věc: Informace o správních řízení o vydaných rozhodnutí.

Žádost: Informace k průběhu správních řízení o nařízení odstranění a dodatečném povolení stavby přístřešku v katastrálním území Zámek Žďár, existence rozhodnutí o povolení této stavby a oprávněnosti jejího užívání, způsobu projednání stavby dřevníku v katastrálním území Zámek Žďár.

Odpověď: Požadované informace byly poskytnuty.

Další informace: Mgr. Martin Mrkos

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 10. 11. 2020

Věc: předání veškerých kopií dokumentů

Žádost: předání veškerých kopií dokumentů týkajících se pozemku p.č. 826/2 k.ú. Velká Bíteš, kterými v letech 1980 a 1981 disponova Okresní národní výbor ve Žďáře nad Sázavou

Odpověď: žádost odložena z důvodu, že se informace netýkají působnosti MěÚ

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 6. 11. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: Korespondence LPS

Žádost: Žádost o poskytnutí veškeré korespondence města Žďáru nad Sázavou s Krajem Vysočina o lékařské pečovatelské službě (LPS) od roku 2016 dosud.

Odpověď: Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) výše uvedeného zákona poskytujeme k Vaší žádosti informaci, která je přílohou této odpovědi (dopis p. starostovi Ing. Martinu Mrkosovi ACCA od náměstka p. hejtmana Ing. Vladimíra Novotného z května 2020).

Přílohy:
SKMBT_C22020091416340.pdf (535 kB)

Další informace: starosta města, Ing. Martin Mrkos ACCA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Výsadba stromů na náměstí

Žádost: Žádost o poskytnutí informací o plánech na výsadbu stromů na náměstí.

Odpověď: Informace poskytnuty a přiložen zákres.

Další informace: Adam Joura a Eva Novotná

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Joura Adam Mgr.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Žádost dle Zákona č. 106/1999: 54. schůze rady města konaná dne 19.10.2020

Žádost: 54. Schůze rady města konané dne 19.10.2020, konkrétně: 1. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Nařízení města Žďár nad Sázavou č. 3/2020 (parkování) 2. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Ceník pohřebních služeb“ 3. Úplné podklady se všemi přílohami pro jednání radních města o bodu „Krajinářská koncepce města Žďáru nad Sázavou“.

Odpověď: Veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města, v tomto případě: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/54.-schuze-rady-mesta Ad 1. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/875-20-SRI.pdf Ad 2. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/860-20-KS.pdf Ad 3. https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2020/RM2020-54/861-20-KS.pdf

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 21. 10. 2020

Věc: Stavební povolení pro stavební akce města.

Žádost: Seznam stavebních povolení starších dvou let vystavených pro stavební akce města Žďár nad Sázavou s uvedením data vystavení a účelu akce.

Odpověď: Odmítnutí žádosti.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 14. 10. 2020

Věc: Povolení staveb pro právnickou osobu

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.07.2020 až 30.09.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: ěstský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 6. 10. 2020

Věc: seznam ulic

Žádost: seznam ulic s nejhorším stavem sjízdnosti

Odpověď: seznam ulic s nejhorším stavem sjízdnosti nemáme k dispozici a jako takový jej nevedeme. Technický stav komunikací je stanoven- viz níže. V obecné rovině procházejí v současné době komunikace v neuspokojivém stavu rekonstrukcí jako například celé sídliště Vodojem v několika etapách.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 30. 9. 2020

Věc: dopis k obchvatu města Žďár n/S

Žádost: V osmém čísle ŽZ z roku 2020 je uvedena v části Slova zastupitelů informace místostarostky města o dopisu pana Brychty obsahujícím směrem ke státu ujištění, že obchvat Žďáru není potřebný. Žádost je směřována ke sdělení textu předmětného dopisu s informací, kdy byl odeslán a komu byl adresován.

Odpověď: Správní orgán žadateli sdělil, že tento dopis není k dispozici na městském úřadě, ale na Ministerstvu dopravy, kterému byl adresován.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 9. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 1.8.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební a územního plánování, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 1.8.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 9. 2020

Věc: pasport komunikací

Žádost: pasport stavu a údržby komunikací

Odpověď: Vámi požadované informace v elektronické podobě najdete na adrese: https://gis.zdarns.cz/ v sekci mapa komunikací - detail. Zde jsou komunikace rozděleny na úseky a při kliknutí na ně se zobrazí technický stav jednotlivých úseků.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 17. 9. 2020

Věc: Termín a výsledek poslední kontroly hospodaření subjektu školní jídelny ze strany zřizovatele

Žádost: Termín a výsledek poslední kontroly hospodaření subjektu školní jídelny ZŠ Žďár nad Sázavou Komenského 6 ze strany zřizovatele

Odpověď: Veřejnosprávní kontrola ze strany zřizovatele u příspěvkové organizace Základní škola Žďár nad Sázavou, Komenského 6 proběhla v květnu 2020.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 28. 8. 2020

Věc: podklady pro jednání RM v červenci a srpnu

Žádost: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu.

Odpověď: Dobrý den pane Mareši, Dne 28. 8. 2020 nám byly doručeny Vaše dvě žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o poskytnutí: 1. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k 50. zasedání Rady města. 2. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k 50. zasedání Rady města. 3. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním k valným hromadám během 50. zasedání Rady města. 4. Úplné podklady se všemi přílohami poskytnuté radním města k zasedání Rady města v červenci a srpnu. 5. Úplné podklady se všemi přílohami dané „na stůl“ radním města k zasedáním Rady města v červenci a srpnu. Ad 1. – veškeré podklady pro jednání rady města jsou uveřejňovány na webových stránkách města: https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta Ad 2. – tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál Ad 3. Žádné valné hromady během zasedání RM neproběhly Ad 4. Viz bod ad 1. https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/48.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/49.-schuze-rady-mesta https://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/jednani/50.-schuze-rady-mesta ad 5. – tzv. tzv. „na stůl“ nebyl předložen žádný materiál. K bodu 1. - 5. lze konstatovat, že patrně máte na mysli červenec a srpen roku 2020, neboť to není uvedeno ve Vaší žádosti a dále v srpnu 2020 proběhlo 50. zasedání RM, tudíž žádáte 2x o stejné podklady jako v žádosti pod body 1. až 3. S pozdravem. JUDr. Martina Hostomská tajemnice MěÚ tel.: 566 688 102 mobil: 778 451 006 e-mail: martina.hostomska@zdarns.cz

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 8. 2020

Věc: Letiště Čáslav

Žádost: žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně bylo požádáno o informace týkající se letiště Čáslav: 1. Jmenovitý seznam účastníků služební cesty na letiště Čáslav dne 18.8.2020 2. Kopie pozvánky na letiště Čáslav dne 18.8.2020 3. Celkové náklady v CZK na služební cestu na letiště Čáslav dne 18.8.2020.

Odpověď: Dobrý den pane Mareši, Dne 20. 8. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající letiště Čáslav. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Jmenovitý seznam účastníků služební cesty na letiště Čáslav dne 18.8.2020 2. Kopie pozvánky na letiště Čáslav dne 18.8.2020 3. Celkové náklady v CZK na služební cestu na letiště Čáslav dne 18.8.2020. Ad 1.) Cesty na čáslavské vojenské letiště se za město zúčastnili starosta města Ing. Martin Mrkos ACCA a radní PaedDr. Jaroslav Ptáček. Ad 2.) Oficiální pozvánka ze strany letiště v Čáslavi neproběhla. Ad 3.) Náklady na cestu činily 893 korun. Tyto náklady tvořily palivo a amortizace služebního vozidla. Jiné náklady nebyly vyčísleny. S pozdravem. JUDr. Martina Hostomská tajemnice MěÚ tel.: 566 688 102 mobil: 778 451 006 e-mail: martina.hostomska@zdarns.cz

Další informace: Matěj Papáček, tiskový mluvčí

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 19. 8. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 29.7.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Požadované informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 10. 8. 2020

Věc: Sbět tříděného odpadu za rok 2019

Žádost: Sběr tříděného obalového odpadu ve Žďáře nad Sázavou za rok 2019.

Odpověď: Roční náklady, vytříděné množství odpadů, finanční prostředky od EKO-KOM.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 20. 7. 2020

Věc: Povolení stavby

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.04.2020 až 30.06.2020, včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze tohoto sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 8. 7. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 17.6.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 3. 7. 2020

Věc: Veřejná doprava Vysočiny (VDV)

Žádost: Poskytnutí připomínek Žďáru nad Sázavou k systému VDV s přílohami.

Odpověď: Veškeré informace v působnosti odboru komunálních služeb ve výše uvedené věci naleznete v níže uvedeném odkazu na zveřejněné informace v souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-a-novych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 25. 6. 2020

Věc: Poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz zpracovaných, zprostředkovaných městem

Žádost: Žádost o poskytnutí všech průzkumů, výzkumů, analýz, které zpracovalo město (nebo jeho organizace), popř. zadalo externím subjektům od 1.1.2018.

Odpověď: Vážený pane, k Vaší žádosti ze dne 5.6.2020, upřesněné na základě zaslané výzvy dne 25.6.2020, poskytujeme informace v rozsahu: a) podle § 6 zákona odkazem na zveřejněnou informaci https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/strategie-centrum b) podle § 4a odst. 2 zákona poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci (v příloze e-mailu) - průzkum 2018.pptx - dotazník - dotazník lékaři (odpovědi) - poziční analýza školy 3ZŠZR - anketa ZUŠ - součet grafy

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 9. 6. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.5.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 11.5.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 8. 6. 2020

Věc: případy se vznikem újmy na zdraví a majetku třetích osob

Žádost: dotazník roky 2017-2019

Odpověď: Poskytnutí dat v maximálně možném rozsahu, zasláno přímo žadateli o poskytnutí informací.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 8. 6. 2020

Věc: poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz apod., které město nebo jeho organizace samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1.2018

Žádost: poskytnutí průzkumů, výzkumů, analýz apod., které město nebo jeho organizace samo vypracovalo či zadalo externímu subjektu od 1.1.2018

Odpověď: a) podle § 6 zákona odkazem na zveřejněnou informaci https://www.zdarns.cz/aktivne-pro-zdar/participativni-rozpocet/ https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/strategie-centrum b) podle § 4a odst. 2 zákona poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci (v příloze e-mailu) - průzkum 2018.pptx - dotazník - dotazník lékaři (odpovědi) - poziční analýza školy 3ZŠZR - anketa ZUŠ - součet grafy

Další informace: Ing. Bc. Krčil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 25. 5. 2020

Věc: uzavírek silnic v Radostíně nad Oslavou a objížděk

Žádost: Žádost se týká informací o třech uzavírek v Radostíně nad Oslavou a vedení objízdných tras zejm. po místní komunikaci v k.ú. Radostín nad Oslavou, a dále informací týkající se finančního vyúčtování uzavírek a objížďěk: 1. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1047/17/LK ze dne 07.07.2017 2. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/1146/18/LK ze dne 12.09.2018 3. uzavírka silnice a nařízení objížďky dle vydaného rozhodnutí MěÚ Žďár n.S. - odboru dopravy pod č.j. OD/574/20/LK ze dne 19.05.2020. 4. citace zákona vztahující se k povolování uzavírek 5. náhrada za poškození pozemků

Odpověď:

Přílohy:
informace o objížďkách Radostín nad Oslavou (627 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 14. 5. 2020

Věc: Žádost o poskytnutí informace - aktuální seznam autoškol s platnou registrací v působnosti obecního úřadu ORP

Žádost:

Odpověď: Předání požadovaného aktuálního seznamu autoškol

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šulc Josef

Datum žádosti: 11. 5. 2020

Věc: Poskytnutí informací z oblasti měření rychlosti vozidel

Žádost: Požadavek o zaslání informací o umístění stacionárních radarů pro měření rychlosti vč. rychlostního limitu a směru umístění. Dále informace o úsekovém měření rychlosti a dalších technických zařízeních zajišťující dozor nad dodržováním dopravních předpisů.

Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou jsou radary umístěné na ulici Libická (N49.56917, E15.93115, rychlostní limit 50, směr z centra) a na ulici Smetanova (N49.55897, E15.94173, rychlostní limit 30, směr nádraží) a jsou provozované jako ukazatelé rychlosti. Další zařízení ať již stávající nebo plánované nám není známo, ať už se jedná o Policii ČR či třetí osoby. Město Žďár nad Sázavou neprovozuje úsekové měření rychlosti na žádné pozemní komunikaci. Jelikož lze částečný dozor provádět i pomocí Městského kamerového dohlížecího systému, tak Vám níže uvádím odkaz, na němž je uvedena specifikace tohoto systému. https://www.zdarns.cz/media/files/MP/zprava-mp-pcr-2019.pdf

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 29. 4. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 16.3.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 16.3.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 4. 2020

Věc: Požadované informace o úřednících

Žádost: jakým způsobem se řeší případy, kdy se úředníci dopouštějí průtahů v řízení a nepostupují v zákonných lhůtách. Jsou úředníci za takové průtahy v řízení trestáni, jsou jim alespoň vytýkány? Hrozí jim snížení platu, nebo to, že nedostanou bonusy?Přijali jste nějaká systémová opatření k řešení situací, kdy úředníci nepostupují v zákonných lhůtách?

Odpověď: dne 24. 04. 2020 byla Městskému úřadu ve Žďáře nad Sázavou doručena Vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Vaše žádost se týkala poskytnutí informací souvisejících s průtahy úředníků v řízení, kdy nepostupují v zákonných lhůtách a jakým způsobem je takové jednání postihováno a zda jsou přijata nějaká systémová opatření k řešení těchto situací. Pracovníci městského úřadu se při vyřizování jednotlivých podání řídí především zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy, které se týkají té které oblasti jež spadá do výkonu práce jednotlivých pracovníků v jednotlivých odborech a odděleních. Pokud nastane případ, kdy k takovému nedodržení lhůt dojde, je s nimi řešeno v rámci vztahu podřízeného s nadřízeným, který má možnosti nastalou situaci řešit. Tato pravomoc je ponechána zcela v kompetenci vedoucích odborů či oddělení. Pokud se jedná o výkon státní správy a dodržování lhůt v těchto případech, je nadřízeným orgánem Krajský úřad, který případnou stížnost nebo jiné podání na nedodržení zákonných lhůt s městským úřadem pak samozřejmě řeší. Pokud se jedná o stanovení systémových opatření, tak platí pro každého zaměstnance především Zákoník práce, Pracovní řád zaměstnavatele, Zákon o úřednících. Je tedy dost nástrojů na to, jakým způsobem případné porušení povinnosti ze strany zaměstnance v souvislosti s nedodržením lhůt využít.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 20. 4. 2020

Věc: Zaslání dat týkajících se provozu MHD

Žádost: Žádost o zaslání dat z roků 2010 - 2019 týkajících se provozu MHD ve Žďáru nad Sázavou.

Odpověď: Poskytnutí dat v maximálně možném rozsahu, zasláno přímo žadateli o poskytnutí informací.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 1. 4. 2020

Věc: tabulka - superhrubé mzdy zaměstnanců úřadů, home office, odměny zastupitelů

Žádost: žádost o vyplnění tabulky s údaji o počtu zaměstnanců úřadu, samosprávného celku, počtu zastupitelů, odměny, superhrubé mzdy, využití systému home office

Odpověď: Leden 2020 Únor 2020 Březen 2020 Počet zaměstnanců úřadu 192 192 193 Celkový počet odpracovaných hodin 27558 26072 26853 Souhrn superhrubých mezd 9 252 982,- 9 117 099,- 9 963 354,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 95 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 4035 Počet zaměstnanců samosprávného celku 122 122 122 Celkový počet odpracovaných hodin 19283 17456 18160 Souhrn superhrubých mezd 6 201 451,- 6 221 017,- 6 229 940,- Počet zaměstnanců využívající home office 1 2 91 Celkový počet hodin v režimu home office 16 32 3827 Počet zastupitelů 26 27 27 Celkově vyplacené odměny zastupitelům 353 835,- 356 949 ,- 369 869,-

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Činnost krizového štábu

Žádost: Veškeré zápisy se všemi přílohami z jednání krizového štábu obce od vyhlášení nouzového stavu dosud

Odpověď: Dne 24. 3. 2020 nám byla doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Konkrétně jste požádal o informace týkající se činnosti krizového štábu. Konkrétně žádáte o poskytnutí: 1. Veškeré zápisy se všemi přílohami z jednání krizového štábu obce od vyhlášení nouzového stavu dosud. V příloze je přiložen zápis z jednání krizového štábu ze dne 23.3.2020. Na doplnění dodávám, že od vyhlášení nouzového stavu do 23. 3. 2020, tedy do zasedání krizového štábu, proběhly 3 pracovní porady vedení města a městského úřadu, zástupců IZS, MP k řešení nastalé situace.

Další informace: Dr. Pospíchal

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Povolení stavby

Žádost: Vydaná rozhodnutí, příp. dokumenty nahrazujících rozhodnutí dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) pro pozemní stavby v období 01.01.2020 až 24. 03. 2020 , včetně - identifikaci žadatele, stavby, lokalita stavby, data vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor stavební, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") sděluje, že požadované údaje jsou uvedeny v příloze vydaného sdělení.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 24. 3. 2020

Věc: Informace o pozemku parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár

Žádost: Sdělení, zda je pozemek parc. č. 7311/2 v k.ú. Město Žďár nebo jeho část určena územním plánem k zastavění veřejně prospěšnými stavbami nebo stavbami dopravní infrastruktury nebo je pozemek nebo jeho část těmito stavbami již zastavěn. Žádost o zaslání podkladů, ze kterých tyto skutečnosti vyplývají.

Odpověď: Část pozemku je určena platným územním plánem k zastavění veřejně prospěšnou stavbou dopravní infrastruktury pro umístění přeložky silnice I. třídy č. 37 a souvisejících zařízení. Platný Územní plán Žďár nad Sázavou vymezuje na části pozemku koridor nadmístního významu pro umístění obchvatu města – silnice I/37, který je vymezen jako zastavitelná plocha Z 132.8 „Plochy dopravní infrastruktury – silniční (DS)“. Část pozemku se nachází v zastavěném území v zastavitelné ploše označené Z 155 „Výroba a skladování – lehký průmysl (VL)“. Hlavní využití plochy je určeno pro průmyslovou výrobu.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 16. 3. 2020

Věc: Žádost dle Zákona 106/1999: COVID-19

Žádost: 1. počet zaměstnanců úřadu v domácí karanténě v souvislosti s výskytem viru COVID-19 s datem nařízení domácí karantény jednotlivých případů od 1. 3. 2020 dosud. 2. Počet zaměstnanců příspěvkových organizací města v souvislosti s výskytem viru COVID-19 s datem nařízení domácí karantény jednotlivých případů od 1. 3. 2020 dosud.

Odpověď: Dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) výše uvedeného zákona poskytujeme k Vaší žádosti tyto informace: K bodu 1. – 1 zaměstnanec úřadu od 16. 3. 2020 K bodu 2.- 10 zaměstnanců příspěvkových organizací od 16. 3. 2020.

Další informace: JUDr. Martina Hostomská, tajemnice úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 9. 3. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 14.2.2020 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 14.2.2020 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 21. 2. 2020

Věc: Využívání mediace v praxi OSPOD

Žádost: 1. Kolikrát byla uložena povinnost mediace rodičům v letech 2017, 2018 a 2019. 2. Kolik pracovníků OPOSD mí nějakou formu mediačního kurzu. 3. Zda je k ukládání povinnosti mediace přijat vnitřní předpis.

