Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 9. 3. 2018

Věc: vodní tok Rejnarka

Žádost: žádost p. Holemáře o informaci - změna v Centrální evidenci vodních toků - vodní tok Rejzarka v k.ú.Najdek na Moravě

Odpověď: Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel 09.03.2018 Vaši žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím, a to konkrétně o tyto informace: - na základě jakých konkrétních podkladů stanovil Městský úřad, odbor životního prostředí ve Žďáře nad Sázavou existenci vodního toku Rejznarka - zda odbor životního prostředí Městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou v souvislosti s provedením opravy (změny) toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních toků vydal nějaké správní rozhodnutí. K výše uvedenému sdělujeme: - jak je Vám známo z korespondence našeho odboru životního prostředí vedené v minulém roce s JUDr. Trutnovou a správcem vodního toku Rejznarka, tj. Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov, kterou dle Vašeho sdělení máte také k dispozici, Lesy České republiky, s. p. Správa toků - oblast povodí Vltavy byly naším odborem požádány o sdělení, v jakém úseku vykonávají správu vodního toku Rejznarka (zda i zatrubněného úseku, kde je rozpor se zákresem vodního v Centrální evidenci vodních toků) a zda také tuto zatrubněnou část vedou v evidenci majetku. Také jsme upozornili na ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), kdy v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Lesům České republiky jsme zaslali situaci zatrubněné části v měřítku 1:5000 a v měř. 1:500, dále situaci vodního toku Rejznarka, poskytnutou z geoportálu Krajského úřadu Kraje Vysočina Jihlava s orientačním vyznačením změny trasy toku, a následně i stavební povolení a kolaudační rozhodnutí pro přeložku náhonu vydané Okresním národním výborem, odborem vodního a lesního hospodářství Žďár nad Sázavou pro OPP Bystřice nad Pernštejnem. Lesy České republiky, s. p. nám sdělily, že ve skutečnosti zatrubněná část vodního toku odpovídá trase přeložky náhonu a takto bude tedy provedena i oprava trasy v Centrální evidenci vodních toků. Nahlédnutím do tohoto portálu bylo zjištěno, že oprava trasy již byla provedena. Z toho je zřejmé, že existenci vodního toku nestanovil náš odbor životního prostředí, pouze správci vodního toku Rejznarka poskytl podklady, které má k dispozici a ten zajistil soulad s Centrální evidencí vodních toků – opravu trasy dle skutečnosti. V souvislosti s tím náš odbor životního prostředí nevydával žádné správní rozhodnutí – jak jsme již uvedli, v případě pochybnosti o tom, zda se jedná o vodní tok, rozhodoval by dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona příslušný krajský úřad, tj. Krajský úřad Kraje Vysočina Jihlava.

Další informace: Věra Mišingerovuá

Poslední změna: 19.3.2018 08:41:54 Mišingerová Věra