Detail žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

Datum žádosti: 6. 6. 2019

Věc: Přestupky provozovatele vozidla

Žádost: 1. V případě přestupku spočívajícím v překročení nejvyšší povolené rychlosti, jízdy křižovatkou v momentě, kdy na semaforu svítí červené světlo, či neoprávněného zastavení nebo stání kde řidič není ztotožněn na místě by Váš správní orgán zahájil správní řízení proti majiteli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden ve velkém technickém průkazu), či proti provozovateli motorového vozidla (tj. osobě či subjektu, který je uveden v malém technickém průkazu a je odlišný, než majitel)? 2. Po kom je v takovém případě vymáhána uložená pravomocná sankce, po majiteli motorového vozidla, či po provozovateli motorového vozidla? 3. Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto nerozlišuje? 4. Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli motorového vozidla? 5. Kolik bylo v roce 2018 ve Vaší obci vydáno pravomocných vykonatelných rozhodnutí ve věci tzv. přestupků provozovatele popsaných výše, jaká byla průměrná sankce a jaký byl celkový příjem Vaší obce z uvedených rozhodnutí?

Odpověď: 1. V případě, kdy porušení povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání, dále porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu, a správní orgán nezjistí osobu řidiče (dojde ke splnění podmínek uvedených v § 125f odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.), dochází k uplatnění objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla (vyjma uplatnění liberačních důvodů dle § 125f odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.) 2. V případě uvedeném výše, se sankce ukládá provozovateli vozidla, s čímž souvisí případně následné vymáhání pravomocně uložené sankce. 3. Správní orgán při zjišťování provozovatele vozidla vychází z ustanovení § 2 odst. b zákona č. 361/2000 Sb., kdy provozovatelem vozidla je vlastník nebo jiná osoba, která je jako provozovatel zapsána v registru silničních vozidel podle zvláštního právního předpisu nebo obdobné evidenci jiného státu. 4. Existuje možnost, kdy správní orgán nepřihlédne k evidenčnímu stavu v rejstříku silničních vozidel, a to viz. Rozsudek NSS ze dne 28.2.2018, sp.zn. 1 As 222/2017-45: „provozovatelem ve smyslu zákona o silničním provozu je osoba, která je uvedena v registru vozidel jako vlastník. Je-li však v registru vozidel uvedena jako provozovatel osoba odlišná od vlastníka, je provozovatelem v širším slova smyslu osoba takto uvedená v registru. Je tak dána priorita evidenčního stavu nad skutečným stavem vlastnického práva nebo jiného práva k vozidlu. Pokud by však evidovaný stav v rejstříku silničních vozidel byl pouze důsledkem snahy se vyhnout deliktní odpovědnosti provozovatele a jako provozovatel (vlastník) vozidla byla v registru silničních vozidel uvedena účelově jiná osoba, než která je vlastníkem nebo která provozuje vozidlo na základě jiného právního titulu, správní orgán by při rozhodování o deliktu provozovatele k evidenčnímu stavu v registru silničních vozidel nepřihlédl.“ 5. V roce 2018 bylo vydáno odborem dopravy MěÚ Žďár nad Sázavou celkem 21 pravomocných vykonatelných rozhodnutí, průměrná sankce byla 1.700,-Kč, celková částka činila 36 000,- Kč

Další informace: Zuzana Zárybnická

Poslední změna: 20.6.2019 07:44:56 Zárybnická Zuzana, Mgr.