Odpověď: 1. V uvedených letech nebyla uložena povinnost mediace, vždy byla rodičům pouze doporučena. 2. Všichni pracovníci OSPOD mají minimálně dvoudenní kurz zaměřený na využívání mediačních technik. 3. Žádný vnitřní předpis ani metodika v této věci přijatý není. Ukládání povinnosti je vedeno ve správním řízení a v této věci jsou všichni pracovníci OSPOD kompetentní.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 3. 2. 2020

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 17.12.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 17.12.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 22. 1. 2020

Věc: Absence na ZŠ

Žádost: Počet neomluvených hodin žáků v místních ZŠ řešených zřizovatelem s vyznačením trendu posledních let s rozlišením prvního nebo druhého stupně ZŠ.

Odpověď: Informace o počtu neomluvených hodin žáků v místních ZŠ nejsou odboru školství, kultury, sportu a marketingu k dispozici. Tyto údaje evidují jednotlivé základní školy. Odbor ŠKSM řeší pouze případy, kdy neomluvená absence přesáhne 25 neomluvených hodin u jednoho žáka.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 16. 1. 2020

Věc: Finanční investice

Žádost: Fond správy finančních prostředků 2017-2019, správci, finanční nástroje, výnos v %

Odpověď: Přehled FSFP dle správců za požadované roky

Přílohy:
Finanční investice (23 kB)

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 15. 1. 2020

Věc: Umístění radarů a úsekových měření rychlosti

Žádost: Požadavek o poskytnutí dat o poloze radarů pro měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích a počátečních a koncových bodech úsekových měření rychlosti na území města Žďár nad Sázavou.

Odpověď: Ve Žďáře nad Sázavou jsou radary umístěné na ulici Libická (N49.56917, E15.93115) a na ulici Smetanova (N49.55897, E15.94173) a jsou provozované jako ukazatelé rychlosti. Úsekové měření rychlosti v územním obvodu města Žďár nad Sázavou není zavedeno.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 10. 1. 2020

Věc: Odpojování/nepřipojení staveb od/k systému centrálního zásobování teplem na území města Žďár nad Sázavou.

Žádost: Počet povolení nebo zamítnutí záměru ve věci odpojování/nepřipojení staveb od/k systému centrálního zásobování teplem na území města Žďár nad Sázavou za období 2017-2019, včetně kopie příslušných rozhodnutí nebo opatření.

Odpověď: V daném období SÚ v této věci nerozhodoval.

Další informace: Ing. Libuše Pitková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 25. 12. 2019

Věc: Žádost o informaci - Náklady Novoroční ohňostroj 2017-2020

Žádost: Žadatel požaduje informaci o celkových finančních nákladech pro Novoroční ohňostroje konané v letech 2017-2020.

Odpověď: Dobrý den pane Suchý, dostal jsem informaci o Vaší stížnosti, jelikož Vám v řádném termínu nebyla podána informace, o níž jste si na základě zákona 106 žádal. Stížnost jsem ještě nečetl, nicméně celou věc jsem ihned zkontroloval, neboť odpovědí na Váš dotaz jsem byl pověřen právě já. Chyba je na mojí straně a velmi se za ní omlouvám. Odpověď jsem Vám odesílal podle Vašeho požadavku na email, a to 7. ledna v odpoledních hodinách. Bohužel jsem z nepozornosti špatně zadal Vaši adresu a Outlook mě neupozornil, že zpráva je nedoručitelná. V příloze proto naleznete odpověď, o níž jste žádal, a zároveň printscreen z Outlooku, kde uvidíte špatně zadanou adresu (chybí Vaše přímení) a datum a čas odesílání. Za svou chybu se velmi omlouvám a činím nápravu v co nejkratším možném čase. Zároveň v tomto případě prosím o potvrzení doručení mojí zprávy. Věřím, že moje vysvětlení pochopíte. Přeji Vám příjemný den. Petr Sedlák Ve Žďáru nad Sázavou 30.12.2019 Vážený pane Suchý, na základě zákona 106/1999 Vám odpovídám na Váš dotaz týkající se cen organizačního zajištění novoročního setkání a ohňostroje. 2017 2018 Ohňostroj 25.000 Ozvučení 15.000 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 6.788 Celkem 51.788 Ohňostroj 25.000 Ozvučení 24.948 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 6.740 Celkem 61.688 2019 2020 Předpoklad Ohňostroj 25.000 Ozvučení 47.190 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 7.430 Celkem 84.620 Ohňostroj 31.460 Ozvučení 45.000 Kulturní program 5.000 Dopravní značení 7.500 Celkem 88.960

Další informace: Petr Sedlák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Sedlák Petr Mgr.

Datum žádosti: 12. 12. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 25.11.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 25.11.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. společné územní a stavební řízení, řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 21. 11. 2019

Věc: Rámcová smlouva o spolupráci při zajišťování a rozvoji VDV

Žádost: Žádost o zaslání uzavřené rámcové smlouvy nebo v případě neuzavření její návrh či její projednání.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou ke stávajícímu datu nemá uzavřenou výše uvedenou smlouvu s Krajem Vysočina, dosud ani neobdrželo návrh této smlouvy a tudíž ji ani neprojednávalo.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 20. 11. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, řízení o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 12.9.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.09.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, o provedení stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a nebo stavby na pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 4. 11. 2019

Věc: státní památková péče

Žádost: informace o celkových mzdových nákladech na pracovníky státní památkové péče spadající pod Městský úřad Žďár nad Sázavou, a to včetně počtu těchto pracovníků a jejich zařazení do platových tříd. Výše zmíněné informace požadováno za časové období od 1. 1. 2018 do 31.12 2018.

Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře a vzhledem k citlivým údajům nebude odpověď zveřejněna.

Další informace: Bc. Jitka Vácová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 25. 10. 2019

Věc: Nálezová databáze ochrany přírody

Žádost: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody b. územně analytických podkladů c. hodnot území d. limitů v území e. vlastních průzkumů 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?)

Odpověď: 1) Vychází odbor životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry z: a. Nálezové databáze ochrany přírody – ano b. územně analytických podkladů – ano c. hodnot území – ano d. limitů v území – ano e. vlastních průzkumů – ano 2) Má odbor životního prostředí přístup do Nálezové databáze ochrany přírody, příp. od kdy (stačí rok)? Odbor životního prostředí přístup nemá. Nálezovou databázi používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení. 3) Jaký přihlašovací údaj (login) má odbor životního prostředí? Odbor životního prostředí jako takový přístup nemá. 4) Byl přístup do Nálezové databáze OP přidělen odboru nebo fyzické osobě (např. na základě aktivit spjatých s ochranou přírody apod.?) Přístup používá referentka úseku ochrany přírody, která má zřízený přístup jako soukromá osoba již ze svého předchozího působení.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hromádková Tereza Ing.

Datum žádosti: 24. 10. 2019

Věc: Informace o nákladech za právní služby, formulace vyjádření k podkladům rozhodnutí včetně vynaložení nákladů na právní služby spojené s vyjádřením

Žádost: 1. jaké má město náklady za právní služby a jaká je jejich přesná výš 2. kdo poskytoval právní služby u vyjádření pro stavební řízení a kdo formuloval uvedené vyjádření 3. jaké náklady vynaložilo město za právní služby ve věci pod bodem 2

Odpověď: 1. s ohledem na skutečnost, že Vámi nebylo konkretizováno období, za které mají být poskytnuty údaje týkající se nákladů za právní služby, sdělujeme, že v roce 2019 činily tyto náklady celkem 50.820 Kč včetně DPH. Jedná se o náklady za právní pomoc, zejména za konzultace při řešení závažnějších záležitostí města 2. ve věci zpracování Vyjádření k podkladům k rozhodnutí, v němž se město Žďár nad Sázavou vyjadřovalo jakožto podatel v rámci správního řízení s názvem „Přístavba a stavební úpravy objektů pro změnu v užívání na zpracování dřeva v areálu firmy, Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou“ nebyly poskytnuty právní služby. Výše uvedené vyjádření formuloval starosta města pan Ing. Martin Mrkos, ACCA. 3. Město Žďár nad Sázavou nevynaložilo na právní služby ve věci uvedené v bodu číslo 2 žádné náklady.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 18. 10. 2019

Věc: Náklady spojené s organizací voleb.

Žádost: 1. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací voleb do Parlamentu České republiky v roce 2017? 2. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací volby prezidenta České republiky v roce 2018? 3. Jaké byly celkové náklady spojené s organizací voleb do zastupitelstva města Žďár nad Sázavou v roce 2018?

Odpověď: Náklady spojené s organizací voleb ve Žďáře nad Sázavou Add. 1. Na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2017 byly náklady ve výši 760 558,94 Kč. Add. 2. Na volbu prezidenta ČR v roce 2018 (obě kola) byly náklady ve výši 1.047.684,20 Kč. Add. 3. Na volby do zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou byly náklady ve výši 903.307,73 Kč

Další informace: Drahoslava Komínková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Komínková Drahoslava (OLD)

Datum žádosti: 8. 10. 2019

Věc: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Žádost: Podklady pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním a bodové tabulky radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů

Odpověď: Žadateli byla poskytnuta informace ve věci všech podkladů pro hodnocení ředitelů na podzim 2019 poskytnuté radním města. Informace v části poskytnutí bodových tabulek radních města s hodnocením jednotlivých ředitelů byla odmítnuta. Důvodem tohoto odmítnutí byla skutečnost, že se správní orgán domnívá, že právo na poskytnutí informace ve veřejném zájmu není absolutní.

Přílohy:
vyřízení stížnosti (347 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hostomská Martina JUDr.

Datum žádosti: 30. 9. 2019

Věc: Vykazování počtu romských žáků (dětí) k 30. 9. 2019

Žádost: Vykázaný počet romských žáků dle školních matrik k 30. 9. 2019 dle jednotlivých škol.

Odpověď: Školy ve školních matrikách nevykazují počty romských žáků. Údaje o počtu romských žáků školy vykazují ve výkazu o ředitelství škol, tyto údaje nejsou součástí statistického výkaznictví a jsou známy pouze Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které tyto údaje sdružuje.

Další informace: Bc. Ilona Machová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Machová Ilona Bc.

Datum žádosti: 20. 9. 2019

Věc: Informace o aktivních správcích technické infrastruktury

Žádost: žádám o informaci ohledně aktivních správců technické infrastruktury na území ORP Žďár nad Sázavou formou seznamu ve strojově čitelném formátu. Seznam by měl obsahovat výčet katastrálních území, kde u každého území bude uveden výčet správců (včetně přiřazeného IČ) nebo naopak, kde u konkrétního správce budou uvedeny katastrální území, kde se nachází jím spravované sítě.

Odpověď: Byla poskytnuta informace o subjektech technické infrastruktury včetně jejich adres a katastrálních území, kde se nacházejí jejich sítě.

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 29. 8. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 25.7.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 25.07.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, územní řízení atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 19. 8. 2019

Věc: Nabídky Domistav CZ a.s. Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o. Hradec Králové

Žádost: Požadavek Spolku pro odhalování a medializaci korupce na všechny podané nabídky uvedených subjektů ve věcech veřejných zakázek bez ohledu na skutečnost, zda byla následně uzavřena smlouva.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nedisponuje žádnou nabídkou podanou výše uvedenými subjekty

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 7. 8. 2019

Věc: Poskytnutí informace ve smyslu zák. č. 106/1992 Sb.- § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění

Žádost: Přijímání podnětů ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
odpověď (74 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 22. 7. 2019

Věc: Změny organizačního řádu MěÚ k 1.10.2019

Žádost: Žádost o veškeré informace týkající se organizačních změn MěÚ schválených radou města k 1.10.2019.

Odpověď: jelikož pan starosta čerpá dovolenou, proto budu reagovat na Váš mail já v jeho zástupu. Písemná analýza pracovních pozic byla zpracována u pozice komunitního koordinátora a propagačního referenta. (From: Mrkos Martin Ing. ACCA, Sent: Thursday, July 4, 2019 10:56 AM) Ostatní analýzy a rozbor náplně odboru školství, kultury a sportu (OŠKS) v kontextu s oddělením marketingu, byly vedeny ústní formou. Na základě tohoto rozboru a diskuse vznikl materiál do rady města (295-19-taj.pdf), kde konkrétně novému sloučenému odboru školství, kultury, sportu a marketingu (OŠKSM) je věnována strana 32-35 (viz příloha). Tento materiál byl všem zastupitelům zaslán společně se zápisem z rady města, která proběhla 29.7.2019 - From: Bublánová Iva, Sent: Friday, August 2, 2019 8:22 AM. Záměr přičlenit právě oddělení marketingu ke kultuře jasně a logicky popsal pan starosta (viz níže). Rozhodnutí o organizačních změnách a řádu je v kompetenci rady města a ta tyto změny jednohlasně schválila. O jiných dalších dokumentech a materiálech nevím. S pozdravem Ing. Josef Klement místostarosta Žďáru nad Sázavou

Přílohy:
bez názvu (15 kB)

Další informace: Ing. Josef Klement

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 18. 7. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 11.6.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 11.06.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 17. 7. 2019

Věc: Poskytnutí seznamu petic

Žádost: 1. Žádost o poskytnutí seznamu všech petic doručených úřadu od 1. 1. 2019 dosud. 2. Způsob vyřízení petic doručených úřadu od 1. 1. 2019 dosud.

Odpověď: V uvedeném období byly projednány níže uvedené petice. Petice byly projednány v Radě města Žďáru nad Sázavou včetně odpovědí zástupcům petičního výboru. Předáváme odkazy na zveřejněné materiály rady města. 1.Petice na umístění vysokých stromů – Rada města 3. 6. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-16/241-19-KS.pdf 2.Petice „Nesouhlas s výstavbou nových parkovacích míst na ulici Palachova před domy číslo 19 a 20“ – Rada města 17. 6. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-17/266-19-KS.pdf 3.Otevřený dopis radě města o provozu firmy Dřevo Vysočina a.s., jehož součástí je Petice za povolení provozu pásové pily firmy Dřevo Vysočina a. s. – Rada města 1. 7. 2019 https://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2019/RM2019-18/273-19-ORUP.pdf

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracovávání a uchovávání žádostí osob o vydání řidičského průkazu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání řidičského průkazu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání ŘP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o ŘP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost je vytisknuta z Centrálního registru řidičů. ad 2) Žádost je opatřena podpisem na tablet, tento se následně vytiskne na žádosti a dále žadatel podepisuje na tuto papírovou žádost, že souhlasí se správností uvedených údajů na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost založena do spisu řidiče („evidenční karty řidiče“), je jeho trvalou součástí a zde zůstává doživotně založena. ad 4) V grafické podobě, v jaké byla žádost vytisknuta, se tato uchovává pouze v papírové formě. V Centrálním registru řidičů má tato žádost zcela jinou grafickou úpravu, údaje se však shodují s údaji uvedenými na tisku žádosti. ad 5) Podpis zůstává uložený v Centrálním registru řidičů na stránce „Detail žádosti o řidičský průkaz“. Je pouze viditelný, needitovatelný, nelze jej tedy použít na další žádosti žadatele v budoucnu.

Další informace: Jiří Kamarád

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kamarád Jiří

Datum žádosti: 25. 6. 2019

Věc: Způsob zpracování a uchovávání žádostí osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Žádost: Na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí následujících informací o způsobu, kterým úřad zpracovává žádosti osob o vydání občanského průkazu a cestovního pasu: 1) vyplňuje žadatel žádost o vydání OP/CP rukou nebo je žádost předvyplněna? 2) jakým způsobem je žádost o OP/CP opatřena podpisem žadatele (podpis na papír, na tablet apod.)? 3) co se se žádostí děje po podpisu (způsob zpracování, uchování)? 4) zda a jak jsou uchovávány/zpracovávány žádosti (tisky, fyzický archiv nebo jen digitální archiv nebo obojí) 5) zda a jak jsou případně uchovávána biometrická data vlastnoručního elektronického podpisu?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, Vám poskytujeme následující informace: ad 1) Žádost s údaji o žadateli je vytisknuta z informačního systému evidence občanských průkazů a z informačního systému evidence cestovních dokladů ad 2) Žádost o občanský průkaz i cestovní pas je opatřena podpisem na tablet, ten se následně vytiskne na žádosti o občanský průkaz nebo na žádosti o cestovní pas. Dále žadatel podepíše na této vytištěné žádosti souhlas se správností údajů uvedených na žádosti. ad 3) Po podpisu žadatelem je žádost o občanský průkaz založena na ELOP (evidenční list občanského průkazu)a žádost o cestovní pas je založena do MPE (materiál pasové evidence). V elektronické podobě je žádost odeslána k výrobě. ad 4) Podepsané a vytištěné žádosti jsou uchovávány pouze v papírové formě. Jsou archivovány dle Spisového řádu MěÚ Žďár nad Sázavou. ad 5) Biometrická data jsou uchovávána v elektronické podobě v databázi CDBP.

Další informace: Jana Halušková, referent odboru občansko-správního a obecního živnostenského úřadu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Halušková Jana

Datum žádosti: 17. 6. 2019

Věc: Den Žďáru - sponzoring

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Den Žďáru Konkrétně žádám o poskytnutí: 1.Seznam firem obeslaných městem Žďár nad Sázavou s žádostí o poskytnutí daru na Den Žďáru 2. Text žádosti o poskytnutí daru na Den Žďáru 3. Kopie veškeré komunikace s firmami o daru na Den Žďáru Prosím o jejich poskytnutí v elektronické podobě Děkuji Miroslav Mareš

Odpověď: Dobrý den, zasílám odpověď na dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ve věci Dne Žďáru. 1. Seznam obeslaných firem je v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – firmy“. 2. Text žádosti je v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – žádost“. 3. Komunikaci s firmami, která proběhla v písemné podobě, zasílám v příloze s názvem „Den Žďáru – sponzoring – komunikace“. S pozdravem Jakub Axman

Další informace: mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 6. 6. 2019

Věc: Přestupky provozovatele vozidla

Žádost: 1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)? 2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? 3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje? 4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla? 5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

Odpověď: 1. V případě, kdy porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, dále porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu, a správní orgán nezjistí osobu řidiče (dojde ke splnění podmínek uvedených v § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.), dochází k uplatnění objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla (vyjma uplatnění liberačních důvodů dle § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.) 2. V případě uvedeném výše, se sankce ukládá provozovateli vozidla, s čímž souvisí případně následné vymáhání pravomocně uložené sankce. 3. Správní orgán při zjišťování provozovatele vozidla vychází z ustanovení § 2 odst. b zákona č. 361/2000 Sb., kdy provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu. 4. Existuje možnost, kdy správní orgán nepřihlédne k evidenčnímu stavu v rejstříku silničních vozidel, a to viz. Rozsudek NSS ze dne 28.2.2018, sp.zn. 1 As 222/2017-45: „provozovatelem ve smyslu zákona o silničním provozu je osoba, která je uvedena v registru vozidel jako vlastník. Je-li však v registru vozidel uvedena jako provozovatel osoba odlišná od vlastníka, je provozovatelem v širším slova smyslu osoba takto uvedená v registru. Je tak dána priorita evidenčního stavu nad skutečným stavem vlastnického práva nebo jiného práva k vozidlu. Pokud by však evidovaný stav v rejstříku silničních vozidel byl pouze důsledkem snahy se vyhnout deliktní odpovědnosti provozovatele a jako provozovatel (vlastník) vozidla byla v registru silničních vozidel uvedena účelově jiná osoba, než která je vlastníkem nebo která provozuje vozidlo na základě jiného právního titulu, správní orgán by při rozhodování o deliktu provozovatele k evidenčnímu stavu v registru silničních vozidel nepřihlédl.“ 5. V roce 2018 bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou celkem 21 pravomocných vykonatelných rozhodnutí, průměrná sankce byla 1.700,-Kč, celková částka činila 36 000,- Kč

Další informace: Zuzana Zárybnická

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Zárybnická Zuzana, Mgr.

