Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 26. 3. 2018

Věc: tok Rejznarka

Žádost: zpochybnění evidence vodního toku Rejznarka v Centrální evidenci vodních, náhon

Odpověď: Centrální evidenci vodních toků MZ a případně další státní orgány a organizace, že na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k.ú. Najdek na Moravě se nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok ve smyslu zákona a příslušných správních rozhodnutí - zda odbor životního prostředí v této souvislosti upozornil výše uvedené orgány a organizace, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl“. K Vašemu podání uvádíme: - v našem sdělení z 15.03.2018 č. j. ŽP/487/18/VM/1, které jste obdržel 19.03.2017, a taktéž při Vaší osobní návštěvě na odboru životního prostředí Městského úřadu Žďár nad Sázavou 19.3.2018 jste byl podrobně informován, jakým způsobem a na základě jakých podkladů došlo správcem toku (Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Vltavy Benešov) k opravě části vodního toku Rejznarka, tj. jeho zatrubněné části, v Centrální evidenci vodních toků. Městský úřad Žďár nad Sázavou, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad je pouze uživatelem Centrální evidenci vodních toků, nevytvořil ji a ani ji neopravuje. Vedení trasy vodního toku Rejznarka nemáme důvod zpochybňovat, neboť dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vodní zákon“), jsou vodními toky nejen povrchové vody tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku, a to včetně vod v nich uměle vzdutých, ale jejich součástí jsou i vody ve slepých ramenech a v úsecích přechodně tekoucích přirozenými dutinami pod zemským povrchem nebo zakrytými úseky. Dále znovu opakujeme, že dle ustanovení § 43 odst. 2 vodního zákona v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok, rozhoduje vodoprávní úřad – krajský úřad. Toto řízení je vždy vedeno z moci úřední. Na základě výše uvedeného Vám sdělujeme, že jsme žádné státní orgány a organizace neupozorňovali (a ani to není naší povinností, neboť správní orgán uplatňuje svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu tato byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena), že se na pozemcích p. č. 92, p. č. 65/2, p. č. 65/6, p. č. 66/1, p. č. 66/2 a p. č. 86/1 v k. ú. Najdek na Moravě nenachází vodní tok Rejznarka ani žádný jiný tok. Vodoprávní úřad nemá důvod Centrální evidenci vodních toků zpochybňovat. Se shora uvedeným souvisí odpověď i na Vaši druhou otázku - žádné orgány a organizace jsme neupozorňovali, že uvádění nepravdivých informací je nezákonné a v důsledku těchto nepravdivých informací může být ten, kdo z takových informací vychází, uveden v omyl.

Poslední změna: 11.4.2018 13:46:53 Mišingerová Věra