Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 24. 8. 2018

Věc: Právní akty k nemovitostem p.č. 366 a 260/5 v k.ú. Rožná.

Žádost: Poskytnutí kopie dokladů (územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně užívání)vztahujících se ke stavbě na pozemku p.č. 336 a pozemku p.č 260/5 vše v kat. území Rožná

Odpověď: Katastrální území Rožná nepatří do správního obvodu Města Žďár nad Sázavou. Stavebnímu úřadu nepřísluší rozhodovat o výše uvedené stavbě, a proto se ve spisovně úřadu požadované doklady nenacházejí. Z výše uvedeného důvodu nelze požadované doklady poskytnout.

Poslední změna: 6.9.2018 14:40:51 Pitková Libuše Ing.