Datum žádosti: 5. 6. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 2.5.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 02.05.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 24. 4. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 26.3.2019 včetně do dne odpovědi na žádosti

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 26.03.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 15. 4. 2019

Věc: Správní řízení v roce 2018 na odboru dopravy

Žádost: 1. V kolika správních řízeních v oblasti přestupků v dopravě bylo v roce 2018 Vaším odborem dopravy vydáno rozhodnutí o vině? 2. V kolika správních řízeních dle bodu 1 bylo podáno odvolání proti rozhodnutí 3. V kolika správních řízeních dle bodu 2 bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu bez změny potvrzeno?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti, která byla Městským úřadem Žďár nad Sázavou – odborem dopravy zaevidována dne 15. 4.2019 Vám poskytujeme následující informace týkající se oblasti přestupků v dopravě evidovaných odborem dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou za období roku 2018: 1. Na odboru dopravy Městského úřadu Žďár nad Sázavou bylo vedeno 194 správních řízení, ve kterých bylo v roce 2018 vydáno rozhodnutí o vině. 2. V 7 správních řízení bylo v roce 2018 podáno odvolání proti rozhodnutí. 3. V 6 správních řízení bylo nadřízeným orgánem odvolání zamítnuto a rozhodnutí prvoinstančního orgánu potvrzeno

Další informace: Bc. Marie Švomová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Švomová Marie Bc.

Datum žádosti: 21. 3. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 21.2.2019 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 21.2.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 15. 3. 2019

Věc: Sečení travnatých ploch ve městě Žďár nad Sázavou

Žádost: Žádost o zvážení možnosti sečení 50% travnatých ploch ručně, pomocí kosy. Sdělení, zda město zvažovalo za posledních 10 let někdy možnost ručního sečení ,,postaru´´- kosou. Poskytnutí informace, na kolik m2 travních sečených ploch "města" se váže finanční objem vypsané zakázky.

Odpověď: Město dlouhodobě zajišťuje sečení trávy formou externí služby sekáči s příslušným technickým vybavením sekačkami apod. tak, aby byli schopni v odpovídajících termínech posíci trávníky v celém městě. Osob, které dostatečně ovládají sečení kosou je málo a jejich výkonnost je výrazně nižší než mechanizovaná služba. Jako řešení pro zajištění sečení všech nebo většiny městských travnatých ploch město v posledních letech vážně neuvažovalo o sečení trávníků kosami.Na základě veřejné zakázky bude ošetřováno cca 120 ha zelených ploch.

Další informace: Ing. Eva Křesťanová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 4. 3. 2019

Věc: Žádost i o podporu pro radního Ing. Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu obcí obeslaných žádostí o podporu pro radního Radka Zlesáka na funkci předsedy SVK Žďársko, reakce členských obcí SVK Žďársko na tuto žádost.

Odpověď: Obeslány byly všechny členské obce SVK Žďársko - viz seznam obcí - www.skvzdarsko.cz Reakce členských obcí SVK Žďársko nebyly starostovi města známy.

Další informace: Ing. Martin Mrkos, ACCA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 20. 2. 2019

Věc: Informace o městském mobiliáři a zeleni

Žádost: Poskytnutí informací o evidenci, počtu a otevřených datech městského mobiliáře a stromů.

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou vede evidenci městského mobiliáře, nedisponuje však informacemi o městském mobiliáři v rámci otevřených dat pro veřejnost. Má zpracovaný pasport zeleně, zveřejněný na webu města, spravuje a jednotlivě eviduje cca 140 laviček, další v souborech, odpadové koše nejdou jednotlivě evidovány, aktuálně eviduje a spravuje 8931 stromů.

Další informace: Ing. Eva Křesťanová, OKS

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 15. 2. 2019

Věc: Informace týkající se zkoušky z ověřování.

Žádost: Žádost o informaci, zda starosta městyse Vojnův Městec přihlásil zaměstnankyni úřadu ke zkoušce z ověřování a zda do žádosti uvedl, že pracovnice je úřednicí.

Odpověď: Starosta městyse Vojnův Městec přihlásil zaměstnankyni úřadu k vykonání zkoušky z ověřování a do žádosti uvedl, že pracovnice je zaměstnána jako úřednice.

Další informace: Jaroslava Nejedlá

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Nejedlá Jaroslava

Datum žádosti: 14. 2. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 15.1.2019 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 15.1.2019 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 7. 2. 2019

Věc: Náklady na provoz a pořízení zpomalovacího semaforu

Žádost: Žádost o sdělení, kolik celkem stálo pořízení zařízení a kolik stojí jeho provoz za období jednoho kalendářního roku.

Odpověď: Celková pořizovací cena zpomalovacího semaforu ve Žďáře nad Sázavou činila 506.652,- Kč. Roční náklady na provoz a údržbu tohoto zařízení jsou do 10.000,- Kč. V tomto údaji nejsou zahrnuté revize, které se provádí a účtují v jedné souhrnné částce za světelná signalizační zařízení ve městě.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 6. 2. 2019

Věc: Komunikace s tajemníkem města J. Havlíkem

Žádost: 1. Veškerá komunikace orgánů města s tajemníkem Janem Havlíkem v písemné či elektronické podobě se všemi přílohami 2. Veškerá zjištění o nekompetentním jednání tajemníka Havlíka předložená radním města

Odpověď: 1. Veškerá komunikace orgánů města s tajemníkem Janem Havlíkem je obsahem příloh tohoto e-mailu. 2. Podněty od radních města ohledně nekompetentního jednání tajemníka nebyly projednávány na základně písemně předložených materiálů.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vykoukalová Hana Mgr.

Datum žádosti: 23. 1. 2019

Věc: Informace týkající se webové stránky https://www.zdarns.cz/

Žádost: Žadatel požádal o následující informace:
1. Celková cena webové stránky https://www.zdarns.cz/
2. Cena měsíční správy webové stránky https://www.zdarns.cz/
3. Termín realizace
4. Doba realizace
5. Dodavatel
6. Subjektivní hodnocení práce dodavatele

Odpověď:
1. 49.000,- Kč s DPH,
2. 0,- Kč s DPH, správu provádí oddělení informatiky MěÚ v rámci svých pracovních povinností,
3. 1.3.2015,
4. 4 měsíce,
5. Ing. Jiří Pavlíček
Adresa sídla: Družstevní 616, 582 63, Ždírec nad Doubravou
Identifikační číslo osoby: 44455607,
6. Dílo bylo dodavatelem předáno v dohodnutém termínu, kvalitě a včetně zapracování připomínek.

Přílohy:
Odpověď (75 kB)

Další informace: Ing. Libor Vostrejš

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 11. 1. 2019

Věc: Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí

Žádost: Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí - stavebního povolení na stavbu bioplynové stanice ve Žďáře nad Sázavou

Odpověď: Vážený pane Š., Vaší žádosti bylo vyhověno a požadované informace Vám byly zaslány e-mailem.

Další informace: Ing. Martin Řeháček

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Řeháček Martin Ing.

Datum žádosti: 8. 1. 2019

Věc: Investiční plány města

Žádost: Žádost o seznam investičních/stavebních projektů nebo rekonstrukcí plánovaných v letech 2019 - 2022

Odpověď: Rozpočet města Žďáru nad Sázavou včetně komentáře a výhledu je zveřejněn na webových stránkách města (https:...) Dále je na webových stránkách města k dispozici Akční plán města (https:...). Podrobnosti k akcím zajišťovaných odborem RÚP jsou postupně zveřejňovány v https://zdarns.cz/mestsky-urad(meu-informuje/.

Přílohy:
Odpověď - celé znění (985 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 8. 1. 2019

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby) dle zákona č. 183/2006 Sb.(stavební zákon) , která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínu od 5.11.2018 včetně do dne odpovědi na žádost

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 5.11.2018 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení (např. řízení o umístění stavby, veřejnoprávní smlouva o umístění stavby atd.) podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 3. 1. 2019

Věc: Dotaz na využití služeb moderátora, sdělení počtu obyvatel města Žďáru nad Sázavou ke dni 31. 12. 2018.

Žádost: Vážení, obracím se na Vás ve věci dotazu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žádám Vás o poskytnutí následujících informací: 1. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 2. Informaci, zda Váš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara. 3. Informaci, zda Váš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci. 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018. Rovněž jsem Vás zdvořile chtěl požádat, zda požadované zvládnete poskytnout do 16. 1. 2019, neboť požadované informace jsou potřeba k jednání nařizenému na 17. 1. 2019.

Odpověď: Vážený pane B.A. Mike Pán, Dr.h.c., na Váš dotaz: 1. zda náš správní orgán v minulosti využil služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 2. zda náš správní orgán v minulosti plánoval či uvažoval o využití služeb moderování, pořádání kulturní akce, vystupování jako zpěvák, vystupování jako klaun či další role osoby (moderátora) Petra Vojnara, 3. zda náš správní orgán disponuje jakoukoli smlouvou o dílu či jinou písemností s Petrem Vojnarem ve výše uvedené věci, 4. Informaci o počtu obyvatel Vaší obce k 31. 12. 2018 Vám sdělujeme následující: dotaz ad 1. - NE, dotaz ad 2. - NE, dotaz ad – 3. s danou osobou nespolupracujeme ani tuto spolupráci neplánujeme a nedisponujeme žádnou smlouvou o dílo či jinou písemností s Petrem Vojnarem. Počet obyvatel města Žďáru nad Sázavou k 31. 12. 2018 je 20 965 osob – bez zemřelých a odstěhovaných v prosinci 2018. (Prosinec 2018 není k požadovanému datu sečten).

Další informace: Mgr. Blanka Lučková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Lučková Blanka Mgr.

Datum žádosti: 3. 1. 2019

Věc: Plánované služební cesty vedení

Žádost: Žádost o poskytnutí informací - plánované služební cesty starosty a místostarostů v lednu vč. uvedení dne, času a cíle služeb.cesty. Seznam osob, které se mají účastnit jednání.

Odpověď: seznam služebních cest starosty, místostarosty a místostarostky města Žďár nad Sázavou.

Přílohy:
bez názvu (523 kB)

Další informace: Ing. Mrkos, ACCA, Ing. Klement, Mgr. Řezníčková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 11. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár (č.j.; v jaké věci bylo řízení vedeno) v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 6.11.2018 do dne odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár řízení číslo jednací: SÚ/2222/12/Kle-109-Zast; spisová značka: SÚ/2222/12/Kle ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Víceúčelový objekt občanské vybavenosti na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 119/1 (ostatní plocha), 119/9 (ostatní plocha), 119/13 (ostatní plocha), 119/17 (ostatní plocha) a 186/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Město Žďár a termínu od 6.11.2018 do dnešního dne není a nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 13. 11. 2018

Věc: Spotřeba kávy

Žádost: Žádost o informaci dle Zákona č. 106/1999 ze dne 13.11.2018 ve věci spotřeby kávy, značky a typu kávy podávané návštěvám v kancelářích vedení města a spotřeby kávy v kg od počátku roku 2018 v kancelářích vedení města

Odpověď: 1. Značka a typ kávy – zrnková káva vždy dle aktuální akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích (většinou Horeka Douwe Egberts, Segafredo Intermezzo, Jacobs Krönung a další), mletá káva Jihlavanka Standard vždy dle akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích a instantní káva vždy dle akční cenové nabídky v místních obchodních řetězcích. 2. Spotřeba kávy v kg od počátku roku 2018 do 22.11.2018 v kancelářích vedení města - nevede se statistika množství podávané kávy v kancelářích vedení města. 3. Káva se podává nejen v kancelářích vedení města, ale i na zasedáních zastupitelstva města, na seminářích ZM, na schůzích rady města, na zasedání komisí rady města a na zasedání výborů zastupitelstva města, na poradách vedení MěÚ, na jednáních pracovních skupin a na jednáních odborů MěÚ, které se konají za účasti externích účastníků jednání v zasedacích místnostech MěÚ. Celková spotřeba kávy za výše uvedeným účelem je od počátku roku 2018 do 22.11.2018: 35,3 kg.

Další informace: sekretariát starosty

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 23. 10. 2018

Věc: Parkování v ulici Palachova

Žádost: Žádost o poskytnutí veškeré dokumentace související s plánem postavení nových parkovacích míst na ulici Palachova – zejména územní rozhodnutí, stavební povolení, popřípadě závazné stanovisko procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Žádost o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Odpověď: Požadované dokumenty byly poskytnuty elektronicky. Za poskytnutí informace nebyla požadována úhrada.

Další informace: Jiří Kasper, odbor komunálních služeb, tel.: 566 688 181, e-mail: jiri.kasper@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 22. 10. 2018

Věc: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o řízeních, která se týkají pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár v termínech od 12.7.2018 do 4.10.2018 a od 5.10.2018 do data odpovědi

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že v termínu od 12.7.2018 do 4.10.2018 včetně bylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár a v termínu od 5.10.2018 do dnešního dne nebylo vedeno řízení podle stavebního zákona, které se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 12. 10. 2018

Věc: Žádost o informaci - přechod pro chodce 1. Máje ZR

Žádost: Žádost o poskytnutí podrobné cenové nabídky všech uchazečů ke všem částem zakázky: https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_241.html

Odpověď: Na příslušnou veřejnou zakázku v otevřeném výběrovém řízení a s přímo oslovenými 6 uchazeči podal nabídku pouze jeden uchazeč, přičemž jeho cenová nabídka je zveřejněna jako součást uzavřené smlouvy v registru smluv na adrese: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6079087

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Wurzelová Dana Ing.

Datum žádosti: 4. 10. 2018

Věc: Informace o e-mailové komunikaci

Žádost: 1. Celkový počet odeslaných e-mailů od 1. do 3. října 2018 včetně. 2. Celkový počet e-mailů vytvořených a odeslaných tiskovým mluvčí Magistrátu ve dnech od 1. do 3. října 2018 včetně. 3. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 tajemníkovi města. 4. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 starostovi města. 5. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 místostarostovi města. 6. Celkový počet e-mailů odeslaných ve dnech od 1. do 3. října 2018 radním města. 7. Počet zodpovězených e-mailů od 1. do 3. října 2018 zaslaných třetím subjektům mimo úřad radnice.

Odpověď: 1. 59 e-mailů 2. 0 e-mailů 3. 0 e-mailů 4. 6 e-mailů 5. 1 e-mail 6. 2 e-maily 7. 22 e-mailů

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 4. 10. 2018

Věc: Informace o Žďárských novinách

Žádost: 1. Text žádosti Žďárských novin o opravu chyby v textu Jakuba Axmana. 2. Datum, kdy text žádosti Žďárských novin projednala redakční rada. 3. Zápis o projednání žádosti Žďárských novin 4. Veškeré přípisy Jakuba Axmana orgánům města ve věci žádosti Žďárských novin

Odpověď: 1. Vážený pane Axmane, i my bychom Vás rádi požádali o zveřejnění reakce na článek „Žďárský zpravodaj je tu pro občany již čtyři roky!“, který vyšel v posledním čísle. Text: Reagujeme na článek „Žďárský zpravodaj je tu pro občany již čtyři roky!“, v němž jsou uvedeny nepřesnosti i nepravdy. V článku je správně uvedeno, že před Žďárským zpravodajem občané dostávali do schránek Noviny žďárské radnice. Nepřesně je uvedeno, že je vydávaly Jihlavské listy; jednalo se o společnost Parola, spol. s r.o. Zcela nepravdivě je však v článku uvedeno, že Městský úřad neměl „žádnou kontrolu nebo pravomoc nad otištěnými informacemi či na jejich podobě“. Články města byly autorizovány a kontrolovány vedením města, což mohou potvrdit i bývalí starostové Dagmar Zvěřinová nebo Jaromír Brychta. Petr Klukan, jednatel firmy Parola 2. Redakční rada se touto věcí nazabývala. 3. Zápis není pořizován. 4. Žádné písemné přípisy nebyly zaslány.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 1. 10. 2018

Věc: deratizace

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení.Žádost se týká: Deratizace Konkrétně žádám o poskytnutí: 1. Seznam všech míst s provedenou plošnou deratizací 2. Jaký typ škůdců bude huben deratizací? 4. Kolik kg jedu bylo použito 6. Bude provedeno hubení škůdců i v kanceláři tajemníka? 7. Seznam všech tiskových výstupů o provedené očistě města od škůdců Prosím o jejich zaslání v elektronické podobě Děkuji M.M., Jihlava

Odpověď: Vážený pane, k Vašemu dotazu ohledně deratizace oznamuji, že deratizace ve Žďáře doposud neproběhla. Přesto se pokusím na některé dotazy odpovědět. Ad1) bude se provádět na veřejných prostranstvích ve městě a v budovách, které jsou ve správě města (viz. příloha). Ostatní vlastníci pozemků a objektů provádějí deratizaci na své náklady. Ad2) bude huben především potkan obecný (Rattus norvegicus). Ad4) deratizace bude provedena za použití antikoagulačních přípravků v nabídkové ceně 69.940Kč bez DPH včetně práce. Předpokládaná spotřeba jedu není v nabídce samostatně uvedena. Ad6) ne Ad7) https://www.zdarns.cz/media/files/zdarsky-zpravodaj/2018-10.pdf na straně 12 S pozdravem Ing. Jaroslav Kadlec vedoucí organizační složky

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kadlec Jaroslav Ing.

Datum žádosti: 1. 10. 2018

Věc: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár

Žádost: Informace o správním řízení k pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), sděluje, že k dnešnímu dni není vedeno žádné správní řízení podle stavebního zákona, které by se týkalo pozemku parcela parcelní číslo 119/9 v katastrálním území Město Žďár.

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka

Datum žádosti: 14. 9. 2018

Věc: Rekonstrukce chodby 2. patro budovy MěÚ

Žádost: Žadatel žádá o veškerá písemná rozhodnutí se všemi přílohami o rekonstrukci chodby ve 2. patře budovy MěÚ (ke kanceláři pana starosty) a dále o veškeré cenové kalkulace se všemi přílohami o rekonstrukci chodby.

Odpověď: Žadateli odpovězeno, že rozhodnutí o rekonstrukci pravého křídla chodby ve 2.patře budovy MěÚ Žďár n.S. bylo ústní na poradě starosty města s tajemníkem MěÚ a správcem budovy MěÚ. Financování rekonstrukce bylo následně schváleno ZM dne 6.9.2018 v rámci rozpočtových opatření č. 5/2018 - usnesení č. 30/2018/OF/4 Cenová kalkulace v podobě položkového rozpočtu je součástí přiložené Smlouvy o dílo.

Přílohy:
Smlouva o dílo (343 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Žádost o informace o soudních rozsudcích

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro starostu města od roku 2017 dosud 2. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro radní města od roku 2017 dosud 3. Kopie tiskových zpráv a informací o soudních rozsudcích pro zastupitele města od roku 2017 dosud 4. Kopie článků v městském zpravodaji o rozsudcích Nejvyššího správního soudu od roku 2017 dosud

Odpověď: Žádné tiskové zprávy o rozsudcích nebyly ve jmenovaném období vydány, žádný článek ve Žďárském zpravodaji o rozsudku NSS nebyl publikován. Za Město Žďár nad Sázavou přebírá veškeré doručené rozsudky starosta města (jsou mu adresovány jako statutárnímu zástupci města) a dle organizačního řádu jej rozděluje jednotlivým odborům MěÚ, kterým dané rozsudky věcně přísluší.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Zpráva o stavu města

Žádost: Žadatel žádá o poskytnutí Zprávy o stavu města, projednané na schůzi rady města dne 24.09.2018.

Odpověď: Žadateli sděleno, že Zpráva o stavu města je k dostupná na webových stránkách města Žďár nad Sázavou na následujícím odkazu: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/aktuality/zprava-o-stavu-města.

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 9. 2018

Věc: Poskytnutí kopie všech připomínek radních ke Zprávě o stavu města a o poskytnutí kopie připomínek třetích osob ke Zprávě o stavu města

Žádost: Žadatel požaduje připomínky radních ke Zprávě o stavu města a připomínky třetích osob ke Zprávě o stavu města.

Odpověď: Žadateli odeslány připomínky radních ke Zprávě o stavu města - viz příloha. Žadateli sděleno, že připomínky třetích osob ke Zprávě o stavu města neexistují.

Přílohy:
bez názvu (251 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 7. 9. 2018

Věc: Žádost o informace - dotace

Žádost: Poskytnutí veškerých žádostí o dotace Českobratrské církve evangelické od roku 2014 dosud a veškerých žádostí o dotace náboženských obcí od roku 2014 dosud

Odpověď: Žádosti byly poskytnuty v plném rozsahu v elektronické podobě. Vzhledem k velkému objemu dat byly odeslány prostřednictvím www.uschovna.cz

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 3. 9. 2018

Věc: Přidělení dotace spolku Erteple a Hmla

Žádost: 1. žádost o dotace 2017 2. žádost o dotaci 2018

Odpověď: - Žádosti spolku Erteple a Hmla z roku 2017 a 2018 včetně příloh , dotační program Kultura na projekty Kultura v kostce. - Statutární zástupce spolku p. Kostečka na žádost starosty města Mgr. Navrátila souhlasí s poskytnutím žádostí pro účely naplnění zákona 106/1999 Sb. Dále sděluje, že se jedná o duševní vlastnictví a autorské dokumenty náležící organizaci a nesouhlasí s jejich dalším šířením, zveřejňováním či publikováním.

Další informace: Dana Hrstková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hrstková Dana

Datum žádosti: 31. 8. 2018

Věc: Dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2010-14, dotace na činnost klubu Batyskaf v letech 2014-2018

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve věci poskytnutých dotací na činnost klubu Batyskaf v letech 2010-14 a dotací na činnost klubu Batyskaf v letech 2014-2018.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď - dotace klubu Batyskaf v letech 2010-2014, 2014-2018 (382 kB)

Další informace: starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 29. 8. 2018

Věc: Zápis z jednání RM 27.08.2018

Žádost: Žádost o zápis z jednání RM 27.008.2018 se všemi dodatky a přílohami

Odpověď: Informace byly poskytnuty - zveřejněny na odkazu na webu města ZR - v kapitole Samospráva - rada města. Materiály projednané na RM 27.08.2018 rovněž zveřejněny na webu města ZR - kapitola samospráva - rada města - jednání 94.schůze RM

Další informace: starosta města

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 8. 2018

Věc: Zpráva o stavu města

Žádost: Žádost o veškeré podklady předložené radním města v souvislosti se Zprávou o stavu města

Odpověď: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti - viz příloha

Přílohy:
Rozhodnutí (561 kB)

Další informace: starosta města

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 24. 8. 2018

Věc: Právní akty k nemovitostem p.č. 366 a 260/5 v k.ú. Rožná.

Žádost: Poskytnutí kopie dokladů (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně užívání)vztahujících se ke stavbě na pozemku p.č. 336 a pozemku p.č 260/5 vše v kat. území Rožná

Odpověď: Katastrální území Rožná nepatří do správního obvodu Města Žďár nad Sázavou. Stavebnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o výše uvedené stavbě, a proto se ve spisovně úřadu požadované doklady nenacházejí. Z výše uvedeného důvodu nelze požadované doklady poskytnout.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 12. 8. 2018

Věc: poskytnutí kopií dokladů ke stavbě pro rekreaci, Borky, k.ú. Vojnův Městec

Žádost: poskytnutí kopií vyjádření dotčených orgánů, které má stavební úřad k navrhované stavbě k dispozici a dále poskytnutí seznamu vyjádření včetně jejich kopií, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu

Odpověď: požadované kopie vyjádření dotčených orgánů, soupis spisu a kopie vyjádření, která jsou k dnešnímu datu v předmětné věci na stavebním úřadu byly v plném rozsahu poskytnuty

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bartošová Veronika Ing.

Datum žádosti: 26. 7. 2018

Věc: externí právní služby

Žádost: 1. Celková výše právních služeb a odborných expertiz externích právníků od roku 2017 dosud 2. Kopie právních stanovisek a odborných expertiz extérních právníků od roku 2017 dosud

Odpověď: 1. v roce 2017 vynaložilo město Žďár nad Sázavou celkem částku ve výši 86.518,92 Kč a do 30.6.2018 částku ve výši 1.119,25 Kč za právní služby od externích právníků. Uvedené částky se týkaly nákladů za zastupování města ve sporu o zrušení části územního plánu. 2. Město Žďár nad Sázavou si v roce 2017 ani do 15.7.2018 nenechávalo zpracovávat odborné expertizy externími právníky.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 25. 7. 2018

Věc: korespondence starosty ve věci VDV

Žádost: žádost o odeslané i přijaté přípisy starosty města a orgánů města ve věci VDV Vysočiny odeslané Kraji Vysočina vč. příloh, přípisy třetím subjektům ve věci VDV

Odpověď: Poskytnuty veškeré požadované materiály, zveřejněny na odkazu: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/odbory-uradu/odbor-komunalnich-sluzeb/priprava-systemu-verejne-dopravy-vysociny-anovych-jizdnich-radu-pro-kraj-vysocina.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 9. 7. 2018

Věc: Dotazy a náměty

Žádost: Poskytnutí informace k elektronické dotazovně.

Odpověď: připojený soubor

Přílohy:
bez názvu (83 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 28. 5. 2018

Věc: Poskytnutí informace o počtu osob

Žádost: Žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: A) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu v budovách s adresou: Libušínská 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Dolní 24, 26, 28, 32, 34, 36 B) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu ve Žďáře nad Sázavou (bez jeho místních částí) C) Celkový počet osob přihlášených k trvalému pobytu v místních částech Žďáru nad Sázavou, tj. Mělkovice, Radonín, Stržanov a Veselíčko

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
bez názvu (76 kB)

Další informace: Lucie Kolbábková - odbor OSŽÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kolbábková Lucie

Datum žádosti: 16. 4. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. Redakční rada stanovuje a odsouhlasuje seznam témat. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ b. Historie – strana 2 – chybí tečka: „… po 13 hodině…“, místo „… po 13. hodině…“ c. Historie – strana 2 – chyba: „… 2. Ukrajinského frontu…“, místo „… 2. ukrajinského frontu…“ d. Historie – strana 2 – chyba: „… 4. Ukrajinského frontu…“, místo „… 4. ukrajinského frontu…“ e. Historie – strana 2 – chyba: „… od roku 1941 řadou…“, místo „… od roku 1941 řadu…“ f. Historie – strana 2 – chyba: „… i ve Východní Evropě…“, místo „… i ve východní Evropě…“ g. Historie – strana 2 – chybí čárka: „… dáno přežít náleželi…“, místo „… dáno přežít, náleželi…“ h. Cenu města získal letos Jiří Libra – strana 4 – chybí tečka na konci věty: „… v pěveckém sboru Svatopluk“, místo „… v pěveckém sboru Svatopluk.“ i. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – čárka navíc: „… aby se na trhu líbilo všem, jak prodejcům, tak…“, místo „… aby se na trhu líbilo všem jak prodejcům, tak…“ j. Farmářské trhy startují opět ve Žďáře – strana 5 – chyba: „… idea Žďárských farmářských trhu…“, místo „… idea Žďárských farmářských trhů…“ k. Den Žďáru 2018 je tady. Přijďte i vy! – strana 6 – chyba: „Druhou červnovou soboru…“, místo „Druhou červnovou sobotu…“ l. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – chyba: „Proč jste se o pozici na odboru majetkoprávním ucházela?“, místo „Proč jste se o pozici na oddělení projektů a marketingu ucházela?“ m. Lidé se dočkají dalších kompostérů – strana 10 – chyba: „Minulý rok byli obyvatelé…“, obyvatelé byli informováni již před dvěma roky n. Anketa pro zastupitele – strana 12 – chyba: Radek Černá, místo Radek Černý o. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chyba: „Koncem března nasvítila Žďár…“, místo „Koncem března navštívila Žďár…“ p. Vedení Milovic se inspirovalo řízením organizace Kultura Žďár – strana 13 – chybí čárka: „… organizaci jako máme my…“, místo „… organizaci, jako máme my…“ q. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – čárka navíc: „… předjíždění či přecházení, rychlejší…“, místo „… předjíždění či přecházení rychlejší…“ r. Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí a jezdí vpravo – strana 13 – chyba: „… hrozí střed s…“, místo „… hrozí střet s…“ s. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chybí čárka: „… město poskytuje je systém…“, místo „… město poskytuje, je systém…“ t. Zajištění tepla ve Žďáře? Variantou je centrální zásobování – strana 13 - chyba: „… modernizuje soustavu…“, místo „… modernizuje soustavou…“ u. Žďárské florbalistky zabodovaly v republikovém turnaji – strana 16 – chyba: „… zaslouženě vyhrál 4:3.“, místo „… zaslouženě vyhrály 4:3.“ v. Mezinárodní volejbal opět ve Žďáře! – strana 19 – chyba: „… od 27. do 29. dubnu…“, místo „… od 27. do 29. dubna…“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, v této věci nevydává žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady. Jednání o Žďárském zpravodaji jsou vedena ústní formou. 4. Viz. přílohy. 5. 19. března – zasedání redakční rady, délka jednání: 1 hodina, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement, Radek Černý, Martin Mrkos a Rostislav Dvořák; 11. dubna – krátká porada, délka jednání: 15 minut, zúčastněné osoby: Jakub Axman, Zdeněk Navrátil, Josef Klement

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: Žádost o informace

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Zápisy z jednání redakčních rad Žďárského zpravodaje od roku 2017 2. Seznam zjištěných chyb a překlepů v březnovém čísle Žďárského zpravodaje 3. Příkazy starosty města k činnosti redakční rady od roku 2017

Odpověď: 1. Z jednání redakční rady není pořizován zápis. 2. Naší zpětnou kontrolou byly zjištěny následující chyby v březnovém zpravodaji: a. Slovo místostarosty města Žďáru nad Sázavou – strana 3 – chybí tečka na konci článku b. Co je nového? Aneb poznámky z rady – strana 4 – chyba: „20-ti letech“ místo „20 letech“ c. Chytrý Žďár již na dohled. Jak se město změní? – strana 5 – překlep: „ttevřený“ místo „otevřený“ d. Jak by měl vypadat Chytrý Žďár – strana 5 – čárka ve větě navíc: „Tam by se lidé mohli dozvědět co se děje…“ e. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – uvedena mylná informace: paní Miklíková působila na odboru majetkoprávním 5 let f. Představujeme nové tváře Městského úřadu – strana 7 – překlep: „město“ místo „místo“ g. Žďáráci se postavili nařízení GDPR. Školí obce i neziskovky – strana 9 – překlep: „aktivnně“ místo „aktivně“ h. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „Viki“ místo „Wiky“ i. Ztráty a nálezy – strana 10 – překlep: „přes“ místo „před“ j. Rozhovor: S Martinou Sáblíkovou o olympiádě a životě – strana 11 – překlep: „rychlorbuslení“ místo „rychlobruslení“ k. Slova zastupitelů – strana 13 – uvedena mylná informace: Radek Černý je členem zastupitelského klubu ODS l. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „Masopusto“ místo „Mastopust“ m. Masopust se slavil po půlstoletí opět ve Žďáře – strana 13 – překlep: „odbou“ místo „dobou“ n. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chybí čárka: „Cílem je široké veřejnosti ukázat, co, podle biblických skutečností, křesťané v podobě Velikonoc slaví.“ o. Pašijové hry budou opět na Libušíně – strana 15 – chyba: „Na Hradech“ místo „na hradech“ p. Žďárské florbalistky opět zvítězily – strana 17 – chyba: „kraje Vysočina“ místo „Kraje Vysočina“ q. Zaostřeno na Žďár 2018 – strana 23 – mylná informace: místo jména vítěze a počtu zaslaných fotografií bylo uvedeno „xx“ 3. Starosta je řadovým členem redakční rady, není tedy oprávněn vydávat žádné konkrétní příkazy k činnosti redakční rady.

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Axman Jakub

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: tok Rejznarka

Žádost: zpochybnění evidence vodního toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních, náhon

Odpověď: Centrální evidenci vodních toků MZ a případně další státní orgány a organizace, že na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k.ú. Najdek na Moravě se nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok ve smyslu zákona a příslušných správních rozhodnutí - zda odbor životního prostředí v této souvislosti upozornil výše uvedené orgány a organizace, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl“. K Vašemu podání uvádíme: - v našem sdělení z 15.03.2018 č. j. ŽP/487/18/VM/1, které jste obdržel 19.03.2017, a taktéž při Vaší osobní návštěvě na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou 19.3.2018 jste byl podrobně informován, jakým způsobem a na základě jakých podkladů došlo správcem toku (Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov) k opravě části vodního toku Rejznarka, tj. jeho zatrubněné části, v Centrální evidenci vodních toků. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad je pouze uživatelem Centrální evidenci vodních toků, nevytvořil ji a ani ji neopravuje. Vedení trasy vodního toku Rejznarka nemáme důvod zpochybňovat, neboť dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), jsou vodními toky nejen povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých, ale jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Dále znovu opakujeme, že dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Toto řízení je vždy vedeno z moci úřední. Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že jsme žádné státní orgány a organizace neupozorňovali (a ani to není naší povinností, neboť správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu tato byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena), že se na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k. ú. Najdek na Moravě nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok. Vodoprávní úřad nemá důvod Centrální evidenci vodních toků zpochybňovat. Se shora uvedeným souvisí odpověď i na Vaši druhou otázku - žádné orgány a organizace jsme neupozorňovali, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 22. 3. 2018

Věc: Strategie Centrum - materiál Ing.arch. Ryšky

Žádost: Žadatel požadoval poskytnutí materiálu prezentovaného radě města dne 12.3.2018 (Strategie Centra)

Odpověď: Materiál Strategie města prezentovaný radě města a na veřejném projednávání s občany je dostupný na webových stránkách města v roletce Aktivně pro Žďár - Setkání s občany - Strategie Centrum. Odkaz http://www.zdarns.cz/media/files/setkani-s-obcany/2018/2018-03-07/Strategie_centrum_prezentace.pdf

Přílohy:
Strategie Centrum (44 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 15. 3. 2018

Věc: Dotaz na tiskového mluvčího

Žádost: žadatel požaduje poskytnutí následujících informací: 1. Seznam příjemců tiskových zpráv radnice 2. Text pozvánky na tiskovou konferenci dne 14. března 2018 3. Seznam obeslaných médií na konferenci 14. března 2018 4. Seznam účastníků tiskové konference 14. března 2018

Odpověď: 1. Seznam příjemců tiskových zpráv radnice a. Jihlavské listy b. Český rozhlas c. Hit magazín d. Žďárský průvodce e. Právo f. AGF Media g. Deník h. Aktuálně i. Centrum j. Česká televize k. Český rozhlas Vysočina l. ČTK m. Televize Vysočina 2. Text pozvánky na tiskovou konferenci dne 14. března 2018 Dobrý den, rád bych Vás pozval na tiskovou konferenci vedení Žďáru nad Sázavou. Uskuteční se ve středu 14. března 2018 od 9 hodin v zasedací místnosti rady města. Z programu se můžete těšit na téma Strategie Centrum, podrobnosti o výběrovém řízení na dodavatele stavby v oblasti Klafar III nebo spolupráci města s Vysočina Tourism v oblasti propagace Žďáru.. Prosím o potvrzení účasti. Budu se těšit na setkání! S pozdravem, Jakub Axman 3. Seznam obeslaných médií na konferenci 14. března 2018 a. Jihlavské listy b. Český rozhlas c. Hit magazín d. Žďárský průvodce e. Právo f. AGF Media g. Deník h. Aktuálně i. Centrum j. Česká televize k. Český rozhlas Vysočina l. ČTK m. Televize Vysočina 4. Seznam účastníků tiskové konference 14. března 2018 a. Jeden člověk za Jihlavské listy b. Jeden člověk za Deník

Další informace: Jakub Axman - mediální koordinátor

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 9. 3. 2018

Věc: vodní tok Rejnarka

Žádost: žádost p. Holemáře o informaci - změna v Centrální evidenci vodních toků - vodní tok Rejzarka v k.ú.Najdek na Moravě

Odpověď: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel 09.03.2018 Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o tyto informace: - na základě jakých konkrétních podkladů stanovil Městský úřad, odbor životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou existenci vodního toku Rejznarka - zda odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s provedením opravy (změny) toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních toků vydal nějaké správní rozhodnutí. K výše uvedenému sdělujeme: - jak je Vám známo z korespondence našeho odboru životního prostředí vedené v minulém roce s JUDr. Trutnovou a správcem vodního toku Rejznarka, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov, kterou dle Vašeho sdělení máte také k dispozici, Lesy České republiky, s. p. Správa toků - oblast povodí Vltavy byly naším odborem požádány o sdělení, v jakém úseku vykonávají správu vodního toku Rejznarka (zda i zatrubněného úseku, kde je rozpor se zákresem vodního v Centrální evidenci vodních toků) a zda také tuto zatrubněnou část vedou v evidenci majetku. Také jsme upozornili na ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), kdy v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Lesům České republiky jsme zaslali situaci zatrubněné části v měřítku 1:5000 a v měř. 1:500, dále situaci vodního toku Rejznarka, poskytnutou z geoportálu Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava s orientačním vyznačením změny trasy toku, a následně i stavební povolení a kolaudační rozhodnutí pro přeložku náhonu vydané Okresním národním výborem, odborem vodního a lesního hospodářství Žďár nad Sázavou pro OPP Bystřice nad Pernštejnem. Lesy České republiky, s. p. nám sdělily, že ve skutečnosti zatrubněná část vodního toku odpovídá trase přeložky náhonu a takto bude tedy provedena i oprava trasy v Centrální evidenci vodních toků. Nahlédnutím do tohoto portálu bylo zjištěno, že oprava trasy již byla provedena. Z toho je zřejmé, že existenci vodního toku nestanovil náš odbor životního prostředí, pouze správci vodního toku Rejznarka poskytl podklady, které má k dispozici a ten zajistil soulad s Centrální evidencí vodních toků – opravu trasy dle skutečnosti. V souvislosti s tím náš odbor životního prostředí nevydával žádné správní rozhodnutí – jak jsme již uvedli, v případě pochybnosti o tom, zda se jedná o vodní tok, rozhodoval by dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona příslušný krajský úřad, tj. Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava.

Další informace: Věra Mišingerovuá

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 12. 2. 2018

Věc: Podklady pro radní na 83. schůzy RM

Žádost: Žadatel žádá o poskytnutí podkladů pro bod č.10 a č. 19. jednání 83. RM konané 12.2.2018.

Odpověď: dne 15.2.2018 byly MěÚ Žďár nad Sázavou doručeny vaše žádosti o poskytnutí materiálů pro radu města týkající se Informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství měst/obcí a Převod akcií spol. SATT a.s.. V souladu s § 6 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněné na webu města pod odkazy http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1408-18-OKS.pdf http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2018/RM2018-083/1416-18-mst.pdf Současně si dovoluji upozornit, že v souladu s § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je dáno, že „ Povinné subjekty poskytují informace na základě žádosti nebo zveřejněním.“ Město Žďár nad Sázavou v souladu se Zásadami transparentnosti vydanými ZM zveřejňuje projednané materiály na webu města současně s ověřeným Zápisem.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 22. 1. 2018

Věc: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Žádost: Výše nájemného v obecních bytech podle kategorie bytů

Odpověď: Dobrý den pane Polanský K Vašemu dotazu, týkajícímu se výše nájemného podle kategorií bytů sděluji následující. Kategorie bytů byty zrušeny novelizací občanského zákoníku a to s účinností od 01.01.2006 ( předpokládám, že si tento termín novelizace pamatuji správně, neboť pro můj stávající výkon práce tento termín není podstatný). Dnešní právní úpravy pracují pouze s termíny Byt a nebo Byt se sníženou kvalitou. Bytem se rozumí téměř všechny byty. Byt se sníženou kvalitou je takový byt, kde je WC umístěno mimo byt (např. pavlač), kde se k vytápění používají kamna na tuhá paliva, do bytu není zavedena teplá voda apod. Ve Žďáře nad Sázavou je stanovená sazba nájemného u bytů ve výši 49,46- Kč/m2, u bytů se sníženou kvalitou je sazba nájemného ve výši 44,52 – Kč/m2. Výše nájemného ale může být v jednotlivých obcích rozdílná, neboť každá obec si s majetkem hospodaří dle vlastního rozhodnutí. Znamená to, že výše nájemného ve Žďáře nad Sázavou nemusí být stejná, jako výše nájemného v Bystřici nad Pernštejnem. Pokud budete mít další dotaz, kontaktujte mne prosím na uvedené e.mailové adrese. Přeji krásný lednový den S pozdravem

Další informace: Milfajtová Lenka , odbor majetkoprávní

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Milfajtová Lenka

Datum žádosti: 19. 1. 2018

Věc: Stažené body z jednání rady města

Žádost: Žadatel žádá o seznam bodů jednání rady města, které byly v průběhu projednávání staženy z pořadu jednání od 1.12.2017 dosud.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
bez názvu (304 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 11. 1. 2018

Věc: Investiční plán na rok 2018 - 2021

Žádost: Žádost zaslání investičního plánu města na rok 2018, respektive seznam investičních projektů na období 2018 - 2021

Odpověď: Akční plán města a tabulka investic připravovaných odborem rozvoje a ÚP

Přílohy:
Odpověď vč. příloh (462 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 30. 11. 2017

Věc: Implementace GDPR a příspěvkové organizace města

Žádost: 1/ Jakým způsobem hodláte zajistit soulad s GDPR? 2/Plánujete zadat veřejnou zakázku na právní služby k zajištění GDPR? 3/ Kolik PO zřizujete? 4/ Plánujete implementovat GDPR společně s obcemi ORP?

Odpověď: Vážená paní, vážený pane, dne 1.12.2017 nám byla doručena vaše žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím týkající se implementace Nařízení EP 2016/679. K tomu vám sděluji následující: 1. Soulad s Nařízením zajistíme dle ustanovení Nařízení 2016/679. Stejně jako jsme zajistili naše povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů 2. O způsobu zajištění ( vlastními zaměstnanci nebo službou) nebylo dosud rozhodnuto. 3. Město Žďár nad Sázavou zřizuje 12 příspěvkových organizací. Více na http://www.zdarns.cz/mesto-zdar/prispevkove-organizace/ 4. O spolupráci s obcemi ve správním obvodu ORP nebylo jednáno. S pozdravem Ing. Jan Havlík, MPA

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 13. 11. 2017

Věc: Materiály pro radu města

Žádost: Žadatel žádá poskytnutí 2 materiálů pro radu města, a to 1289/2017/star a 1274/2017/Sportis

Odpověď: dne 13.11.2017 byly MěÚ Žďár nad Sázavou doručeny vaše žádosti o poskytnutí materiálů pro radu města 1289/2017/star a 1274/2017/Sportis. V souladu s § 6 odst.1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vám sděluji, že Vámi požadované informace jsou zveřejněné na webu města pod odkazy http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1289-17-star.pdf a dále http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-076/1274-17-sportis.pdf

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 3. 11. 2017

Věc: Informační systém evidence obyvatel

Žádost:

Odpověď: odpověď zveřejněna

Přílohy:
bez názvu (105 kB)

Další informace: Ing. Krčil Roman

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 4. 10. 2017

Věc: Žádost o zaslání informací ze spisu dle zákona §106/1999 Sb

Žádost: Žádost o zaslání informací ze správního spisu k uloženým pokutám za maření styku s dítětem a zda byly uhrazeny

Odpověď: Odeslána odpověď s informací, že OSPOD městského úřadu není kompetentní k ukládání pokut pro maření výkonu rozhodnutí soudu a pokud byl projednáván přestupek, tak ne řízením na sociálním odboru

Další informace: Bc. Denisa Bencová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 17. 8. 2017

Věc: Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Žádost: Informace o výskytu "škodlivých" ptáků ve městě a kompenzace vzniklých škod.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Poskytnutí informace (182 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hromádková Tereza Ing.

Datum žádosti: 15. 8. 2017

Věc: Sečení trávy ve městě

Žádost: Žádost o poskytnutí: Pokynů starosty města směrem k úředníkům k sečení trávy ve městě od 1.6.2017 dosud, veškerých přípisů starosty města třetím stranám k sečení trávy od 1.6.2017 dosud, veškerých písemných zpráv pro starostu města k sečení trávy od 1.6.2017 dosud.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
odpověď (113 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 28. 7. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žádost: Přijímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odpověď: viz. příloha

Přílohy:
odpověď (50 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 24. 7. 2017

Věc: Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení trávy

Žádost: Viz příloha

Odpověď:

Přílohy:
Žádost o informaci dle Zákona č. 106/1999 Sb.- kontrola sečení (2786 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 24. 7. 2017

Věc: poskytnutí informací dle písemného dopisu

Žádost: Poskytnutí informací z různých oblastí správy města.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
poskytnutí informace (77 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krčil Roman Ing. Bc.

Datum žádosti: 19. 7. 2017

Věc: vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
vymáhání daňových nedoplatků správcem nedoplatku nebo soudním exekutorem (75 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 7. 7. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace o autorizované obalové společnosti

Žádost:

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (95 kB)
Smlouva s EKO-KOM (851 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 19. 6. 2017

Věc: Poptávka firem na sečení trávy

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď (27 kB)

Další informace: Eva Křesťanová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 12. 6. 2017

Věc: Sečení trávy

Žádost: sazba za sečení trávy Lučiny

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
bez názvu (76 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: Docházka radních města

Žádost: Žádost o poskytnutí informací: 1. počet jednání rady města od 1.1.2017 dosud 2. jmenný seznam všech radních města s uvedením počtu jednání (od 1.1.2017 dosud) rady města, z kterých se omluvili

Odpověď: viz přiložený dokument

Přílohy:
docházka radních (95 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: seznam právnických osob s majetkovou účastí

Žádost: seznam právnických osob s majetkovou účastí města

Odpověď: seznam právnických osob s majetkovou účastí města

Přílohy:
seznam právnických osob s majetkovou účastí (65 kB)
bez názvu (80 kB)

Další informace: Vácová J.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: Sečení trávy

Žádost: Žádost o poskytnutí seznamu všech jednání vč.zápisů z jednání s účastí starosty města k problematice sečení trávy ve městě od 1.1.2017 dosud, všechna veřejná vyjádření starosty města k sečení trávy ve městě od 1.1.2017 dosud, veškerá písemná komunikace starosty města k problematice sečení trávy od 1.1.2017 dosud, vč. písemných informací starosty města k problematice sečení trávy ve městě od 1.1.2017 pro členy rady města a ZM.

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
sečení trávy - informace (98 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 8. 6. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: poskytnutí dokumentu Policejní žádost s č.j. KRPJ-1/ČJ-2017-1614UO

Odpověď: dne 8.6.2017 jste požádal o poskytnutí dokumentu označeného č.j. KRPJ-1/ČJ-2017-1614UO. V souladu s § 6 zákona č. 106/1999 Sb. vám sděluji, že tento dokument je zveřejněný na http://www.zdarns.cz/media/files/rada-mesta/2017/RM2017-067/1079-17-OKS.pdf

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 7. 6. 2017

Věc: Informace o subdodavatelích firmy GFP service s. r. o.

Žádost: viz nadpis

Odpověď: viz příloha

Přílohy:
Odpověď (60 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Novotná Eva Ing.

Datum žádosti: 2. 6. 2017

Věc: Žádost o informace - rybníky

Žádost: obracím se na vás s úctou se žádostí o poskytnutí informací a to s následujícími dotazy: 1. Jaká je průměrná cena ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví obce a to u: a) vodních ploch určených k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) vodních ploch s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.)

Odpověď: k Vaší žádosti o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené dne 2.6.2017 sdělujeme, že: a) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy určené k intenzivnímu chovu ryb (účelem je chov ryb) b) město Žďár nad Sázavou nepřenechalo do nájmu/pachtu vodní plochy s extenzivním chovem ryb (sportovní rybolov, rekreace apod.). Z tohoto důvodu také nemůžeme poskytnou informaci o průměrné ceně ročního nájmu/pachtu za 1 ha vodní plochy ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 5. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí podání paní ing. H.H. nazvané trestní oznámení a úplný seznam příjemců na radnici.

Odpověď: dne 31.5.2017 jste požádal o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. týkající se trestního podání paní H.H. doručeného na město Žďár nad Sázavou. Konkrétně podání paní H.H. nazvané trestní oznámení a úplný seznam příjemců dokumentu na radnici. K vaší žádosti sděluji, že do dnešního dne se nepodařilo získat souhlas s poskytnutím dokumentu paní H.H. , proto vám ho dle § 11 odst. 2 písm. a) nemohu poskytnout. Dokument byl poslán elektronicky následujícím příjemcům : Navrátil Zdeněk Mgr. ; Klement Josef Ing. ; Havlík Jan Ing. MPA ; Miklík Jaroslav Ing. ; Koubek Luboš Ing. ; Grepl Martin ; Jindrová Pavlína ; Kališ Aleš ; Kamarád Jiří ; zdenek.kocian@zdarns.cz; Leopoldová Lenka ; Pohanka Bohumil Ing. ; Růžičková Iveta ; Konečná Renata BA (Hons) ; Vinopalová Věra Ing. ; Vácová Jitka Bc. ; Turinská Alena Ing. ; Benešová Alena ; Brychtová Lenka ; Dvořáková Eva Ing. ; Elblová Ilona ; Chrástová Lucie DiS. ; Konopásková Anna ; Štohanzlová Lenka ; Veselá Zdenka ; Zadinová Alena ; Zachová Miroslava ; Kadlec Jaroslav Ing. ; Dvořák Miloslav Ing. ; Kasper Jiří ; Komínková Drahoslava ; Kozáková Miluše ; Leština Kamil Ing. ; Šustrová Marie Ing. ; Prokopová Stanislava JUDr. ; Ťupová Jana ; Dvořáková Marie ; Mahel Tomáš Mgr. ; Miklíková Ivana Mgr. ; Milfajtová Lenka ; Neuman Vladimír Mgr. Bc. ; Šiklová Pavla ; Krčil Roman Ing. Bc. ; Nedoma Petr Bc. ; Hanychová Magdaléna Mgr. ; Kohlová Veronika Ing. ; Veverková Markéta Bc. ; Živná Hana ; Škodová Irena Ing. ; Fuksa Petr ; Faronová Darina Ing. ; Ryška Zbyněk Ing. Arch. ; Sýkora Vladimír ; Vostrejšová Zuzana Mgr. ; Vráblová Ilona Ing. ; Zástěrová Markéta ; sona.halamkova@zdarns.cz; Šírová Olga ; Bublánová Iva ; Filipi Zita ; Halušková Jana ; Hrnčířová Hana ; Kilianová Marie ; Kolbábková Lucie ; Lemperová Alena ; Linhartová Marie ; Marková Ilona ; Mašková Marcela ; Moravcová Věra ; Bublánová Iva ; Marková Ilona

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 25. 5. 2017

Věc: Informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen

Žádost: Žádost o poskytnutí informace z jakého důvodu je navrženo zrušení regulačního plánu Dostavba Veselské ulice a Farských humen.

Odpověď: Informace o důvodech zrušení jsou zveřejněny na webových stránkách města v materiálech pro radu a zastupitelstvo města.

Přílohy:
Znění odpovědi (81 kB)

Další informace: In. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 25. 5. 2017

Věc: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika předložených do VŘ na ředitele

Žádost: Poskytnutí Koncepce rozvoje PO Poliklinika pro příští období předložených jednotlivými kandidáty do VŘ na ředitele

Odpověď: na základě vaší žádosti ze dne 25.5.2017 o poskytnutí Koncepcí rozvoje Polikliniky ZR předložené jednotlivými kandidáty na ředitele PO Poliklinika, vám sděluji, že město Žďár nad Sázavou po ukončení VŘ vrátilo všechny uchazeči předložené dokumenty vyjma dokumentů úspěšného uchazeče, tedy jmenované ředitelky PO Poliklinika Ing. Komínkové, které souhlasila s poskytnutím této koncepce přiložené v příloze. Současně si dovoluji sdělit, že nejde o schválenou a orgány města projednanou koncepci, ale materiál Ing. Komínkové předložený do VŘ. Strategie rozvoje PO Poliklinika bude po dohodě se zřizovatelem v průběhu podzimu 2017 předložena a projednávána v radě města.

Další informace: starosta města

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 5. 5. 2017

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Žádost o zaslání kopie protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu (OD/1455/16/RK) dle zákona 106/1999 Sb.

Odpověď: Zaslání požadovaných částí spisu č.j. OD/1455/16/RK.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 21. 4. 2017

Věc: Rozhodnutí o trvalém odnětí PUPFL

Žádost: Žádost o poskytnutí informací k řízení o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 a 1424/2 v k. ú. Polnička

Odpověď: Rozhodnutí o trvalém odnětí poz. p. č. 1424/1 v k. ú. Polnička bylo vydáno pod č.j. ŽP/350/05-LH ze dne 23. 2. 2005 a bylo zpoplatněno částkou 169.765,- Kč. Pozemek p. č. 1424/2 v k. ú. Polnička byl trvale odejmut z PUPFL rozhodnutím pod č.j. ŽP/1169/12/LH ze dne 12. 6. 2012, současně s dalšími pozemky o výměře 0,1055 ha a toto odnětí bylo také zpoplatněno částkou 65.336,- Kč.

Další informace: Ladislav Holeš

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Holeš Ladislav Bc.

Datum žádosti: 20. 4. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informace vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička

Žádost: žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předpisů, vztahující se k rozhodnutím o povolení jednotlivých staveb na pozemcích parc. č. 1424/1 a 1729 v kat. území Polnička (včetně poskytnutí kopií těchto rozhodnutí) - podaná žádost ze dne 20.4.2017 byla (na základě výzvy k doplnění žádosti ze dne 27.4.2017) doplněna dne 1.6.2017

Odpověď: poskytnutí požadovaných informací (včetně kopií požadovaných rozhodnutí)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kalců Jaroslava

Datum žádosti: 29. 3. 2017

Věc: Žádost o poskytnutí informace o petici

Žádost: Požadována informace, zda je sepsána petice obyvateli domu Brodská 1936/35.

Odpověď: Nemáme informaci, zda je sepsána petice obyvateli domu Brodská 1936/35. V evidenci petic vedené na oddělení finanční kontroly a interního auditu není v letošním ani minulém roce evidována žádná petice podaná obyvateli domu Brodská 1936/35.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 23. 2. 2017

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: • vedete jakoukoliv evidenci tzv. šikanózních žádostí o informace? (jako příklad šikanózní žádosti lze uvést nadměrný počet žádostí žadatele, které spolu obsahově nesouvisejí či neúčelné lpění na formalitách) • pokud ano, kolik takových žádostí evidujete? (např. ročně nebo v porovnání s ostatními žádostmi), případně, zda se setkáváte s dalšími či jinými případy, které podle Vás lze označit za záměrně šikanózní výkon práva na informace • počet vyřízených žádostí o informace v letech 2015-2016

Odpověď: dne 23.2.2017 jsme obdrželi vaši žádost o poskytnutí informace týkající se : 1. Vedení evidence „šikanózních žádostí o informace“ ( nadměrný počet, opakované od jednoho žadatele, lpění na formalitách atd.). K tomu vám sděluji, že žádnou evidenci tohoto typu nevedeme. Nicméně jsme v posledních měsících řešili opakované žádosti na platové poměry vedoucích zaměstnanců a ředitelů příspěvkových organizací od různých tazatelů, kteří využili formuláře, který jim na svém webu nabídl Žijeme Žďárem z.s.. Všech těchto 6 žádostí bylo totožných. Informace byla poskytnuta a protože obsahuje osobní údaje, tak do vlastních rukou žadatelů. K dálkovému přístupu byla zveřejněna pouze doprovodná informace. Tento postup byl napaden podáním na podezření ze spáchání přestupku tajemníkem MěÚ, který byl předán z důvodu podjatosti na KU Kraje Vysočina, který konstatoval, že žádný přestupek spáchám nebyl. 2. Počet nelze uvést, protože nevedeme evidenci těchto žádostí 3. Za rok 2015 bylo vyřízeno 20 žádostí a v roce 2016 pak 40 žádostí. Více informací najdete ve výročních zprávách zveřejněných na http://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 17. 2. 2017

Věc: Investiční plán

Žádost: Žádost firmy Istav Media o zaslání investičního plánu města na rok 2017

Odpověď: Zaslán Akční plán města aktualizovaný ve Strategii města na webových stránkách města.

Přílohy:
Istav (223 kB)

Další informace: Ing.Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 31. 1. 2017

Věc: Plán investic 2017 - 2020

Žádost: Žádost o poskytnutí investičních plánů pro rok 2017 resp. seznamu projektů či rekonstrukcí města, které se mají uskutečnit v letech 2017 - 2020, případně dokončit z předešlých let.

Odpověď: V příloze je poskytnut Akční plán města zveřejněný ve Strategii rozvoje města. Ostatní informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města případně na Profilu zadavatele.

Přílohy:
AMA (31 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2017

Věc: Urbanistická studie Starý dvůr

Žádost: Žádost o poskytnutí urbanistické studie Starý dvůr v el.podobě

Odpověď: US Starý dvůr je zveřejněna na webových stránkách, zbývající výkresy jsou poskytnuty prostřednictvím "úschovny"

Přílohy:
bez názvu (25 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2017

Věc: Studie úvozu

Žádost: Žádost o poskytnutí všech studií řešících úvoz

Odpověď: Projekt akce Naučná stezka Klafar je zveřejněn na webových stránkách města a není dostupný v požadované el. podobě, studie Starý dvůr je poskytnuta prostřednictvím "úschovny".

Přílohy:
5307 (31 kB)

Další informace: Ing. Irena škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 20. 1. 2017

Věc: finanční hotovost jako odevzdaný nález

Žádost: 1. Celková suma finančních prostředků nalezených a odevzdaných jako nález v roce 2016. 2. Celková suma finančních prostředků nalezených a odevzdaných jako nález v roce 2016, která přešla do majetku města.

Odpověď: 1. Celková suma finančních prostředků nalezených občany města a odevzdaných jako nález v roce 2016 činila celkem 110.572,00 Kč. 2. Finanční prostředky, které byly v roce 2016 odevzdány jako nález, do majetku města Žďár nad Sázavou nepřipadly. Dle § 1057 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, město nabude nálezy do vlastnictví až po 3 letech od zveřejnění informace o nálezu, pokud se nepřihlásí skutečný majitel.

Další informace: Alena Benešová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 17. 1. 2017

Věc: Žádost o sdělení počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016 ve členění dočasné odnětí - počet, trvalé odnětí - počet

Žádost: Žádost o stanovení počtu souhlasů k odnětí půdy ze ZPF za roky 2014, 2015, 2016.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí obdržel dne 17.01.2017, v souladu s ustanovením § 13 zákona číslo 106/1999Sb. v platném znění, Vaši žádost o poskytnutí informace ohledně počtu udělených souhlasů k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu § 9 odst. 1 zákona číslo 334/1992 Sb. v platném znění. Na základě § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění Vám sdělujeme následující informace: 2014 2015 2016 Trvalé odnětí 82 81 132 Dočasné odnětí 1 2 6

Další informace: Ing. Sylva Judová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Judová Sylva Ing.

Datum žádosti: 30. 12. 2016

Věc: Veřejná zeleň - vzrostlé dřeviny

Žádost: Kompletní informace o vzrostlých dřevinách, získané při pasportizaci veřejné zeleně na území města.

Odpověď: Požadované informace byly poskytnuty v elektronické formě dle instrukcí žadatele.

Přílohy:
inventarizace dřevin (2011 kB)

Další informace: Ing. Marie Šustrová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 24. 11. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací: Audity

Žádost: Žádost o počtu městem obdržených auditů, včetně organizačních, funkčních nebo procesních auditů v letech 2010 - 2014. U organizačních, funkčních nebo procesních auditů uvedení konkrétního externího subjektu, který audit zpracoval, údaje o cenách za audity a dotacích čerpaných na tyto audity.

Odpověď: Sdělení, že pro město Žďár nad Sázavou nebyl vykonán žádný požadovaný audit.

Další informace: Ing. Michaela Bořilová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bořilová Michaela Ing.

Datum žádosti: 18. 11. 2016

Věc: Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO

Žádost: Žádost o sdělení souhrnné mzdy (platu) za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů PO města dle přiloženého seznamu.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v plném rozsahu žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 7. 11. 2016

Věc: Žádost o informace o platech vedoucích zaměstnanců a ředitelů PO

Žádost: Žádost o sdělení souhrnné mzdy (platu) za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů PO města dle přiloženého seznamu.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v plném rozsahu dle žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace k platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o výši souhrnného platu za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ, organizačních složek, městské policie a ředitelů příspěvkových organizací města

Odpověď: Informace byla žadateli poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace k pracovně-právním vztahům zaměstnanců MěÚ

Žádost: Žadatel požadoval informaci o délce trvání výkonu funkcí jednotlivých vedoucích pracovníků MěÚ.

Odpověď: Byla poskytnuta informace dle žádosti.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb. určitých skupin zaměstnanců

Žádost: Žadatel žádal o poskytnutí informace o průměrných platech konkrétních skupin zaměstnanců MěÚ

Odpověď: Žádost byla odmítnuta s odkazem na ustanovení §2 odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 31. 10. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o výši souhrnného platu za rok 2015 vedoucích zaměstnanců MěÚ, organizačních složek, městské policie a ředitelů příspěvkových organizací města

Odpověď: Informace byla poskytnuta v požadovaném rozsahu a struktuře

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 27. 10. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o komplexních pracovních náplní vyjmenovaných vedoucích organizačních složek, vedoucího městské policie a ředitele příspěvkové organizace města včetně souhrnného platu za rok 2015

Odpověď: Informace byly poskytnuty v požadovaném rozsahu a struktuře.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 19. 10. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání částí spisového materiálu

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Hájková Kateřina Mgr.

Datum žádosti: 10. 10. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. týkajících se řízení o vydání stavebního povolení na stavbu: „Revitalizace starého ramene řeky Svratky v k. ú. Moravská Svratka“

Odpověď: Částečně odmítnuto rozhodnutím dle § 15 zákona č. 106/1999 Sb., které bylo vydáno dne 25.10.2016, přičemž část požadovaných dokumentů byla poskytnuta a doručena žadateli datovou schránkou s uvedeným rozhodnutím

Další informace: Jaroslava Kalců

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kalců Jaroslava

Datum žádosti: 13. 9. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání vyjmenovaných částí spisového materiálu.

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu.

Další informace: Renata Konečná

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 12. 9. 2016

Věc: Komunikace s firmou o veřejné zakázce-zeleň

Žádost: Komunikace s firmou NAR marketing

Odpověď: Dle požadavků žadatele.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 9. 9. 2016

Věc: Kontrola údržby zeleně

Žádost: Zápisy o kontrole údržby zeleně, o zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných, průběh realizování zakázky

Odpověď: Žadateli poskytnuty veškeré materiály dle žádosti.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 9. 9. 2016

Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona 106/1999 Sb.

Žádost: Žádost se týkala výsledku správního řízení vedeného MěÚ

Odpověď: Byla poskytnuta informace včetně kopie úředního záznamu

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 7. 9. 2016

Věc: mobilní hovory starosty města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí posledních tří měsíčních výpisů uskutečněných hovorů z mobilního telefonu starosty města (každá položka o uskutečněném hovoru ve standardním formátu podrobného vyúčtování mobilního hovoru poskytovaného mobilním operátorem.

Odpověď: Žadateli poskytnut celkový počet hovorů, celková doba hovorů a celková částku za uskutečněné hovory - viz příloha.

Přílohy:
Odpověď (1226 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 6. 9. 2016

Věc: práce starosty

Žádost: Žadatel požádal: o poskytnutí seznamu pracovních schůzek s uvedením začátku a konce jednání, obsahem jednání a účastněných osob, o čas příchodu starosty města na radnici v pracovní den nebo v době výkonu práce, o čas odchodu starosty města na radnici v pracovní den nebo v době výkonu práce, o seznam služebních cest mimo radnici s uvedením cílem služ.cesty, spolucestujících a důvodu služ.cesty, o konkrétní popis pracovní činnosti starosty každý den s uvedením dosažených výsledků a to v časovém období 33.týdnu roku 2016 (22. 8. - 28. 8. 2016)

Odpověď: Žadateli bylo odpovězeno, že žádost je vyhodnocena jako zmatečná vzhledem k tomu, že žadatel požaduje informace za časový úsek 22.8.-28.8.2016, což odpovídá 34.týdnu a nikoli 33.týdnu, jak ve své žádosti uvádí žadatel. Doporučeno žadateli stáhnout výše uvedenou zmatečnou žádost a v případě, že trvá na poskytnutí výše uvedených informací, nechť podá žádost novou s přesným uvedením časového úseku.

Přílohy:
Odpověď (228 kB)

Další informace: Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 6. 9. 2016

Věc: Zakázka - sečení trávy

Žádost: Prohlášení uchazeče, posouzení kvalifikace

Odpověď: Požadované informace byly žadateli poskytnuty dle jeho žádosti.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Finanční dar na nákup sanitky

Žádost: Žádost o poskytnutí informací ve věci vyřízení žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě adresované starostovi města Žďár na Sázavou. Žadatel požadoval poskytnutí žádosti Nemocnice Nové město na Moravě o finanční dar, zápisy z jednání a projednávání této žádosti a komunikace města Žďár nad Sázavou s Nemocnicí Nové Město na Moravě o příspěvku na nákup sanitky

Odpověď: V příloze zaslána kopie žádosti Nemocnice Nové Město na Moravě o finanční dar od města Žďár nad Sázavou. K žádosti neproběhla jednání, tudíž neexistují žádné zápisy k poskytnutí žadateli. Paní ředitelka Nemocnice Nové Město na Moravě byla ústně starostou města informována, že žádostí o finanční příspěvek na zdravotnickou techniku bude projednán v orgánech města Žďár n. S. do konce října 2016.

Přílohy:
Odpověď (959 kB)

Další informace: starosta města Mgr. Zdeněk Navrátil

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Bublánová Iva

Datum žádosti: 5. 9. 2016

Věc: Informace o organizačním a funkčním náplním,a platovým poměrům MěÚ a PO města

Žádost: Žadatel požádal o poskytnutí informací o komplexních pracovních náplní vyjmenovaných vedoucích zaměstnanců MěÚ a ředitelů příspěvkových organizací města včetně souhrnného platu za rok 2015 a dále o datu jmenování vedoucího organizační složky Technická správa budov města.

Odpověď: Byly poskytnuty informace v požadovaném rozsahu a struktuře.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 2. 9. 2016

Věc: Odchod úředníka Kadlece

Žádost: Žádost o informace k odchodu úředníka Kadlece

Odpověď: Na základě vaší žádosti sp.zn.1734/2016, která byla doručena na adresu e-podatelny MěÚ Žďár nad Sázavou dne 2.9.2016 vám poskytuji následující informace: 1. Písemná žádost o uvolnění úředníka Kadlece z místa vedoucího odboru komunálních služeb neexistuje nebo mi k dnešnímu dni nebyla předána. 2. Písemné zápisy z jednání o žádosti úředníka Kadlece neexistují z důvodu absence žádosti. 3. Seznam navržených opatření vedení města ve věci odchodu úředníka Kadlece neexistuje. Opatření budou navržena následně po obdržení žádosti o uvolnění.

Další informace: Ing. Jan Havlík, MPA

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 1. 9. 2016

Věc: Audiozáznam tiskové konference

Žádost: Dobrý den, v souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. podávám tuto žádost a prosím o její vyřízení. Žádost se týká: Audiozáznam tiskové konference. Konkrétně žádám o záznam pořízený 31. 8. 2016.

Odpověď: Vážený pane, Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení projektů a komunikace, obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí záznamu tiskové konference ze dne 31. 8. 2016. Záznam tiskové konference Vám byl zaslán dne 12. 9. 2016 na Vámi uvedený e-mail. S pozdravem Nikola Adlerová

Další informace: Nikola Adlerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Adlerová Nikola

Datum žádosti: 1. 9. 2016

Věc: Nařízení města k tiskovým konferencím

Žádost: Žádost o poskytnutí veškerých nařízení, směrnic, vyhlášek a pokynů vedení města k účasti a organizování tiskových konferencí města s vyznačením platnosti a datem schválení.

Odpověď: Vážený pane Mareši, Městský úřad Žďár nad Sázavou, oddělení projektů a komunikace, obdržel dne 1. 9. 2016 Vaši žádost dle zákona 106/1999 Sb., o poskytnutí informace ohledně nařízení města k tiskovým konferencím. V současné době existuje pouze (neaktualizovaný) dokument s názvem Průběh tiskových konferencí, který schválila Rada města Žďáru nad Sázavou 18. 8. 2014. (materiál pro radu města č. 94) Schválený návrh průběhu tiskových konferencí Vám zasílám v příloze Vámi uvedeného e-mailu. S pozdravem Nikola Adlerová

Další informace: Nikola Adlerová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Adlerová Nikola

Datum žádosti: 19. 8. 2016

Věc: Výběrové řízení-sečení trávy

Žádost: Složení komise, zápis z jednání, soutěžní nabídky aj.

Odpověď: Vyhověno v souladu se žádostí.

Další informace: Ing. Šustrová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 11. 8. 2016

Věc: Relaxační centrum

Žádost: Kdo byl dodavatelem stavby, jeho cena a termín realizace

Odpověď: PKS INPOS, Žďár n.S., 141.612.404 Kč bez DPH, 21.1.2011 - 3.12. 2012

Přílohy:
CODE relax centrum (28 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 1. 7. 2016

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Zaslání částí spisového materiálu

Odpověď: Zaslání vyžádaných částí spisového materiálu

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 10. 6. 2016

Věc: zvláštní užívání komunikace v ulici Na Úvoze, Žďár n.S.

Žádost: Za jakých podmínek byl povolen překop komunikace, možnost sdělovat informace po telefonu, proč byl povolen překop, informování o uzavírce či neprůjezdnosti, připravované práce na inženýrských sítí v ulici Na Úvoze, kompetentní osoby ve věci zvláštního užívání komunikací ve Žďáře.

Odpověď: Ad 1) Překop byl povolen rozhodnutím Městského úřadu Žďár nad Sázavou – odboru dopravy (pověřená úřední osoba: Ing. Koubek) pod č.j. OD/686/16/LK ze dne 27.04.2016. Ad 2) Podle mého zjištění Ing. Koubek postupoval správně, neboť po telefonu nelze sdělovat informace bez prokázání právního zájmu nebo jiného vážného důvodu, s ohledem na nutnost nezpochybnitelného ztotožnění tázající se osoby. Při místním šetření dne 16.06.2016 nebyla zjištěna závada ve sjízdnosti při přejezdu vozidlem přes zasažené místo. Definitivní oprava má být dle rozhodnutí předána do 30.6.2016. V případě, že došlo prokazatelně k poškození vozidla na tomto místě, lze doloženou náhradu škody požadovat po vlastníkovi komunikace, který ji při uznání nároku bude následně vymáhat po tom, kdo závadu způsobil. Ad 3) Překop komunikace byl povolen i s ohledem na plánovanou rekonstrukci kanalizace v ulici Na Úvoze a V Lískách, kterou VAS a.s. v době vydání rozhodnutí o povolení překopu plánovala realizovat v letošním roce. V těchto dnech jsme obdrželi informaci o posunutí termínu realizace plánované rekonstrukce kanalizace na rok 2017. Oprava komunikace jde na vrub žadatele, tedy firmy E.mont. Překop dosud nebyl předán správci komunikací, firma E.mont bude za stav překopu odpovídat po 36 měsíců po předání. Investorem přípojky je E.ON. Ad 4) O uzavírce či neprůjezdnosti nikdo nebyl a ani nemohl být informován, neboť žádná uzavírka či neprůjezdnost nebyla povolena. Ad 5) Tato přípojka je hotova, oprava komunikace nebyla správci komunikace dosud předána. Na příští rok je naplánována rekonstrukce kanalizace v ulicích V Lískách a Na Úvoze. Správci sítí ani občané neinformovali majetkového správce komunikací o případné realizaci oprav stávajících inženýrských sítí či o pokládce nových inženýrských sítí v ulici Na Úvoze. Ad 6) Kompetentními osobami jsou Ing. Kadlec a pan Kasper z odboru komunálních služeb jako majetkoví správci komunikací a Ing. Koubek z odboru dopravy jako silniční správní úřad. Dále sděluji, že dne 01.06.2016 byl na základě vašeho upozornění proveden státní dozor, ze kterého byl pořízen protokol. Při výkonu státního dozoru bylo zjištěno nedodržení podmínek rozhodnutí a bude zahájeno řízení o uložení pokuty. Ing. Miklík

Další informace: odbor dopravy

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 7. 6. 2016

Věc: Žádost o poskytnutí dokumentů v lokalitě Klafar

Žádost: Žádost o poskytnutí: 1) dokumentů které byly v posledním roce vyvěšeny na elektronické úřední desce v souvislosti se záměrem odprodeje pozemku nebo části pozemku pro bytovou výstavbu v části města zvané "Klafar" 2) dokumentů, které za poslední dva roky byly vyvěšeny v souvislosti s budoucí ulicí "Hrnčířská",

Odpověď: V příloze Vám zasíláme záměry k dispozicím s nemovitostmi, které se v daném území nachází a dále dokumenty z odboru rozvoje a UP, týkající se ulice Hrnčířská. Další informace, které byly uvedeny na elektronické úřední desce v souvislosti se shora uvedeným, jsou usnesení rady města Žďáru nad Sázavou a usnesení zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou, zveřejněny na webových stránkách města na adrese: http://www.zdarns.cz/samosprava/rada-mesta/ a http://www.zdarns.cz/samosprava/zastupitelstvo-mesta/. V souladu s ustanovením § 6 zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o odkaz na zveřejněnou informaci.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 19. 5. 2016

Věc: žádost dle z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: žadatel požaduje informace k fondu pracovní doby

Odpověď: Informace byla poskytnuta dle požadavků žadatele

Další informace: --

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 29. 4. 2016

Věc: Žádost o informace ohledně vydaných loveckých lístků

Žádost: Dovoluji si Vás požádat o informace ohledně vydaných loveckých lístků. Konkrétně by mě zajímal počet vydaných loveckých lístků cizincům v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu. Jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí Vám po seznámení s obsahem sděluje, že dle charakteru druhu informací zde obsažených se jedná o informace týkajících se životního prostředí, jejichž poskytování se řídí zákonem 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. I přes tuto skutečnost Vám k Vaší žádosti sdělujeme počet vydaných loveckých lístků pro cizince v jednotlivých letech od zřízení působnosti orgánu tj. od 01.01.2003 do 02.05.2016 a jakým národnostem a na jak dlouho byly lovecké lístky vydány - viz příloha.

Přílohy:
Počet vydaných loveckých lístků pro cizince (2003 - 2016) (15 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Habrová Petra Ing.

Datum žádosti: 15. 4. 2016

Věc: Software pro spisovou službu

Žádost: Prosím o poskytnutí informace o softwaru, který Vaše organizace používá pro vedení spisové služby a o firmu, která Vám jej poskytuje.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou pro vedení spisové služby používá elektronickou spisovou službu EZOP firmy SoftHouse, s. r. o., Na Radosti 4, Plzeň, PSČ 312 13, IČ: 263 79 945. Další informace můžete nalézt na internetových stránkách dodavatele www.softhouse.cz.

Přílohy:
Odpověď (149 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 7. 4. 2016

Věc: Spisový řád

Žádost: Chtěla bych se zeptat, zda-li by bylo možné ještě poskytnout odkaz na Skartační a spisový řád Vašeho orgánu – za předkladu, že je zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, či poskynutí jinak v elektronické formě. Zároveň bych chtěla poprosit, pokud by to bylo možné, o pár příkladů k jednotlivým lhůtám, po které Váš úřad jednotlivé druhy dokumentů uchovává.

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou – oddělení informatiky obdržel dne 07.04.2016 Vaši žádost o poskytnutí doplňujících informací k odpovědi ze dne 01.04.2016 podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, spočívající ve zpřístupnění Skartačního a spisového řádu v elektronické podobě a uvedení příkladů dokumentů k jednotlivým lhůtám. Na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám Spisový řád Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Jeho přílohou č. 1je Spisový a skartační plán, ve kterém naleznete příklady dokumentů a jejich skartační lhůty. Pokud budete mít jakékoliv dotazy týkající se Spisového řádu, obraťte se, prosím, přímo na pracovnici centrální spisovny MěÚ, paní Marii Linhartovou, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz.

Přílohy:
Příloha - Spisový řád (1118 kB)
Odpověď (149 kB)

Další informace: Marie Linhartová, tel. 566 688 128, e-mail: marie.linhartova@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 22. 3. 2016

Věc: Ukládání datových zpráv

Žádost: Požadované informace spočívají v tom, v jaké podobě (jakých podobách) a jak dlouho uchovává zdejší správní orgán datové zprávy, které odeslal prostřednictvím datové schránky fyzickým a právnickým osobám.

Odpověď: Datové zprávy odeslané městským úřadem Žďár nad Sázavou jsou uchovávány v elektronické podobě (formát ZFO) v úložišti elektronické spisové služby. Doba uchovávání odeslaných datových zpráv závisí na přiděleném skartačním znaku podle Spisového a skartačního plánu Spisového řádu městského úřadu.

Přílohy:
Odpověď (149 kB)

Další informace: Ing. Libor Vostrejš, e-mail: libor.vostrejs@zdarn.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 11. 3. 2016

Věc: Informace ve věc i radarových rychloměrů

Žádost: Žádost o informace se týká vlastnictví radarových rychloměrů (dále jen "RR") ve městě, provádění servisu RR, nájem RR, využití RR pro správní delikty provozovaného vozidla dle § 125f zák.č. 361/2000 Sb.

Odpověď: Ad 1) Oba radarové rychloměry - ukazatel rychlosti na ulici Libická a zpomalovací semafor na ulici Bezručova - jsou ve vlastnictví města Žďár n.S. Ad 2)Ukazatel rychlosti servisuje: DOSIP, s.r.o., Nerudova 1190/3, 674 01 Třebíč Zpomalovací semafor servisuje: PATRIOT, spol. s r. o., Tuřanka 383/92, Brno. Ad 3) S ohledem na Ad 1) bezpředmětné. Ad4) Ukazatel rychlosti ani zpomalovací semafor není v současnosti využíván pro zjišťování protiprávního jednání a projednávaného jako správní delikt provozovaného vozidla dle ust. § 125f zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

Přílohy:
bez názvu (49 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 7. 3. 2016

Věc: Seznam došlých faktur města za období od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně

Žádost: Seznam všech došlých faktur města v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému. Informaci žádáte poskytnout elektronicky na e-mail.

Odpověď: Povinný subjekt zadal dodavateli software požadavek stanovené struktury výstupu přehledu došlých faktur za uvedené období a sděluje výši požadované úhrady za definování tiskové sestavy podle požadované struktury dat externí firmou – hodinová sazba za započatou hodinu práce 1.750 Kč + DPH 21% = 2.117,50 Kč, celkem 2 hodiny práce činí 4.235 Kč vč. DPH. Úhradu nákladů je možno provést bankovním převodem na účet číslo 19-328751/0100 vedený u Komerční banky pod variabilním symbolem 2111120001 nebo úhradou v hotovosti na pokladně MěÚ Žďár nad Sázavou. Poskytnutí informace je vázáno zaplacením požadované úhrady do 60 dnů od doručení tohoto oznámení. Nebude-li úhrada provedena, bude žádost podle § 17 odst. 5 zákona č. 109/1999 Sb. odložena.

Další informace: Jitka Vácová, vedoucí OF

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 26. 2. 2016

Věc: Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech.

Žádost: Dobrý den, na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí těchto informací: Kdo ze zastupitelů města žďár nad sázavou si požádal o bezplatné jízdné MHD ve Žďáře nad Sázavou v uplynulých 6 letech. S pozdravem Jan Šedo

Odpověď: Vážený pane Šedo, k Vašemu žádosti sděluji, že odbor komunálních služeb, jako příslušný k vydání bezplatné čipové karty pro jízdu v MHD ve Žďáře, neeviduje v posledních 6 letech žádnou žádost od zastupitelů na zapůjčení této karty. S pozdravem Ing. Jaroslav Kadlec odbor komunálních služeb org. složka technická správa budov tel.: 566 688 180, 736 510 450 e-mail: jaroslav.kadlec@zdarns.cz

Další informace: odbor komunálních služeb

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 23. 2. 2016

Věc: Plán investic 2016-2018

Žádost: Plán investic

Odpověď: plán investic 2016 - 2018 včetně rozestavěných akcí v tomto období

Přílohy:
plán investic 2016-2018 (54 kB)

Další informace: Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Fuksa Petr

Datum žádosti: 13. 2. 2016

Věc: Jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů - park U Ivana

Žádost: požadavek na informaci, jak bylo naloženo s dřevem z pokácených stromů v rámci revitalizace parku U Ivana včetně dokladů

Odpověď: dřevní hmota byla odečtena do nákladů na kácení

Přílohy:
Odpověď (3591 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 29. 1. 2016

Věc: Zaslání investičního plánu města pro rok 2016

Žádost: Žádost o zaslání seznamu stavebních projektů, plánovaných městem v roce 2016 včetně detailů o nich

Odpověď: Seznam akcí s odkazem na informace zveřejněné na webových stránkách o jednotlivých akcích a o rozpočtu města na rok 2016

Přílohy:
bez názvu (27 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 21. 1. 2016

Věc: Smlouva na pronájem plakátovacích ploch

Žádost: Poskytnutí smlouvy na pronájem plakátovacích ploch a kopií stavebních povolení na jednotlivé plakátovací plochy.

Odpověď: Poskytnuty žádané dokumenty v listinné formě.

Přílohy:
Rengl_smlouva (613 kB)
Rengl_stav_povolení (406 kB)
Průvodní dopis (20 kB)

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 9. 12. 2015

Věc: žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí

Žádost: a) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, jedná-li se o právnickou osobu, nebo jméno, příjmení, obchodní firmu, jde-li o podnikatele, místo trvalého pobytu a identifikační číslo jedná-li se o fyzickou osobu, tzn. provozovatele stanice měření emisí b) typ stanice měření emisí, tzn. zážehové, zážehové/ LPG/CNG, vznětové, vznětové/LPG, CNG c) typy a značky vozidel, u nichž je stanice měření emisí oprávněna provádět měření emisí, tzn. rozsah oprávnění d) místo, kde je stanice měření emisí provozována f) rozsah provádění měření emisí

Odpověď: Byly poskytnuty informace pro tyto stanice měření emisí: ZDAR a.s., STK Nové Veselí, s.r.o., Zdeněk Jaorš, AMBROŽ AUTO, s.r.o., A U T O ... s.r.o., AGRO - Měřín, a.s.

Přílohy:
Seznam stanic SME (316 kB)

Další informace: Ing. Luboš Koubek

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Koubek Luboš Ing.

Datum žádosti: 19. 11. 2015

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: Informace o hospodaření s veřejnými prostředky

Odpověď: sdělení výše finančních prostředků

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 29. 10. 2015

Věc: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu z.č. 106/1999 Sb.

Žádost: Informace o hospodaření s veřejnými prostředky

Odpověď: sdělení výše finančních prostředků

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 21. 10. 2015

Věc: parkovací stání u objektu č. p. 86 (občerstvení) v Radostíně nad Oslavou stavba na p.č. 2168/1 v k. ú. Rasdostín nad Oslavou

Žádost: sdělit žadateli, kde se nachází parkovací stání pro občerstvení u č. p. 86 v Radostíně nad Oslavou a stavba na pozemku 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou - kdo žádal o stavební povolení, kdo stavbu povolil, k jakému účelu slouží a proč žadatel nebyl účastníkem řízení

Odpověď: z projektové dokumentace sdělen výpočet parkovacích ploch, povolení výjimky z vyhl. č. 268/2009 Sb., označení parkovacích stání projednáno s DOSS - MěÚ odbor dopravy + Policie ČR-DI Žďár nad Sázavou - vodorovné dopravní značení č. V 10B není nezbytné, stavba na p. č. 2168/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou v blízkosti RD 62 v Radostíně nad Oslavou provedena v rámci zrušeného přechodu pro chopdce a vytvoření nového (dle sdělení PČR-DI + MěÚ odbor dopravy)

Další informace: Jaroslava Skřivánková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Skřivánková Jaroslava

Datum žádosti: 6. 10. 2015

Věc: Měření dopravy/dopravní průzkumy

Žádost: aktuální výsledky měření intenzity dopravy/aktuální výsledky dopravních průzkumů

Odpověď: Informace jsou zveřejněny na webových stránkách města pod - Městský úřad - MěÚ informuje - Odbor rozvoje a ÚP - Dopravní průzkumy a dopravní model, rok 2014

Přílohy:
bez názvu (24 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 16. 9. 2015

Věc: Žádost o zaslání kopie části spisu

Žádost: Žádost o zaslání kompletní kopie spisového materiálu

Odpověď: Zaslání kompletní kopie spisového materiálu

Další informace: Renata Sojková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Konečná Renata BA (Hons)

Datum žádosti: 9. 9. 2015

Věc: Provozování vodovodů a kanalizací v ČR

Žádost: Žádost o informaci o majiteli a správci vodovodu a kanalizace ve městě, kontaktní údaje, výši vodného a stočného.

Odpověď: Majitelem vodovodu a splaškové kanalizace ve městě je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko. Požadované informace jsou přístupné na webových stránkách www.svkzdarsko.cz.

Přílohy:
Grant Thornton (25 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 27. 7. 2015

Věc: Žádost o informace podle 106/1999 Sb.

Žádost: Vynakládání veřejných prostředků

Odpověď: Informace byla poskytnuta dle požadavků žadatele

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 2. 7. 2015

Věc: využívání externího dodavatele právních služeb

Žádost: Využívá Vaše město externího dodavatele právních služeb? Pokud ano, plánujete vyhlášení výběrového řízení na právní služby? Kdy budete výběrové řízení vyhlašovat?

Odpověď: Město Žďár nad Sázavou nevyužívá externího dodavatele právních služeb.

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 22. 6. 2015

Věc: Informace o smlouvě se společností Energie pod kontrolou

Žádost: Žádost o poskytnutí informace, zda město Žďár nad Sázavou v minulosti uzavřelo smlouvu se společností Energie pod kontrolou, IČ: 29283272. V případě, že ano, poskytnutí kopie smluv vč. příloh a dodatků.

Odpověď: Sdělení, že město Žďár nad Sázavou nemělo ani nemá uzavřenou smlouvu se společností Energie pod kontrolou, IČ: 29283272.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 17. 6. 2015

Věc: Používaný právní informační systém

Žádost: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? 2. V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1: 2.1. Sdělení informace o názvu jeho dodavatele. 2.2. Sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen. 2.3. Sdělení informace o celkové částce, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování). 2.4. Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému.

Odpověď: Žádost o informace žadatele č.: 1. Jaký právní informační systém (počítačový systém či program pro práci s aktuálními přehledy textů zákonů, právních předpisů) užíváte (název, označení, verze)? Odpověď s informací: 1. ASPI verze 2015 V případě užívání právního informačního systému dle žádosti o informaci č. 1 budou další části vyplněny. Žádost o informace žadatele č.: 2.1. sdělení názvu jeho dodavatele Odpověď s informací: 2.1. Wolters Kluwer, a.s. Žádost o informace žadatele č.: 2.2. sdělení informace pro kolik uživatelů (poskytnutých licencí) je určen Odpověď s informací: 2.2. až 10 licencí stálých nebo až 5 licencí plovoucích, aktuálně v režimu 2 stálé + 4 plovoucí licence Žádost o informace žadatele č.: 2.3. sdělení celkové částky, která je vynaložena na roční užívání tohoto systém z veřejných prostředků (bez nákladů na provozování) Odpověď s informací: 2.3. 35 122,- Kč s DPH. Žádost o informace žadatele č.: 2.4. sdělení, do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto systému Odpověď s informací: 2.4. smlouva vypovězena, uhrazeno do 31.12.2015

Přílohy:
Odpovědní formulář (395 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejš Libor Ing

Datum žádosti: 26. 5. 2015

Věc: Etický kodex, stížnosti a petice

Žádost: Žadatel pro potřeby své diplomové práce žádal o informace týkající se etického kodexu, informování občanů o jednání orgánů města, podaných stížnostech a šetření ombudsmana.

Odpověď: Informace byly poskytnuty ve struktuře dotazů žadatele.

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 13. 5. 2015

Věc: Obsazování osob v domech s pečovatelskou službou

Žádost: na základě čeho je rozhodováno o umisťování osob do domů s pečovatelskou službou, kdo povoluje bydlení v tomto domě a zda toto bydlení podléhá schválení Radě města

Odpověď: V souladu s kritérii pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou jsou přijímány žádosti do seznamu uchazečů. 1x až 2x do roka jsou radou města schvalovány doplněné pořadníky pro přidělení bytu. práva a povinnosti nájemce bytu se řídí občanským zákoníkem a nájemní smlouvou. povolení bydlení je upraveno zejména §2272 občanského zákoníku.

Další informace: ing. Petr Krábek, petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 5. 5. 2015

Věc: informace o tom, zda město z rozpočtu podporuje osoby v hmotné nouzi

Žádost: Dotaz, zda má město zřízený fond ze kterého si mohou žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, kolik je tam finančních prostředků, kolik žadatelů si o tuto pomoc žádalo, kolik v loňském roce bylo vyplaceno prostředků, zda byly výplata provedena poukázkami a zda mezi žadateli byli rodiče samoživitelé.

Odpověď: Město nemá zřízený fond ze kterého by si mohli žádat osoby v hmotné nouzi o finanční příspěvek, tedy tam nejsou žádné finanční prostředky. Uvedené osoby v loňském roce mohli využít podání žádosti do rady města o Sponzoring RM nebo podání žádosti u starosty a místostarosty ze Sponzoringu UZ. V letošním roce jsou tyto prostředky vázány na činnost a žadatelé z popisovaného účelu by již nesplňovali podmínky pro poskytnutí příspěvku. Dále bylo odpovězeno, že město nepoužívá poukázky k poskytnutí příspěvku a dotace. Nikdo si o tuto pomoc žádal a nebyly vyplaceny žádné prostředky na poptávaný účel.

Další informace: ing. Petr Krábek, tel.: 736 510 465, mail: petr.krabek@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 23. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: Poskytnutí vydaných pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění v období od ledna 2012, kdy účastníkem řízení byly osoby, které nejsou známy nebo osoby neznámého pobytu.

Odpověď: V daném období nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí dle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Pitková Libuše Ing.

Datum žádosti: 13. 4. 2015

Věc: poskytnutí informace o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

Žádost: žádost o poskytnutí informace o podmínkách přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, kdo rozhoduje o přidělení bytu, možnost bydlení jiných osob v těchto bytech.

Odpověď: odkaz na schválená kritéria pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou, která jsou v příloze, vysvětlení bydlení jiných osob - návštěva

Přílohy:
Kritéria pro přidělování bytů v domě s pečovatelskou službou (131 kB)

Další informace: paní Řičanová, tel. 566 688 333, e-mail: blanka.ricanova@zdarns.cz

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Krábek Petr Ing.

Datum žádosti: 9. 4. 2015

Věc: Poskytnutí informace dle zákona č. 106/199 Sb.

Žádost: AD 1) Jakým dodavatelem a za jakých podmínek(cenových i ostatních) jsou v současné době poskytovány v jejích objektech následující služby: - vnitřní a venkovní úklid - správa a údržba nemovitostí. AD 2) zda využívá nějaká energeticky úsporná opatření a pokud ano, tak jaká AD 3) kopie smluv či objednávek na základě kterých jsou výše uvedené činnosti zajišťovány

Odpověď: Ad1)Město Žďár nad Sázavou má uzavřeny dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů a dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb. Ostatní objekty v majetku města si město spravuje samo. Ad2)Na objektu MěÚ je reduktor el. proudu Ad3) Dle Vašeho požadavku budou elektronickou formou zaslány: - dvě mandátní smlouvy na správu obecních bytů - dvě smlouvy o dílo pro provedení úklidových služeb - smlouva o dílo na dodávku reduktoru el. proudu

Další informace: ing. Milan Petr

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Petr Milan Ing.

Datum žádosti: 26. 1. 2015

Věc: Počty pracovníků MěÚ - statistika

Žádost: Počty pracovníků MěÚ - statistika za roky 2006 - 2014

Odpověď: tabulka s daty

Další informace: ing. Soňa Halámková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Halámková Soňa Ing.

Datum žádosti: 12. 1. 2015

Věc: Plán investic města na rok 2015

Žádost: Zaslání investičního plánu města pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánované městem na rok 2015 - název, stručný popis, rozpočet projektu, plánovaná termín zahájení, předpokládaný termín VŘ na dodavatele

Odpověď: Klafar II - TI pro ul. Hrnčířská - 20 mil.Kč, Profi JIhlava, není schválen, není schválen Pěší trasy podél barokního mostu - 7 mil.Kč, PK Ossendorf Brno, není schválen, není schválen Zesílení povrchů JamskáxNovoměstská - 10 mil.Kč, zpracovává se, není schválen, není schválen Rek. ul. Neumannova - 5 mil.Kč - zpracovává se, není schválen, není schválen

Přílohy:
Odpověď (30 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 6. 1. 2015

Věc: Veřejné osvětlení

Žádost: Dotazník

Odpověď: Průvodní dopis a vyplněný dotazník.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 5. 12. 2014

Věc: Dětské dopravní hříště - zpřístupnění smluv

Žádost: Smlouva o dílo č.10/11 ze dne 22.6.2011 a č.31-049 ze dne 11.4.2011

Odpověď: Kopie smluv kromě 70 ti stránkového položkového rozpočtu

Přílohy:
bez názvu (614 kB)

Další informace: Petr Fuksa

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 3. 12. 2014

Věc: Stavební úpravy kina - smlouvy

Žádost: jaké smlouvy byly uzavřeny, jaká správní rozhodnutí byla vydána, kde je na webových stránkách sazebník úhrad za poskytování informací

Odpověď: SOD byly uzavřeny na zpracování P.D. s Ing. Josefem Pohankou, Nové Veselí, dodavatelem stavby firmou GREMIS spol. s r.o., Velké Meziříčí, na technický dozor investora s firmou GARANT spol. s r.o., Žďár nad Sázavou. Charakter stavby nevyžadoval vydání správního rozhodnutí. Sazebník úhrad je na http://vsrv07/internet/mestsky-urad/Pravidla-priloha-2.asp nebo delší cestou na www.zdarns.cz, pod roletkou Městský úřad-Povinně zveřejňované info. dle 106/99Sb.-Pravidla pro zajištění přístupu k informacím-Příloha č. 2.

Přílohy:
bez názvu (35 kB)

Další informace: Petr Fuksa, Ing. Milan Petr

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 3. 12. 2014

Věc: Pronájem stožárů veřejného osvětlení

Žádost: 1) všechny platné smlouvy o pronájmu sloupů veřejného osvětlení nebo smlouvu/y, jejíž je pronájem sloupů veřejného osvětlení součástí 2) všechny dodatky ke smlouvě zmíněné v bodě 1 3) všechny platné smlouvy a dodatky uzavřené s firmou HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. 4) celková výše příjmů od firmy HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o. za rok 2013 5) zda lze jinak než přes firmu/y, která/é mají uzavřenou smlouvu z bodu 1, osadit reklamu na sloupy veřejného osvětlení a případně jak a jaký byl z toho výnos za rok 2013

Odpověď: Požadované informace byly dle žádosti zaslány žadateli emailem.

Další informace: Ing. Dvořák Miloslav

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 24. 11. 2014

Věc: Dětské dopravní hřiště Okružní ul.

Žádost: Žádost o termín realizace, termíny projednávání v RM a ZM, jaké smlouvy byly uzavřeny, zda byly čerpány dotace, územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační souhlas

Odpověď: Realizace proběhla dle SOD v termínu 263 dnů od předání staveniště 8.8.2011. Akce byla projednáván v rámci:schvalování ÚP města(24.4.2003), záměru na nabytí stávajícího hřiště (15.11.2004, 13.12.2004,16.12.2004), SPRM (11.2.2008), výběrového řízení na dodavatele stavby (28.2.2008, 18.4.2011, 30.5.2011), rozpočtových opatření (13.6.2011, 25.7.2011). Smlouvy: SOD s firmou GREMIS Velké Meziříčí ze dne 22.6.2011. Projekt nebyl financován s dotací. Kopie ÚR, SP a KS v příloze odpovědi

Přílohy:
Odpověď (50 kB)

Další informace: Ing. Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 17. 10. 2014

Věc: doplnění - zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o sdělení, z jakého důvodu není stejné zavodnění náhonu

Odpověď: Jak správně uvádíte, v kompetenci vodoprávního úřadu je mmj. i kontrola plnění povinností vlastníků vodních děl daných ustanovením § 59 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Opětovně Vám sdělujeme, že ve věci provádění údržby a opravy náhonu je proto jednáno s Obcí Hamry nad Sázavou a panem Pavlem Miliánem, Hamry nad Sázavou 257, který má s Obcí Hamry nad Sázavou uzavřenu nájemní smlouvu. Jak je Vám jistě známo, předmětným náhonem je voda přiváděna pro malou vodní elektrárnu pana Miliána. Je proto logické, že výška vody v náhonu před vtokem do malé vodní elektrárny (Vámi uváděná výška 82 cm) je regulována tak, aby vlastník vodního díla mohl realizovat povolené nakládání s povrchovými vodami. Povolení k nakládání s povrchovými vodami – využívání jejich energetického potenciálu (dříve jejich jiné – energetické - využití) je uděleno pro vodní dílo – malou vodní elektrárnu. Je v něm stanoveno maximální množství vody, které je potřebné pro provoz malé vodní elektrárny. Výška hladiny vody v náhonu se nestanovuje. Zmíněná malá vodní elektrárna je provozována v závislosti na průtocích vody ve vodním toku Sázava, a to zásadně tak, že ve vodním toku musí být zachován minimální zůstatkový průtok (pokyny pro manipulaci s vodou jsou uvedeny v manipulačním řádu).

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 13. 10. 2014

Věc: Informace o životním prostředí

Žádost: Rozdíl mezi množstvím celkového úniku reprotoxických látek do ovzduší, vody a půdy v Kraji Vysočina před zavedením a následně po zavedení EMS v roce 2005 podle EN ISO 140001:2004

Odpověď: předmětem žádosti je informace o životním prostředí, spadá předmětný požadavek na poskytnutí informací do režimu zákona č. 123/1998 Sb.( v tomto smyslu byla odpověď poskytnuta)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kubálková Jitka Ing.

Datum žádosti: 10. 10. 2014

Věc: Povolené VHP

Žádost: Poskytnutí přehledu o aktuálně platných povoleních pro provozování VHP a dobu jejich platnosti, identifikace provozovatelů a umístění VHP.

Odpověď: Přehled platných povolení pro provozování VHP

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 22. 9. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí zápisů a docházky do výborů

Žádost: Poskytnutí informací o datech jednání finančního a kontrolního výboru ve volebním období 2010-2014, poskytnutí programů a zápisů z jednání výborů a přehled docházky jednotlivých členů výborů.

Odpověď: Byly zaslány kopie příslušných materiálů a požadovaný přehled.

Další informace: Ing. Vlasta Polová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Polová Vlasta Ing.

Datum žádosti: 22. 9. 2014

Věc: Žádost o informace ke smlouvám

Žádost: Kopie všech smluv a dodatků, které má město Žďár nad Sázavou uzavřeno s dodavateli poskytující městu služby v rámci položky 3722(nakládání s komunálním odpadem), 3631( veřejné osvětlení - údržba), 2212( zimní údržba místních komunikací), 3745( veřejná zeleň), dále ke všem smlouvám, rozpočty, cenové nabídky, položkové ceny služeb

Odpověď: Byly poskytnuty všechny výše jmenované smlouvy a dodatky.

Další informace: Ing. Jaroslav Kadlec

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 15. 9. 2014

Věc: ochranné pásmo úpravny vody v ZR

Žádost: - množství závadných látek, havarijní plán úpravny vody

Odpověď: Sdělení vodoprávního úřadu k žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím – ochranné pásmo úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 15.09.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace týkající se ochranného pásma úpravny vody ve Žďáře nad Sázavou a nakládání se závadnými látkami. K Vašim dotazům sdělujeme: - V objektu vodojemu je, dle informací VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., skladováno maximálně 200 kg kapalného chloru uloženého v tlakových lahvích. - Stavbu „Vodojem Žďár nad Sázavou – výroba a skladování chlordioxidu“ povolil Okresní úřad Žďár nad Sázavou, referát životního prostředí pod č.j.: ŽP Vod. 1113/96/Kl ze dne 15.04.1996, dne 29.10.1996 pod č.j.: ŽP Vod. 2380/96/Kl vydal kolaudační rozhodnutí a zároveň schválil provozní řád. Dále byl Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem obrany a ochrany schválen „Plynový poplachový řád“. Havarijní plán nebyl vypracován. - Městský Úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí neschvaloval havarijní plán pro úpravnu vody ve Žďáře nad Sázavou.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kynclová Magdaléna Ing.

Datum žádosti: 10. 9. 2014

Věc: Sdělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení vodojemu Žďár nad Sázavou

Žádost: Zaslání odpovědi odpovědného pracovníka VAS a.s.,Divize Žďár nad Sázavou na dotaz Městského úřadu, odboru rozvoje a územního plánování ohledně existence (rozsahu) ochranného pásma kolem úpravny vod nad sídlištěm Vodojem v rámci zpracování změn ÚP.

Odpověď: Zaslání kopie sdělení k havarijnímu pásmu nebezpečných zařízení Vodojemu Žďár n.S.ze dne 4.03.2013 včetně příloh tohoto sdělení (8 příloh) a zaslání kopie žádosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou o sdělení ze dne 15.02.2013.

Přílohy:
bez názvu (46 kB)

Další informace: Darina Faronová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Faronová Darina Ing.

Datum žádosti: 28. 8. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: doplnění informace - proč není zavodnění náhonu stejné v úseku za elektrádnou jako v úseku před elektrárnou, zda je zavodnění náhonu dostatečné vzhledem k ochraně stavební konstrukce opěrných zdí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 28.8.2014 Vaši žádost o doplnění informace ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, týkající se zavodnění náhonu v katastrálním území Najdek na Moravě. Opětovně Vám sdělujeme, že náš vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Ani ve spisové dokumentaci se nenachází doklady, že by tak kdy učinil vodoprávní úřad, příslušný v této záležitosti v minulosti. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014. Dále Vám sdělujeme, že v kompetenci vodoprávního úřadu není posuzování stavebních konstrukcí opěrných zdí náhonu.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 27. 8. 2014

Věc: Smlouva s EKO - KOM

Žádost: Žádost o poskytnutí smlouvy včetně dodatků se společností EKO-KOM, a.s.

Odpověď: Byla zaslána kopie Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s autorizovanou společností EKO-KOM, a.s.

Další informace: Miluše Kozáková

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 10. 8. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí smluv č. dodatků na položku Zajištění zimní údržby.

Odpověď: Zaslání kopií příslušných materiálů

Další informace: Jiří Kasper

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kasper Jiří

Datum žádosti: 6. 8. 2014

Věc: Přestupky v dopravě

Žádost: Dotaz na oznámení přestupku v dopravě, jejich počet, výši uložených pokut, způsob projednání v letech 2009 - 2013, a to za každý rok zvlášť.

Odpověď: Zaslán požadovaný přehled

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kocián Zdeněk

Datum žádosti: 6. 8. 2014

Věc: kopie kandidátních listin

Žádost: o kopie kandidátních listin podaných registračnímu úřadu podle § 21 odst. 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Odpověď: základní informace o jednotlivých kandidujících volebních stranách do 48 obcí, které náležejí do Pověřeného obecního úřadu Žďár nad Sázavou, lze získat na úřední desce Městského úřadu Žďár nad Sázavou, kde jsou zveřejněna rozhodnutí o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, konaných 10. a 11. října 2014. Informace o jednotlivých kandidátech předkládá k dispozici Český statistický úřad na adrese www.czso.cz a to nejpozději od 28. srpna 2014. Informace získané z kopií kandidátních listin by byly duplicitou k informacím získaným ze stránek Českého statistického úřadu (jedná se o data kandidátů, která lze zveřejnit a budou zpracovávána pro tisk hlasovacích lístků).

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šírová Olga

Datum žádosti: 4. 8. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost: Poskytnutí smluv vč. dodatků na položku "údržba veřejného osvětlení"

Odpověď: Zaslání kopií příslušných materiálů.

Další informace: Ing. Miloslav dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 22. 7. 2014

Věc: Žádost o informace podle 106/1999 Sb.

Žádost: Dotaz na odměňování uvolněných zastupitelů a vedoucích úředníků

Odpověď: Častečně odmítnuto rozhodnutím dle § 15 zákona 106/1999 Sb. doručeným žadateli dne 11.8.2014

Další informace: tajemník MěÚ

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 30. 6. 2014

Věc: Studna nám. Republiky

Žádost: Poskytnutí návrhu studny, rozpočtu, zadání, údajů o projektantovi

Odpověď: Kopie návrhů z materiálů do RM je součástí příloha dopisu, rozpočet ve výši 400.609,- Kč vč. DPH, usnesení Rady města o umístění a odsouhlasení vzhledu pracovníky RgM, projektant Ateliér RAW - docent ing.arch. Tomáš Rusín, podrobné požadované informace ne www.raw.cz, IČO na www.justice.cz

Přílohy:
bez názvu (432 kB)

Další informace: odbor rozvoje a ÚP, Ing. Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 26. 6. 2014

Věc: Smlouvy o nakládání s komunálním odpadem

Žádost: Poskytnutí všech smluv na položce 3722 o nakládání s komunálním odpadem

Odpověď: Smlouva o nakládání s komunálním odpadem + dodatek Smlouva o ukládání na skládce TKO a TPO - S-003 Ronov nad Sázavou

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Kozáková Miluše

Datum žádosti: 16. 6. 2014

Věc: Přezkoumání hospodaření města Žďáru nad Sázavou, audit účetní závěrky města a audity účetních závěrek PO zřízených městem za rok 2014

Žádost: TOP Auditing, s. r. o., Koliště 1965/13a, Brno, seznam hodnocených nabídek s uvedením uchazeče a jeho nabídkové ceny v uvedeném výběrovém řízení

Odpověď: Zaslán seznam hodnocených nabídek dle požadavku datovou schránkou

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vácová Jitka Bc.

Datum žádosti: 11. 6. 2014

Věc: Všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení

Žádost: Uvedení všech správních řízení, v nichž byla v žádosti uvedená osoba účastníkem řízení a kopie veškerých správních rozhodnutí vydaných v těchto správních řízeních.

Odpověď: Rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Další informace: JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Prokopová Stanislava JUDr.

Datum žádosti: 2. 6. 2014

Věc: IPRM a komunitní plánování

Žádost: poskytnutí plánu a průběhu vzniku IPRM včetně zápisů a přehled probíhajících komunitních plánování

Odpověď: - Město nemá IPRM - Komunitní plánování soc. služeb - aktualizace probíhá a zajišťuje ji sociální odbor MěÚ

Přílohy:
IPRM a komunitní plánování (278 kB)

Další informace: Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 29. 5. 2014

Věc: zavodnění náhonu Najdek

Žádost: žádost o informace, z jakého důvodu není vodní dílo zavodněno, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 29.5.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, z jakého důvodu není tato část vodního díla zavodněna, a zda o omezení zavodnění vydal správní orgán nějaké rozhodnutí. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vodní náhon je zavodněn, vodoprávní úřad výšku hladiny vody v náhonu nestanovil a rovněž tak nevydal rozhodnutí o omezení zavodnění náhonu. Sdělením vodoprávního úřadu č.j. ŽP/504/14/VM/5 ze dne 29.4.2014 jste byl informován o opravě opěrných zdí náhonu. Rovněž tak jste byl informován, že na doporučení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina bude požární řád obce Hamry nad Sázavou upraven ve smyslu jejich vyjádření ze dne 28.3.2014 ev. č. 66/2-2014, tj. že náhon zde nebude uveden jako zdroj požární vody, ale pouze jako další zdroj požární vody, z čehož vyplývá, že již nemusí splňovat dané parametry průtoku a výšku hladiny – toto stanovisko jste rovněž obdržel jako součást stejnopisu protokolu z jednání ze dne 16.4.2014.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 23. 4. 2014

Věc: doplnění - provádění vodoprávního dozoru

Žádost: žádost o poskytnutí doplňujících informací, jak byl v letech 1980 - 2013 vodoprávním úřadem prováděn vodoprávní dozor - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. Dopisem ze dne 14.4.2014 Vám bylo sděleno, že ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál s tím, že ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Ve svém podání, které bylo našemu odboru doručeno dne 23.4.2014, uvádíte, že z námi poskytnuté informace není zřejmé, zda vodoprávní dozor na vodním díle č. 1 byl prováděn a doklady ve spisové dokumentaci se nedochovaly (např. byly ztraceny), nebo zda vodoprávní dozor v uvedeném období nebyl prováděn, a žádáte tedy o upřesnění poskytnuté informace. Na základě Vaší žádosti sdělujeme, že vzhledem k tomu, že ve spisové dokumentace nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u výše uvedených objektů, nebyl tento dozor proveden.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 10. 4. 2014

Věc: Vizualizace zateplení polikliniky

Žádost: Vizualizace plánovaného zateplení polikliniky a případně dalších souvisejících dokumentů v el. podobě

Odpověď: ORÚP tuto stavbu nepřipravuje a nedisponuje požadovanými dokumenty. Žadatel se musí obrátit na ředitele PO Poliklinika pana M.H. Zrůsta (kontakty přiloženy).

Další informace: Irena Škodová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Škodová Irena Ing.

Datum žádosti: 9. 4. 2014

Věc: vodoprávní dozor

Žádost: vodoprávní dozor prováděný v letech 1980 - 2013 - vodní dílo č. 1 Najdek

Odpověď: Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 9.4.2014 Vaši žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. V tomto podání žádáte o informace, kdy referát životního prostředí Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou a odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou prováděly v letech 1980 – 2013 vodoprávní dozor na vodním díle č. 1, dále žádáte o sdělení závěrů z těchto kontrol, přijatých opatřeních a pořízení kopií těchto záznamů. K výše uvedenému sdělujeme: - ze spisové dokumentace, která byla vedena Okresním úřadem Žďár nad Sázavou, referátem životního prostředí a následně – od roku 2003 - je vedena Městským úřadem Žďár nad Sázavou, odborem životního prostředí, vodoprávní úřad dovozuje, že „vodní dílo č. 1“, které se nachází v katastrálním území Hamry nad Sázavou a Najdek na Moravě, tvoří jez, přiváděcí náhon včetně technických zařízení a odpadní kanál. Ve spisové dokumentaci nejsou založeny doklady o provádění vodoprávního dozoru u těchto objektů. Pro úplnost ještě uvádíme, že Vámi citovaný protokol, sepsaný Okresním úřadem v Novém Městě na Moravě dne 21.10.1932, se týká žádosti Elektrárenského družstva pro Najdek a připojené obce se sídlem v Najdeku o zjištění a uznání vodního práva pro jejich vodní dílo – elektrárnu v Najdeku čp. 1 a následně o zapsání tohoto práva do vodní knihy. Přípisem ze dne 20.1.1933 č. 23841/32 bylo toto právo uznáno – jsou zde pod body 1 – 6 vyjmenována oprávnění týkající se nakládání s vodami, dále jsou zde v části A/ pod body 1 - 5 stanoveny služebnosti ve prospěch vodního díla a v části B/ pod body 1 – 2 stanoveny služebnosti v neprospěch vodního díla. Dále je zde stanoveno, že žadatel je povinen udržovat: 1. celé vodní dílo včetně náhonu a jezu a 2. udržovat s obcí Najdek most přes náhon na veřejné cestě p.č. 590 dle dohody, usnesené obecním zastupitelstvem. Nejedná se tedy o schvalovací výměr „vodního díla č. 1“ – pouze ve shora citovaném protokole – v popisu vodního díla - elektrárny v Najdeku čp. 1 – jsou jez, přiváděcí náhon a odpadní příkop označeny jako vodní zařízení elektrárny.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Mišingerová Věra

Datum žádosti: 8. 4. 2014

Věc: Plakátovací plochy

Žádost: Zaslání smlouvy o nájmu pozemků nebo plakátovacích ploch za účelem provozování výlepu plakátů.

Odpověď: Zaslány kopie požadovaných dokumentů.

Další informace: Ing. Miloslav Dvořák

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Dvořák Miloslav Ing.

Datum žádosti: 29. 3. 2014

Věc: Poskytnutí záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM

Žádost: Poskytnutí kopií záznamů a zápisů z 15., 16. a 18. jednání ZM.

Odpověď: Poskytnuto v pdf formátu.

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 27. 3. 2014

Věc: žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010

Žádost: žádost o poskytnutí audiozáznamu ze zasedání zastupitelstva MÚ dne 15. prosince 2010

Odpověď: požadovaná infrmace neexistuje (v souladu s JŘ ZM byla smazána po ověřením následujícím ZM)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Havlík Jan Ing. MPA

Datum žádosti: 20. 3. 2014

Věc: Smlouva na údržbu veřejné zeleně

Žádost: Poskytnutí všech smluv včetně dodatků, které má město Žďár nad Sázavou uzavřeno s dodavateli, poskytujícími městu služby v rámci položky rozpočtu 3745 Veřejná zeleň včetně rozpočtů (oceněné výkazy výměr), cenových nabídek či jiných materiálů, které by dokládaly položkové ceny služeb, nejsou-li tyto součástí výše uvedených smluv.

Odpověď: Dobrý den, posílám požadované materiály. S pozdravem Ing. Marie Šustrová odbor komunálních služeb tel.: 566 688 185 e-mail: marie.sustrova@zdarns.cz Městský úřad Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 31 Žďár nad Sázavou www.zdarns.cz

Přílohy:
bez názvu (336 kB)
bez názvu (224 kB)
bez názvu (287 kB)
bez názvu (291 kB)
bez názvu (48 kB)
bez názvu (34 kB)

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Šustrová Marie Ing.

Datum žádosti: 26. 2. 2014

Věc: Kostel sv. Jana Nepomuckého

Žádost: Zda z obsahu písemnosti ze dne 26.11.1953, ve věci národní kulturní památky na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou vyplývá, že tato nemovitost byla církvím „ukradena“?

Odpověď: Na odboru rozvoje a územního plánování Městského úřadu Žďár nad Sázavou, který je orgánem státní památkové péče a přísluší mu péče o kulturní památky, ani ve Spisovně Městského úřadu Žďár nad Sázavou se Vámi uváděná písemnost nenachází. Z tohoto důvodu nemůžeme posoudit její obsah.

Další informace: Mgr. Zuzana Vostrejšová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Vostrejšová Zuzana Mgr.

Datum žádosti: 12. 2. 2014

Věc: Žádost o poskytnutí informace o stavbě: Místní komunikace - chodník, Svratka a zaslání podkladů

Žádost: 1. poskytnutí informace, zda byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení 2. požadavek na zaslání rozhodnutí 3. požadavek na zaslání projektové dokumentace

Odpověď: 1. je vedeno řízení na základě podané žádosti 2. rozhodnutí nebyla vydána, a proto nebyla zaslána 3. kopie projektové dokumentace nebyla zaslána - nebyl doložen souhlas pořizovatele

Další informace: Jitka Klementová

Poslední změna: 1.1.1970 00:00:00 Klementová Jitka